Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အရာလဵုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် သွဟ်ဍာံရော?

ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ် ဂၠာဲကၠုၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ၊ ပေရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုမှ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ညဳသၟဟ်သွဟ်ဍာံဂှ် ဗော် ညးဗီုညး၊ ဂကောံညးဗီုညး ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဂၠာဲချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် နွံကၠုၚ်ရ။

ဗွဲကြဴနူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နုက်တိတ်အာ နူဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် တုဲ ဂှ် ကဆံၚ်ညးအုပ်ကာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် (၅) တၠရ၊ ညးစၞးနူ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ (၇) ဂှ် ဆဵုဂဗကဵုဂ ကောံခမဳသၚ် ပ္ဍဲဘာဗ္ဂောပရိယတ္တိ ဍုၚ်မတ်မလီုရ၊ ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗ ဂကောံပညဳပညပ်တအ်ကဵု ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန် တၟိဂှ် ဒဒှ်ရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိချပ်ဇန်လဝ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ ဗီုပြၚ် အေမ်အေယူ တြေံမွဲဂကောံ ဂွံ ကလေၚ်ဒက်ပတန်တၟိမာန်ဂှ် ညးတအ်ကၠုၚ်ချပ်သဳကၠဳကဵု ဂကောံခမဳသၚ်တအ်ရ၊ ဆဂးဂှ် ခမဳသၚ်တအ်ဂှ် ညးတအ် ချပ်ဇန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် မွဲကဏ္ဍဟေၚ် ရန်လဝ်နွံတုဲ ညးတအ်ကၠောန်အာ က မၠောန်ညးတအ်ရန်လဝ်ဂှ်ကၠာရောၚ် ဂကောံခမဳသၚ်တအ်ပတိုန်ထ္ၜးရ၊ ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ဂကောံ ခမဳသၚ်တအ်ဂှ် ဒက်ပတန်ဓဝ်ပတှ်ေ ဟွံဂွံညးသ္ကအ်ဏီရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၃ (MNA)
တ္ၚဲဏံဝွံ အဃောပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန် သွာၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ကီု၊ ပရေၚ်ဒက်ပတန်ညဳသၟဟ် အကြာဗော်ၜါ (AMDP,MNP) တအ်ဂှ်ကီု၊ ပရေၚ်ရုန်ဂစာန်ဗော် သ္ပစၞးဂကူမန် နူသွာၚ်ပညဳပညပ်တအ်ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲအရာဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် သွဟ်နူဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန် ဍာံဍာံဂွံဂွံမာန်ဂးတုဲ နူကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် တအ် ရေၚ်တၠုၚ်ချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ကံက်တၚ် နၚ်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု စပတမ်သာ်ဏံ သွာၚ်ညးကုညး၊ ကဏ္ဍညးကုညး ချဳဓရာၚ်ဂၠာဲဒၟံၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳ သၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ။

ပရေၚ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူ သွာၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် နူကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် အေမ်အေယူ တအ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ပ္ဍဲဒေသပယျဵု ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်ဂှ် ဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗွိုၚ်ပယျဵုကေုာံ ဍုၚ်သေံ၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်၊ ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် တအ် လးဖျေံလဝ်လၟေၚ်ကမၠောန်နွံရ။

ဂိတုမာတ်ချ် ဂှ် နူကဵု အေမ်အေယူ ပွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ကၠောန်ဏာကောံဓရီုဒစးဒုၚ် သွက်ကောံဓရီုဇၞော် ပ္ဍဲဘာဓာ တုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီု ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲရ၊ ပ္ဍဲကောံဓရီုဒစးဒုၚ်ဂှ် ပရေၚ်လိက်စံၚ်ကီု၊ ပရေၚ်ဂွံရုဲစှ်ညးစၞးကီု သဳကၠဳသ္ပ ဏာဒတန်ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲဒှ်အာရ။

ဆဂးဂှ် ဟွံလအ်မွဲသာ် ဂိတု အေပြဳ (၂၉-၂၀၁၆) ဂှ် လိက်နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကၠုၚ် ကုဂကောံ အေမ် အေယူတအ် ဗွိုၚ်နာနာရ၊ ပ္ဍဲ လိက်ဂှ်မ္ဂး- ‘ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလညာတ်ဗော်ပိုဲ ပတိုန်ထ္ၜးသောၚ်ကလးလဝ်ကဵု ကမ္မတဳဗဟဵု အေမ်အေယူ (စပ်ကဵုအခန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ် ဒးအာက္ဍိုပ်ကၞောတ်အထောတ်တုဲ ဂကောံနာနာ ပ္ဍဲလုပ်ပ္ဍဲအခန်ပၠ တရဴ ၁/၃ မာန်) ဂှ် ဒုၚ်တဲမာန် / ဟွံမာန် ဗွိုၚ်မဆေၚ်စပ်တအ် ဗွိုၚ်ညးကုညးပညဳ လညာတ်တုဲ သွက်ဂွံကလေၚ် ပရိုၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမာန်ဂှ် အာတ်မိက်လဝ်နွံရ။

