Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် စၟဳစၟတ်ဂဗုတ် အခိၚ်လအ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂး

“ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂှ်တှ်ေ အမှုဇၞော်ဇၞော်၊ ကောန်ဒုဟ်ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲချုက်တံဂှ်တှ်ေ ကလေၚ်ချိၚ်မံၚ်မွဲအလန် (၁၅) တ္ၚဲဏောၚ်။ တုဲတှ်ေ စပ်ကဵုဂွံစၟဳစၟတ်အမှုဂှ်လေဝ် ညးတံဂွံစၟဳစၟတ်အခိၚ်ရုၚ် (ရုံးချိန်း) ဂှ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်။ ဖေက်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကၠောံတုဲတှ်ေ ဍေံစၟဳစၟတ်စ အောန်မံၚ်၊ အသိၚ်ခြာမံၚ်နွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်အာ အမှုဇၞော်ဇၞော် ကောန်ဒုဟ်နွံမံၚ်အပ္ဍဲအချုက်တံဂှ် ဂွိၚ်ဖေက်ယဲကၠောံထၞာန်တုဲ ကော်စၟဳစၟတ်သိၚ်ခြာလအ်မံၚ်ဂှ်ရ အခိၚ်လအ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ညးဗက်ဂဗုတ်တံ ဟီုရ။

“ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂှ်တှ်ေ အမှုဇၞော်ဇၞော်၊ ကောန်ဒုဟ်ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲချုက်တံဂှ်တှ်ေ ကလေၚ်ချိၚ်မံၚ်မွဲအလန် (၁၅) တ္ၚဲဏောၚ်။ တုဲတှ်ေ စပ်ကဵုဂွံစၟဳစၟတ်အမှုဂှ်လေဝ် ညးတံဂွံစၟဳစၟတ်အခိၚ်ရုၚ် (ရုံးချိန်း) ဂှ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်။ ဖေက်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကၠောံတုဲတှ်ေ ဍေံစၟဳစၟတ်စ အောန်မံၚ်၊ အသိၚ်ခြာမံၚ်နွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဂးရ။

စပ်ကဵုအမှုပလီုကောန်သမ္ဘာလ္တူကောန်ၚာ် အာယုက်ဟွံပေၚ်တံ ကတဵုဒှ်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အမှုလ္ၚဵုတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုအဆံၚ်အရာပ် အဆံၚ်ကွာန်လေဝ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ကေတ်ၚုဟ်လေဲတုဲ ပြေပြံၚ်စကေတ်တ်လေဝ် ကေၚ်နွံမံၚ်ကီုဂှ် အရေဝ်မွဲအဆံၚ် ဂွံမိၚ်မံၚ်ကီု ညးရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ်တံ ဂးရ။

အမှုပလီုကောန်သမ္ဘာလ္တူကောန်ၚာ် အာယုက်ဟွံပေၚ်တံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ကီု ဂကောံမဟာဇန်ရေၚ်တၠုၚ် အခေါၚ်အရာညးဗြဴကေုာံ ကောန်ၚာ်တံဂှ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်တုဲ ဂကောံဇာနှိက်ဆေၚ်စပ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တံလေဝ် ဘိုၚ်ဗက်ကဵုမံၚ်ဂဗုတ်တံ နွံမံၚ်ကီုရောၚ်။

ဂွံဒှ်ထိၚ်ဒဝ်ပရေၚ်ယဲကၠောံထၞာန်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အမှုဓမ္မဝတ် (တရားမအမှု) စၟဳစၟတ်လဝ် တုဲဒှ်တံဂှ်လေဝ် အခိၚ်ဖျေံဂဗုတ်မ္ဂး ဟွံကော် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မွဲသာ် နကဵု Video Conference (Zoom) ဂှ် ဖျေံစဳရေၚ်ကၠုၚ်လဝ် အမှုဂဗုတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ဂစတ်မံၚ်ဂဥုဲဂစိုတ်စၟတ် (မော်လမြိုင် တရားရုံး page)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.