Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်လုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲလၟေၚ် ၂၈၇ စမ်ၜတ်ဓာတ်ပါ်နမူနာ ၜါဝါဏောၚ်

“နူကဵုဓာတ်ပါ်ဓတ်မတ်မလီုဂှ် စမ်ၜတ်လဝ်စၟယဲတုဲ ဆဵုအာ positive မွဲယျ နူကဵုဍုၚ်ပံၚ်ဏံ၊ ရဲလုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲဂှ်လဝ် လၟုဟ် နွံမံၚ် Quarantine ဖအိုတ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ် ၄၀ ဂှ် ဒှ်မံၚ် negative ဖအိုတ်ရ၊ သှ်ေမံၚ် ရဲဗက်ကာ ဂှ်မွဲဏီ” သာ်ဝွံ ညးဟီုကၠုၚ်ရ။

ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၀ ဂှ်ဆဵုဒးအာ စၟယဲ မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် ၂၈၇ ဂှ် ပလံၚ်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီုတုဲ လၟုဟ်ဆက်ဝဳမံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ….

မၞိဟ်ယဲလၟေၚ် (၂၈၇) ဂှ် ဇာတိပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် စဴကၠုၚ်နူဍုၚ်သေံတုဲ မၞိဟ်လုက်စုက်လဝ်ကဵုညးတံဂှ် စမ်ၜတ်ပါ်ဓာတ် နမူနာၜါဝါရောၚ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုရ။

“နူကဵုဓာတ်ပါ်ဓတ်မတ်မလီုဂှ် စမ်ၜတ်လဝ်စၟယဲတုဲ ဆဵုအာ positive မွဲယျ နူကဵုဍုၚ်ပံၚ်ဏံ၊ ရဲလုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲဂှ်လဝ် လၟုဟ် နွံမံၚ် Quarantine ဖအိုတ်ရ။ လၟိဟ်မၞိဟ် ၄၀ ဂှ် ဒှ်မံၚ် negative ဖအိုတ်ရ၊ သှ်ေမံၚ် ရဲဗက်ကာ ဂှ်မွဲဏီ” သာ်ဝွံ ညးဟီုကၠုၚ်ရ။

ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၀ ဂှ်ဆဵုဒးအာ စၟယဲ မၞိဟ်ယဲလၟိဟ် ၂၈၇ ဂှ် ပလံၚ်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီုတုဲ လၟုဟ်ဆက်ဝဳမံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဂှ်ရ။

ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၉ အတိုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ လလောၚ်တြးလဝ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် လၟိဟ် ၂၃ တၠဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ပါလုပ်အာ ၄ တၠတုဲ လၟုဟ်ဝဳမံၚ်ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ ဍုၚ်မတ်မလီုမဒှ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ၅တၠတံ ဒုၚ်လွဳလွတ်မံၚ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ခိုဟ်မံၚ်ဖအိုတ်ဂှ်လေဝ် ဒံက်တာထောန်အံၚ်ကျဳ ဟီုလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.