လ္တူလညာတ်လစွံစိုတ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် အခန်အာက္ဍိုပ် ၁/၃ ဂှ် အေမ်အေယူ ဗွိုၚ်ပယျဵု ကေုာံ ဍုၚ်သေံကီု၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်မ္ၚးကီု၊ ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကီုဂှ် ဟွံစှ်ေစိုတ်၊ ဟွံဒုၚ်တဲတုဲ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ရန်လဝ် သွက်ဂွံ ကၠောန်ပ္ဍဲကဵုပလိုၚ်ဂျပါန်ဂှ် လေဝ် လီုအာဟွံဒှ်ကၠောန်ရ၊ စနူအခိၚ်ဂှ်တုဲ ဂကောံ အေမ်အေယူ (ဒပ်ပံၚ်ကောံ ဂကူ မန်) ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗရ။

အေမ်အေယူဂှ် ဒှ်အာဆိုအ်ဗ သာ်ဂှ်တုဲ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုအဝ်ဂေတ် (၂၄) ဂှ် ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော် ပ္ဍဲကဵု ကအ်ပှ် လှ်တုဲ လးဖျေံဏာလဝ် တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် (၅) တၚ်ရ၊ တၚ်(၁) ဂှ် ဒက်ခၞံအာကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ နကဵုသၞောတ်ဖေဝ်ဒ ရေဝ် အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်မူ ဗွဲသၟဝ်ရောၚ် ဂးတုဲ တၚ် သောဲသောဲဗြေဲာဗြောဲဓမံက်ထ္ၜးလဝ် နွံ (၁၁) တၚ်ရ၊ တၚ် (၂) ဂှ် ဆေၚ်ကဵုမူကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် သၟာၚ်နူမူ သ္ဇိုၚ်ဗွဲလ္တူဂမၠိုၚ် အခန်မ္ဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်သဳကၠဳပညဳပညပ်အာ နွံဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာတာလျိုၚ်ကမၠောန်တံမာန် ပံက်ဏာဂကောံပညဳပညပ် ဆေၚ်ကဵုမူဖေဝ်ဒရေဝ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ရ၊ ပ္ဍဲဂကောံဂှ် – ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၄ တၠ၊ ဗော် ကောန်ဂကူမန် ၄ တၠ၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ၄ တၠ၊ တၠဳလပိုန်သၚ် ၃ ဇကု၊ ဂကောံမဟာဇန်မန်နာနာ ၃ တၠ ပူဂဵုဆာန်ဂကူ/တၠပညာ ၃ တၠ အပံၚ် ၂၁ တၠ ဒက်ပတန်လဝ်ရ။

တၚ် (၃) ဂှ် အပ္ဍဲဂကောံ အေမ်အေယူ ဂှ် အလုံကောန်ဂကူမန်ဂွံပါလုပ်မာန် ဒးပလေဝ်အာဗီုပြၚ်ဒက်ပတန် ဂကောံ အေမ်အေယူ ရောၚ်၊ သ္ဇိုၚ်ကဵုမူဒက်ပတန် အေမ်အေယူ တြေံ ကေုာံ မူဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာ အလုံဂကူ မန်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်တုဲ ပြံၚ်လှာဲအာဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်တၟိမွဲမာန်ဂှ် ကဵုဏာတာလျိုၚ်ဂကောံပညဳပညပ် ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန် အေမ်အေယူ တၟိ အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ရ၊ ညးစၞးနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၃ တၠ၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ၃ တၠ၊ ဗော် ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ၃ တၠ၊ တၠဳပိုန်သၚ် ၃ ဇကု၊ ဂကောံမဟာဇန်မန်နာနာ ၃ တၠ၊ တၠပညာ ၃ တၠ၊ ပူဂဵုဆာန် ဂကူ ၃ တၠ၊ အပံၚ် ၂၁ တၠဒက်ပတန်လဝ်ရ။

