Categories
ပရိုၚ်

ဂဥုဲၜူမာဲ ပြးဇွောဝ်လုပ်မံၚ် ပ္ဍဲဒေသမန်ဂှ် ဂကူညးသၟာၚ်တံ ဂစိုတ်ထောံက္ဍဟ်သၟတ်တံရောၚ် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီု

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၂၊ ၂၀၂၀

ပရေၚ်သွံရာန်-သုၚ်စောဲ ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဒေသရးမန်ဂှ် ဂကူညးသၟာၚ်တံ ဂစိုတ်ထောံက္ဍဟ်သၟတ်တံရောၚ် ဥက္ကဌဗော် ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဏာ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၃) ဝါ ဗဟဵု ကွာန်ပၞၚ်ဗိုန်ဂှ်ရ။
ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဒေသရးမန်ဝွံ မွဲအခိၚ်ကဵုမွဲအခိၚ် သွက်ဂွံယအ်အောန်စှေ်အာဟွံမွဲတုဲ အန္တရာဲသွက်သၟတ်မန်ကီု အန္တရာဲဂကူမန်ကီုဂှ် သွက်ဒးဒှ်ဓဝိၚ်နွံဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဘာသာ ခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုကီု၊ ဗွိုၚ်ကၠတ်ထဝ်ကီု ဟီုဂးကၠုၚ်အဆက်ဆက်နွံရ။
“မန်ပိုဲဂှ် ပတဝ်ကဵုဂကူညးတၞဟ်တုဲတှေ် လောဲနူဂကူညးတၞဟ် အဵု ဟိုတ်နူဂှ်တုဲတှေ် ဂဥုဲၜူမာဲ ဂဥုဲချေံ လုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် မန်ပိုဲ ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ ကၠောန်ပ္တိတ်နူဍုၚ်မန်ပိုဲဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်ဗွိုၚ်မ္ၚးတုဲတှေ် ဍေံလုပ်သွံ ပ္ဍဲဒေသမန် အဵု ၝဂကူဍေံတံ လုပ်သွံမံၚ် ပ္ဍဲဒေသပိုဲတဏံဂှ် ပ္ဍဲအကြာဂကူညးတံ ညးတံဟွံသွံပုဟ် ကၠုၚ်သွံပ္ဍဲဒေသဍုၚ်မန်ပိုဲ၊ တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲဒေသမန်ပိုဲဂှ် ပိုဲလ္ၚတ်စမ်ရံၚ်တှေ် သၟတ်တံ ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ၚ်ဂှ် စကာမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ဘဝလီုမံၚ်ဣယျ” သာ်ဏံ ဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီုရ။
ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ပရေၚ်သွံရာန်သၠဲလးကၠုၚ်တုဲ သၟတ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲတံလေဝ် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။ သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်စဵု ဒၞာဂှ် ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵု ကဵုပညာ ကဵုလညာတ်နွံ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆေဝ်ဒဝ်ရပ်စပ်ဒၟံၚ်နွံ ဆဂး ဟွံစိုပ်တရဴရ။ ဆဂှ် ဟွံက ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံလေဝ် ထိၚ်ဒဝ်ရပ်စပ်လဝ် သၟတ်သွံရာန်-သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ် နွံကြပ်ကဵုကၠံတၠဒှ်ဒၟံၚ်ရ။
“ညအ်ဂှ် ဟီုအာတှေ် ပိုဲဒးပလေဝ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ်သဓီု ရဲသုၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ရဲသွံဂဥုဲၜူမာဲ ဒးထိၚ်ဒဝ်လဝ် မၞိဟ်ၜိုတ် (၈၀) တၠ၊ ခရိုၚ်မတ်မလီုလေဝ် ဗီုဂှ်ရ၊ ခရိုၚ်ထဝဲါလေဝ် ဗီုဂှ်ရ (၇၀-၈၀) တၠ ပ္ဍဲဗဟဵုပိုဲတေံလေဝ်နွံ၊ ပလေဝ်ဗက်ဟွံမာန်၊ လ္ၚဵုယာဲတကၠုၚ်ပလံၚ်ကဵု ဗော်ပိုဲ ဘိုၚ်ပလေဝ်ကဵု ၜတ်မံၚ်တှေ် ပလေဝ်ဂွံ၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ထိၚ်ဒဝ်ဟွံမာန်ရ က္ဍဟ်ဍေံလီုအာဣရ၊ အဵု ၝစောဲဂဥုဲၜူမာဲဏံဂှ် ဘဝမၞိဟ်မွဲမွဲ က္ဍဟ်ဂှ်လီုအာတုဲတှေ် စကာဂွိုအ်ရ၊ ဘဝမၞိဟ်မွဲမွဲ လေၚ်ဆောံအာယျ၊ ဘဝဍေံမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ကောန်ဇာတ်မွဲ စောဲလာံအာ ဂဥုဲၜူမာဲတုဲတှေ် မိမလေဝ်ဒှ်ဒဒိုက်၊ မသကောဒေံလေဝ်ဒှ်ဒဒိုက် ဍုၚ်ကွာန်လေဝ်ဒှ်ဒဒိုက်ရ။”
အဵုၝဏံဂှ် ရဲမိက်ဂွံၚိတ်မံၚ်ဂကူပိုဲတံဂှ် ဍေံပၠုပ်နၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲတှေ် ဍေံပလီုထောံသၟတ်တံ၊ အနာဂတ်ဂတဏံ မၞိဟ် ဇၞော်ဇၞော်ဂတဏံ ဗျုအာ ကၠောန်ကမၠောန်ဟွံမာန် ခေတ်မၞိဟ်ဍောတ်ဍောတ် (သၟတ်) တံဂှ်တှေ် က္ဍဟ်ဂှ်လီုမံၚ်၊ ကြအ်မံၚ် ယှောတ်မံၚ် ဒှ်မံၚ်အဵုဗီုဂှ်တှေ် ဟလဵုဂွံပြိုၚ်ကဵုညးတၞဟ်ဏီရော၊ အဵု ၝဏံလေဝ် နဲဍေံပလီုဂကူပိုဲဏောၚ်” သာ်ဏံ ဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီုဏာလ္တူစၚ်အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု ဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ရ။
ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲပြးဇွောဝ်လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ရးဒေသဍုၚ်မန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်သၞာံ (၂၀၁၈) ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံခမဳသၚ်၊ ဂကောံမိမညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳသၠာဲဂတးလညာတ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲကဵုကျာ်ပုပ္ဖဝတဳ (ကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ပံက်ဏာဂကောံ ဌာနလွဳလွတ် ကဵုကွတ်ညးစောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲ စၞးခမဳသၚ် (၁၅) ဇကု၊ စၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (၁၅) တၠ၊ စၞးဗွိုၚ်ဂကောံမဟာဇန် (၁၅) တၠ၊ ပံၚ်ဖအိုတ် (၄၅) တၠဒက်ပတန်လဝ်တုဲ ဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုဌာနလွဳလွတ်ဂှ်နွံရ။
သွာၚ်ဂကောံမဟာဇန်ဂှ် စတံနူဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ MYPO ကေုာံ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် လ္ၚဵုတံ ၜိုန်ရချဳဒရာၚ်ကဵုပညာ ကဵုလညာတ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်စဵုဒၞာ ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဒေသရးမန်လေဝ် ပရေၚ်သွံ ရာန်ကီု၊ ပရေၚ်သုၚ်စောဲကီု ဟွံအောန်ယအ်စှေ်အာလးလးဏီရ။
ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ ဇွောဝ်ဗျာပ်တြးစိုပ်ဒေသရးမန် ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ ကာလ ဂိတုမေ (၂)၊ သၞာံ ၂၀၁၉ တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု သၟာန်ပတိုန်ဏာ ဂလာန်ပ္ဍ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကီုရ။
သွက်ဂွံရပ်စပ်ထိၚ်ဒဝ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ပ္ဍဲကဵုလိက်ကသုက်တၚ်တုပ်စိုတ် အေန်သဳအေဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကဵု အလဵုအသဳတံ ပံၚ်တောဲတုဲ ရပ်စပ်ထိၚ်ဒဝ်အာရောၚ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုၝောံပိုတ် (၂၅) ဂှ် နွံကီုရ။
ပရေၚ်ရပ်စပ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တုဲကၠၚ်ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁၀) ဂှ် ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗါ်သောၚ်သၟးထောံ တၞံတၞးဘိၚ် (ၝာဲကထီု) ဗၞတ် (၃၀၀) တၞံပြၚ် ပ္ဍဲအကြာကွာန်ကၠအ်ဗြာတ်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဍောတ် (ဆိတ်ကလေး) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ်တုဲ သီုကဵုထိၚ်ရပ်ဏာ ညးတၠကၠအ်ဂှ်ကီုရ။
ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁)၊ (၂၀၁၉) ဂှ် နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်တံ ဗါ်သောၚ်သၟးဏာ တၞံတၞးဘိၚ် (ၝာဲကထီု) ပ္ဍဲကၠအ်ကရပ်ကွာန်သၞေဟ်ဝ ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီတၞံကီုရ။
ကာလဂိတုမာတ် (၁၉၊ ၂၀၁၉) ဂှ် နူကဵုဒပ်ပါ် (၅) သၟဝ်တဲခရိုၚ်မတ်မလီု (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) တအ် ရပ်စၟဳစၟတ် ဂဥုဲၜူမာဲ မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်အၜေတ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်) ကဵု လုပ်ကွာန်ခၠဵု (ခလယ်တံခွန်တိုၚ်) ပွဳပွူသၞေဟ်ကၚ်တြေံ ကော် တၞံပၞဟ်ဂှ် ရပ်ဂွံလဝ် သၟတ်သွံရာန်-သုၚ်စောဲ ဂဥုဲၜူမာဲ (၈) တၠတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဂဥုဲချေံ (၄၆၈) မဂှ်ကီု၊ တၞးဘိၚ် (ၝာဲကထီု) မွဲရိုက်ကဵု ကွဳလိုန်ဓါတ် (၆) ဖ္ဍိုက်၊ ဖုၚ် (၅) မကဵု လၟိဟ်သြန် (၈၅၀၀၀) ဒကေဝ်ကီု သီုကဵု ကောန်ညးတာလျိုၚ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံလေဝ် ပါဒၟံၚ်မွဲတၠကီုတုဲ သၠဲပအပ်ဏာကဵု ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.