Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

အတိုၚ် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜး ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် (၈) တၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံက္လိဂွံ တၚ်တုပ်စိုတ် အလုံဖအိုတ်ဏီဂှ်ရ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဟွံဒှ်အာ ဟွံဒှ်ဖျေံစိုတ် ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ် ဏီ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ဂအုပ်ဒပ် မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ ကေတ်အာသ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် UNFC တံ အာတ်မိက်လဝ်ရ။

ဆ္ဂး ဒဵုလၟုဟ် ဆဵုဂဗညးသ္ကံဟွံမာန်ဏီတုဲ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၜိုန်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲဂကောံညးတံတုဲကီုလေဝ် ဟွံဒှ်ဏီတုဲ မၚ်ဒၟံၚ် တၚ်စၟဳစ လက္ကရဴအိုတ်ဖိုဟ်ရ။

နူတမ်ဝါဒိတေံ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံ ၁၀ ဂကောံပြၚ်တုဲ သွက် NCA ဂှ် မူအပြောံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ကီု၊ သ္ဂောံဂွံ မူကေတ်စ (မူသ္ပဒတန်) ကီု ရေၚ်တၠုၚ်မာန်ကၠုၚ် ကီုလေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ်မ္ဂး UNFC ကဵု အလဵုအသဳ တံ ကဵုကေတ် ပ္ညဳညးသ္ကံ ဟွံဂွံတုဲ အိုတ်ကၞောတ် UNFC ဂှ်လေဝ် ဇြဟတ်ပြးပြုတ် သှေ်ဇးကၠုၚ် ဆၜိုတ် ၄ ဂကောံဟေၚ်ရ။

မူဟိုတ် သှေ် ၄ ဂကောံဓဝ်ရောမ္ဂး အခါရထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မ္ဂး အလုံဂကောံ ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဖအိုတ် ဒးပါဏောၚ် အဃောဂစာန် ပ္ညဳကေတ်ဒၟံၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် သာ်ဏံဂှ် ဂကောံလ္ၚဵုတံ လုပ်ထ္ပက်ထောံစၟတ်တဲ NCA ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ဂှ်တုဲ ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်ထောံလေဝ်နွံ၊ ဂကောံလ္ၚဵုပၠန် ဟွံကေတ်ဂၠံၚ် NCA တုဲ နုက်တိတ်အာ နူ UNFC လေဝ် နွံ ဒၟါနူဂှ်ရ သှေ်ကၠုၚ် ဆ ၄ ဂကောံဟေၚ်။

ပန်ဂကောံမ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP၊ဗော်ပရေၚ်တောတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ဂကောံဒဳမဝ် ကရေတ်တေတ် ဠာဟူLDU ကေုာံ ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC တံရ သှေ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ UNFC ။

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၈) တုဲကၠုၚ်ဏံ UNFC ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ကောံဓရီုကမ္မတဳကေၚ်ကာ(သမၠဲ) ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ကၟိန်ဍုၚ်သေံတုဲ ပ္ဍဲဂလာန်သဘာပတိရုပ်နိဂီု ကောံဓရီုဂှ် ဥက္ကဌနာဲဟံသာဟီု “ဗီုလဵုဟီုဟီုရ အနာဂတ်တေံလေဝ် နကဵုဇြဟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကောံကောံက္လိုအ်အ် တံဏံရ ပိုဲတံ ဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးမာန်ဏောၚ်တုဲ ဒဒှ်ဏံ အရီုမတ် ညံၚ်ဟဂွံပိုတ်အာဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံကွေံ။ ပိုဲတံသီုဖအိုတ် သ္ပဇြိုဟ်နက်တုဲ ညံၚ်ဂွံဆက်ဂစာန်အာ၊ လခံက်တဲပိုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံကလှ်အာ ညးသ္ကံ၊ အကာဲအရာ လက္ကရဴအိုတ်တေံလေဝ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဆက်စပ်ညးသ္ကံတုဲ ညံၚ်ဂွံသ္ပဏာ ဇြဟတ်မာန်ဂှ် အလုံညးဖအိုတ် စွံစိုတ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ ဂစာန်အာအိုတ်စိုအ် အဲပၟိၚ်ပၟဟ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာ နူဏံရ” သာ်ဝွံ ဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲဂလာန်ကၟာတ်ကောံဓရီုရ။

ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုကမ္မတဳကေၚ်ကာ(သမၠဲ) UNFC(NMSP)

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလဵုအသဳ PC ကဵု UNFC တံ သဳကၠဳကၠုၚ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် နကဵုမူတှေ် က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် တုဲကၠုၚ်ဣရရောၚ် သာ်ဝွံ ၜိုန်ရဟီုလလောၚ်လဝ် ကုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် သၞာံအာတေံကီုလေဝ် ဆုတ်လေဝ်ဟွံဂွံ တိုန်လေဝ်ဟွံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲ ညံၚ်မက္လေၚ်စိုပ်အာဍာ် ဒးက္လေၚ်သဳကၠဳတၟိ မွဲဝါစနူတမ်ပၠန်ရ။

နဒဒှ်ဗွဲပလးကီု ဗွဲမလုပ်ကဵုသၞောဝ်ကီု ညးစၞးၜါလ္ပာ်တံ သဳကၠဳကၠုၚ် လၟေၚ်ၚ်မာန်ကီုလေဝ် ဍေံဟွံၜက်တိုန် နူအဆံၚ်ဒက်ပ္တန် ဓဝ်ပတှေ်ညးသ္ကံဏီတုဲ ဆိုအ်ဗဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံတတ်ၜက် အဆံၚ်ဆိုအ်ဗဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် UNFC တံ ၜိုန်အာတ်မိက်လဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာ တိုက်ရိုက် ကုပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် (ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ) ကေုာံ ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ်တံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံက္လေၚ်ပရိုၚ်ဏီ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံဗဆုတ်ကဵုတ္ၚဲ နူ PPTS ဂကောံက္ဍိုက်ပ် ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တုဲတုဲတံ အာတ်မိက်လဝ် အလဵုအသဳကီုရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ခြာဟွံလအ်ဏံ ယဝ်ကော် ကောံဓရီုပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴ လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် (JIMC) မာန်မ္ဂး တ္ၚဲလဵုကၠောန် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယ ရောဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာမာန်ဏောၚ် တၟော်လဝ်အိုတ်ရ။

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA သဳကၠဳဆိုအ်ဗဒၟံၚ်ကဵု အလဵုအသဳ ၜိုတ် ၁ သၞာံဘာ် ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဏံဂှ် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာဏောၚ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဥက္ကဌတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မွဲဗော်ဓဝ် နုက်တိတ်နူ UNFC တုဲ လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏောၚ်ဟီုမ္ဂး ဒှ်အရာမုက်ဒးကတူရ။

ဆ္ဂး သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ဂးဂှ် “ UNFC ဟွံပါခဍေံ NMSP ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ် အဲဖ္တိုက်ဖအောဝ်လဝ်နွံ။ ပ္ဍဲ UNFC ဂှ် KNPP လေဝ်နွံ၊ ဠာဟူ လေဝ်နွံ၊ ရခေၚ် လေဝ် နွံမံၚ်ဏီတှေ် ဒှ်ထ္ပက် သီုညးဖအိုတ်မှ ထ္ပက်ဏောၚ်မ္ဂး ဒှ်အခက်ခုဲမာန်ဏောၚ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ခဍေံ ကဵုဗော်တၞဟ်ဟ် ဗီုပြၚ် One +One ဥပမာ ဂကောံ ဠာဟူ ထ္ပက်ကီုမ္ဂး ညံၚ်ဂွံထ္ပက်ကီု အဲဒုၚ်လဝ်မေတ္တာနွံ” သာ်ဝွံ ကၠာ UNFC ဟွံဂွံကၠောန်ကောံဓရီု ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု (သမၠဲ) က္ဍၚ် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုလဝ်ကဵုအ္စာပရိုၚ်တံနွံရ။

