Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုဒဒန် (စံပယ်ဂူတံတား) ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ တၠကမၠောန်ဂၠုၚ်ဂဒိုအ်တံ ဒးဒေါံဇူ

ဗညာပိုၚ်၊ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၈၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ကွာန်မွဲဂြဝ်ကဵု ကွာန်ကအ်ဒုန်တံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဒဒန် (စံပယ်ဂူတံတား) ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ် ကမၠောန်ဂၠုၚ်ဂဒိုအ်တံဂှ် ဒးဒေါံဇူကၠုၚ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အခက်အခုဲရောၚ် ကောန်ကွာန်မွဲဂြဝ် ညးကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်ဂဒိုအ် နာဲမျေအ်ထောန် ဟီုရ။
“ဠတေံဂှ်တှေ် ပိုဲတံဂှ် သွံစမံၚ်ဖျာအဏံညိညိ စၠောံအာမံၚ် ဂဒိုအ်ညိညိ၊ လၟုဟ်တှေ် မုလေဝ်သံက်ကၠောန်ဟွံမွဲရ ကမၠောန်လေဝ်ဟွံမွဲရ၊ ပ္ဍဲၜဳဏံဂှ်တှေ် မၞိဟ်လေဝ်ဟွံကၠုၚ်ရ ဂၠုၚ်လေဝ် ပ္တိုန်လဝ်လတူဒဵုရလေဝ်၊ တုဲပၠန် ကောန်ၚာ်တံလေဝ် နွံမံၚ်တှေ် ကၠောန်စလေဝ် ဟွံဂွံရတှေ် ဒှ်အခက်ခုဲမာဟလိုၚ်ရ” သာ်ဏံ နာဲမျေအ်ထောန် ဂးရ။
စနူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၃) ဂှ်တုဲ စဵုကဵုစိုပ် အခိၚ်လၟုဟ် ဒးဒေါံဇူကၠုၚ်လဝ်ရရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။
တုဲကၠုၚ်ကၠာတေံ သ္ဂောံစၠောံဒၟံၚ် ဂၠုၚ်ဂဒိုအ်ဂှ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂး (၂) ဠက်၊ (၃) ဠက် ဂွံဒၟံၚ်တုဲ လၟုဟ်ကာလကိုဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဂွံဒၟံၚ် (၇) လ္ၚီဒကေဝ်ရတုဲ ဒဒန်လေဝ် တတ်ကၠောံအာဂွံဂှ်ရ ကမၠောန်လေဝ် ဒးဒေါံဇူကၠုၚ်လဝ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
လၟုဟ်ဝွံ ဟိုတ်နူဒးဒေါံဇူကၠုၚ် ဂၠုၚ်ဂဒိုအ်ဏံတုဲ ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်တံကီု၊ ပရေၚ်ပညာကောန်ၚာ်တံကီုဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်အခက်အခုဲရောၚ် ညးမကၠောန်ဒၟံၚ် ကမၠောန်ဂဒိုအ် နာဲမျေအ်ထောန် ဟီုရ။
“အခိၚ်တေံဂှ် ဍေံပြေပြံၚ်မံၚ်ညိ၊ လၟုဟ်ဂှ် ဒဒန်ဏံ ဒှ်ကၠုၚ်တုဲတှေ် လှုဲလုပ်လေဝ် ဍေံအောန်ကၠုၚ်ရ၊ ကမၠောန်ဇကုလေဝ် ဍေံပိုတ်အာယျတှေ် ကောန်ၚာ်တံ ဂွံမံၚ်အာဘာဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ် အခက်အခုဲရ” သာ်ဏံ နာဲမျေအ်ထောန် ဂးရ။
တုဲကၠုၚ်တေံဝွံ ပ္ဍဲကဵုၜဳကဍတ်ဂှ် ကျာ်မြဟ်ကဵု ကွာန်မွဲဂြဝ်၊ ကွာန်ကအ်ဒုန်တံဂှ် သ္ဂောံစၠောံဒၟံၚ်ကဵု ဂဒိုအ်တံရတုဲ သွက်ရဲတၠဂၠုၚ်ဂဒိုအ်တံဂှ် ပြေပြံၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ရရောၚ်။
တုဲကၠုၚ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၃) ဂှ် ဒဒန် (စံပယ်ဂူတံတား) ဆက်စၠောံလဝ်ကဵု ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ကဵု ကွာန်ကအ်ဒုန်တံဂှ် တတ်ကၠောံဂွံဒၟံၚ်ဂှ်ရတုဲ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ် ကမၠောန်ဂဒိုအ်တံဂှ် ကမၠောန်ဟွံမွဲကၠုၚ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် အခက်ခုဲရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.