Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အယောၚ်အလာ အလဵုအသဳနစက အဓာန်ဂတ

နာဲကသုမန်

တ္ၚဲဏံ ၜိုန်ရအထေၚ်ဗၠေတ်ဒၟံၚ် ဗော်အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံ အလဵုအသဳ NLD တုဲ ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါ ဒစဵုဒစး တၠအဝဵုပၞာန်ရ။ ဆဂး ညးဍုၚ်ကွာန် ဗွဲမတၟေၚ် ဂကူဗၟာ အလုံဍုၚ် သီုဂကူကချေၚ်၊ ကရေၚ်ဍာဲ၊ သေံဇၞော် (ရှမ်း)၊ ဂကူကရေၚ်တံ ပါလုပ်ရ။ ညးထ္ၜးဆန္ဒ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ကညာၚ်ကရေဲ ဟီုဂးဒၟံၚ် သွက်ဂွံဖအိုတ်ကၠေံ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်ရောၚ် ဂးရ။ ယဝ်ရ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် ဆက်တုဲ တန်ကြန်အာ အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတံ လအ်ကဵုစှော်သၞာံ ဒှ်မာန်ရောၚ်တုဲ ညးတံ ဒစဵုဒစးဒၟံၚ်ရောၚ်။

သၟဝ်တၠအဝဵု ပွိုၚ် (၅၀) သၞာံ
တ္ၚဲဏံ ဇၟာပ်မၞိဟ် လတူအာယုက် (၁၀) သၞာံတံဂှ်တှေ် ကေၚ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံ သီုညးဖအိုတ်ရတုဲ သၟဝ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တၠအဝဵုပၞာန်ဏံ ကရေပ်ဂြတ်သၟးဟွံသေၚ် ပရေၚ်မၞိ်ဟ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲတံဂှ် ဆုတ်ယုတ်ယောၚ်ယာ လဇုဲလဇအာ လက္ကရဴညးတၞဟ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဒှ်အာ ဍုၚ်ဝါတ်ဒိုက်အိုတ် ပ္ဍဲဒေသအာယှ ဒိုဟ်အဂၞဲဝွံတုဲ ပ္ဍဲဂၠးကဝ်မ္ဂး မုတ်ဍောတ်မတ်သဝ် ဒးမံၚ်ရ။

ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ကလိဂွံအခေါၚ်အရာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဟွံလအ်ကွေံကွေံရ။ ဍာ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳပေၚ်ၚ် ဟွံသေၚ်ဏီရ။ နကဵုသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) ဂှ် ပၞာန်တံ ပိုၚ်ပြဳဒၟံၚ်အဝဵု ပါလုပ်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်၊ လုပ်ပထုဲဒၟံၚ်တုဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဟွံပေၚ်ဏီ ဟီုစဂွံရ။ မွဲအခိၚ် ညးမအာက္ဍိုပ်တံ သွက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗော် NLD ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု စကာအဝဵု ဟွံလေပ်တုဲ ဒှ်အာတၠအဝဵု ပ္ဍဲသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ နွံကီုရ။ ဆဂး ရှ်သာ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳညိညဏံဂှ် ခိုဟ်နူကဵု ဒးမံၚ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံဏီ။

ပ္ဍဲအခိၚ်သၟဝ်တဲ တၠအဝဵုပၞာန်တံဂှ်မ္ဂး —
၁။ ပရေၚ်သၠးပွးအိုဿီု ဆောံလေၚ်ရ။ ပရေၚ်ဟီုဂး ချူဇန် သၠးပွးတံ ဟွံမွဲရ။ လိက်ပရိုၚ် TV ဒြပ်အလဵုအသဳမွဲဟေၚ်ရ နွံရောၚ်။ ဟွံဒးစိုတ်လေဝ် ဒးကလၚ်ကီုရ။ ပရေၚ်ဒက်ဂကောံတံ ဟွံမွဲရ။ ထ္ၜးဆန္ဒလေဝ် ဟွံဂွံကီုရ။ အာကၠုၚ်လေဝ် ဟွံသၠးပွးရ။ ဇူဒီုမ္ဂးလေဝ် ဒးတေၚ်ကၟုဲ နွံတဴကီုရ။ လၟုဟ်လေဝ် ပၞာန်နစက သီအဝဵုတုဲ အမိၚ်တံဏံ က္လေၚ်တိတ်ပၠန်ရ။
၂။ ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက် ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်နာနာ ယောၚ်ယာဂှ် ပိုဲတံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်တှေ် ကောန်ဇာတ်ဍေံတံဂှ် ဍေံတံ အာစွံ ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကာပူ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဒၞာဲပညာတဴတက်တံတုဲ သွက်ပရေၚ်ပညာ ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တံဂှ် ဟွံရံၚ်စံၚ်ရ။ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပၠန်ဂှ် ဂဥုဲလေဝ်ဟွံမွဲ၊ အာစာဂဥုဲလေဝ် ဟွံမွဲတုဲ လီုလာ်စာ်ထောၚ်ရ။ ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳ NLD ဂှ် က္လေၚ်ပလေဝ်ဂွံ စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက် တၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။
၃။ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပၠန် က္လေၚ်ရံၚ်မ္ဂး သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် သီကေတ်တိ ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ လောဲအာ သိုက်အာရ။ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် တဴတက်တိုန် ဟွံမွဲ၊ ကမၠောန်ကမေတ်ဟွံမွဲ၊ ဇၟာပ်သ္ၚိဌာန် ဒးအာကၠောန်စ ဍုၚ်သအာၚ်တုဲမှ ဂွံစသုၚ်အာ အတိုၚ်မွဲသ္ၚိရ။

