Categories
ပရိုၚ်

ဟွံမိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတုဲ SSPP နုက်တိတ် နူ UNFC

ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံ Shan State Progress Party-SSPP ဂှ် ဟိုတ်နူဂကောံမဆက်စပ်တံ နွံဒၟံၚ်ဏီဂှ်ရ ဟွံမိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဏီတုဲ သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက်ရောၚ် ဟီုဂးဒၟံၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။

“ဗော်ညးတံဂှ် ယဝ်ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပထဝဳကီု၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကီုမ္ဂး ဂကောံတၞဟ်ဟ် မဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုညးတံ ညံၚ် ဝ ကဵု KIA တံလေဝ် ဟွံဒှ်ကေတ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဏီတှေ် ညးတံလေဝ် ဟွံမိက်ကေတ်ဏီကီု ထေၚ်ကေတ်ဗီုဂှ်” သာ်ဝွံ ဥူယျေဝ်ထောဋ် (သီပေါ) လ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၂၂ ရ။

ကောန်ပၞာန် ဒပ်ဗော် SSPP/SSA (SSPP Facebook)
ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂကောံမဟာမိတ်သၟဝ်ကျာတေံ ယဝ်ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါန်ပှော်အလုံမွဲ ဍုၚ် NCA မ္ဂး SSPP/SSA ဏံလေဝ် လုပ်ထ္ပက်ကီုဏောၚ် ဥူယျေဝ်ထောဋ် သ္ၚဳဂၠိပ် ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်ရ။

တၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မွဲပၠန်ဂှ် SSPP ဟိုတ်ဒးနုက်တိတ် နူ UNFC ဂှ် ဒၟါနူအကာဲအရာ ဌာန်ဒ္တန်ဒပ်ညးတံကီု၊ ဒၟါနူ ဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တံ ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကီုတုဲ ပြံၚ်နဲကဲဗျူဟာလေဝ် ဒှ်မာန်ဏောၚ် ဥူသာၚ်ဠိက် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) နူ SNLD ဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်သေံ ဟီုလဝ်နွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲပရိုၚ် Eleven News ရ။

ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲကောံဓရီု FPNCC ကမ္မတဳ သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ရးဝ UWSP ဂှ် ဒဒှ်ရ ဂကောံညးတံ နုက်တိတ်နူ UNFC ဏောၚ်ဂှ် ကဵုအခေါၚ်ညိ သဝ်ဃောန်သာၚ် ဒုဥက္ကဌ SSPP/SSA ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

“ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၂ ဂှ် ပိုဲချူပရူပရာ ကဵုနာဲဟံသာ ဥက္ကဌ UNFC တုဲမှ လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး နုက်တိတ်နူဂကောံ UNFC ဂှ် ပလံၚ်လဝ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဗီုသဝ်ဃောန်သာၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကဏ္ဍဗလးရုပ်ရမျှာၚ်ကီုရ။

SSPP/SSA ဝွံ ညံၚ်မပါဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂကောံ UNFC မသဳကၠဳဒၟံၚ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကေုာံအလဵုအသဳ ဂှ်ကီု မွဲလ္ပာ်ဂှ် သီုပါလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂကောံကမ္မတဳ FPNCC နူဗော်ဝ UWSP က္ဍိုက်ပ် မၞုံပၟိက်ကဵုပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် မ္ၚးဂၠံၚ် NCA ဂှ်ကီုရ။

စပ်ကဵု SSPP/SSA ပ္တိုန်ထ္ၜး အာတ်လဝ်အခေါၚ်သွက်ဂွံနုက်တိတ်ဂှ်တုဲ “စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုဂကောံပိုဲ မုလေဝ် သ္ဇက်ဟီုပါ်ပါဲဟွံမွဲဏီပုဟ်။ နကဵုပူဂဵုအဲမွဲဓဝ်လေဝ် သ္ဇက်ဂွံဟီု တၟေၚ်ၚ်တၟဟ်ဟ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် နူဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ဂးရ။

SSPP/SSA နုက်တိတ်အာမ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံ UNFC ဂှ် ဆက်သှေ်တဴ ဆဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC ၊ ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ပန်ဂကောံဟေၚ်ရောၚ်။

ကိစ္စ SSPP/SSA ပ္တိုန်ထ္ၜး သွက်ဂွံနုက်တိတ်ဂှ် ဍေံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ကြဴနူကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (Peace Commission) ကေုာံ DPN ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်ညးသ္ကံ ဗဗွဲသၞောဝ် အလန်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၁၁ ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.