Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်စောဲလာံဒၟံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်တအ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ် ဌာနလွဳလွတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်

ဗညာသာၚ်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၄၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ဆေၚ်စပ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲမ္ဂး မၞိဟ်စောဲလီုဒၟံၚ်တအ် သ္ဂောံကလေၚ်လွဳလွတ်မာန်ဂှ် ၜို်န်ရဖျေံလဝ်မူဝါဒ နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံပတိုန် ဌာနလွဳလွတ်ဂမၠိုၚ်တအ်ကီု၊ စဵုကဵုစိုပ်က္ဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပၠံၚ်ဗစိုပ်ကဵု အ္စာဂဥုဲ မသ္ကေက်သ္ကာတအ်ကီုဂှ် ဒဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ် ဖန်ဇန်ကၠောန်လဝ်ကဵု ဟွံမွဲဏီရောၚ် ညးအုပ်ကာ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ နာဲဟံၚ်ပြာ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေဲါဟီုတွံဂဥုဲၜူမာဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ဂိတုအံက်တဝ်ဗာတေံရ။
မၞိဟ်စောဲလာံဒၟံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်တအ်ဝွံ သွက်ဂွံကလေၚ်လွဳလွတ်မာန်ဂှ် နဲကဲပညာကီု၊ သြန်ဘဏ္ဍာကီု၊ နဲကဲလွဳလွတ် ဗွဲမဂတာပ်ခေတ်တအ်ကီု ဂွံသၠုၚ်ပတိုန်မာန်ဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံၚ်တုဲ မွဲအဆက်ဓဝ် ပြသၞာဂဥုဲၜူမာဲဂှ် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပြသၞာအလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်တုဲ သ္ဂောံရပ်စပ်ဘိုၚ်သောၚ်ကၠးမာန်ဂှ် တာလျိုၚ်အလဵုအသဳနွံဒၟံၚ် ပေၚ်ပေၚ်ရောၚ် နာဲဟံၚ်ပြာ် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
“မၞိဟ်စောဲမံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတအ် ဂွံထပိုတ်ဂဥုဲမာန်ဂှ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု ဌာနလွဳလွတ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲတအ်ဂှ် နွံမံၚ်ခုၚ်ပိမကဵု အ္စာဂဥုဲမွဲရ၊ အတိုၚ်ဏံတှေ် ဗီုလဵုပလေဝ် ပြေပြံၚ်မာန် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ တုဲပၠန် မၞိဟ်စောဲလာံမံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ် ပလံၚ်ဏာဌာန (ရွာသာကြီး) တုဲ ဆၜိုတ်ထိၚ်လဝ်စိုတ်သၟးရ၊ (ရွာသာကြီး) ဂှ် ဌာနလွဳလွတ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ထံၚ်ပရအ် မွဲမဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အလဵုအသဳတအ်လေဝ် မူဝါဒလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ပၠန်ဏောၚ်၊ ဆဂး နကဵုအလဵုအသဳမွဲဓဝ်လေဝ်ဟွံသေၚ် သီုကဵုဂကောံမဟာဇန်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်တအ် လေဝ် တံၚ်တဲညဳသာတုဲ ဘိုၚ်ရီုဗၚ်ညးသ္ကအ်ညိ” သာ်ဝွံ နာဲဟံၚ်ပြာ် ဟီုရ။
ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ မၞိဟ်စောဲလာံဒၟံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ် သွက်ဂွံထပိုတ်ဂဥုဲမာန် ဌာနလွဳစိုတ်ဂှ်မ္ဂး နွံဒၟံၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု မွဲမဟေၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်နူကဵု မၞိဟ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်သုၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ် ဂွံယအ်စှေ်မာန်ဂှ် ဌာနလွဳစိုတ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဒးနွံပ္ဍဲတွဵုရး/ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ထေက်ရောၚ် ညးမသ္ပဒၟံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲ နူကဵုဂကောံဌာန်ဒတန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် နာဲချောန် ဟီုဂးလဝ်ရ။
“မၞိဟ်သုၚ်စောဲမံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်တအ် ဂွံလွဳပရာမာန်ဂှ် ဌာနလွဳလွတ်ဂမၠိုၚ်တအ် သွက်ဂွံစွံပတိုန်လဝ် စဵုကဵုက္ဆံၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုယ်ဏံ သၞောဝ်ဥပဒေဗီုတအ်ဏံဂှ် ဟွံကဵုလဝ်ဇြဟတ်ပုဟ်၊ ပရေံအိုတ်မွဲဂှ်တှေ် မိမလ္ၚဵုတအ်ပၠန်ဂှ် ကောန်ဇကု စောဲလာံမံၚ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဟွံဂံၚ်ပံက်ပါၚ်ပုဟ်၊ ရုၚ်ဂဥုဲလေဝ် ဟွံအာထ္ၜးပုဟ်၊ လွဳမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိဇကုဂှ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက်ပုဟ်၊ ကောန်ဇကု စောဲမံၚ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲတှေ် ပၠံၚ်ဏာ ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟာ ဟွံသေၚ်တှေ် ပၠံၚ်ဗစိုပ်ဏာ ပ္ဍဲ (ရွာသာကြီး) ဟာ အေဗီုတအ်ဏံ ဒးကၠောန်ဏောၚ်၊ မိမတအ်ပၠန်လေဝ် ကောန်ဇကု စောဲမံၚ်ဂဥုဲတှေ် သွက်အန္တရာယ်ဂွံယအ်စှေ်မာန်ဂှ် ဒးကၠိုဟ်တီလဝ် ပရေၚ်ပညာထေက်ကီုဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲချောန် ဆက်ဟီုလဝ်ရ။
ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) တေံ အခိၚ်အလဵုအသဳ NLD ဂွံလဝ်အဝဵုဂှ် မၞိဟ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂမၠိုၚ်တအ် ၜိုန်ရရပ်စပ်ဖျေံဒၟံၚ်ထံၚ်နွံကီုလေဝ် လၟိဟ်မၞိဟ်သုၚ်စောဲတအ်ဂှ် ဟွံယအ်အာဏီရ။ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဏံဝွံ သွက်ဂွံဖအောန်ကၠေံ ပရေၚ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂှ် မူဝါဒနွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုၝောံပိုဒ်သၞောဝ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ညးမတိုန်စိုပ်ကၠုၚ် ညးစၞးအလံၚ်မာတ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံဂှ်မ္ဂး ကလေၚ်ပဠေဝ်တုဲ ဒးဓမံက်အာရုပ်ရဲထေက်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဏံဝွံ မၞိဟ်ကူသာန်သွံရာန်ဒၟံၚ် ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ် ဒးရပ်စပ်ကဵု ပိုတ်ပိုတ်သ္ကုတ်သ္ကုတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ နာဲချောန် ဆက်ဟီုလဝ်ပၠန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုမူဝါဒ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် မဖျေံလဝ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ်ဝွံ ယဝ်ခါရ ရပ်ဂွံမၞိဟ်သုၚ်စောဲ ဂဥုဲၜူမာဲတအ်မ္ဂး ပရေၚ်စိုတ်ကီု၊ ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်ကီု ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ဒက်ပ္တိုန်မာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပံက်ဒၞာဲပဠေဝ်စရိုတ်မာန် ဂိုတ်ဂ္စါန်အာရောၚ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၁) နာဲလျးတၟး ဟီုသ္ပဒတန်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.