Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဍုၚ်မန် ဒးဘဲဍာ်၊ အစဳအဇန်အလဵုအသဳ ဗီုပြၚ်နွံနွံပလေဝ်လေတ်လဝ်ထေက်

အတိုၚ်ညးဇၞော်ဇၞော်တံ ဟီုကီုရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဒဂိုန်ထပ် (ပထမဒဂိုန်ကဵု ဒုတိယဂိုန်) ဒှ်ဂိတုဒဂိုန် ၜါဂိတုတုဲ ဗြဲဂူဍာ်ဇၞော်ရောၚ် ညးဇၞော်ဇၞော်တံကေၚ်ဟီုလဝ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံဂှ် ဗြဲဂူဇၞော်နူကဵု သၞာံကၠာကၠာတေံတုဲ ဗွဲတၟေၚ် ဗြဲဂၠိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မန်ဝွံ စနူကဵုတံသၞာံတေံရ ဗြဲဂူဇၞော်ဇၞော်တုဲ သ္ကုတ်ဒေသသၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးအာဘဲဍာ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဂျူလာၚ်အိုတ် ဂိတုအဝ်ဂါတ်မံက်ဏံပၠန်လေဝ် ဗြဲဂူပၠန်တုဲ ဒေသမန်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဍာ်ဗၠိုက်ကီုရ။ အဓိက ဒေသၜဳကလေၚ်၊ ကျာ်ထောဝ်ကဵု ကျာ်မြဟ်တံ ဍာ်ဗၠိုက်ဇၞော်ကဵု ဒြဟတ်ရ။

အဃော ဗြဲဇၞော်ဍာ်ဗၠိုက် အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဗၠိုက်ဍာ်တံဟေၚ် ဒှ်ဒဒိုက်သၟးဟွံသေၚ်၊ ကပေါတ်ကညောတ် ဒြပ်ကသပ် ပိုန်ဒြပ်ညးတံလေဝ် ဆောံလေၚ်အာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ရဲဒးဗၠိုက်အာဍာ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတံ နွံပၟိက် နူကဵုအလဵုအသဳ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်ရောၚ်။ ဆဂး အလဵုအသဳတ္ၚဲဏံ ၜိုန်ရ ဒှ်အလဵုအသဳဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒှ်အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်တံ ရုဲစှ်ပတိုန်လဝ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲအရာ ရံၚ်စံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ယောၚ်ယာဒၟံၚ် တၟာဂလိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

ဂၠံၚ်ကွဳစက်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ်ဍာ်ဇၞော်တိုန် ဗီုအာကၠုၚ်ဟွံဂွံ(Facebook)

ပ္ဍဲအလဵုအသဳ စပ်ကဵုပရေၚ်ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ညးဍုၚ်ကွာန် အခိၚ်ကာမံက်တိုန် (အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်) ဟွံမွဲချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဍုၚ်မွဲမွဲဂှ် စပ်ကဵု ဘဲကပ်နာနာသာ် မပ္တံကဵု ပၟတ် ဍာ် တိချဳ တိလို်က် ၜဳကလိုက်တံဂှ် ကတဵုဒှ် ဇၟာပ်ပ်အခိၚ်မာန်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် လၟိဟ်ကဵုကၠံလ္ၚီတံ အခိၚ်ဟွံရုဲ ကတဵုဒှ်ဒဒိုက်မာန်ရ။ သွက်ဂွံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်အာ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏံဂှ် ဗွဲမပြဟ်ဂှ် တာလျိုၚ်နွံရောၚ်။ ပရေၚ်ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ဂှ် နွံတဴ ဗီုပြၚ် (၂) ဗီုရောၚ်။ ဗီုပထမဂှ် သွက်ဂွံရီုဗၚ်အာ ဗွဲမပြဟ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်တုဲ မွဲအဆက်ဓဝ် နကဵုဗီုပြၚ်ဒုတိယ သွက်ညးတံ ဂွံပတန်အာ ဘဝညးတံမာန်ဂှ် ဒးကဵုအရီုအဗၚ်ရောၚ်။ လၟုဟ် ပိုဲတံ ရံၚ်အာ အပ္ဍဲကဵုအကာဲအရာ ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် အလဵုအသဳမ္ဂး အစဳအဇန် ဗီုဗီုဏံ ဖန်ဇန်လဝ် ဟွံမွဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

