Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်

နာဲလျးဂကူ (ပါၚ်ကၟာ)

လောကဝွံ ညးမခၞံဗဒှ်ဝၚ်ဂှ် မှာဇန်တံရ။ ပ္ဍဲကဵုမှာဇန်ဝွံ ညးမအာက္ဍိုပ်ဂှ် ဒှ်သၟတ်တံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သၟတ်တံဝွံ မွဲတ္ၚဲ သ္ဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ် ဗွဲစၟတ်ရ။ ကောန်သၟတ် ပစ္စုပ္ပန်ဏံခိုဟ်မ္ဂး အနာဂတ်ဍုၚ်ပိုဲ ဂကူမန်ပိုဲ ခိုဟ်ကီုရ။ ညးမကဵုတဴသ္ဂုတ်သွာတ် ခိုဟ် ပရေံ အနာဂတ်ဂှ် ဒှ်ကောန်သၟတ်တံရ။
ပရေၚ်ဂကူမန်အနာဂတ်ဂှ် တာလျိုၚ်မၞုံလ္တူပၞး သၟတ်မန်ခေတ်တၟိတံဂးတုဲ သၟတ်တံဂှ် သွာၚ်ကတ် ဗ္တောန်ပညာ၊ ဂၠာဲကွတ်ဂၠာဲဗဟုသုတ သွက်ဂွံကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နဲကဲပံက်ကမ္ပဏဳ၊ သွာၚ်မဳဒဳယာ ဆက်စၠောံပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် သၟတ်တံ ထေက်ကဵုဒးလေပ်လဝ်ဖအိုတ်ရောၚ်။ ယဝ်သၟတ်မန်တံ ဟွံၚုဟ်က္တဵု ပ္ဍဲပရေၚ်ကောန်ဂကူဏီမ္ဂး ဒးသှေ်ဂလုဲအာရောၚ်။ ဗျူဟာသၟတ်တံ သွက်သီဗ္ၜောဝ် သွက်ပ္တိုန်စိုတ် ဓါတ်ဂှ် ဒးဂၠာဲနဲချပ်ဗ္စာထေက်ရောၚ်။ အလုံကောန်ဂကူမွဲ မ္ဒးပတှေ်ကေတ် ဇြဟတ်သၟတ် ခေတ်တၟိ တံရ။ သၟတ်တံ ယဝ်ဝိဝိၚ်ဟိုတ်မာဲမ္ဂး အနာဂတ် အဆက်တၞောဝ်တၟိတံ ကဝ်ပိုတ်အာမာန်ရောၚ်။
သၟတ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ
ပ္ဍဲဒေသဂကူမန်ပိုဲ သၟတ်တံ ဝိဝိၚ်ယောၚ်ယာ ထောၚ်ပြိုဟ်ဒၟံၚ် သက်ပဟွံမွဲရ။ ရဲဂကူဂြိုဟ်စာ ပလီုပလာ်တံ ဗ္တိုက်ကမၠက်ကၠုၚ် ကုသၟတ်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုပေါဲပၞာန်ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဂဥုဲချေံ ပူဗိုၚ် ဗ္တိုက်သီဂွံဏာ သၟတ်အနာဂတ် ပ္ဍဲဂကူပိုဲအဆံၚ်လဵုရရော။ သၟတ်ပိုဲတံ အုပ်နိဂီုကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဏံရဟာ။ လၟုဟ်မ္ဂး ဂဥုဲဝိဝိၚ်ဏံ ၚုဟ်မးဒရာန်လေဝ်က္ဍၚ်၊ ဂွံသုၚ်စောဲ ဗွဲမဗၠးၜးဂှ်လေဝ် ဟွံလောဲသွာတုဲ လဟိၚ်မံၚ် နကဵုဘဝဍိက်ပၠက် ဝိဝိၚ်တံဟေၚ်ရ။ ထဝ်သြန်ဂၠာဲလဝ် နကဵုဆီပဠက်ဘဝဍိက် ဍုၚ်သၟာၚ် ဗွဲမဂိသ္ကေဝ်တံဂှ် သုၚ်စောဲထောံဂၠံၚ်ဗၠေတ်၊ ဗက်လက္ကရဴ ပၟိက်ဆန္ဒစိုတ်သၟးတုဲ ဘဝသၟတ် ရးဒေသပိုဲတံ လီုလာ်စာ်ထောၚ် ဂၠံၚ်ဍာန်ကၠက်မံၚ်ဂှ် အလဵုသၟတ်တံ ဒးချပ်ဗ္စာရဏာထေက်ရောၚ်။
