Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ကသပ်လ္ဇုဲ ဂကူဒှ်ဂၠုဲ

ရာမညထေက်လွဳ

ဇၟာပ်ဂကူဘာသာ မတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲလောကဏံဂှ် တၚ်ရန်တၟံ သွက်ဂကူညးကဵုညး ဒးနွံတဴသီုဖအိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရ ဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် အရာဓရ်ကိလေသ ပွမတွံဂး ပၟတ်ရာဂတဏှာ သွက်ဂွံဝိုတ်တၠိၚ်အာ ဂကူဘာသာဇကုမာန်ဂှ် အရာဒမၠုမတ် ပွမတွံဂး လာပ်သ္ကာတံဂှ် နွံဂၠိုၚ်ကဵုပြယျာဲတုဲ ဝိုတ်တၠိၚ်အာဓရ်သတိမာန်အိုတ်ရ။
ပၞောဝ်ကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်အကာဲအရာ ဒါနဥပ္ပဲါတံဂှ် ပြယျာဲဍေံခိုၚ်ကၠိုက်မံၚ်တုဲ ပိုဲမၞိဟ်တံ ကူချပ်ပါ်ပဲါဟွံဂတာပ် အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကူဘာသာမွဲမွဲဂကူ လ္ညာတ်ပြံၚ်လှာဲနူညးသ္ကံမာန်ရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တံ ဟီုမံၚ်ဓရ်ညဳသၟဟ်ဂှ် ဆ အယာံအမာတ် ဟီုကဵုပါၚ်သၟးရဂၠိုၚ် ဓရ်ညဳသၟဟ်ဍာံတံဂှ် ပကောံဝါတ်မံၚ်အိုတ်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဘဝပုထုဇဉ်ဟီုမ္ဂးဂှ် ဟိုတ်နူဓရ်အတ္တနွံမံၚ်တုဲ အတိုၚ်ပၟိက်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ဗက်စပၟိက်ဇကုဇကုတုဲ ပါ်ထကးညးသ္ကံရ၊ ပရေၚ်သၞောဝ် ပွမတၚ်ဓဇက်လဝ်တံဂှ် ဒှ်အာလ္ၚီသၞောဝ် ဠက်သၞောဝ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲအရာပ္ညဳပညပ်ညး သ္ကံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ထုဲထံၚ်ကၠုၚ်အိုတ်ရ၊ အကာဲအရာပါ်ထကး မံက်ဒတဝ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်လ္တူဂၠိုၚ်ရ။
တ္ၚဲဏံ အလုံဂၠးကဝ်မွဲ ဂလာန်ဟီုကဵုသတိဂှ် ပရူဓရ်ညဳသၟဟ်ဖအိုတ်ရ။ ဆဂး ကာလကလေၚ်သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်မ္ဂး အလုံဂၠးကဝ်မွဲဂှ် က္လိုက်ကၟဵုမံၚ်အိုတ်ရ၊ မွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ မွဲဘာသာကဵုမွဲဘာသာဓဝ်ရဂှ်လေဝ် ဟွံညဳသၟဟ်ညးသ္ကံ ဏီရ၊ တမ်ဒဒှ်ဍေံတေံဂှ် ဟိုတ်နူကိလေသတဏှာဏံရဏောၚ်၊ ပုထုဇဉ်ဟီုဂှ် ဟွံမိက်ဂွံဂွံ ဟွံမိက်ဂွံဒှ် ဟွံမိက်နွံဂှ် မၞိဟ်လဵုဟွံမွဲဏီပုဟ်။
