Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂၠိုၚ်တိုန် ကြပ်ပေၚ် (၅၀) တၠယျ

“ဂွံကၟာတ်ဂၠံၚ်ကၟာတ်ဍာန် အတိုၚ်ကွာန်ဖအိုတ်ဂှ်ဟွံကၟာတ်၊ အရာပ်ဂှ်ဒှ်တှ်ေ အရာပ်ဂှ်ကၟာတ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ အရာပ်ညးအရာပ်အဲ ကၟာတ်လဝ်သီုဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ကွာန်ကအ်ပံက် နာဲမေန်မျဵုထောန်ဨ ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် စဵုကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၃ သၞာံ ၂၀၂၀ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန် (၄) တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲသီုဖအိုတ် နွံ (၄၇) တၠဂှ်လေဝ်ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲနူကဵုကွာန်ကအ်ဗိန် (၆) တၠ၊ ကွာန်ပံက် (၃၃) တၠ၊ ကွာန်ဏံၚ်ခေတ် (၇) တၠ၊ ကွာန်ကအ်ဍုၚ် (၁) တၠ ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဂွံကၟာတ်ဂၠံၚ်ကၟာတ်ဍာန် အတိုၚ်ကွာန်ဖအိုတ်ဂှ်ဟွံကၟာတ်၊ အရာပ်ဂှ်ဒှ်တှ်ေ အရာပ်ဂှ်ကၟာတ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ အရာပ်ညးအရာပ်အဲ ကၟာတ်လဝ်သီုဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ကွာန်ကအ်ပံက် နာဲမေန်မျဵုထောန်ဨ ဟီုရ။

အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲမၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် မၞိဟ်အာယုက်ဍောတ်တ်ကဵု ရဲဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲဂှ်တှ်ေ စွံလဝ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲထိၚ်ဒဝ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲဘာဂြိုပ်ဒုန် (၀ါးတောကျောၚ်း) ဂှ်လေဝ် ညးထပ်ဟီုရ။

“ ပိုဲတအ်တှ်ေ ဘိုၚ်ကၠောန်မံၚ်ကဵု မၞိဟ်ယဲနွံတှ်ေအာပလံၚ်၊ မၞိဟ်ယဲဟွံမွဲတှ်ေ မၚ်မံၚ်ပ္ဍဲဘာ၊ ဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုရဲကွာန်တအ်ကီု လ္ပတိတ်မ္ၚး၊ မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ဗီုဏံရကၠောန်ကဵုမာန်” သာ်ဝွံ ဂကောံကၠောန်ပရဟိတ မွဲတၠ မာံသိုက်ထဝ်အံၚ် ဟီုရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲဗၠးတံ ဂွံစှ်ေနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲ နွံမံၚ် (၁၂) တၠကီု ညးလ္ၚဵုတံလေဝ် တိုန်ရုၚ်ဂဥုဲပေၚ် (၁၁) တ္ၚဲတုဲ ဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲရမ္ဂး သွက်ဂွံစှ်ေနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲတံလေဝ် နွံမံၚ်ရောၚ်။

မၞိဟ်ဆက်စၠောံလဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံဂှ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဘာတန်သၠုၚ်ပါ်ကအ်ဗိန်၊ ဘာတန်မူလ စၟတ် (၃) (၄) (၆) တန်သၠုၚ်ကအ်ဗိန်၊ ဘာတန်မူလ စၟတ် (၁) (၂) ကအ်ပံက်၊ ဇြပ်သဘၚ်ဓဝ် ကျာ်ဇၞော်၊ ဘာထိၚ် ဒဝ်ကောန်ၚာ် ကွာန်ပစ္စဳဂြာဲ ကေုာံ ဘာတန်မူလ ကွာန်ကအ်ဍုၚ်တံ (၁၀) ဒၞာဲဂှ် မၞိဟ်လုပ်မံၚ် Quarantine (၁၉၃) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ယဲနူကဵုပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲက္ဍၚ်ညိဂှ် ဒးပလံၚ်လဝ်ကဵုရုၚ်ဂဥုဲကအ်ကြိက် ကေုာံ ဘာအၚ်တံလေဝ် ကေၚ်နွံလဝ် (၂) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်ဂှ် (၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.