Categories
ပရိုၚ်

အတိုၚ်အလဵုသဳတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပၟိၚ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ်

အတိုၚ်လလောၚ်လဝ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး အလဵုသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါဲယဲကၠောန်ထၞာန်ရောၚ် ဂျူလာၚ် ၁၄ ဂှ် ထပ်လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

အတိုၚ်အလဵုသဳတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပၟိၚ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အခိၚ်ကာလ Covid-19 ဏံ သ္ဂောံစဵုဒၞါလဝ် လၟေၚ်ကမၠောန် သ္ဂောံယှအ်၊ ဗပဵုတံဂှ် ဟွံသ္ဂောံပါတုဲ ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၁၃ ဏံဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုကဆံၚ်ကောပ်ကာဲ ပရေၚ်လွဳလွတ်ထိၚ်ဒဝ်စဵုဒၞါယဲတံ ထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် စဵုကဵုဂျူလာၚ်အိုတ် တေံရ။

အတိုၚ်လလောၚ်လဝ်ဂှ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမ္ဂး အလဵုသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံ ကေတ်အာအရေဝ် နကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞါယဲကၠောံထၞာန်ရောၚ် ဂျူလာၚ် ၁၄ ဂှ် ထပ်လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“ပိုဲတံဂှ် ဟွံဂွံပံက်ဏီ ရံၚ်မံၚ်အကာဲအရာ ဖိုဟ်လေဝ်။ ဘာတန်ဗ္တောန်တံ၊ ဘာပုဂ္ဂလိကတံ ဗီုလဵုဒးကၠောန် ဗီုလဵုဒးမံၚ်ဂှ် ကဵုမံၚ်ပရေၚ်ပညာထတ်ယုက် လေဝ်နွံရ။ အဲထေၚ်ကေတ်တှ်ေ ခက်ခုဲဇၞော်ဇၞော် ဟွံမွဲပုဟ်လေဝ်” သာ်ဏံ ညးမဗ္တောန်ဒၟံၚ် ဘာတန်ဗ္တောန်ဘာသာ နာဲမန်ရာဇာဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲထပ်လလောၚ်ပ္တိတ်ဒၟံၚ် ပၟိၚ်တံဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အခက်ခုဲဟွံမွဲကီုလေဝ် သွက်ကောန်ကွးဘာတံဂှ် အခက်ခုဲနွံမာန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် Covid -19 တံ မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ သ္ဂောံဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
စပ်ကဵုကိစ္စ ပကောံမၞိဟ်ကီု၊ ပေါဲသ္ဘၚ်တံကီုဂှ် ပ္တိတ်လဝ်ပၟိၚ် စဵုကဵုစိုပ် ဂျူလာၚ် ၁၅ ဏံ ကၠောန်ဟွံဂွံတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ထပ်လလောၚ်ဗပဵုတိုန် တ္ၚဲပၠန်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.