Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် အယေါၚ်အလာ ဗော်မန်တံ ဂွံတိုန်စိုပ်နွံအောန်

ရန်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ်ဒှ်တုဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ သ္ဂောံတိုန်ဂှ် အယောၚ်အလာ အောန်မံၚ်ရောၚ် အတိုၚ်မသၟာန်သွဟ်လဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်မန် ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဇၞော်ဏံဂှ် ပိုဲဟွံသ္ပသမ္တီပုဟ်ဂှ် ပိုဲဟီုလဝ်ကဵုညးတံ ပ္ဍဲဟိုဝ်တေဝ် ရာမညတေံ တုဲမံၚ်ရ။ သ္ပစၞးအလုံကောန်ဂကူမန်မွဲတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဗီုညးတံ မိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ်ရ ညးတံကၠောန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ကိစ္စတိုန်၊ ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ပိုဲဖျေံသ္ဂုတ်သွတ်တုဲမှ ပိုဲဟီု” သာ်ဝွံ အ္စာသဝ်မာံနဲသဵု ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော် AMDP ဂးရ။

လိက်လလောၚ်တြး ဂကောံပ်ညဳပ်ညပ်မန် ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၅ (တၞးဆာဲ)
ဗီုဇကုမိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ် ကော်ပကောံညးတၞဟ်တုဲ ကဵုတက်တဲ ထံက်ဂလာန်ဂှ် ဒှ်အခိုက် ညံၚ်ခေတ် (မဆလ) တေံကီုရဏောၚ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

နနဲဂှ်ကီု နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော် MNP လေဝ် ဗော်ပိုဲ သွက်ဂွံတိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံဂှ် အယောၚ်အလာအောန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဗော်တှေ် ကော်ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵုတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စဏံဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ဗော်ပိုဲဟွံလုပ်ပုဟ်ဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲမံၚ်ရရောၚ်” ဂးရ။

စပ်ကဵု ပံက် ဟွံပံက်ဗော်တၟိဂှ်တုဲ ညံၚ်ဟဂွံသဳကၠဳ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံဂှ် နကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် အာတ်မိက်ကတိပါၚ် ပ္ဍဲဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ ဒဵုလၟုဟ်ဟဂွံက္လေၚ်ပရိုၚ်ဏီ နာဲလျးတၟး ဂးရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ ဗော်တၟိမွဲ ပံက်ဟာ ဟွံပံက်ဟာဂှ် တဴရဴသ္ဂုတ်သွာတ် ညးစၞးတိုန်စိုပ်တံရဏောၚ် သာ်ဝွံ ဘဒန္တဝရဝံသ ကျာ်ဇၞော်ဘာၝောံနက် တ္က္ကံခၟိုၚ် နူဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“တဴရဴဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိက်ဂွံကဵုဒှ်ဏောၚ် ဒှ်လေဝ် ဒှ်ထေက်ဏောၚ်မ္ဂး ဍေံဒှ်ဏောၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵုဗော်ဒှ်တၟိတှေ် ဒှ်ဟွံဂွံပုဟ်” ကျာ်ဇၞော် ၝောံနက် ဂးရ။

အဃောကာလ စပ္တန်ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာမန်ဂှ် ခမဳသၚ်မန် နူဂိုဏ်အိုဿီုဂှ် ၅ ဇကု ကေုာံ အရန် ၂ ဇကု၊ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၅ တၠ ကေုာံ တၠပညာကၠိုဟ်ခၠၚ် ၅ တၠတံ ပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဗွဲကြဴဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နုက်တိတ်ထောံ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ခမဳသၚ်မန် နူဂိုဏ်အိုဿီုဂှ် ၁၀၀ ဇကု၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု သီုကဵုညးစၞး ဗော်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ၁၀၀ တၠ၊ နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာဂှ် ညးစၞးဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်တံကီု၊ ညးစၞး ဂကောံမှာဇန်မန် CSO တံကီု၊ ပူဂိုလ်ထေက်ကဵုဒးဘိက်တံကီု သီုဖၟိုတ် ၜိုတ် ၆၀၀ တၠ ညံၚ်ဂွံတိုန်စိုပ်မာန် ရန်လဝ်နွံရ။

ရန်ကဵုသ္ဂောံသဳကၠဳဂၠာဲနဲကဲ သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော် ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် မယိုက်ဂၠေၚ် ရေၚ်တၠုၚ် ဒ္တုဲဖဵုကောန်ဂကူမန်မွဲ သ္ဂောံမံက်တိုန်မာန်ဂှ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် မၞုံကဵုညးစၞး စုံစုံဇဳဇဳ မကၠုၚ်နူသတီုမှာဇန် ကွပ်နာနာ သီုကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် ကၠောန်သ္ပထေက်ရောၚ်ဂးတုဲ စနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဗက်ကေတ်ကၠုၚ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် နူဒေသ ၁၂ ဒၞါဲဂှ် ကၠောန်သ္ပထေက်ရောၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံကဵုလဝ်ဆန္ဒနွံ သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာမန် မပ္တိတ်လဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၅ ဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.