Categories
ပရိုၚ်

အဃောယဲကပ်သ္ကာတ်မြဟ် သၟတ်တံ စကာတၞးဘိၚ်ဂၠိုၚ်တိုန် ညးဇၞော်ဍုၚ်ကွာန်တံဟီု

ဗညာသာၚ်၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၅)

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ စပတံနူကဵု ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (ဂိတုဘတ်-ဝှ်) ဏံ ၜိုန်ရအကာဲအရာယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် – ၁၉ (Covid-19) အသိၚ်ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သၟတ်မန် ဇၟာပ်ဒေသဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် စၞးဒးသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဍုန်သုၚ်တၞးဘိၚ်ဂၠိုၚ်တိုန် နူဓမ္မတာရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု (ရးတနၚ်သဳ) ကီု ဟီုရ။
ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုယ်တုဲ သွက်ဂွံသွံရာန်အာကၠုၚ်ဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်ခက်ခုဲကီု၊ ခရိတ်ဟွံမွဲကီု ရံၚ်သာ်ဏံတုဲ သၟတ်မန်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ၜိုန်ရဂဥုဲချေံဂှ် သုၚ်စောဲအောန်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် တၞးဘိၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရ။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် အဃောဘာအလဵုအသဳ ကၟာတ်ဒၟံၚ်ဂှ် သၟတ်အဝယ်တိုန်ဘာတံ သုၚ်စောဲကၠုၚ် တၞးဘိၚ်ဂၠိုၚ်တိုန်ရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် "နာဲမန်သဝ်နဲ "ဟီုရ။
“လၟုဟ်ဏံဂှ် ဂဥုဲချေံဂှ် ဍေံတအ်သုၚ်စ အောန်တိုန်ညိ၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်တ်တအ်လေဝ် တၞးဘိၚ်ဂှ်ရ ဍေံတအ်သုၚ်စဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ တုဲတှေ် အလဵုအသဳတအ်ပၠန် ညိညိညညဂှ် ဍေံလၞုဟ်ရပ်မံၚ် ရံၚ်ကေတ်ဗီုလေဝ် မုဒှ်ရောတှေ် ဂၠိုၚ်ၚ်မှဍေံတအ်ရပ်၊ ဆဂး ပိုယ်ညးဇၞော်ကွာန်တှေ် ဗက်ဂေတ်မံၚ်ကွာန် ဗက်ဘပဠမံၚ်ကီု ဂဥုဲချေံဂှ် ဟွံမွဲဟွံသေၚ် နွံမံၚ်ရ။ ဆဂး တၞးဂှ် ဍေံတအ်သုၚ်စဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဌာန်ဇၞူ ဒေသဍာ်ဗု နာဲတေန်သာန် ဟီုရ။
ၜိုန်ရယဲကပ်နွံကီုလေဝ် သၟတ်သုၚ်စောဲဂဥုဲတံ အကြာယဲဏံ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်သှေ်ဒၟံၚ် အတိုၚ်တြေံရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ကအ်ဍောတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လၟိုၚ် သ္ပသမ္တီရ။ အတိုၚ်ညးဟီုမ္ဂး စပ်ကဵု ညးမကူသာန်သွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ် တေၚ်ကဵု ဗၠာဲသၟိၚ်ဒေသ မဆေၚ်စပ်ကီုလေဝ် ဍေံတံ ဟွံရပ်ရောၚ် ဂးရ။
"မၞိဟ်လ္ပာ်ဍေံတှေ် ဍေံလေဝ်ဟွံရပ် ဍေံဆဵုမံၚ်ရ ပလံၚ်အဏာ ပလံၚ်နၚ်ဒၟံၚ် (ဂဥုဲတံဂှ်) ပိုဲတံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜး လဴမံၚ်ကဵုဍေံကီုဖိုဟ် ကဵုအလဵုအသဳ ကေတ်မံၚ်အဆက်ဖိုဟ်လေဝ် တာလျိုၚ်ဍေံတအ် ဍေံလေဝ်ဟွံရပ် ခက်ခုဲနွံမံၚ်ညိကီု" သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ကအ်ဍောတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လၟိုၚ် နာဲမံၚ် ဟီုရ။ လတုဲ ညးဍောတ်တ်တံဂှ် သုၚ်စောဲ ဍုန်သုၚ်တိုန် တၞးဘိၚ် (ၝာဲကထီု) ဂၠိုၚ်ရောၚ် ဂးရ။
လတူအရာဝွံတုဲ ညးဇၞော်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်ဒဝိၚ်လတူသၟတ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ညးတံ ညာတ်ကေတ်ဂှ် သၟတ်မန်တအ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုစၞစဝိဝိၚ်တအ် ညံၚ်ဟွံစောဲလာံကီု၊ ညံၚ်သ္ဂောံစွံအာရီုကဵု ပရေၚ်ပညာကီု၊ အနာဂတ်မ္ဂး ကြက်က္တဵုဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သွက်ဂကူဟေၚ်ရ။ ကိစ္စဂဥုဲၜူမာဲဏံဝွံ ယဝ်ထိၚ်ဒဝ်ဟွံမာန်မ္ဂး အနာဂတ်သွက်ဂကူဂှ် ဂၠံၚ်ကၠေံလ္တူဍာန် ဒှ်မာန်ရောၚ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ထေက်ကဵု ဒးသောၚ်ကလးရောၚ် ညးတံ ညာတ်ကေတ်ရ။
ယဝ်ရဗော်ညဳသၟဟ်မန် စိုပ်ဗွိုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂး ပံၚ်တောဲကဵုအလဵုအသဳတုဲ ညံၚ်သ္ဂောံသ္ၚဳဂၠိပ်ဂၠာဲသွဟ် သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ဂဥုဲၜူမာဲမာန်ဂှ် ၜိုတ်ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မာန်ဂှ် ပိုယ်ဘိုၚ်ကၠောန်ကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ရဴဝွံ နာဲမံၚ် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
လောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅) ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ သၞာံ (၂၀၂၀)၊ အခိၚ် (၉) နာဍဳဗ္တံဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တကအ်ခၟိုၚ် ကွာန်မုဟ်ဒုန်ဂှ် နူကဵုဂကောံဒုသ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် နာဲဝေယာန်အံၚ်တအ် က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ရပ်ဂွံဂဥုဲချေံ (၁၀၅) မကီု နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု တိဍာ်မဆက်စပ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲတိဍာ်ပွဳပွူဗဟဵုကီု၊ ပွဳဗွိုၚ်ခရိုၚ်ထဝဲါ၊ ခရိုၚ်မတ်မလီု၊ ခရိုၚ်သဓီုတံဂှ် နကဵုဒပ်ပၞာန်မန် ဗက်ရပ်စပ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ကူသာန်သွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲ ဂဥုဲချေံကီု သီုကဵု ကုတ်ထဗိုၚ်ဒၟံၚ် တၞံတၞးဘိၚ်ရောၚ်။ သွက်ဂွံလွဳဝတ်မၞိဟ်ယဲ စောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲတံဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖန်ဇန်လဝ်ဒၞာဲတုဲ မိမမန်တံ အာပအပ်ဒၟံၚ် သၟတ်စောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲတံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.