Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန် သၠုၚ်ဗွဝ်ဖျာတံဂှ် အခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဏံ ဒးဒုၚ်ယှအ်သြန်ဂိတု နွံဂၠိုၚ်မံၚ်

ဟိုတ်နူကဵု အသိၚ်သွံရာန်ဇကု ယအ်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ အခေါၚ်အရာဒုၚ်စသိုၚ် သြန်ဂိတုဇကုလေဝ်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဖျာလ္ၚဵုတအ် ယှအ်ထောံ သၟာကမၠောန်လေဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ညးသၠုၚ်တိုန်သွံရာန်တအ်ဟီုရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် ကၠောံထၞာန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ကူသာန်သွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ သၟာကမၠောန် ညးမသၠုၚ်တိုန်သွံရာန်တံလေဝ် ဒးဒုၚ်ယှအ်ဒၟံၚ်သြန်ဂိတုလေဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵု အသိၚ်သွံရာန်ဇကု ယအ်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ အခေါၚ်အရာဒုၚ်စသိုၚ် သြန်ဂိတုဇကုလေဝ်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဖျာလ္ၚဵုတအ် ယှအ်ထောံ သၟာကမၠောန်လေဝ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ် ညးသၠုၚ်တိုန်သွံရာန်တအ်ဟီုရ။

“ပ္ဍဲဖျာဂှ်မၞိဟ်ကၠုၚ် အောန်စှ်ေမံၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲတှ်ေ တၠဖျာလေဝ် လအ်တိုန်တှ်ေ ညးကဵုဇကုဗီု အရိုဟ်တွဵုဟွံမာန်ရ၊ ဇကုလေဝ် ကၠိုဟ်မံၚ်ရလေဝ် ၊ အကာဲအရာဖျာဇကု ဗီုလဵုနွံဒၟံၚ်ဂှ် ဇကုတီမံၚ်ရ၊ ဆဂးအဲလေဝ် လအ်တိုန်တှ်ေဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်တှ်ေ ဒေါံဇူထောံရ” သာ်ဝွံ ညးမသွံရာန်ဖုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠဂှ် ဟီုရ။

နူကဵု ကုမ္ပဏဳဂဥုဲမွဲဂှ် အခိၚ်လၟုဟ် ယှအ်လဝ်သြန်ဂိတုကဵု လ္တူသၟာကမၠောန်သွံတြးတံ တုဲ အခိၚ်ကမၠောန်ဂေတ်မာန် ဗီုတြေံမ္ဂး တၠကမၠောန်တံ ညးတံထပ်ကဵုအာ ဗီုတြေံပၠန် ရောၚ် သၞာဲဒဴကုမ္ပဏဳဂဥုဲ မာံဆာန်ညုၚ် ဟီုလဝ်ရ။

ဆက်ပၠန်ဂှ် အခိၚ်သွံရာန်ကြေပ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဝွံ ကပေါတ်လောန်ၜက်အာတ္ၚဲ၊ ကပေါတ်ဒးလေၚ်အာ ဂၠိုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲရောၚ် ညးကူသာန်သွံရာန်ကပေါတ်ဂဥုဲ မိဇာဂျဳလေန် ဟီုထ္ၜးလဝ်ရ။

“သွံရာန်ဂှ်တှ်ေ စှ်ေအာၜိုတ်ကဝက်၊ အခိၚ်လပှ် ပထမဂှ်တှ်ေ ဒးကၟာတ်ထောံရုၚ်။ လၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ၜိုတ်ဂွံဂှ်သွံမံၚ်ရ၊ အဲဂှ်တှ်ေသၠုဲ ဇကုကဵုဇကု ပတိတ်တမ်တုဲ သွံဒၟံၚ်တှ်ေ ကပေါတ်ၜက်အာနူစၟတ်တ္ၚဲဂှ်တှ်ေ အဲဒးစေက်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

မွဲအဆက်ဓဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်ယဲကပ်ဏံဝွံ ပရေၚ်သွံရာန်ဟွံခိုဟ်ကီုလေဝ်သွံရာန် ဂဥုဲကဵု ကပေါတ်စသုၚ်ဂှ် ဂွံပဂေတ်မာန်အာၜိုတ်ဓမ္မတာ ဂှ်ရ သွက်ညးတံ သက်သာအာညိဂှ် ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဆေၚ်စသုၚ်၊ ဆေၚ်လက်ဖက်တံလေဝ် နကဵုသၞောတ်ထိုၚ် (ပါဆယ်စနစ်) ဟေၚ် ဒးသွံရာန်မံၚ်ဂှ်ရ သၟာကမၠောန်ဆေၚ်စသုၚ်တံလေဝ် ကမၠောန်ကၟိတ်ဟွံမွဲဒှ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.