Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

လ္ပကြအ်ဒိုဟ်မံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲညိမန်

အခိၚ်အကြာဏံ ဂွံမိၚ်ပရိုၚ် ဟွံခိုဟ်မွဲရ။ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် (Mon News Agency) ကီု၊ နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကရေၚ် (Karen Information Center – KIC) တံ ပတိုန်လဝ် ပရိုၚ်မွဲပရိုၚ်မွဲ ဂကူမန် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ အာရာန် ဂဥုဲၜူမာဲမွဲဒၞာဲ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ကရေၚ်မွဲဂှ်တုဲ နူကဵုဒပ်ပၞာန်ကေအေနု်ယူတံ ရပ်လဝ်လၟိဟ်မၞိဟ် (၃၇) တၠတုဲ မၞိဟ်မွဲမ္ဂး တပ်ဒန် ဗၞတ် (၅) ကိုဋ်ဒကေဝ် ကွဳလိုန်ဓာတ် မွဲဖဍိုက်တှေ် ဒးကဵုသြန် ဗၞတ် (၅) ကို်ဋ်ဒကေဝ်ရ။ အပံၚ်ထောံသြန်ဖအိုတ်မ္ဂး နူကဵုဂကူမန်တံ ဒးကဵုသြန် ကုဒပ်ပၞာန်ကေအေန်ယူတံဂှ် ဒှ်အာ ဗၞတ် (၂၀၀) ကိုဋ်ပြၚ်ၚ်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။

ဟိုတ်နူကဵု ကောန်ဇာတ်ဇကု ဒးတုဲ မိမမန်တံ ဂၠာဲသြန်တုဲ ဒးအာနုက်ပတိတ်နၚ် ကောန်ဇကုသ္ၚိတ်တ်ဇြဇြရ။ ပရူဏံဂှ် ဒးကၠောန်သ္ၚိတ်တ်ဇြဇြရ၊ မံက်အာတှေ် ညးတၞဟ်တံ တီစုတ် ကောန်ဇကုဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် သွံရာန်ဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ စကာစသုၚ်ဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲရောၚ်။ လတုဲ တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မန် ရးမန် ဒေသမန်တံ ပြသၞာဂဥုဲၜူမာဲ ဂွံဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်သာ်ဏံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ကၠုၚ်တရးကဵုလေဝ် ဟွံသေၚ်၊ ဂကူကရေၚ်တံ ကၠုၚ်တရးကဵု ဟွံသေၚ်၊ ဂကူမန်ဟေၚ်ရ က္လေၚ်တြးဒၟံၚ်ကဵု ဂကူမန်ပၠန်ရောၚ်၊ မန်တံရ သ္ပဒၟံၚ် သာ်ဏံရောၚ် ဟီုတှေ် ဂကူပိုဲ ဂွံကၠေံကၠက်အာ ဂွံယအ်ဒေက်အာ အကြာဂကူညးတၞဟ်ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်သိုက်က်ရောၚ်။

မၞိ်ဟ်ကၠာကၠာတေံ ညးတံ ကေၚ်ဟီုလဝ် အရေဝ်နွံမွဲပါၚ်ရ။ အရေဝ်ဂလာန်ဝွံ "ဂြအ်မန် စံၚ်မန်" ရ၊ ညးတံ ပတောံလဝ်ကဵု စကာဂြအ်ချံက်တုဲ က္လေၚ်စံၚ်ချံက် ဂွံရ။ အရေဝ်ဂလာန်ဏံဂှ် ကြပ်တုပ်ဒၟံၚ်ကဵု မအရေဝ် "တဝ်မုဲ" ရ။ ကေတ်ဆုတုဲ က္လေၚ်ပါ်တြးဆုရ။ အခိၚ်ကၠာတေံ မန်ကဵုဗၟာ ကတဵုဒှ်ပၞာန်တုဲ ကာလပၞာန်ဗၟာတံ မာန်အာတုဲ က္လေၚ်စကာပၞာန်တံ အတိုၚ်အမိၚ်ညးတံလေပ်ရ။ အခိၚ်တေံတှေ် ကောန်ပၞာန်တံ ဖေက်ဗၟာတံ ဂစိုတ်တုဲ ကွာန်ဇကု ဇကု ဒးက္လေၚ်စံၚ်ကွာန်ဇကု၊ က္လေၚ်ကပှ်ပိုန်ဒြပ် ဍုၚ်ကွာန်ဇကုတုဲ ဒးကဵုပၞာန်ဗၟာရ။ မအရေဝ် "ဂြအ်မန် စံၚ်မန်" ဂှ် ရံၚ်အာကဵု မန်တံ က္လေၚ်ပလီုကၠေံ ဂကူမန်တံတုဲ ကော်ခဴစ အရေဝ်ဏံရ။

အခိၚ်တေံ မန်တံ ကျပၞာန်ဗၟာတံ ဗၟာတံ က္လေၚ်စကာတုဲ ဂြအ်မန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်စံၚ်မန်ဂှ် ဒုၚ်တဲမာန်ဒၟံၚ်ရ။ တ္ၚဲဏံ ဗီုပြၚ် ဂြအ်မန် စံၚ်မန်ဂှ် ပြံၚ်သၠာဲအာရ။ ဟို်တ်နူကဵု လောဘ ဂကူမန်ပိုဲ ညးလ္ၚဵုတံ၊ ဟိုတ်နူကဵု ကြအ်ဒိုဟ်ဒၟံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲကီု၊ ဟိုတ်နူကဵု ဂမြၚ်လညာတ်ပညာ အောန်တဴတုဲ မန် က္လေၚ်ပၠေၚ်မန်၊ ဂြအ်မန် စံၚ်မန်ဂှ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။ ညးလ္ၚဵုတံဂှ် ဆာန်ဂကူ ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူ ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်သၟတ်တံရောၚ် ဟီုဂးတဴကၠာလေဝ် ပဲါဗၠးတိတ် နူကဵုဝဲဂဥုဲၜူမာဲဏံ ဟွံမာန်ဂှ် ဒးအောန်စိုတ်ရ။

တ္ၚဲဏံ ညးမကၠောန်ပတိတ်ဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲတံဖအိုတ်ဂှ် ဂကူမန်တံ ဟွံသေၚ်၊ တၠကမၠောန်မန်တံ ဟွံသေၚ်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်မန်တံ ဟွံသေၚ်သက်က်ရ။ ဂကူပတိတ်ဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ် ဂကူညးတၞဟ်ဟ်မွဲမွဲဂကူရောၚ်တုဲ ဍေံကေတ်သြန် ဂကူမန်ပိုဲတံရောၚ်။ ဂကူမန်ပိုဲတံ တိဝါကၠအ်သွဝ်နွံရောၚ်။ သြောံသ္ၚုနွံရောၚ်၊ သတ်ဆု ကၠအ်ထၜိုတ်နွံရောၚ်။ ကၠောန်စကြံကွေံကွေံ၊ ဟွံလၞုဟ်ဗီုဂကူညးတၞဟ်တံရ။ ဟီုတပ်ပ်တှေ် သြန်နွံရ။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ကောန်ဇာတ်တံ ညးဗြဴဒှ်ဒှ် ညးတြုံဒှ်ဒှ် တိတ်အာကၠောန်စ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်မလေဝ်၊ ဍုၚ်သၚ်ကာပူ၊ ဍုၚ်ကဝ်ရဳယျာတံတုဲ ပလံၚ်ဖျဴနၚ်သြန်တံရ။

မန်တံဂှ် သြန်နွံ ပိုန်ဒြပ်နွံရ။ ဆဂး ပညာဟွံမွဲ ဂမြၚ်လညာတ် ပါ်ပဲါ ဗၠေတ်ဒး ဍိုန်လျ ဗွဲမလောန်ရ။ မာနသၠုၚ်တုဲ ပြိုၚ်ညးသကအ်ရ။

ဂကူညးတၞဟ်တံဂှ် ဍေံတံ ညာတ်ဒၟံၚ် သြန်/ ပိုန်ဒြပ် ဂကူမန်တံရ။ လတုဲ မန်တံဂှ် လောဘဇၞော်ရ။ သြန်မန်တံဂှ် သာ်လဵု ဂွံစိုပ်အာ ပ္ဍဲသကေံတဲ ဍေံတံဂှ် ဍေံတံ ချပ်ဒၟံၚ် လၟိုန်ကာလရောၚ်။ ရံၚ်အာ ပေဲါလီသြန် ပ္ဍဲကဵုကွာန်လၟိုၚ်တှေ် ဍေံဒှ်သက်သဳမွဲရ။ ဟို်တ်နူလောဘတုဲ မန်တံ ဒးအလီ မၞိုဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံရ။

လၟုဟ်ပၠန်လေဝ် ဗီုဂှ်ပၠန်ရ။ ညးလ္ၚဵု မန်ပိုဲ ဟိုတ်နူကဵု လောဘပိုဲ ကၠောန်ၜိုတ်ဒၟံၚ် ဂြအ်မန်စံၚ်မန်ရ။ ကိစ္စသွံရာန်ဂဥုဲၜူမာဲ (ဂဥုဲချေံ) ဟီုဂှ် သြန်ဂကူမန်တံ (သြန်ညးစကာဂဥုဲတံ) ဂှ် ပကောံတုဲ အာကဵုထောံ ဂကူညးတၞဟ်ရ။ ဂကူညးတၞဟ်ဂှ် ဍေံတံရ ပတိတ်ဒၟံၚ် ဍေံတံရ က္လေၚ်ရပ်ဇကုပၠန်တုဲ အာတ်သြန်ပၠန်ရ။

သရုပ်မ္ဂး မန်ကြအ်ဒိုဟ်တှေ် မန်ဟေၚ် ဒးဒုၚ်ရ။ ဗိုၚ်မၚ်မွဲ ရံၚ်စံၚ်ညိအဴ။ အာအတိုၚ်ဏံမ္ဂး ဂြအ်မန်တံ က္လေၚ်စံၚ်မန်တုဲ မန်ဟေၚ် ဒှ်ဆောံရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.