အခိၚ်လၟုဟ် စၞးဂဥုဲချေံဂှ် သၟတ်မန်ပိုဲ စစမ်ၜတ်သုၚ်စောဲကၠုၚ် တၞးဘိၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ။ ပစၞးဂဥုဲချေံတုဲ သုၚ်စောဲ၊ စောဲလာံကၠုၚ် တၞးဘိၚ်အိုတ်ပၠန်ရ။ ပရေၚ်ဒဒှ်တ္ၚဲဏံ သၟတ်ပိုဲ ယဝ်ကၠးစိုတ်တှေ် လ္ပဆက်မိပ် လဟိၚ် အကြာလပှ်ဝိဝိၚ်ဏံအိုတ်ညိ။ သၟတ်မန်ပိုဲ ယဝ်မိပ်လဟိၚ်မံၚ်ကဵု ဗြဲဍာ်က္တၚ်ဏံဏီမ္ဂး ဂကူတၞဟ်သၟာၚ်တံ မိပ်ဂအဴတက်တဲ အီမံၚ်သောဲသောဲဏီရ။ နဲဏံဂှ် နဲပလီုကဠက်ဂကူကီုရောၚ်။ ၚုဟ်မး သၟတ်ကောန်ဂကူပိုဲ ကဝ်ပိုတ်အာမာန်ရောၚ်။ ဗီုဏံ ယဝ်ဆက်ဝိဝိၚ်မံၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ်ဗၠေတ်ဏီမ္ဂး ဂကူမန်ဂွံဒှ်ဂကူတၠဂှ် ဂၠံၚ်ကၠက်တုဲ တၞောဝ်အဆက်အနာဂတ်မန်ပိုဲ ကဝ်ပိုတ်အာမာန်ရောၚ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သၟတ်တံ မုဟိုတ် ပိုဲမ္ဒးရပ်စပ် စကာဒၟံၚ် ဂဥုဲဝိဝိၚ်ဏံဏီရော။ မိမယာဲတ ကောန်သၟတ်တံဏံလေဝ် ကောန်ဇာတ်ဇကု သုၚ်စောဲမံၚ် ဂဥုဲချေံဂှ် မုဟိုတ် ဟွံဟီု ဟွံဒၠေါံဗ္တောန်၊ ဟွံဝေတ် ဟွံဒၞါတာရော၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ညိ။ ဂဥုဲချေံ ညံၚ်ဂွိုအ်လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲရးဒေသ၊ ကွာန်သ္ၚိဌာန်ဇကုဂှ် စဵုဒၞါအိုတ်ညိ။ ဗ္တိုက်ထဍေၚ်ပ္တိတ်အိုတ်ညိ။ သၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံဗၠးတိတ် နူဗွိုၚ်ဝိဝိၚ်ဏံမာန် ဘိုၚ်ပ္တဝ်ဍာန် ဒတောဲကဝါ်အာ ညးသ္ကအ်ထေက်ရောၚ်။
ဒးနွံကဵု တၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်
ပ္ဍဲလောကဏံ သဘဴဓဝ်နိယာမ ဒစဵုဒစးဂှ် ပိဟွံမွဲတုဲ ၜါဟေၚ်ရနွံ။ ပုၚ်ကဵုပါဲ၊ ဗုကဵုဗ္စံက်၊ ဇြာဲကဵုကြောံ၊ အတ္တကဵုပရ မပ္တံသာ်ဏံ သဘဴဓဝ်နိယာမ နွံဒၟံၚ်တုဲတုဲရမ္ဂး ဂၠံၚ်တရဴလညာတ် ၜါတၞုၚ်ဏံ ဍာံဍာံပြဲပြဲ ညံၚ်ဂွံကွာ်ဒးမာန်ဂှ် ဇၟာပ်သၟတ် ညးမလုပ်ဂကောံ မၞုံကဵုတၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ကဵု ဍုၚ်မန်တံအိုဿီု ဇကုညး ညး ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ကောန်ဍေၚ် ကမ်ကုသဵုဂကူဂှ် နွံပ္ဍဲကောန်သၟတ်တံရ။ သၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံတတ်ထပါ်အာအနာဂတ် ဒးနွံကဵုတၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ် ဗွဲသၟဝ်ဏံထေက်ရ။
(က) သ္ဂောံလုပ်အာပေါဲဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ မဍိုက်ပေၚ်ကဵု ကဆံၚ်တုပ်သၟဟ် မွဲကရောံကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံကီု။
(ခ) သ္ဂောံလွဳၜံၚ်ပ္တိုန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အနာဂတ် နကဵုဇြဟတ်သၟတ်တံကီု။
(ဂ) သ္ဂောံသၠုၚ်ပ္တိုန်လညာတ်သၟတ် မဍိုက်ပေၚ်ကဵုကွတ်ပညာ ဂတာပ်ခေတ်နာနာကီု။
(ဃ) သ္ဂောံဒက်ပ္တန်အာ ဂကောံသၟတ် နဒဒှ်ပစၞးအလုံကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံညဳသာသၟဟ်န် ဒှ်မွဲဇြဟတ်ကီု။
