Categories
ပရိုၚ်

ဟွံမိက်ကဵုကကၠေံကၠက်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ၄ ဒၞဲါရောၚ်

ကဍာ်ပတေက် ဟိုတ်နူအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ရန်ကဵုသ္ဂောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ် ကဍာ်ပတေက်တံတုဲ ပ္ဍဲကွာန် (အောၚ်ကန်သာ) မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်တမ္ၚာ(ကမၠောန်ရပ်က) ဇရေၚ်သြၚ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က (ၚါးလုပ်ၚန်း စုပေါၚ်းစီမံခန်႕ခွဲမှုဇုံ) အလန်ကၠာအိုတ်မွဲတုဲ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်၊ ကျာ်ထဝ်၊ ပံၚ်၊ တ္ကံခၟိုၚ် တံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံပံက်စွံအာ ဗဗွဲသၞောဝ်နွံကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ရ။

“ပ္ဍဲခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က (အောၚ်ကန်သာ) ဏံဂှ် ဒှ်ဒၞါဲအဓိက သွက်ကတံ ဂွံဍတ်ဏောၚ်၊ သဘဴကဂှ် ဍေံဍတ်ပ္ဍဲဇရေၚ်သြၚ်ရဏောၚ်တှေ် ဒၞါဲရပ်ဒၟံၚ်က ဇိုၚ်ၚ်သြၚ်တံဏံ ဒးပံက် ခအံၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ဗီုဗီုတံဏံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူတာန်ထာ်အံၚ် မာန်နေဂျာ CLCMGoMP ဂးရ။

ဒၞါဲတဵုဂြိုပ်ကရး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု (MNA)
ဂြိုပ်ကရးလေဝ် တဵုကဵုလဝ်နွံ၊ အနှေန်ၚုဟ်က ညံၚ်ဂွံခိုဟ်ဂှ်လေဝ် ဗိုၚ်ဖန်ကဵုလဝ်နွံ၊ ကဠာသွက်ဂွံဂွပ်စွံက ကဵုဍာ်ကလိုအ်ဂှ်လေဝ် ဖန်ကဵုလဝ်နွံ၊ သွက်ဂွံဂေတ်ကၚ် အပ္ဍဲၜဳကြုၚ်ဂှ်လေဝ် မုဒးဗပေၚ်ရောဂှ် နူအစဳဇန်ကမၠောန်ဒေသပြၚ်ၜဳပ္ၚံက်မုတ္တမ (မုတ္တမပၚ်လယ် ကွေ႕ဒေသ ရပ်ရွာအခြေပြု ကမ်းရိုးတန်း စီမံခန်႕ခွဲမှုစီမံချက်) ဗိုၚ်ထံက်ပဗေၚ်ကဵုနွံမံၚ်ကီုရောၚ် ဥူတာန်ထာ်အံၚ် ဂးရ။

“ပ္ဍဲကွာန်အံၚ်ကာန်တာဂှ်ဟီုတှေ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်တမ္ၚာ (ရပ်က) နွံၜိုတ် ၉၅ က္ဍိုပ်ကၠံရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ဒးပံက်စွံကဵုခအာၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ပ္ဍဲကွာန်ဏံတုဲ ဒှ်ညံၚ်မစဵုဒၞါကဵုအခေါၚ် ရဲတမ္ၚာတံသၟး ဟွံက သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်သၞောတ်ဂေဟဂှ်လေဝ် ကွာန်ဏံ ဒှ်ဒၞါဲခိုဟ်ဟ်မွဲမာန်ဏောၚ်” ဥူထောန်ဌေ ဂးရ။

စပ်ကဵုသတ်ကတံဏံတုဲ အခိၚ်လောန်ကၠုၚ် ၁၀ သၞာံတေံကဵု အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ အကာဲအရာရပ်ဂွံက (ဂၠာဲဂွံက) ပ္ဍဲဒေသပ္ၚံက်ၜဳမုတ္တမဏံ ဍေံအောန်စှေ်နူအခိၚ်တေံ ၜိုတ် ၅၀% ဒဵုကဵု ၉၀% ရဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူတၚ်လလောၚ်တြး အစဳဇန်ပံက်ခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ကီုရ။

ခအာၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်ကဝွံ ဂွံလဝ်အခေါၚ်ဗဗွဲသၞောဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကမၠောန်ၜဳ၊ ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ်၊ ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ကေုာံစြာၚ်မြံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ နဒဒှ်အလန်ကၠာအိုတ် ပံက်စွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ကၠာရ၊ သမၠဲဍေံဂှ် သက်စွံလဝ် နူကဵုကြုၚ်ၜဳက္လေၚ် ဒဵုကဵု (ဒီဇယ်လျို) အပိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတေံရ။