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဒံက်တာအေဇြာန်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ စနူဂိတုအဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၁၇ တုဲ ဇၟာပ်ဂိတု ဆဵုဂဗကၠုၚ်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်လၟေၚ်ၚ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်ဆဵုဂဗဂှ်လေဝ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဟီုဂးသဳကၠဳကၠုၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ညံၚ်ဂွံလ္ဇကဵုၜိုတ် ၃ ဂိတု လ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်ကၠုၚ်လဝ်နွံ။

ကြဴနူဂှ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲ UNFC ၊ တုဲတှေ် ကောံဓရီုကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုလေဝ် သ္ပကၠုၚ် မွဲဏှေံမွဲဏှေံတုဲ ကဵုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဂှ်လေဝ် ဆဵုဂဗကၠုၚ် ဗွဲပလး လၟေၚ်ကၠေတ်တ်ကီုရ။

သၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ သတ္တဟကြဴအိုတ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဗွဲပလး ကုနာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲဇရေၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မွဲဒၞါဲတုဲ ကၠာဟွံစိုပ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် (ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်တတိယဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်စၟတ်တဲ (NCA)ဏောၚ် သာ်ဝွံ အသေအဟာန် တ္ၚဲသၠးပွးဍုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုတုဲအာတုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဟီုလလောၚ်လဝ်ကဵု အ္စာပရိုၚ်တံရ။

ဗီုဂှ်ကီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ကၠုၚ်ကဵု အကာဲအရာထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဣရတုဲ ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ရုၚ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲမၚ်ရံၚ် အရာဆေၚ်ကဵုဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်တွဵုရး (JMC-S) လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ပလေဝ်လဝ်ဒၞါဲ သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တုဲဣရရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဒဒှ်ရ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ဥူ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံ ပရေၚ်ပယျဵုဓနက် တွဵုရးမန် ဟီုဂးလဝ်ဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ် ပ္ဍဲပရိုၚ် RFA ကီုရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ကာမံက်တိုန် ၂/၁၇ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ဖါအိုတ်ဂှ် စွံအဓိက က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် သဳကၠဳ အကာဲအရာ ဒဒှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ တၠုၚ်လအာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် မဒှ်ဒၟံၚ်ဂတမတ်ဏံဂှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မွဲစွံမာန် သဳကၠဳဂၠာဲကၠုၚ်လဝ် နဲကဲကီုရောၚ်တုဲ အရာဒးစဳဇန်တံ တုဲဒှ်အာမ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မာန်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပရိုၚ်ရ။

လ္ၚတ်ရံၚ် အကာဲအရာ ဒဒှ်တံဏံမ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ဣရ ဂွံဆဵုကေတ်။ ဆ္ဂး ဒဒှ်အကာဲအရာဏံ အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ကေမ်ရပ် ဗိုန်န်ဗတ်တ် ဟွံမာန်မ္ဂး အကာဲအရာ က္လေၚ်ပြံၚ်လှာဲအာ မွဲဗီုမာန်မံၚ်ကီုဏောၚ်။ မူဟိုတ်ရောမ္ဂး ဇၟောဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဂှ် ဇၟာပ်အခိၚ် ဇၟာပ်အခါ အကာဲအရာ တၠုၚ်လအာဍေံ ပြံၚ်လှာဲဒၟံၚ် လၟိုန်ဏောၚ်ဂှ် ဒှ်သွဟ်ဍေံရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်တတိယဏံ ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကျိုၚ်ကယျိုၚ်ကောန်ဂကူတုဲ တိုန်စိုပ်ကောံဓရီု နကဵုအိန်ရဳ သိုက်က်သဳသဳဂှ် ဂွံဆဵုဏီဟာ ဟွံဂွံဆဵုရဟာဂှ် ဒးမၚ်ဗဵုဏီဏောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.