Categories
ပရိုၚ်

ပံက်ကမ္မတဳဓလိုက်တမ်ရိုဟ်တွဵုရး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ဂိတုဂျူလာၚ် (၇) တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပံက်စွံကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်ဂှ် ပါလုပ်မၞိဟ် (၇) တၠတုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန်ဂှ် ဒှ်ဥက္ကဌ၊ ဥူမျေအ်လွေန် ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒှ်ညးအုပ်ကာရ။

ရုၚ်ဇၞော်ကမ္မေယှန်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (Internet)
“ကိစ္စမွဲမွဲ ပ္တုဲပ္ဍဲတွဵုရးဂွံမ္ဂး ပိုဲပ္တုဲကေတ်ဏောၚ်၊ အဆံၚ်တွဵုရး ပ္တုဲဟွံတုဲ- ညံၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဇၞော်ဇၞော် လေပ်ဇီုကပိုက်ကဵု သဘာဝပွဳပွူမ္ဂး ဒးပ္တိုန်ကဵု အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံရ။ ယဝ်ဒှ်ကိုန်အစဳဇန် ဇီုကပိုက်သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံတိဍာ်ကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ဒးပ္တိုန်ထ္ၜး ဒဵုကဵုနေပျဳဒဝ်တေံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်လွေန် ဂးရ။

ဥပဒေသ နဲကဲကမၠောန် သွက်ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်တွဵုရးမန်ဂှ် နူကမ္မယှေန်ဓလိုက်တံရိုဟ်ကၟိန်ဍုၚ် ချူလဝ်တုဲရ၊ ဗီုလဵုဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴရောဂှ် ဆက်ကၠောန်အာ ပေါဲသဳကၠဳဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကမ္မတဳဏံ ၜါသတ္တဟမွဲဝါ ဒးကော်ကောံဓရီုဏောၚ်၊ ဒးစၟဳစၟတ် ကမ္ပဏဳ လုပ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ကဵုအခေါၚ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ဂှ် ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ်” သာ်ဏံ ဝန်ဇၞော် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

ကမၠောန်ဓလိုက်တံရိုဟ် ၚုဟ်မးသၟဝ်ဒဝ်ဠာ ၅ ပြကောဋိကိုဋ် (သြန်ဗၟာ ၆၀၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်) မ္ဂး ကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ် ရးဒေသဇၞော် ကေုာံ တွဵုရး ဂမၠိုၚ်တံ ဖျေံကေတ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂွံရ၊ ဟွံဒးကေတ်အခေါၚ် နေပျဳဒဝ်တေံရ။ ကမၠောန် ဇၞော် သၠုၚ်တိုန်အာနူဂှ်မ္ဂး ဒးကေတ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဓလိုက်တံဓရိုဟ်ဍုၚ်ဗၟာ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံရောၚ် ဂးရ။

ကမ္မယှေန်ဓလိုက်တံရိုဟ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ Myanmar Investment Commission- MIC လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် လၟေၚ် ၁၁/၂၀၁၇ ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော်ဂမၠိုၚ်ကီု ပ္ဍဲတွဵုရးဂမၠိုၚ်ကီု ပံက်စွံအာ ကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ရး ကေုာံ တွဵုရးညးကဵုညးဂှ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ဥက္ကဌ၊ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာန MIC ရး / တွဵုရးတံဂှ် ဒှ်ညးအုပ်ကာတုဲ အပ္ဍဲကမ္မတဳဂှ် နူကဵုဂကောံအလဵုအသဳ ပါလုပ် ၅ တၠကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

အလဵုအသဳတၟိ NLD တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် နူဍုၚ်သၟာၚ် လုပ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် အောန်စှေ်အာ ဒဵုကဵု ၃၀ တၟံကၠံတုဲ တော်ကဵုၚုဟ်မးသြန်မ္ဂး အကွက်ဒဝ်ဠာအမေရိကာန် (၆.၆၄) ဗဳလျာန် နွံဏောၚ်၊ လုပ်ဓလိုက်တံရိုဟ်လၟုဟ်ဏံ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် နူသေန်ကပေါဝ်ဂှ် အကွက်ဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် ဗ္ဒါဲ ၄ ဗဳလျာန်၊ ဗဳယေတ်ဏာမ်ဂှ် အကွက်ဒဝ်ဠာ မွဲဗဳလျာန်ဘာ် သာ်ဝွံ ဗက်ဒၟံၚ်အဆံၚ်ဒုတိယရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.