အတိုၚ်ဟီုလဝ် ဗွဲလတူတေံကီုရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဘဲကပ် စပ်ကဵု ပၟတ် ဍာ် တိချဳ တိလို်က် ၜဳကလို်က်တံဂှ် အခိၚ် ဟွံရုဲ ဒှ်မာန်ရောၚ်တုဲ သွက်ဂွံညးတံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ဒးဖျေံလဝ်အစဳအဇန်ရောၚ်။ အလဵုအသဳဂှ် ဒးပကောံပကေဝ်လဝ် ကပေါတ်ဟံၚ်ပြာ် မပတံကဵု စၞစသုၚ် ဂၠိက်ယာတ် ဂဥုဲဇဗတံ လၟိန်ကာလတုဲ သွက်ဂွံပလံၚ်ဗစိုပ် ဒးပလေဝ်လဝ်ကွဳစက် ဂၠုၚ် က္ၜၚ် က္ၜၚ်ကျာ လၟိုန်ကာလရောၚ်။ ယဝ်ရ ဒှ်ပရူပရာမွဲမွဲသာ်ရောၚ် ဟီုတှေ် သွက်ဂွံ ပ္လံၚ်ဗစိုပ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ် မာန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴရ။ ဒှ်မွဲမွဲသာ်တုဲမှ ဂၠာဲပကောံမံၚ်ဇွောံမ၊ ဂၠိက်ယာတ်၊ ဂဥုဲဇဗတံကီု ဂၠာဲမံၚ်ဂၠုၚ် ကွဳစက်ရောၚ်တှေ် အခိၚ်လဇုဲအာရ။ ဣဝွံ ပရေၚ်ဟံၚ်ပြာ် ကာမံက်တိုန် အရီုအဗၚ်တံ ညံၚ်ဂွံစိုပ်အာ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗွဲမပြဟ်ရောၚ်။

ဆဂး တ္ၚဲဏံ ဗီုလဵု ကတဵုဒှ်မံၚ်ရော ဟီုတှေ် ညးဒးဘဲဒဒိုက်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလဵုအသဳဍုၚ်မန်တံ ကၠုၚ်ကဵုအရီုအဗၚ် ဟွံမာန်ရောၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟေၚ် ပကောံပကေဝ်ဇွောံမ ဂၠိက်ယာတ်ပလောံတံတုဲ ရီုဗၚ်အာ ဗွဲမပြဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ မ္ၚးနူကဵုအလဵုအသဳတံပၠန်တုဲ နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံပၠန်လေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက် ဗီုဗီုဏံဂှ် ညံၚ်ရဴ ဟွံဆေၚ်စပ်ကဵု ညးတံ မၚ်ဗီုမံၚ်လေဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။

ပ္ဍဲအရာရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ညးဍုၚ်ကွာန် နကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဖန်ဇန်လဝ် သွက်ဂွံရီုဗၚ်ပြဟ်ဟ် ဟွံမွဲမ္ဂး ဂွံရီုဗၚ်ညးတံ နနဲ ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်ကီုရဟာ ဒးဒှ်သံသယျ နွံရ။ ဟို်တ်နူဘဲဍာ်တုဲ သ္ၚိဌာန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးလီုလာ်ရ။ ဝါဗ္ၚ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးလီုလာ်ရ၊ ခံက်ၜဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးလီုလာ်ရ၊ ရုၚ်ခြိုၚ်လဝ်ၜဵု ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးလေၚ်ဒိုက်ရ။ တုပ်တဴ ညံၚ်ရဴ သာ်ဂှ်ကီု ယဝ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဘဲပၟတ်မ္ဂး ဒးဆောံလေၚ်အာ သ္ၚိဌာန် ဒြပ်ကသပ်ရောၚ်။ သွက်ဘဝညးတံ ဂွံတန်တဴအာ ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်၊ ကမၠောန်ကမေတ်ညးတံ ဂွံက္လေၚ်ၚုဟ်တိုန် မွဲဝါမာန်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်အလဵုအသဳရောၚ်။

ပရေၚ်ကမၠောန် ရီုဗၚ် ဍာ်ဇမၠိၚ်ဝွံ ဍေံတၞဟ်ခြာနူကဵု အရီုအဗၚ် ကာမံက်တိုန်ရောၚ်။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် နကဵုညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ကပှ်တၚ်နၚ် ပရေၚ်ဆောံလေဝ်တံဂှ်တုဲ ဒးဆက်တက်ကျာ ကုညးဍုၚ်ကွာန် ညးမဆောံလေၚ်တံတုဲ ဗီုလဵု ညးတံ နွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်အရီုအဗၚ် ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဒးကၠိုဟ်ရောၚ်။ လတုဲ ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဘဏ္ဍာတံတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒးကဵုအရီုအဗၚ်ရောၚ်။

ဟိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ အလဵုအသဳဍုၚ်မန် နကဵုဗီုပြၚ်အစဳအဇန်နွံနွံ သွက်ဂွံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်အာ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးဘဲအန္တရာဲ ကပ်နာနာတံဂှ် ဒးပ္လေဝ်ပ္လေတ်စထေက်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.