Categories
ပရိုၚ်

ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရာဇေတ်တ်မာန် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးရုန်ဂစာန်အာမွဲစွံဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဗညာပိုၚ်၊ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၇၊ ၂၀၂၁

ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရာဇေတ်တ်မာန်ဂှ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးကောံချပ် ဒးရုန်ဂစာန်အာ မွဲစွံဏောၚ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲဗညာလဴ ဗှ်ထ္ၜးဏာ လိက်သဝဏ် ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵု လတူဍုၚ်မတ်မလီုရ။
သၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအကာဲအရာ ယဲကပ်လေဝ်ကီု၊ ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်တ္ၚဲဏံတုဲ အခန်ကၞာရှေ်သှေ်အလာံ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၄ ဝါ (ဗဟဵု) ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
“အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံ ထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒအလုံဍုၚ်ဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်အာ ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ အခေါၚ်အရာ သွက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်တိုန်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဂွံဇၞော်မောဝ် ၜိုဟ်သြိုဟ်တိုန်မာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရာဇေတ်တ်မာန် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးကောံချပ် ဒးရုန်ဂစာန်အာမွဲစွံတုဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဒးကောံကလောံညဳသာ ချပ်ဗ္စာညးသ္ကံ ကၠောန်ၜိုတ်အာတုဲတှေ် ဂိုတ်လွဳဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရာ သီုညးဖအိုတ်ညိဂှ် ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာရ” သာ်ဏံ စၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု (ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်) နာဲဗညာလဴ ဟီုဗှ်ထ္ၜးရ။
တုဲပၠန် သၟတ်မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် စောဲလာံမိပ်မြဟ်မံၚ် ကုဂဥုဲၜူမာဲ က္ဍဟ်ယောၚ်ဘဝလီုမံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတ ဒးဇြိုၚ်စိုတ် သွက်ဇကုပိုဲတံတုဲ ဂကူပိုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံကၠေံကၠက်အာ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ပြာကတ်တိုန်ပၠန်ဂှ် ပိုဲတံ ဒးဂစာန်ကၠောန်အာ သီုညးဖအိုတ်ညိ ဖတိုက်ဖၟောဝ်လဝ် နူကဵုလိက်သဝဏ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵုဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလဝန္တကဵု တဳလပိုန်သၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဗညာလဴ၊ ဥက္ကဋ္ဌကံၚ်ဇြဳအုပ်ဓုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူဇြဝ်လေန်ထောန်၊ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ လၟိဟ် (၁) ဗော်ညဳသၟဟ်မန် နာဲလျးတၟး ကေုာံ ကမ္မတဳကေၚ်ကာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုၚ်၊ နူကဵုဂကောံဂကူ (ပအိုဝ်) ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံ တိုန်စိုပ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် “လ္တူအကာဲအရာ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သွက်ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ်တှေ် ဂွံကိတ်ညဳကဵု ခေတ်ကာလလၟုဟ်ဂှ် ပိုဲတံ ဍိန်လျမံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ တုဲပၠန် ပြဿနာဂဥုဲၜူမာဲ ဇီုကပိုက်မံၚ် လ္တူသၟတ်တံဂှ်လေဝ် ဒှ်တၚ်ကော်ဆဴ သွက်ဘဝပစ္စုပ္ပန်ပိုဲဏံကီု၊ သီုကဵုသွက် ဒတောဝ်တၞောဝ် အနာဂတ်ဂကူမန်ပိုဲကီုရ၊ ဂွံတတ်ကၠောံအာ တၚ်ကော်ဆဴတံ ဂွံဗပေၚ်စုတ်အာ တၚ်နွံပၟိက်တံတုဲ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဂိုတ်ဂစာန်မာန် နကဵုပိုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲတံ အဆံၚ်ပညာဒးသၠုၚ်ကီု၊ ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဒးညဳသာညးသ္ကံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ရ၊ ညဳသာညးသ္ကံမှ အခက်အခုဲနာနာ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်တံဂှ် ပိုဲတံသောၚ်ကလးအာမာန်ရောၚ် စှေ်စိုတ်ရ” သာ်ဏံ ဥက္ကဌကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၄ ဝါ (ဗဟဵု) နာဲဗညာမန် (က) နာဲအံၚ်ထူ ဟီုဏာဂလာန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုအသေအဟာန်ဝွံ ညးမဒးဒှ်သဘာပတိ (၅) တၠတံဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသဳလဝန္တ ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တနာရဒ ဘာဓမ္မာလောက ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါ ဗဟဵု ဒုဥက္ကဌ နာဲမန်ရာဇာ၊ နာဲပါန်အံၚ်ကဵု မိဨမျာၚ်တံရ။
ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၄ ဝါ (ဗဟဵု) ဂှ် အခိၚ်နူဂယး (၆း ၃၀) နာဍဳဂှ် ရှေ်သှေ်အလာံ၊ (၇း၁၅) နာဍဳဂှ် အစဳဇန်အသေအဟာန်၊ (၁၀း ၃၀) နာဍဳဂှ် အစဳအဇန် ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ်၊ (၁၁း၃၀) နာဍဳ စဵုကဵုစိုပ် သဝ်တ္ၚဲ (၅) နာဍဳဂှ် အစဳဇန်လဟိၚ်စိုတ်တံ ပါလုပ်မံၚ်ရ။
တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၄) ဝါဂှ် အလုံဒေသရးမန်၊ ဗွိုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်သၟာၚ် ဌာန်ညးကဵုညး၊ ဗီုပြၚ်အကာဲအရာညးကဵုညး ကၠောန်တဴဒၟံၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.