သ္ဂောံပကောံပကေဝ် ညးစၞးသွာၚ်နာနာတအ်ဂှ် နူကဵု ကမ္မတဳကေၚ်ကာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍ္ဍဲဍုၚ် နာဲ ဝေန်လှ ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ပညဳပညပ်ဗော်ၜါဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဟွံသ္ပသမ္တီလ္တူညး သ္ကအ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကအ်ဟွံမွဲတုဲ ပရေၚ်ပညဳပညပ်လေဝ် ဟွံဒှ်ကမၠောန်-ပရေၚ်ဂွံချပ်ဇန်ပရေၚ်ညဳ သၟဟ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗရ။

ပ္ဍဲကဵု အေမ်အေယူ ဗီုပြၚ်တၟိဂှ် ညးစၞး စၟတ်သမ္တီလဝ် နူကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (ဂကောံအံၚ်နာၚ်ဥု) တအ် ဂကောံတိုန်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ကအ်ပှ်လှ်တအ်ဂှ် ဇကုညးတအ် ရုဲစှ်ကဵုလဝ်ညးစၞး (၃) တၠဂှ် နူကဵု ညးစၞးဗော်ကောန် ဂကူမန်တအ် ဟွံသ္ပသမ္တီ ကၠုၚ်နဒဒှ်ညးစၞးနူဗော်တုဲ သဳကၠဳညးသ္ကအ်ဟွံဂွံရ၊ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ သွက်ဂွံဒက်ပတန်ဓဝ် ညဳသၟဟ်ဂကူ ဗီုပြၚ်ဂၠံၚ်တရဴ အေမ်အေယူ ဂှ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ဆိုအ်ဗပၠန်ရ။

နကဵုလၟေၚ်ကမၠောန်နူတေံတုဲ တ္ၚဲဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဆက်ကွာ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဂစာန်ဆက်ကွာ်တ္ၚဲဏံပၠန်ဂှ် အသိၚ် ကောံ ဓရီုဇၞော်ဂကောံပညဳပညပ်တအ်သွက်ဂွံကၠောန်ဂှ် ထတ်သ္ကာတ်မံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိချပ်ဇန်လးလဝ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ် ညဳသၟဟ်ဂှ်ကဵု ဂကောံခမဳသၚ် (ပညဳပညပ်)တအ် တၞဟ်ခြာမံၚ်နွံတုဲ ပံၚ်တောဲဓမံက်ရုပ်ရဴညးသ္ကအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ် ခက်ခုဲပၠန်ရ။

ပရေၚ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာ အကြာဗော်ၜါ (AMDP,MNP)

တုဲကၠုၚ် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ (၇-၂၀၁၆)တေံဂှ် နူကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တအ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် လိက်လၟေၚ် အစဳဇန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ (Road Map) ဇရေၚ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နွံရ၊ ပ္ဍဲကဵု လၟေၚ်အစဳဇန်ပရေၚ်ညဳ သၟဟ်ဂကူဂှ် ချူဓဇက် လဝ် (၃) တၚ်ရ၊ တၚ် (၁) ဂှ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ဂကောံသဳကၠဳ၊ တၚ် (၂) ဂှ် ကၠောန်သ္ပသဘၚ်သဳကၠဳဗော်၊ တၚ် (၃) ဂှ် မူသ္ဇိုၚ်ဂမၠိုၚ် သာ်ဝွံ ချူဓဇက်လဝ် လၟေၚ်ၚ် နွံရ။