အကာဲအရာသာ်ဏံဂှ် ညးအလဵုမွဲလေဝ် ဟွံကလေၚ်အာရ။ ရှ်သာသၠးပွးတံဂှ် မိက်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာပၠန်လေဝ် မိက်ဂွံရုဲစှ်ကေတ် ဇကုဒးအဂၞပ်စိုတ်ရ။ မိက်ဂွံကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အာလုပ်က္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တုဲ ပရေၚ်ဒှ်ဂုန်ဖဵု သွက်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုကၠောန်ရောၚ်။ လတုဲမ္ဂး ပရေၚ်ဓလိုက်တမ်ရိုဟ်တံ စိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံလေဝ် ခိုဟ်တိုန်ကီုရောၚ်။ အခေါၚ်အရာကမၠောန် သွက်သၟတ်တံလေဝ် မံက်တိုန်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရ ဒးအာ စဵုကဵုအကာဲအရာ ကၠာ (၂၀၁၀) တေံတှေ် သၟတ်တံ ဟွံမွဲပၟိက်ရ။

အလဵုအသဳပၞာန်နစက သွက်ဂွံပခိုၚ်ပတိုန် သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈)
ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ မုဟိုတ်သီအဝဵုရော။ ဟိုတ်နူကဵု ဗော် NLD ကဵု ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲတံ လီဠာန်မာဲတုဲဟေၚ် ဍေံတံ သီအဝဵုဟွံသေၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်နူကဵု ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တုဲ အသိၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဍေံခိုဟ်ကၠုၚ်ရ။ ဗော် NLD က္လေၚ်ဂွံအဝဵုပၠန်တှေ် အခန်ကဏ္ဍပၞာန်တံဂှ် လအ်အာ ဍန်အာရောၚ်။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် ပ္ဍဲကဵုညးတံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂၠိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံစဵုဒၞာလေဝ်နွံရောၚ်။ အဝဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညးတံ အောန်တှေ် ဍာ်ဇမၠိၚ်မ္ဂး ခက်ခုဲရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် ထ္ၜးဟိုတ်မွဲမွဲတုဲ သွက်ဂွံသီအဝဵုတုဲ စပ်ကဵုစရၚ်မာဲဗၠေတ်ၚ်တံဂှ် ဒှ်အာဟိုတ် သွက်ဂွံသီအဝဵုရောၚ်။
အလဵုအသဳပၞာန်ဝွံ ဍေံတံ သီအဝဵုတုဲမ္ဂး အဓိ်က သွက်ဂွံပခိုၚ်ပတိုန် သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ အဓာန်ဂတ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အလဵုတိုန်န် ညံၚ်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သွက်ဂွံနွံ ပ္ဍဲအခန်ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် နကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သွက်ဂွံကေတ်ဒၞာဲ (၂၅) တၟအ်ကၠံ လၟိုန်ကာ လတုဲ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးတံလေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သွက်ဂွံကေတ်ဒၞာဲရောၚ်တုဲ စပ်ကဵုပလေဝ်သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ညံၚ်ဟွံဒှ်ဂှ် ညးတံ ထိၚ်ဒဝ်အာရောၚ်။
မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဗော်ဂွံအဝဵုတံပၠန်လေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံပလေဝ်ထောံ သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် သၞာံ (၂၀၀၈) ဂှ် ညးတံ ဖန်ဇန်အာရောၚ်။ အရာညးတံ ဖန်ဇန်ဏံဂှ်တှေ် သွက်ဂွံက္လေၚ်ပလေဝ်ထောံ သၞောတ်ဝ်စပ်ကဵု ပေဲါရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဂတဂတတေံဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံ ညံၚ်ဟွံဂွံက္လေၚ်ဂွံအဝဵုဂှ် ဍေံတံ ဖန်ဇန်ရောၚ်။ ဟီုတပ်ပ်တှေ် ဗော်ထံက်ဂလာန် ဒပ်ပၞာန်ဏံ ညံၚ်ဂွံကလိဂွံအဝဵုဂှ်တှေ် နူကဵု အလဵုအသဳ နစကတံ ပလေဝ်ထောံ သၞောတ်ဝ်ပေဲါရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ရောၚ်။
မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထံက်ဂလာန် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံလေဝ် ဂွံဇၞးမာဲဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန် သ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီတုဲ သီုကဵု ကဵုအထံက်အပၚ်ရောၚ်။ မုဟိုတ်တှေ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံစကာအာ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ကဵုဒစဵုဒစးအာ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံပၟိက်ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ နွံပၟိက် သွက်ဂွံပလေဝ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ရောၚ်။

သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ကဵု ပၟိက်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်
အတိုၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲလတူတေံကီုရ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ညးတံသ္ပလဝ် သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် သၞောဝ်ညးတံ မူအပိုၚ်ရောၚ်။ ညးတံ ဟွံမိက်ဒုၚ်လုက် ဟွံဒုၚ်ပလေဝ်ရောၚ်။ သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ဏံ နွံဒၟံၚ်ဏီမ္ဂး တၠအဝဵုပၞာန်လေဝ် တန်တဴဒၟံၚ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာလေဝ် လအ်အာ ဒြဟတ်ဍေံ ဇၞော်တိုန်ရောၚ်ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ကာလဍေံတံ ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဗော်အလဵုအသဳကီုဒှ် ပူဂဵုမွဲမွဲ နွံဒၟံၚ် အလဵုအသဳကီုဒှ် ဍေံတံ က္လေၚ်သီအဝဵုမာန်ရောၚ်။
ပ္ဍဲသၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ဏံဂှ်တှေ် ပိုဲတံ အာတ်မိက် သွက်ဂွံဒက်ပတန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဒှ်မာန်ဟာ။ ဒှ်ဝါတ်ရ။ အတိုၚ်ဟီုလဝ်ရ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ ဟွံကဵုအခေါၚ်ပချဳရ။ နူကဵုသၞောတ်ဝ်ဏံတှေ် သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်ကေတ်တုဲ တွဵုရးညးကဵုညး ဂွံအုပ်ဓုပ်အာကေတ်တ်ဂှ် ဒှ်ဝါတ်ရောၚ်။ တွဵုရးတံဖအိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဒှ်မာန်ရောၚ်။
အတိုၚ်ဆဵုဂဗ ညးမကေၚ်တိုန်စိုပ်တံ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ ဟွံမွဲပၟိက် စပ်ကဵုဒက်ပတန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ကွေံကွေံရ။ စပ်ကဵုပါ်ပရအ်အဝဵုတံဂှ် ဍေံတံ ဟွံမွဲပၟိက်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရသၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ဆက်တုဲ ဒှ်အာဒတန်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဍေံဒှ်ဝါတ်ရောၚ်။

တၚ်အာတ်မိက် နူကဵုဂကူပိုဲ ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်
ပ္ဍုဲကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ယှုက်ထုဲ တ္ၚဲဏံဂှ်တှေ် အခေါၚ်အရာဂကူပိုဲ သာ်လဵု ပိုဲတံက္လေၚ်ဂွံရောဂှ် ဒးချပ်လေပ်ရောၚ်။ အကြာဏံ ပိုဲတံ ပံၚ်တောဲကဵု ဍေံဂှ်တှေ် ဆအယာံမာတ် ပရဲပရၚ်ညိညဟေၚ်ရ။ ဂွံအခေါၚ် စပ်ကဵုလိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ပရေၚ်ပညာတံ ဒှ်မာန်ရောၚ်။ ပိုဲတံ ဒးကဵုဏာဍေံဂှ် ဂၠိုၚ်ညိရောၚ်။ သိက္ခာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒးစှေ်ရ။ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူ လီုလာ်အာတံဂှ် ဒးက္လေၚ်ထိၚ် ဒၟံၚ်ဏီရောၚ်။
လ္ပဝိုတ်ထောံ တိုၚ်ပ္ကဴပိုဲညိ။ အာဒၟံၚ် သၟဝ်သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ဟွံဂွံသက်က်ရောၚ်။ ပံၚ်ဗစပ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ဂွံမံက်၊ ကၟိန်ဍုၚ်ဍာံဍာံ မံက်မှ ကံကုသဵုဂကူပိုဲ ပိုဲဖန်ဂွံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံ လ္ပဝိဝိၚ်ညိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.