Categories
ပရိုၚ်

ဍုၚ်ကၟာဝက် အရာပ်ဝါယာပ်ဂှ် ကၟာတ်လဒဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်တုဲ အရာပ် (၄) အရာပ်ဂှ် ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက် အရာပ်ဝါယာပ်ဂှ် ကၟာတ်လဒဵုထောံအခေါၚ်အာကၠုၚ် သ္ပထောံ (lockdown) တုဲ အရာပ်စိၚ်တံၚ်၊ ကၟာဝက်၊ ထံၚ်ကှ်ေ ကေုာံ ဘာဟနိ (ဂုံးညၚ်းတန်း) တံဂှ် ကဵုဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ (Stay Home) ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဍုၚ်ကၟာဝက် အရာပ်ဝါယာပ်ဂှ် ကၟာတ်လဒဵုထောံအခေါၚ်အာကၠုၚ် သ္ပထောံ (lockdown) တုဲ အရာပ်စိၚ်တံၚ်၊ ကၟာဝက်၊ ထံၚ်ကှ်ေ ကေုာံ ဘာဟနိ (ဂုံးညၚ်းတန်း) တံဂှ် ကဵုဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ (Stay Home) ရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ကၟာဝက် အရာပ်ဝါယာပ်ဂှ် ဆဵုဂဗလဝ်မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၆) တၠနွံတုဲ ကၟာတ်လဒဵုကၠုၚ်လဝ် သာ်ဝွံရောၚ် ဒုသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် နိုၚ်လေန်အံၚ် ဟီုရ။

အရာပ်ဒးလဝ်အခေါၚ်ကၟာတ်လဒဵု (Lockdown) တံဂှ် မၞိဟ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ အရာပ်ဏံဂှ် တိတ်မ္ၚးဟွံဂွံရောၚ်။ မၞိဟ်ကၠုၚ်နူကဵုမ္ၚးတံလေဝ် လုပ်စိုပ်အရာပ်ဏံ ဟွံဂွံရောၚ် ပတိတ်လဝ်အမိၚ်ရ။

အရာပ်ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ (Home Stay) တံဂှ် သၟာၚ်နူကဵုညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳ၊ ကမ္ပဏဳ၊ ဂကောံမဟာဇန်၊ ရုၚ်စက်ရုၚ်ကမၠောန်တံတုဲ ဒးဒၟံၚ်အာ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိရောၚ်။ ဒးအာရာန်ဖျာမ္ဂး ညးမွဲတၠဟေၚ် ဒးအာရောၚ်။ အာထ္ၜးရုၚ်ဂဥုဲ အာလွဳယဲမ္ဂး ၂ တၠဟေၚ် အာညိ။ တိတ်မ္ၚးသ္ၚိမ္ဂး ဒးစုတ်လဝ် ယာတ်ကၟာတ်မုဟ်ပါၚ် (Mask) ရောၚ် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် နွံမံၚ် (၁၆၈) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာ နွံလဝ် (၁) တၠရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် သ္ပဒတန်လဝ် (၆၉၅၉) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၁၂၉) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၁၉၅၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Caption: ဗီုကၟာတ်လဒဵုမၚ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲပါၚ်လုပ်အရာပ်ဝါယာပ် ဍုၚ်ကၟာဝက် (Kamawet/mudon Information)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.