လ္ပာ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ပၠန်ဂှ် တုဲကၠုၚ် ဂိတုအံက်တဝ်ဗါ (၂၆-၂၀၁၆) ဂှ် ချူဓဇက်လဝ် ဂၠံၚ်တရဴနဲကဲ အစဳဇန် ဗီုတိထ္ၜးဂၠံၚ် စပ်ကဵုဗော်ၜါပံၚ်ကောံ (Road Map) တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် ဇရေၚ်ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန် ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် နွံရ၊ ပ္ဍဲကဵုလိက် နဲကဲပံၚ်ကောံဂှ် ချူဓဇက်လးလဝ် (၅) ကဆံၚ်နွံရ၊ ကဆံၚ် (၁) ဂှ် ဗော်သီုၜါဂှ် ပံၚ်ကီု၊ ဟွံပံၚ်ကီု သွက်ဂွံဒုၚ်ဂတိပါၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကုဇရေၚ် ဂကောံပညဳပညပ်ကီု၊ ကဆံၚ်(၂) ဂှ် လ္တူ ဂွံလဝ်ဂတိပါၚ်နူကဵုဗော်ၜါဂှ် ဂကောံပညဳပညပ် သွက်ဂွံပတိတ်လိက်လလောၚ်တြးကီု၊ ကဆံၚ် (၃) ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒုၚ်တဲကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ဒးလလောၚ်တြးကဵုကီု၊ ကဆံၚ် (၄)ဂှ် ဓမံထ္ၜးလဝ် မူဝါဒ ၜါတၚ်ရ၊ တၚ် (က) ဂှ် မူဝါ ဒပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် တၚ် (ခ) ဂှ် ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ ကဆံၚ် (၅) ဂှ် သွက်ဂွံသဳကၠဳပညဳပညပ် မူပံၚ် ကောံ (၂) ဗော် သာ်ဝွံ သီုၜါဗော်ဂှ် ချူဓဇက်လဝ် တုဲတုဲဒၟံၚ်နွံရ၊ ဆဂးဂှ် လိက်လၟေၚ်နဲကဲပံၚ်ကောံဂှ် နူကဵုဗော် ဒဳမဵု ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီကဵု ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ဂှ်တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက်နဲကဲပံၚ်ကောံ (Road Map) တိုက်ရိုက် ကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ရ၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပၠန် ဂှ် သ္ပသမ္တီကဵု ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ်တုဲ လိက်နဲကဲပံၚ်ကောံ (Road Map) ဂှ် ချူဗစိုပ်လဝ်ကဵု ဂကောံပညဳပညပ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဗွဲကြဴနူကဵု လိက်လၟေၚ် ဂရၚ်ဗ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန် နူကဵုဂကောံပညဳပညပ် တိတ်ကၠုၚ် လၟေၚ် (၅) တုဲဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် နုက်တိတ်အာ၊ ဗော်ကောန်ဂကူမန်လေဝ် တရဴကၠုၚ်စးကဵုဂကောံပညဳပညပ်ပၠန်ရ။

နကဵုအသိၚ်အလိုန် ဂကောံဇြဟတ်ရာမညတအ် ကဵု ဂကောံပညဳပညပ်တအ် ရန်လဝ်ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပ္ဍဲကဵု သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳဏံရောၚ်ဂးတုဲ ဗော်ၜါဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ (၈) ဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကၠုၚ်ညးသ္ကအ်သွက်ဂွံ ဆဵုဂဗ နွံကၠုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဆဵုဂဗ ဗော်ၜါဂှ် မွဲဂိတုမွဲဝါ သွက်ဂွံဆဵုအာညးသ္ကအ်ကီု၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ပံၚ် တောဲအာညးသ္ကအ်ကီု၊ စပ်ကဵုဗော်ၜါပံၚ်ဂှ်တုဲ ဆက်တုဲ ပညဳပညပ်အာညးသ္ကအ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် (၃) တၚ်ရ။

အကာဲအရာပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် အဃောဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ချပ်ပလေဝ်ပလေတ်ဒၟံၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲဒေံါပန်ပှော်အလုံ ဍုၚ် NCA ဂှ် နူကဵုဗော်ပ္ဍဲဍုၚ်ၜါဗော်တအ် ဟီုဂးကၠုၚ်ညးသ္ကအ် သွက်ဂွံကၠောန်သဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဆံၚ် တွဵုရးရ။

နကဵုအသိၚ်အလိုန်ပရေၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် စပ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂှ်ကီု၊ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဂကောံပညဳပညပ်တအ်ကီု ဗော်မန်ၜါဗော်တအ် ဒှ်ကၠုၚ်မိတ်ညးသ္ကအ်တုဲ ချပ်သဳကၠဳဟီုဂးကၠုၚ်ပရေၚ်ပံၚ်တောဲရ။

သွာၚ်ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်

သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ လ္ပာ်မံက်ဂှ်မ္ဂး နူကဵု ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူ မန်တအ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဂစာန်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မွဲရ၊ ပ္ဍဲကဵု ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်မ္ဂး ကော် ဘိက်အာ ဗော်စုၚ်ကီု၊ ဂကောံမဟာဇန်နာနာသွာၚ်စုၚ်ကီုတုဲ သဳကၠဳအာ ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်မွဲကဏ္ဍ ဟေၚ် ဟီုဓမံက်လဝ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ဂကောံဇြဟတ်ရာမညကီု၊ ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ကီု ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုပူဗိုၚ်လဝ် ၜိုတ် ထေက်ကြိုက်နွံမံၚ်ရ၊ လၟေၚ်ကမၠောန်ညးတအ်ဂှ် ပရေၚ်ပညဳပညပ်ဗော်ဟွံသေၚ်ရတုဲ ဖအိုတ်ဂှ် ကော်ဘိက်ပၠောပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂှ် တန်တဴကဵုညးဂမၠိုၚ်တိုန်စိုပ်တအ် သဳကၠဳ သ္ဂုတ်သွာတ်အာ ကေတ်ကေတ်ရောၚ် ဂးရ၊ ဣဏံလေဝ် ဂကောံပညဳပညပ်တအ် လးဓဇက်လဝ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် မွဲသွာၚ်ကီုရ။

ဗီုဂှ်ကီု နကဵုဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဗီုလဵု ပၟိက်ဆန္ဒနွံမၚ် လ္တူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီုဂှ် နူကဵု ဂကောံရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်တအ် ကၠောန်ချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ကံက်တၚ်နၚ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံရ၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ ၜိုတ်ဂွံလဝ် ဆန္ဒတၞးလိက်ဂှ် နူကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တအ် စုတ်မံၚ် စၟတ်သမ္တီပ္ဍဲစက် (Computer) ဖိုဟ်ရ၊ သွဟ် ၜိုတ်တိတ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ်မ္ဂး ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်တအ် လ္တူဗော်မွဲဟာ၊ ဗော်ဇဳဟာ၊ ဗော်တၟိဟာ ဂှ် ဆန္ဒဗော်မွဲဂှ် တိုန်မံၚ် ၜိုတ် (၉၀ %) တၟအ်ကၠံတုဲ၊ ဗော်ဇဳဂှ် တိုန်မံၚ် အကြာ (၁၀ %) ရ၊ စှ်ေစိုတ် ပံက်ဗော်တၟိဂှ် တၟအ်ကၠံတိုန်မံၚ် အကြာ (၄၅ %) တုဲ ဟွံစှ်ေစိုတ်ကဵု ပံက်ဗော်တၟိဂှ် အကြာ (၅၅ %) တၟအ်ကၠံရောၚ် ဗွဲအပြောံ ဂွံတီကေတ် လဝ်ရ၊ ဆဂးဂှ် လၟေၚ်ကမၠောန်ကံက်တၚ်နၚ်ဂှ် သရောပ်ဟွံတုဲဒှ်ဏီတုဲ သွဟ်ဆဏံဂှ် သ္ပဒတန်ဟွံဂွံဏီရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် သွာၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ကီု၊ သွာၚ်ဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ်ကီု၊ သွာၚ်ဗော်ၜါတအ်စဆဵုဂဗဒၟံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ်ကီု ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ မန်တအ်ကီု ဂၠာဲဒၟံၚ်ဂၠံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် ဖအိုတ်ရ၊ ဆဂးဂှ် တိုၚ်ပ္ကဴ ၜိုန်ရတုပ်ကၠာလေဝ် နဲကဲဂၠံၚ်တရဴဂှ် ဟွံ တုပ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ဗော်ၜါ (ဗော်ကောန်ဂကူမန် – ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) ဂှ် အခိၚ်လဵုဓမံက်ရုပ်ရဴ မာန်ဂှ် ဟွံဟီုဓမံက်လဝ်ရ၊ ဂကောံပညဳပညပ်ဂှ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ်လဝ်အခိၚ် ၂၀၁၈ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳလ္ပာ်မံက်ဂှ်မ္ဂး စပ် ကဵုဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ဂှ် သွဟ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ စိုတ်ထတ်မံၚ် သွက်ဂွံဓမံက်ပ္တိတ်နွံဒၟံၚ်ရ။

နူလၟုဟ်ဏံ ၜိုန်ရ ပညဳပညပ်ဇိၚ်တပ် ဟွံဂွံကၠာလေဝ် စပ်ကဵု ဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ်၊ ဂကူမန်မွဲဟေၚ် ရနွံဒှ်တုဲ သွာၚ်နာနာတအ် ဂၠာဲမံၚ်ဂၠံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်ဂှ် မွဲတ္ၚဲ မွဲအခိၚ် ဒးဒှ်မွဲဂၠံၚ်၊ ဒးဒှ်ကမၠောန်မွဲကဏ္ဍဟေၚ် ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးရ။

နိဿဲ –

နဲကဲအစဳဇန်ပံၚ်ကောံ(Road Map) နူဗော် AMDP ၊ နဲကဲအစဳဇန်ပံၚ်ကောံ(Road Map) နူဗော် MNP လိက်စၟတ်သမ္တီ နူ အေမ်အေယူ (MAU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.