Categories
ပရိုၚ်

သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵုဂှ် ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာသတ္တဟတတိယဏံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီု ဒက်ပတန်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တုဲ နဲကဲဗီုပြၚ်ကၠောန်ဂှ်လေဝ် ချပ်အာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ရောၚ်

မိလတိုပ်ဗု၊ ဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂၊ ၂၀၂၀

သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵုဂှ် ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာသတ္တဟတတိယဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ကောံဓရီု ဒက်ပတန်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်နွံတုဲ နဲကဲဗီုပြၚ်ကၠောန်ဂှ်လေဝ် ချပ်အာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ နာဲမန်ရာဇာ ဟီုသာ်ဝွံရ။
“ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ်တှေ် ပိုဲချပ်လဝ် ပ္ဍဲတတိယသတ္တဟ (ဒဳဇြေမ်ဗာ) ဂှ် ချပ်လဝ် သွက်ဂွံ ကော်ကောံဓရီုတုဲတှေ် ချပ်ဇန်အာ သွက်ဂွံဒက်ပတန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်နွံ၊ နဲကဲဗီုပြၚ်ကၠောန်ဂှ်လေဝ် ရံၚ်ကဵုအကာဲ အရာယဲဏံဂှ်တှေ် အတိုၚ်နူကဵု ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ပတိတ်လဝ်ဍေံနွံ၊ ဗီုပြၚ်ကၠောန်ဂှ်လေဝ် ချပ်သဳကၠဳအာ ပ္ဍဲ ကောံဓရီုဂှ်ဏောၚ်” သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၃) ဝါ ဗဟဵု နာဲမန်ရာဇာ ဟီုထ္ၜးရ။
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵု သၞာံဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မန်တြေံ ဍုၚ်သဓီု ကော် ဍုၚ် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိရောၚ် နူစကောံဓရီု ဒက်ပတန်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၃) ဝါ ဗဟဵု ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၂၆ ၊ ၂၀၁၉) ဂှ် သဳကၠဳဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။
“ဠကောံဓရီုတုဲကၠုၚ်သၞာံအာတေံဂှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် ကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံရောၚ် ဖျေံဂှ်ဖျေံလဝ် လေဝ်၊ ဆဂး ပရေၚ်ကမၠောန်တံဂှ် ဟွံဂွိုအ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဏီပုဟ်၊ ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာယဲဏံတုဲတှေ် ဠဒးကၠောန်ကဵု အန်လာၚ်လေဝ် ဒးကၠောန်ဏောၚ်လေဝ်၊ တန်တဴကဵု ကောံဓရီုဖျေံရ” သာ်ဏံ နာဲမန်ရာဇာ ဆက်ဟီုရ။
သွက်ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် ဟိုတ်နူခက်အာကဵု ပရေၚ်အကာဲအရာယဲ covid-19 ဂှ်တုဲ စိုပ်အခိၚ်သွက်ဒးပံက်ကၠာလေဝ် လဇုဲလဇ ဟွံဒှ်ပံက်ကၠုၚ်ရ။
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဝွံ မရနုက်ကဵု (၆၁) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၂) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ် ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၄) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ မရနုက်ကဵု (၆၅) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၇) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်၊ မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ကလအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ မရနုက်ကဵု (၇၂) ဝါဂှ် ကၠောန်ဏာပ္ဍဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳ (ဗ္ဂော)၊ မရနုက်ကဵု (၇၃) ဝါဂှ် ကၠောန်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.