Categories
ပရိုၚ်

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် အရာပ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ ရုဲစှ်အာရောၚ်

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် သွက်တွဵုရးမန်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲစှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

“ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဂှ်တှေ် က္လေၚ်ရုဲစှ်ဏောၚ်၊ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဒှ်လဝ် ကၠာဥူထေန်ကျဝ် ဟွံဂွံဒှ်သမ္မတတေံဏီမ္ဂး ဒးက္လေၚ်ရုဲစှ်တၟိ ဏောၚ်၊သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ဂွံဒုၚ်ရုဲလဝ် ကြဴနူဥူထေန်ကျဝ် ဒှ်သမ္မတတုဲတံဂှ် ဆက်စွံလဝ်အတိုၚ်ဂှ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုရ။

ရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတွဵုရးမန် ကေုာံရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် (MNA)
သွက်ဂွံက္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်တၟိ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ်ဂှ် လိက်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူရုၚ်သမ္မတတေံ စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ ၂ မံက်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတွဵုရးမန် ဆက်ပ္တိတ်ဏာလိက်စၞောန်ပၠန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂးရ။

ပ္ဍဲဥပဒေတၟိ ဆေၚ်ကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်အရာပ် (ဟွံ) ကွာန် က္လေၚ်ပလေဝ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ်မ္ဂး အယုက်တာလျိုၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်တံဂှ် ဒးဒှ်အတိုၚ် အယုက်တာလျိုၚ်သမ္မတကီုရောၚ် က္လေၚ်ပလေဝ်လဝ် သာ်ဏံရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ စိုပ်လက်ထက်သမ္မတဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒးက္လေၚ်ရုဲပ္တိုန် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ်တံရောၚ် ဂးရ။

ဆ္ဂး ဥူသဵုမျေအ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတွဵုရးမန်ဂှ် “စၞောန်ပ္ညုၚ်လဵုလေဝ် ဟွံစိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲအဲဏီပုဟ်၊ ဒးရုဲညးလဵု ဒးက္လေၚ်ရုဲဗီုလဵုရောဂှ် ဟွံတီဏီဖိုဟ်” ဂးရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် နွံ ၄၆၈ တၠတုဲ စိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် အလဵုအသဳ NLD ဏံ ဟိုတ်နူဒး ဒုၚ်တေၚ်လဝ် နကဵုပရေၚ်ကိစ္စတိ၊ ကိစ္စဗက်စအဂတိ၊ ကိစ္စဖံက်သၞောဝ်ဒ္ဂေတ်ဝတ်တံ နွံကၠုၚ်တုဲ သ္ကိုပ်အုပ် ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် ဒးဒိုအ်နူတာလျိုၚ်တုဲ ဒးဒုၚ်ကေတ် အရေဝ်ဂှ် နွံကၠုၚ် ၁၅ တၠရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးမန်ရ။

ပၞောဝ်ကဵုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် ဒးဒိုအ်နူတာလျိုၚ်တုဲဒးဒုၚ်ကေတ်လဝ်အရေဝ် ၁၅ တၠတံဂှ် က္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်လဝ် ၁၀ တၠတုဲဣရဂှ်လေဝ် ဥူသဵုမျေအ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာ နာတွဵုရးမန် ဆက်ဟီုရ။

“က္လေၚ်ရုဲဏောၚ်ဂှ် မိၚ်လဝ်ပရိုၚ်၊ဆ္ဂး ဒဵုလၟုဟ် လိက်စၞောန်ဟွံစိုပ်ဏီ၊ဒးက္လေၚ်ရုဲစှ် သီုမွဲအလုံဍုၚ် ဏောၚ်တှေ် ဒှ်မံၚ်ဗဗွဲဓဝ်ရ မိက်ဂွံဟီု” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် မွဲတၠ နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုရ။

အတိုၚ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၝောံပိုဒ် ၁၈၈ မ္ဂး သွက်သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် အဆံၚ် ရး၊ ခရိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ် အလဵုအသဳ ဒေသမဆေၚ်စပ်တံ ဒးခါန်ကၞက်ကဵု ရောၚ်တုဲ အတိုၚ်ၝောံပိုဒ် ၁၈၉ ဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံရုဲသ္ကိုပ်အုပ် ဓုပ်ကွာန်/အရာပ်တံဂှ် ကွာန်/အရာပ် ညးကဵုညးရ ဒးရုဲစှ်ရောၚ် ဂးလဝ်။

အခါရရုဲစှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ်တံမ္ဂး ပ္ဍဲမွဲမွဲကွာန် မွဲမွဲအရာပ်ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒးရုဲပ္တိုန် ညးက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်သ္က (၅) တၠကၠာတုဲဒးရုဲစှ်ရောၚ်၊ တုဲမ္ဂး ဒးဆက်ရုဲ (ဆယ်အိမ်စု၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူး) တံရောၚ်။

အခါရကၠောန်ပေါဲရုဲစှ်ပၠန်လေဝ် မၞိဟ်အယုက်ပေၚ် ၁၈ သၞာံတုဲ တန်တဴကၠုၚ်လဝ်ဍာံဍာံ ပ္ဍဲကွာန်/အရာပ်တံ ဂှ်ဟေၚ် ဒးရုဲစှ် နကဵုသၞောတ်ကဵုမာဲရောၚ် ဂးလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.