“ ပ္ဍဲကွာန်ဏံဂှ် ဂၠာဲဒၟံၚ်က သီုအလုံဖအိုတ်ဏောၚ် ဟီုစဂွံရ၊ ကၠောန်ကမၠောန်တဵုစဂှ် နွံၜိုတ် ၅ တၠဓဝ်ရ၊ လက္ကရဴဏံ ဂၠာဲကဝါတ်အာဂှ် မၞိဟ်နူပိုဲသၟးဟွံသေၚ်၊ မၞိဟ်နူတၞဟ်ဟ်လေဝ် ကၠုၚ်ဖျေံမံၚ်ဇာ ဒဵုစိုပ်အဏံ၊ ဇာဍေံတံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဇာပဠေတ်ပၠန်တှေ် သီုကဇၞော်ဇၞော် ကဍောတ်တ် ပါအာဖအိုတ်၊ ကဇၞော်တှေ် ပလံၚ်ဏာဍုၚ်မ္ၚးဂွံဏောၚ်၊ ဍောတ်တှေ် ကၠောန်ခရံက်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ကတံ လုပ်ဟွံစိုပ်ကြုၚ်ဏံ” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန်အံၚ်ကာန်တာ ဥူဝေန်ကိုဝ် မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ၜဳ (ကမၠောန် မပ္တံရပ်က ဝဳက ဖ္ဍတ်က) ဂးရ။

အစဳဇန်ဏံစိုပ်ကၠုၚ်တုဲ သၞာံ ၂၀၁၅ လ္ပာ်ဏံတှေ် ရပ်ကမ္ဂး နကဵုဇာ ခ္ဍိုၚ်မွဲၝောံတဲဖါလ္တူရ ညံၚ်ဂွံရပ်၊ တုဲတှေ်ကဵုတဵုလဝ်ဂြိုပ်ကရးကီုရ၊ ဖန်ဗီုဗီုတံဏံတုဲမှ ဗွဲကြဴဏံ ကဂှ် ဍေံက္လေၚ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ညိညိ ဥူဝေန်ကိုဝ် ဆက်ဟီုရ။

အပိုၚ်အခြာအစဳဇန်ဏံဂှ် သ္ကုတ်ပထမတှေ် နူ ၂၀၁၅ ဒဵုကဵု ၂၀၂၀ ပွိုၚ် ၅ သၞာံ၊ သ္ကုတ်ဒုတိယဂှ် နူ ၂၀၂၁ ဒဵုကဵု ၂၀၂၃ ပွိုၚ် ၃ သၞာံ၊ သ္ကုတ်တတိယဂှ် နူ ၂၀၂၄ ဒဵုကဵု ၂၀၂၅ ပွိုၚ် ၂ သၞာံပၠန်၊ သီုဖအိုတ်တှေ် အပိုၚ်အခြာအစဳဇန်ဏံဂှ် နွံပွိုၚ် ၁၀ သၞာံ ဂွံတီကေတ်။

လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဗွိုၚ်ခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုဂှ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်ဂတာံဂှ်လေဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန်က အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဖျေံကဵုလဝ်ဗွိုၚ်ခအံၚ်ဂတာံ ဗၞတ် (၅၀၀) ဨကကီုရ။ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ခအာၚ်ထိၚ်ဒဝ်ဂတာံဏံ သွက်ဂတာံတံဂွံဗ္ဒ သွက်ဂွံအာကၠုၚ်ဂၠာဲစစၞ သွက်ဂွံတန်ကြန်လအ်အ်ဂှ် နူအစဳဇန်ကမၠောန်ဒေသပြၚ်ၜဳပ္ၚံက်မုတ္တမ (မုတ္တမပၚ်လယ် ကွေ႕ဒေသ ရပ်ရွာအခြေပြု ကမ်းရိုးတန်း စီမံခန်႕ခွဲမှုစီမံချက်) ကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆု တွဵုရးမန်တံ ပံၚ်တုဲ တဵုလဝ်ဂြိုပ်ကရးရ၊ သွက်ဂွံဆက်တဵုပၠန်ဂှ်လေဝ် ထပ်ပလမ်လဝ်တၞံဂြိုပ်ကရး ၜိုတ် ၄၇၀၀၀ ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.