လောကဂွံလီု ညးဂှ်ပလီုမံၚ်ရော ဇၟာပ်ပုထုဇဉ်တံဂှ် မိက်ဂွံကဵုသ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်ရ၊ လောကဟီုမ္ဂးဂှ် သွက်မၞိဟ် ဂွံဗ္ဒဗ္ဒာဲအာရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အကာဲအရာဓရ်ပၠံၚ်ညးသ္ကံ ဂွံပြာကတ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် သၞောဝ်ညးညးဓဇက် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲ သၞောဝ်ညးအဲဟွံဒုၚ် သၞောဝ်အဲညးဟွံဒုၚ် ပရေၚ်ပါ်ခြာတံဂှ်လေဝ် မံက်ဒတဝ်ကၠုၚ် ဇၟာပ်ဂကူ ဇၟာပ်ဘာသာအိုတ်တုဲ လောက ဒးချဳဒတဝ်အာအိုတ်ရ၊ ၜိုန်ရဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲအရာအခေါၚ်အရာဝါဒ ဂကူဘာသာမွဲဂှ် နွံပၟိက်မံၚ် အလုံဂၠးကဝ်မွဲရ၊ ရံၚ်ကဵုဟိုတ်ဖဵုတံဏံတုဲမ္ဂး အကာဲအရာဂၠးကဝ် ကေုာံ အကာဲအရာမၞိဟ်တံဂှ် ဒှ်မွဲဟိုတ် မွဲဖဵုရ၊ ဆဂး ဓရ်ကၠိုဟ်စိုတ်ဟွံမွဲတုဲ မၞိဟ်ခရံၚ်မ္ဂး ဂၠးကဝ်လေဝ် ခရံၚ်အာကီုရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဟိုတ်ဖဵုနာနာသာ်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲ အခိၚ်ဏံဟီုမ္ဂးဂှ် ဍုၚ်လေဝ်ဟွံမွဲ အခေါၚ်အရာဝါဒဂကူဘာသာလေဝ်ဟွံမွဲ ကသပ်လေဝ်လ္ဇုဲ ဂကူဘာသာလေဝ် ဟွံဗၠးနူဘဝဂၠုဲဏီဖိုဟ်ရ။
ၜိုန်ရဒှ်မံၚ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဟွံထေက်ကဵု ဒးသၠုၚ်လဝ်ဂှ် သၠုၚ်မံၚ်အတိုၚ်ဂှ်ရ၊ ဟွံထေက်ကဵုဒးပတီုလဝ်ဂှ် တီုမံၚ်အတိုၚ်ဂှ်ရ။ ဗီုကသပ်မန် ဂွံလ္ဇုဲမံၚ်တံဂှ် မာနဂှ်သၠုၚ်မံၚ် ဟွံယအ်၊ လောဘဂှ် တီုမံၚ် ဟွံကြဳတုဲ ကဵုက္ဍိုပ်ညး သ္ကံဟွံမာန်ရ၊ အကာဲအရာဂကူဟွံဗၠးဍိက်ဂၠုဲ အကာဲအရာကသပ်ဂွံဒှ်လ္ဇုဲဂှ် မန်ပိုဲဂိုၚ်လဝ်ဖိုဟ် နူကဵုဘဝတၠနာဲဂှ် ကၠာဲအာဒှ်ဘဝဍိက်ဂှ် မိပ်ပိက်မံၚ်ဖိုဟ်ဟာ။
အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ယဝ်ရကလေၚ်သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ်ကဵု ဘဝဂကူဘာသာမန်ပိုဲတံမ္ဂးတှေ် ပရေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴကီု ပရေၚ်ကွာ်တရဴကီု ပရေၚ်ဌာန်ဒၟံၚ်တံဂှ်ကီု ဇၟာပ်အရာဂှ် ဟွံမွဲကဵုသၠဲသၠဲလးလးတုဲ ဒးဒုၚ်မံၚ်အကာဲအရာ ကြေပ်ပ်ဂြတ်တ်ဖအိုတ်တုဲ ပရေၚ်ဓရ်နိဿဲလဝ် လောဘ ဒေါသ မောဟ မာနတံဂှ် ဒုၚ်ဖျဝ်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ်။
မုဟိုတ်ဂွံဟီုဂလာန်သာ်ဏံရောဟီုဂှ် ပ္ဍဲအရာဒးပြိုၚ်ပကာန် ပရေၚ်မွဲမွဲတှေ် ဂကူမန်ပိုဲ မၞိဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ဂကူမန်ပိုဲမာန်တုဲ ဂွိၚ်ဖေက်ဂကူညးတၞဟ် ကျအာဂကူမန်ဇကု မၞိဟ်ဗီုတံဏံဂှ် နွံဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲတံဂှ် ဒးကျအာ မံၚ်ညးတၞဟ် လၟိုန်ကာလရ ဟီုစထေက်ရ။
ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဗီုတံဏံတုဲမ္ဂး အရာမာန်ကျဂှ် နွံပ္ဍဲဓရ်ညဳသၟဟ် မိက်ဂွံကဵုဂကူမန်ပိုဲ တီကေတ်တုဲ အကြာမဂ္ဂဇြေန်မွဲမွဲကီု အကြာဂျာနေဝ်တံကီု တၠပညာဂကူမန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ချူတြးမံၚ် သွက်ဂွံကလိဂွံဓရ်သတိရ။
သ္ပဟိုတ်နူကဵု ဂကူမန်ပိုဲ ဟွံဒုၚ်ပ္ညဳပညပ် လ္တူညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲဂှ်ရ မန်ဒးကျမံၚ် ဂကူညးတၞဟ်လၟိုန်ရ၊ အကာဲအရာ ဒးကျဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဂကူမန်ပိုဲ ညာတ်လာပ်သ္ကာညးတၞဟ်တုဲ ဒုၚ်ပၠးတဲကဵု လောဘတဏှာ ဝိုတ်တၠိၚ်အာဂကူဇကု တိုၚ်ပကဴဘဝဂကူဂှ် ရံၚ်ဟွံညာတ်အိုတ်တုဲ မိက်ဂွံမံၚ်ဘဝဍိက်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ အခိၚ်တေံ ဂကူမန်ပိုဲ ဒှ်ကၠုၚ်လဝ်ဂကူနာဲ ဒုၚ်လဝ်ယၟုအခိၚ်တေံတုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဂကူမန်ပိုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ဂကူဍိက် ပၠက်ဂကူညးတၞဟ်ဂှ် စနူကဵုဇကုဇကုရဂှ် ဝိုတ်တၠိၚ်မံၚ်အိုတ်တုဲ တီဆစမွဲဗုၚ်ဓဝ်ရဟာ၊ ဒၞာဲတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ရံၚ်ဟွံညာတ်ကဵုဒှ်ကၠာရ အခန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဂကူမန်ပိုဲတံ သ္ၚဳမၠာ်ရံၚ် ညးတၞဟ်ထေက်ရ။
ပ္ဍဲဂလာန်ပုံအဂီုမွဲဂှ် တၠပညာတံ ထ္ၜးလဝ်သက်သဳနွံမံၚ် ဂကူညးညးဆာန် ဂလာန်ဝွံ ဂကူညးညးဆာန်ဟီုဂှ် ကာလ ဗောဓိသတ်ပိုဲ ဒှ်သၟိၚ်ကၞုဲမွဲဒၞာဲတေံဂှ် ကၞုဲဗောဓိသတ်ဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၚ်မွဲဂကူကၞုဲဂမၠိုၚ်တုဲ ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ သၟာပးဒၞက်မွဲ ညာတ်ဒးဂကူကၞုဲဂမၠိုၚ် နွံမံၚ်အကြာဂြိုပ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်တီု ကၠောန်ဒၞက် မၚ်ပိုဲကၞုဲတံဂမၠိုၚ်ဂှ်ရ။
သဘာဝကၞုဲဟီုမ္ဂးဂှ် ဆဵုဗြာတ်တှေ် ဍာ်ကအ်တိတ်လၟိုန်ရ၊ သၟာပးဒၞက်ဂှ် ချပ်ဂွံသာ်ဏံတုဲ ကၠောန်တီုဒၞက်တုဲ စုတ်ဗြာတ် သၟဝ်တီုဒၞက်ဂှ်ရ၊ ခြာဟွံလအ်ဂှ် ဂကူကၞုဲဂမၠိုၚ် ကၠုၚ်စိုပ် ဒၞာဲတီုဒၞက်ဂှ်တုဲ ဂွံညာတ်ကေတ်ဗြာတ်ဂှ်ရ ကၞုဲမွဲဂှ် သီုကဵုဟွံရံၚ်သၟဝ်လ္တဴမွဲသာ်ဂှ် လောဘက္တဵုဒှ်တိုန်ကဵုဗြာတ်ဂှ်တုဲ ဆအ်ဖျေံဏာတဲ သၟဝ်တီုဒၞက်ဂှ် တံၚ်ဓဇက်ဗြာတ်ဂှ်ရ၊ အကြာဂှ် တီုဒၞက်ဂှ် ခဠုတ်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ ဍိုက်ဒးအာကၞုဲဂှ်ရ၊ ကၞုဲဂှ်ပၠန်လေဝ် မွဲအသိၚ်ဂိလောန်တုဲ လရိုအ်ကရေဲတိုန်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၞုဲဗောဓိသတ်ဂှ်မိၚ်တုဲ ဂြိပ်ကၠုၚ်ဇရေၚ်ဂှ်ရ၊ ဂွံညာတ်ကေတ်ကၞုဲမွဲ တီုဒၞက်ဍိုက်လဝ်တုဲ ကရေဲကော်ကၞုဲဂမၠိုၚ်ရ၊ အကြာဂှ် ကၞုဲဂမၠိုၚ်ကောံဗိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဘိုၚ်ယာပတိုန် တီုဒၞက်ဂှ်အိုတ်ရ၊ ကၞုဲဒးလဝ်တီုဒၞက်ဂှ်လေဝ် ဂွံတိတ်ဗၠးနူဘဲချိုတ်ရ။ ကၞုဲဂမၠိုၚ် စ္ဍးတိတ်အာ နူဗွဳဗွိုၚ်ပးဒၞက်တီုဂှ်တုဲ ပယျာံတ္ၚဲသဝ်တေံဂှ် ကၞုဲဗောဓိသတ် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၞုဲဂမၠိုၚ်တံဂှ် ပကောံကေတ်လဝ် ဂကူကၞုဲတံဂမၠိုၚ်တုဲ ယွံဂကူပိုဲကၞုဲတံညးဂမၠိုၚ် သဘာဝလာပ်သ္ကာမွဲမွဲဟီုဂှ် သွက်ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကဵု ဘဝဂကူဘာသာပိုဲ လ္ပာ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် ဟွံမွဲပုဟ် အန္တရာဲလ္တူလမျီုပူဂဵုကဵု အန္တရာဲလ္တူလမျီုဂကူဘာသာဂှ် နွံမံၚ်လၟိုန်ရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒါနဥပ္ပဲါ မမိက်ကဵုမွဲမွဲတံဂှ် ဍေံပံၚ်တောဲလဝ်ကဵု ဒဏ္ဍဥပ္ပဲါနွံတဴလၟိုန်ရ၊ ဂကူကၞုဲပိုဲသီုဖအိုတ်ဂှ် လ္ပရံၚ် ဆလာပ်သ္ကာသၟးညိ၊ ညးမဆာန်လာပ်သ္ကာဂှ် တုပ်သၟဟ်ညံၚ်ရဴ ညးမက္လက်ဂကူဘာသာမွဲကီုရဏောၚ်၊ ညးမဆာန်ဇကုဇကုဂှ် ထေက်ကဵုဒးဆာန် ဂကူဇကုကၠာဏောၚ် ကၞုဲဗောဓိသတ်ဂှ် ဟီုကဵုမံၚ်ဂလာန် ဓရ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ကဵု ကၞုဲဂမၠိုၚ်တံဂှ် သာ်ဏံရ။
ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ယွံဂကူပိုဲမန်တံ ကၞုဲဗောဓိသတ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ကသပ်ဟွံလ္ဇုဲတုဲ ဂကူကၞုဲတံညးဂမၠိုၚ်ဂှ် တိတ်ဗၠးအာ နူဘဝဂၠုဲအိုတ်ရ၊ သီုကဵုဂွံတိတ်ဗၠးနူဘဝဂၠုဲဟီုမ္ဂးဂှ် ပါ်ပဲါရံၚ်ညိ၊ ဒါနဥပ္ပဲါသၟးဂှ် လ္ပရံၚ်ညိ၊ လ္ပာ်ဒဏ္ဍဥပ္ပဲါဂှ် သ္ၚဳမၠာ်လဝ်ကဵု သၟးဇ္ၚးမံၚ်ညိ။
ကၞုဲဗောဓိသတ် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၞုဲဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဆာန်ဂကူကၞုဲဇကုတုဲ ဇၟာပ်အရာမဒှ်အန္တရာဲကဵု ဂကူဘာသာမာန်ဂှ် ကဵုမံၚ်ဓရ်သတိကဵု ဂကူကၞုဲဇကုတုဲ ဂကူကၞုဲဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဖောအ်ဗြေဝ်အာ ဗွဲလၟေၚ်ၚ်ရ။ ဂကူမန်ပိုဲတံလေဝ် စွံသတိ လ္ပာ်ဂကူဘာသာလီုတုဲ ဟွံထေက်ကဵု ဒးပၠးတဲဂှ် လ္ပပၠးတဲအိုတ်ညိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.