Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ် ဒပ်ပၞာန်ကဵု ဗော်မြာ်ဂှ် ဒှ်ဍာံဟာ? ပြယာဲစၞာဲဟာ?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

(၂၈-၁-၂၀၂၁)

ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၂၀) တုဲအာ ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ် ဟီုကၠာလေဝ် ပေါဲရုဲမာဲလောန်ၜက်အာတုဲ နူကဵုဗော်ဖေါအ်ဗြေဝ်ခိုၚ်ကၠိုက် (USDP) တံ ဟွံပေၚ်စိုတ် လ္တူစရၚ်မာဲတုဲ ပရေၚ်ရုသံၚ် အကြာဗော်ဇၞးမာဲ (NLD) ကဵု ဒပ်ပၞာန် ကေုာံ ဗော်(USDP) တံ ကတဵုဒှ် ရမျှာၚ်သ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ် သိုက်က်ရ။ နူကဵုဒပ်ပၞာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ် စရၚ်မာဲတုဲ စရၚ်မာဲထပ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်တံ ပ္တိတ်ကၠုၚ်မံၚ် လိက်လလောၚ်တြး မွဲတၞးတုဲမွဲတၞး ဖတိုက်ဖၟောဝ်မံၚ်ကဵု ကဝ်မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ (UEC) ကဵုသောၚ်က္လး စပ်ကဵုစရၚ်မာဲထပ်တံဂှ်ရ။
ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကဝ်မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲတံ သ္ၚိတ်ဇြ မုလေဝ်ဟွံဟီုခၠေဝ်သှ်မွဲသာ် စပ်ကဵုပုစ္ဆာ နူဒပ်ပၞာန် တံရ။ နူကဵုသၞောဝ်ကဝ်မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ဆေၚ်စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲတုဲ အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကဝ်မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲဟေၚ် ဒှ်ဒတန်ရောၚ် နွံမံၚ်သာ်ဏံတုဲ အတိုၚ်ဒပ်ပၞာန် အာတ်မိက်ဟီုဂးမံၚ်တံဂှ် ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်ရောၚ် ကေမ်ဇျှာပ်လဝ် သၞောဝ်ကဝ်မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲရ။ အတိုၚ်သၞောဝ်ဟီုမ္ဂး စနူတ္ၚဲကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲတုဲ လ္ဇုဲအိုတ် ပ္ဍဲပွိုၚ် (၉၀) တ္ၚဲ မ္ဒးကော်ကၠတ်ထဝ်တၟိရောၚ် နွံသာ်ဝွံတုဲ နူကၠာ ဟွံပေၚ် (၉၀) တ္ၚဲက္ဍၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁) သၞာံ (၂၀၂၁) ဏံ စကော်အာ ကၠတ်ထဝ်တၟိရောၚ်။
နူကၠာဟွံစိုပ်အခိၚ် ကၠတ်ထဝ်တၟိဏီ ညံၚ်သ္ဂောံကော်ကဵု ကၠတ်ထဝ်တြေံ ဗွဲတၟေၚ်မွဲဝါပၠန် ဂှ်လေဝ် နူကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ပၞာန် ကေုာံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် (USDP) တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ အာတ်မိက်မံၚ် ပ္ဍဲဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်ဂှ်လေဝ် ဥက္ကဌ/နာယက ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တံ ဟွံကော်ကဵု ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ရ။ ဟိုတ်နူဟိုတ်ဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ပူဗိုၚ်မံၚ် ဗော် (USDP) ကီု ညးဍုၚ်ကွာန် ပူဗိုၚ်မံၚ်ဒပ်ပၞာန်တံကီုဂှ် ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ မွဲဏှေံမွဲဏှေံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ မွဲလ္ပာ်ဂှ်လေဝ် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ပူဗိုၚ်ဗော် (NLD) တံလေဝ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၄-၁-၂၀၂၁) ဂှ် ထ္ၜးဆန္ဒ ထံက်ဂလာန်ကဵု ဒက်ပတန်အလဵုအသဳတၟိ၊ ထံက်ဂလာန်ကဵု ကဝ်မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ (UEC) တံ ပ္ဍဲဂတမုက် ကျာ်ဇူလဝ် ကၠအ်ပကဴ မဟာဗန္ဓုလ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။
ဒပ်ပၞာန်ကၠောန်ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ်
ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၆-၁-၂၀၂၁) ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကၠောန်ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ပ္ဍဲကဵုတိုက်ထ္ၜးပျးဝၚ်ဒပ်ပၞာန် ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒမ်သောၚ်က္လးပရိုၚ်ဂှ် ထ္ၜးလဝ် သက်သဳသာဓကနာနာသာ် စပ်ကဵုစရၚ်မာဲထပ်တံ ဂှ်ရ။ အ္စာပရိုၚ်နူဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံ ညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်ဂှ်လေဝ် နကဵုက္ၜၚ်ကျာပၞာန် ဒုၚ်ပလံၚ်ကဵု အ္စာပရိုၚ်တံရ။ ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မေန်ထောန် သောၚ်က္လးပရိုၚ်ရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ကဏ္ဍနူကဵုစ (၁၉၈၈) တေံ ဗီုဒပ်ပၞာန်တံ ပါဲဟွံဗၠး ဒးကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်ဂကောံ (နိုၚ်ၚံတော်ၚြိမ်ဝပ်ပိပြားတည်ဆောက်ရေး) တုဲ ပတိတ်ကၠုၚ်လိက်လလောၚ်တြး (၁/၈၈) အလန်ပထမ- ကမၠောန်သ္ဒးကၠောန်လဝါဲဂှ် (၄) တၚ်ရ။ ပ္ဍဲ (၄) တၚ်ဂှ် တၚ် (၁) ပရေၚ်အုပ်ဓလီုသၞောဝ် ကေုာံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂွံၜိုဟ်လလမ်ရ။ တၚ် (၂) ပရေၚ်ဂၠံၚ်ဍာန်အာကၠုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံက္လိတ်က္လောတ်။ တၚ် (၃) ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်စသုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံပြေပြံၚ်။ တၚ် (၃) တၚ်ဂှ် ကၠောန်ပြေပြံၚ်တုဲဒှ်မ္ဂး နကဵုတၚ် (၄) သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳရ။
ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ် (၄) ဂှ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ အတိုၚ်တၚ်အာတ်မိက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ ညံၚ်သ္ဂောံဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၁၉၉၃) စကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူ (အမျိုးသားညီလာခံ) သွက်ဂွံချူဓဇက်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ဥပဒေဒက်ပ္တန်ဍုၚ် ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳရ။ ဟိုတ်နူတၚ်ဆိုအ်ဗနာနာသာ်တုဲ ၜိုန်ဒးဒေါံဇူအာလဝ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၄) ဂှ် နကဵုညးစၞးတၠပညာ ဆဵုဂဗဂၠိုၚ်ၚ်တံကီု သီုကဵုညးစၞးတွဵုရး ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပါလုပ်ချူဓဇက် မာန်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၇) ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၃) ဂှ် ချူဓဇက် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဍုၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳ တုဲဒှ်အံၚ်ဇၞးကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၈) ဂိတုမေ (၂၉) ဂှ် ကေတ်မာဲဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) ဒှ်ကၠုၚ်ဒတန်ရ။
စနူဂှ်တုဲ ညးတာလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်ခရိုၚ်/အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ နူကဵုညးတာလျိုၚ်ပၞာန် ကေတ်ကၠုၚ် တာလျိုၚ်ဂှ် စပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ် ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သိုက်က်ရ။ စိုပ်သၞာံ (၂၀၁၀) ကၠောန်ဗဒှ်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲတုဲ ဒပ်ပၞာန် စအပ်ကၠုၚ်အဝဵု ကုအလဵုအသဳမာန်ကၠုၚ်မာဲတံရ။ နူဂှ် စိုပ်သၞာံ (၂၀၁၂) သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (NLD) သ္ဂောံပါလုပ်ဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန်ဂှ် ဒုၚ်ယှအ် ပလေဝ်ကဵုသၞောဝ် စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲလ္ၚဵုတံတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲအကြာ (၂၀၁၂) ဗော် (NLD) တံ ပါလုပ်ကၠုၚ်ရ။ စိုပ်ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ပေါဲရုဲမာဲ တုဲဒှ်အာၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဗော် NLD တံ ဇၞးအာကီုလေဝ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်တံ မုလေဝ်ဟွံဟီု၊ ဗိုၚ်ရီုဗၚ် ဒက်ပ္တန်အာ ဍုၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳ ကရောံ ဗော် (NLD) တုဲရ။ တာလျိုၚ်ဒပ်ပၞာန်ဂှ် နွံမံၚ်တာလျိုၚ်ပေၚ်ၚ် သွက်ဂွံမၚ်မွဲအာ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ မတန်ကြန်မံၚ်တံဂှ်ရ။ သာ်ဏံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မေန်ထောန် ဟီုသောၚ်က္လးဏာ နကဵုကဏ္ဍဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒဒှ်ရဒပ်ပၞာန်ညးတံ နွံကဵုစေတနာ ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳရ။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ( ၂၀၀၈) ဂှ်လေဝ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ညးတံဏောၚ် ချူဓမံက်လဝ်တုဲ သ္ဒးမၚ်မွဲအာဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးအဓိပါဲရောၚ် ညာတ်ကေတ်ရ။
ပြသၞာမာဲထပ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၂၀)
သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်ဇြဝ်မေန်ထောန် ထပ်သောၚ်က္လးဏာပၠန်ဂှ် “ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိ ဂလာန်ဆက်မိတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၀) ဏံ ဒှ်သၞာံတၟေၚ် သၞာံပေါဲရုဲမာဲ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပေါဲရုဲမာဲညံၚ်သ္ဂောံတပ်တး ပေါဲရုဲမာဲညံၚ်က္လိတ်က္လောတ်ဂှ် နွံတာလျိုၚ် အလုံညးဖအိုတ်ရောၚ် စဟီုကၠုၚ်တုဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၅-၃-၂၀၂၀) သ္ဘၚ်ကၞာစှေ်ဘာတက္ကသိုလ်စဵုဒၞါဍုၚ် လၟေၚ် (၈၈) ဂှ်လေဝ် ထပ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ကိစ္စပေါဲရုဲမာဲ ညံၚ်သ္ဂောံတပ်တးဂှ် တာလျိုၚ်နွံမံၚ် ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်တံကီုဏောၚ် ဟီုဂးလဝ်ရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲစၟတ်သမ္တီကၠောံသၞာံ ထ္ပက် (NCA) ဂှ်လေဝ် သွက်ဂုဏ်ဖဵုကောန်ဂကူကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရောၚ်၊ သၟာၚ်နူကိစ္စဝွံတုဲ သွက်ပူဂဵုမွဲကီု သွက်ဂကောံမွဲမွဲကီု ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု ကေတ်အခေါၚ်အရာ ကေတ်ပၞော်အကြာဥပဒေဂှ်ဟွံဂွံ၊ သၠုၚ်နူဥပဒေတုဲ ညးလဵုလေဝ် မံၚ်ဟွံဂွံ သာ်ဏံ ကေၚ်ကဵုကၠုၚ်လဝ်သတိတုဲရ။
ပေါဲရုဲမာဲတပ်တး/ဟွံတပ်တးဟီုဂှ် ရံၚ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲပေါဲရုဲမာဲသၟးဟွံတုဲပုဟ်ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးတီလဝ်ရ။ နူကၠာဟွံစိုပ်ပေါဲရုဲမာဲဏီ (ကာလဒ္စးဒုၚ်)၊ အဃောစုတ်မာဲ (တ္ၚဲစုတ်မာဲ)၊ ကာလစုတ်မာဲတုဲ (လက်ကရဴတ္ၚဲစုတ်မာဲ)၊ သီုပိကာလဏံ ၜိုတ်လဵုတပ်တးရောဂှ် ဒးရံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရ။ အခိၚ်ကာလဒ္စးဒုၚ်ဟီုမ္ဂး ရုၚ်မာဲဒပ်ပၞာန် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵု ပရေၚ်ကၠးဖ္ဍးမာန် သ္ဒးပတိတ်စွံမ္ၚးဒပ်ပၞာန်ရောၚ် UEC တံ အာတ်မိက်ကၠုၚ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ပိုဲတံ ပတိတ်စွံကဵုမ္ၚးဒပ်ပၞာန်ရ။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂးစန်ဒက် ပ္ဍဲ TV ဒးဒုၚ်ကုတ်ထောံ တၚ်ဟီုတွံတံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ တ္ၚဲစုတ်မာဲဒ္စးဒုၚ် ထိုၚ်လိက်စုတ်တၞးမာဲ ထောၚ်ပြိုဟ်မံၚ်ပေၚ်ထာတ်၊ လ္တူဆဵုဂဗလဝ် ဟွံတပ်တးတံဏံ ဒပ်ပၞာန်ပိုဲတံ ဟီုဂးကဵုကၠုၚ်သတိ ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါ ကုသမ္မတ ကေုာံ ဥက္ကဌကဝ်မယှေန်တံ သ္ဒးနွံကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်/ကေတ်လျိုၚ်ရောၚ်။
အခိၚ်စန်ဒက်မာဲကီု အခိၚ်စုတ်မာဲကီု ထ္ၜးဟိုတ်ကဵုယဲ (COVID) တုဲ မွဲဗော်ကဵုမွဲဗော် အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် တုပ်သၟဟ်ဟၟဲဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။ ဒပ်ပၞာန်ဟီုဂှ် ပါလုပ်အဝေါၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် မွဲအရၚ်ကီုရောၚ်ဒှ်တုဲ သွက်ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဳမဵုကရေဇြဳဗော်ဇဳဂှ် မ္ဒးထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲအာမံၚ် မဒှ်ရ၊ ဂတဏံလေဝ် ဆက်မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်အာရောၚ်။ ပေါဲရုဲမာဲတုဲအာတုဲ ဒဒှ်ရမာဲဟွံတပ်တး စၟဳစၟတ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်တုဲ မုဟိုတ်သ္ဂောံဒှ်သာ်ဏံရောဂှ် ရန်တၟံကဵုဂုန်သိက္ခာဍုၚ်တုဲ ထံက်ထ္ၜးမံၚ်ရ။ စနူကဵု (၂၃-၁၂-၂၀၂၀ စိုပ် ၁၆-၁-၂၀၂၁) စၟဳစၟတ်စရၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် (၃၁၄) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မွဲမွဲ မာဲထပ်မံၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၇.၆) ပြကောတိကိုဋ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ပတိတ်လလောၚ်တြးကၠုၚ် (၂၀) ဝါရ။ တုဲပ္ဍဲကဵုအကြာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵုရးဇၞော်ဂှ် ထပ်စၟဳစၟတ်ပၠန်တုဲ ထပ်ဒၟံၚ်စှ်ကိုဋ်ပြၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ပၠန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သရုပ်ကၠေံဖအိုတ်မ္ဂး လၟိဟ်မာဲဗၠေၚ်ထပ်မံၚ် (၁၀) ပြကောတိကိုဋ်ပြၚ် ဂွံဆဵုကေတ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မေန်ထောန် သောၚ်က္လးဏာရ။
သရုပ်ကၠေံစပ်ကဵုပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ်
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဂှ် အာတ်မိက်မံၚ် ဗီုပြၚ်သောၚ်က္လး (၃) ဗီုရ။ တၚ် (၁) ဂှ် ကဝ်မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲသောၚ်ကဵုညိ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး တၚ် (၂) အလဵုအသဳ သောၚ်ကဵုညိ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး တၚ်(၃) ကၠတ်ထဝ် (သောၚ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်) သောၚ်ကဵုညိ။ ပုစ္ဆာသ္ဒးသောၚ်ဂှ် မုဟိုတ်လၟိဟ်မာဲ ဂွံထပ်မံၚ်ရော?၊ ညးဂှ် မၞိဟ်ကၠောန်လဝ်ရော?၊ ဗီုပြၚ်မာဲထပ်ဂှ် သီုဖအိုတ်နွံမံၚ် (၁၁) ဗီုရ။ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဇြဝ်မေန်ထောန်ဟီုဂှ် မၞိဟ်မွဲ ယၟုၜိုန်တုပ် ယၟုမိမ ၜိုန်တုပ်ကီုလေဝ် ဂၞန်စၟတ်ကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ထပ်ဟွံဂွံရောၚ်။ ဂၞန် (မှတ်ပုံတၚ်) မွဲမ္ဂး မၞိဟ်ၜါ မၞိဟ်ပိ စဵုကဵုမၞိဟ်ပန် နွံရ။ ပရေၚ်ပြသၞာတံဏံ မၞိဟ်သောၚ်ဟွံမွဲမ္ဂး ပၞာန်သီအဝဵုဟာ? အ္စာပရိုၚ်တံသၟာန်ဂှ် “ဟွံသီအဝဵုပုဟ်ဂှ် ပသမ္တီဟွံဂွံ” သာ်ဏံ ညးတေံသွဟ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပေါဲဏံဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကေတ်မာန်လ္တူမြာ်တုဲ ကၠောန်သ္ပမံၚ်ဟာ? ဟွံသေၚ်မ္ဂး မြာ်ကေတ်မာန် လ္တူဒပ်ပၞာန်တုဲ ကၠောန်သ္ပမံၚ်ဟာ? ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵုပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒပ်ပၞာန်ကဵုမြာ် ဗ္ဂေတ်ဒၟံၚ်မတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဟာ? ဂှ် ခြာဟွံလအ် သွဟ်တိတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.