(ၚ) သ္ဂောံထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲအာ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကေုာံ ဝၚ်အခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳမန်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်သၟတ်တံဖအိုတ်ရ။
သၟတ်ပိုဲတံ ဂွံတတ်ကၠောံချဳဒရာၚ်အာ ပရေၚ်တံဏံမာန် ပညာလမိၚ်လညာတ်ဗဟုသုတ နဲကဲပရေၚ်ဆဵုဂဗနာနာဒှ်တမ် မပ္တံကဵု ကွတ်သၞောဝ်ဥပဒေ၊ ကွတ်ဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ကွတ်ကၠောန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ကွတ်ကောပ်ကာဲဍုၚ်၊ ကောပ်ကာဲဂကူ၊ သွက်ဂွံပံၚ်ကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်ဆက်စၠောံ ဍုၚ်သၟာၚ် နဒဒှ်ဗီုပြၚ် အလဵုအသဳဍုၚ်မွဲမွဲ၊ ကွတ်ပရိုၚ်မဳဒဳယာ ဂတာပ်ခေတ်တံဂှ် ဒးလ္ၚတ်အာရောၚ်။ သာ်ဝွံဟေၚ် ဂွံတတ်ကၠောံအာ အကြာပွဳပွူဂကူမန်ကဵု အကြာညးတၞဟ်ဂွံရ။ အခိၚ်သၟတ်တံ ထတ်ယုက် ဇြဟတ်ပေၚ်ကၟိုဟ်မံၚ်ဏံဂှ် ထေက်ကဵုဒးစကာဇြဟတ်ဆာန်ဂကူထေက်ရ။
သၟတ်တံ ဟွံမိက်ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဟာ?
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂှ် စှေ်ကၠုၚ်နူအာကာသ ဟွံသေၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တံစၟဳမံၚ်ဂှ် ၜံၚ်တိတ်ကၠုၚ် နူဂကူမန်ဟေၚ်ရ။ သၟတ်တံ လ္ပစၟဳမံၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်ညိ။ လ္ပဟီုဂးမံၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ် ဟွံမံက်ဏီ။ ဇကုဇကုဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ရရောၚ်။ ဇကုဇကုဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မွဲရ။ သၟတ်ဟီုဂှ် သွက်သ္ဂောံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အနာဂတ်ရောၚ်။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ဟီုမံၚ် အဝဵုဇကုဟွံဍိုက်ပေၚ်မ္ဂး မုလေဝ်ကၠောန်ဟွံစိုပ်တရဴရ။ ယဝ်ဟီုဗီုဂှ်မ္ဂး အဝဵုမန် ဂွံစိုပ်အပ္ဍဲတဲမန်မာန် နကဵုသၟတ်တံ ဗီုလဵုဂွံကၠောန်ရော။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် အကာဲအရာ ကောန်ဂကူမန်ဂှ် သၟတ်တံ ဒးညာတ်လဝ် ကၠးကၠးကၠာရောၚ်။ ပွဳပွူကောန်ဂကူမန် အကာဲအရာ ဗီုလဵုနွံဂှ် သၟတ်တံ ဒးဂံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဒးဂံၚ်ညာတ်လဝ် ကၠးကၠးကၠာရောၚ်၊ တီကၠးကၠးတုဲမှ ဂွံဖန်ဇန် တတ်ကၠောံဒးရောၚ်။
ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲ နွံမံၚ်မူစိက္ဍိုပ် ညဳမံၚ်မူစိဂကောံ ထ္ကးမံၚ် မူစိဗော်ဂှ်လေဝ် ဒးဂံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ကၠးကၠးရောၚ်။ မုဟိုတ်သာ်လဵု ဂွံဒှ်ဗီုဏံရောဂှ်လေဝ် ဒးဂၠိုက်ဂၠာဲဟိုတ်ဍေံ ဍာံဍာံရောၚ်။ ဟွံဂံၚ်ပါ်ပါဲ ဟွံဂံၚ်ဂၠာဲသွဟ်မ္ဂး သၟတ်ပိုဲတံ ဒှ်အာသၟတ် ဒးဒုၚ်သုၚ်စောဲ မွဲကဆံၚ်ပၠန်ရောၚ်။ ဆ္ဂး ဒးဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ်မွဲဂှ် သွဟ်တံဏံတီတုဲ သၟတ်တံ ပ္ဍဲအနာဂတ် သွဟ်ဗီုလဵု ဂွံဆက်ပလေဝ်အာ ပွဳပွူဂကူမန်ဂှ် ဒးစုတ်စွံလဝ် ပ္ဍဲကဵုက္ဍဟ်သၟတ်တံရောၚ်။ တီတုဲ သွက်ဂွံထပ်ပလီုဟွံသေၚ်၊ ညံၚ်ဂွံ တၟေၚ်တိုန်ဂှ် လက်ထက်ဇကု ဒးကၠောန်အာရောၚ်။
“ကမၠောန်မွဲမွဲ ပၟိက်မိက်ဂွံခိုဟ်စမ္ဂး နအလဵုဇကု ဒးပါလုပ် ကေတ်တာလျိုၚ် ဘိုၚ်ကၠောန်မှ ဍေံကလိတ်ကလောတ်တုဲ အတိုၚ်ဇကုမိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်” သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပြၚ်သေတ် ‘နပဝ်လဳယာန်’ ဟီုလဝ်နွံရ။ မၞိဟ်မွဲမွဲ ဂွံစိုပ်ကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် ဂွံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်ဂှ် နကဵုဂၠံၚ်ဍာန်နာနာ ရုန်ဂစာန်တုဲ က္လိဂွံအခေါၚ်အရာတံရ။ အရေဝ်ညးတမၠာတံ ကေၚ်ဟီုလဝ် နွံမွဲဂှ် “သ္ဇိုၚ်ဗၠးမ္ဂး ဒးဓနက်လောဲ” ထံက်ကဵုဂလာန်ဝွံတုဲ “သ္ဇိုၚ်” ဟီုဂှ် ဒှ်အဓိကပၠန်ရ။ သ္ဇိုၚ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုရော တၚ်သၟာန်နွံကၠုၚ်ရောၚ်ညာတ်တုဲ သ္ဇိုၚ်ပညာအာက္ဍိုပ် သ္ဇိုၚ်စိုတ်ဓါတ်သၠုၚ်သဝ်၊ သ္ဇိုၚ်ဟီုဂးအရေဝ် အဆံၚ်အလံၚ်သၠုၚ်သဝ်၊ သ္ဇိုၚ်ဟီုတွံစန်ဒက်တံ နွံ/ဟွံမွဲ၊ သ္ဇိုၚ်နဲကဲသောၚ်က္လးပဋိပက္ခ၊ မပ္တံသ္ဇိုၚ်နာနာ ကေုာံ စရာဲမ္ဒးကေတ်လဝ် အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်အာက္ဍိုပ်တံဂှ် ဒးဍိုက်ပေၚ်လဝ်ဖအိုတ်ရ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်ဟီုဂှ် ဒုၚ်ဂိဂၠိုၚ်နူညးသၟာၚ်ကီု သီုဘိုၚ်ဒုၚ်စၞး သွက်ကောန်ဂကူဇကုရ။ သ္ပက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မ္ဂး ညာဏ်ဒးသၠဲ ဇဲဒးခိုဟ် ဒးကၠိုဟ်ပြယာဲ ဒးတီဥပ္ပါဲလဂါံဇိုၚ်သၞ ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ်မာန် ဗၠေတ်ဂံၚ်ဒုၚ်ဝန် ဒးတှေ်ဂံၚ်ကၠောန် ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဓဝ်ခန္တဳမေတ္တာရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ သၟတ်တံ ယဝ်မိက်ဂွံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မ္ဂး (Active, irelutsious, kind, Prtiet, Reaoonable, ard cersielerably Cbserveatase the qualtis of aleade) ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု နာယကဂုဏ် (၆) သာ် မတွံဂး “ကတိုၚ်ကၟဟ်၊ ၚုဟ်ကတဵု၊ ဆာန်ဍူ၊ အေၚ်ဒုၚ်၊ ပါ်ပါဲ၊ ထံက်ထ္ၜး” တံရောၚ်။ ဣဏံမှ ကာလဇကု ဒးအာက္ဍိုပ်မ္ဂး ဒးဍိုက်ပေၚ်လဝ်ကဵု တၚ်နၚ်အတိုၚ်ဗွဲလ္တူတေံ ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲ ပံၚ်ဗ္စပ်ကဵု ဇြဟတ်ဓဝ်ပတှေ်သၟတ်တံမ္ဂး အရာရန်တၟံလဝ်မွဲမွဲဂှ် ဇြဟတ် သွက်ဂွံစိုပ်တိုၚ်ပကဴအန္တိမတေံရောၚ်။
ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး ပိုဲဒးပါလုပ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲကဏ္ဍလျိုၚ်နွံမံၚ် လ္တူပၞးပိုဲဟေၚ်ရ။ တာလျိုၚ်ဝၚ်မကဵုဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ခိုဟ်အိုတ် ပြေပြံၚ်ဍိုက်ပေၚ်အိုတ် ဒးယိုက်ဂၠေၚ်ရောၚ်။
သရောပ်မ္ဂး လညာတ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂကူပိုဲ ထေက်ကဵုဒးဇၞော်မောဝ် ဖေါအ်ဗြေဝ်ပ္တိုန်တံဂှ် စိုတ်ဓါတ်သ္ပံသာအာတုဲ ဟွံစေက်ဇဲလွဳမ္ဂး ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ ကောန်ဂကူပိုဲအနာဂတ် စပ်ကဵုပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ဂှ် ဒှ်ခက်ခုဲဗွဲမလောန်ရ။ နကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၟတ်မွဲ သ္ဂောံတီကေတ် အကာဲအရာ ဇကု သၠုၚ်သဝ် / ခိုဟ်ပရေံမာန်ဂှ် သှ်စမ်ရံၚ် သၟာန်သၟဝ်ဏံညိ။
ပိုဲဂွံကော်ဆောကဵု ခေတ်ကာလမာန်ဂှ် ပ္ဍဲသၟတ်မန်တံ သတ္တိဗျတ္တိ နွံမံၚ်ကီုဟာ၊ ကမၠောန် ထေက်ကဵုဒးကၠောန်တ္ၚဲဏံဂှ် တီကၠိုဟ်မံၚ်ကီုရဟာ၊ လ္တူညးမွဲကုညးမွဲ သၠးအခေါၚ်ညးသ္ကအ် မာန်မံၚ်ကီုဟာ၊ ဓဝ်ခန္တဳအေၚ်ဒုၚ်နွံကီုဟာ မပ္တံသာ်ဏံ ဇကုပိုဲဂှ် ပိုဲဒးကလေၚ်သၟာန်သှ်ရောၚ်။ ယဝ်ရ ပိုဲရန်တၟံလဝ် သွက်ဂွံသ္ပအာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူအနာဂတ်ဇေတ်တ်မ္ဂး ကမၠောန်ပိုဲ ကၠောန်မံၚ်လၟုဟ် ဂၠံၚ်ပိုဲကွာ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံ ဒၞါဲလဵုစိုပ်မာန် ပိုဲဒးတီလဝ်ဒတုဲရ။ သၟတ်မန်ပိုဲတံ ဒးယိုက်ဂၠေၚ် ပရေၚ်ဂကူမန် အနာဂတ်နွံတုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ် မဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဍာ်ဒကေဝ် အစောံစရာဲဂှ် ဂိုတ်ဂစာန်အာအိုတ်စိုအ် ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.