Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

လညာတ်သဗုၚ်သပါအာတှေ် ကၠေက်မတ် လာၚ်မုက်ပြဟ်ဟ်

အစေဝ်ဍောတ် (ဍုၚ်ကၟာဝက်ရးဇြာ)

ဖါဂယး အရှိုဏ်စာ်လဝ်တၟိတၟိ ဖါသဝ်တ္ၚဲ ပယာံတၠိၚ်မုက်မတ် အခိၚ်စာၚ်တိုန်ဓနီမ္ဂး အရာအိုဿီုတအ် နှဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲဓါတ်ဒမၠုဏီတုဲ သွက်ဂွံတီ မၞိဟ်ညး မၞိဟ်အဲ ကၠးကၠးမာန်ဂှ် ဝါတ်ဗွဲမလောန်ရ။ အေ-အခိၚ်ဂှ် ကော်ဒးယၟု မှာရာအာလေဝ် ဟွံပ္တိုန်ဒုဟ်ညးသ္ကံရ၊ ဆ္ဂး စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ် တ္ၚဲတၟး အကးဇြုၚ် ညာတ်ကၠးအာ အလုံလောကရဂှ်လေဝ် မှာရာဒၟံၚ် ဗီုအခိၚ်ဂၠုတေံဖိုဟ်ဂှ် ယဝ်မၞိဟ်ကြအ်အ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ဗျိ ဒးဒုၚ်ပ္တိုန်ဒုဟ်ဍာံဍာံရောၚ်။ မၞိဟ်မွဲကဵုမွဲ ဂွိုအ်ဆဵုလဝ်ညးသ္ကံလအ်တုဲကဵုဒှ်၊ အဝဲဗျုထဴ ညာတ်ဟွံကၠးတုဲ လဆောဝ်လဆောဝ် ကော်ဒးယၟုမၞိဟ်ဗၠေတ် နွံကၠုၚ်မ္ဂး ပွမဒးကလေၚ် ဒုၚ်ဂုဏ် ခၠေဝ်သှ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် ဒှ်အခိုက်တၠပညာ ညးဍိုက်ပေၚ်ကဵု ယေန်သၞာၚ်မွဲရ။


မၞိဟ်ပ္ဍဲလောကဏအ် သွက်လမျီုဂွံဂျိုၚ်မ္ဂး မ္ဒးစသုၚ်စၞအဟာရဍေံ မၞုံပ္ဍဲဒေသဇကုတအ်ဂှ်ဟေၚ်တုဲ သ္ဂောံတန်တဴအာ အကြာဂၠးမၞိဟ်တအ်ဂှ် မ္ဒးပတှေ် စှေ်စိုတ်လဝ် ပ္ဍဲကွေတ်ဝါဒ ဆေၚ်ကဵုစိုတ်မတွဟ်ဂး ဘာသာဒၠေါံဗ္တောန် မွဲမွဲဘာသာ နွံတုဲ ကွေတ်ဝါဒပရေၚ်မၞိဟ် (ဝါဒပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်) မပ္တံ ဝါဒသဵုယှေဝ်လေတ်၊ ဝါဒကမျူဏေတ်၊ ဝါဒဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မွဲမွဲဝါဒဟေၚ်ပၠန်ရ၊ အပ္ဍဲကွေတ်နာနာတအ်ဂှ်ဝွံ ပါဲနူကွေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ မဒှ်ညးမၞုံညာဏ် သဗ္ဗညု တွဟ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး ကွေတ်သၟာၚ်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူအ္စာပုထုဇန်တအ်ဟေၚ် တွဟ်လဝ်တုဲ တၚ်ဆောတ်ယောၚ် ယုတ်ဒေက် ပါလုပ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုအောန်ဂှ် နွံတွဵုရ။ ရံၚ်ကဵုလၟေၚ်ဏအ်တုဲ ပိုဲဗုဒ္ဓဘာသာတအ် အခိၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ဘာသာတေံ ယဝ်ဒ္ဂေတ်ဗက်ဒၟံၚ်စေအ်အ်မ္ဂး သွက်ဂွံအချေဝ်တိတ်အာ ဟွံမွဲကီုလေဝ် ကာလထ္ဍောန်ဗက် လ္တူပၞောန် ဝါဒပရေၚ်မၞိဟ်ဏအ်တှေ် ဒးဆဵုဂဗ တၚ်ဗၠေတ်လောဲ ကွေံကွေံတုဲ စွံဒၟံၚ်သတိလၟိုန်မှ ဂွံဆၜိုတ်ဒးဗစပ်ရ။ ပ္ဍဲကွေတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ကွေတ်ဝါဒဒဳမဝ်ကရေဇြဳမွဲ ဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် ဍိုက်ပေၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ဂးတုဲ လ္တူပိုဲတအ် ဒုၚ်လဝ်တဲ လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ပၞော်ပြိုဟ်တိတ်ဒၟံၚ်လ္ပာ်သ္ကဲ နွံဟွံအောန်လးလးရ။ လ္ပာ်ဇြဟတ်ဂၠိုၚ်တအ် တုပ်စိုတ်တှေ် လ္ပာ်ဇြဟတ်အောန်တအ် ဒးဒုၚ်တဲ၊ ဒးတုပ်စိုတ်ကီုဟီုဂှ် ပ္တဝ်လဝ်က္ဍိုပ် သ္ပဇၞော်လဝ်ကဵုဓဝ်ဍာံ ဟွံသေၚ်ရ။ လညာတ်ဏအ် ဒှ်မာန် ဟွံမာန်ဂှ် ယဝ်စွံသတိ မၚ်ကျောဝ်မံၚ်မ္ဂး နွံမံၚ်ဂတပိုဲ စုက်စုက်ရ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏအ် သ္ပလဝ်တိုၚ်ပကဴ ကုဝါဒ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ ညးက္ညာၚ်ပ္တိတ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဗော်မြာ်ဏောၚ် ဒးဟီုရ၊ အခိၚ်ဒးဒုၚ်လိုန်ဗပိန်လဝ်တေံ ဝက်စရှ်လဝ် ပကဴဒဳမဝ်ကရေဇြဳ သီုဖအိုတ်တုဲဟေၚ် လုပ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ကာလစိုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏအ် သၠာဲဂွံအာဒၞါဲ နကဵုအသိၚ်ဇြဟတ် သၟူပကဴဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဟီုဂွံရ။ ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳကီု၊ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ၚ်ကီုဂှ် ဇြဟတ်ဗော်မြာ်တအ် ဂွံလဝ်ဒၞါဲလၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်တုဲ အရာအုပ်ဓုပ်၊ ပ္တန်၊ ပလေဝ်သၞောဝ် အိုဿီုတအ်တှေ် ဒးဒုၚ်အာတဲ အတိုၚ်ပၟိက်ဗော်ညးတအ်သၟးဂှ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ။ လ္တူပွဗော်ညးတအ် ကၠောန်သ္ပဏာဗီုဏအ်ဂှ် ဗော်တၞဟ်ဟ် ကေုာံဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟွံပေၚ်ပၟိက်တုဲ ပြသၞာ ပ္ဍဲတွဵုရးမည်၊ တွဵုရးကယျာ၊တွဵုရးရခေၚ်တအ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။ အရံၚ်,သၟူ ပကဴဒဳမဝ် ၜိုတ်ဍုက်ဍေဝ် မောဝ်ပ္ဍးကၠုၚ်လဝ် ကၠာဟွံဂွံအဝဵုတေံဏီကဵု ဂွံတိုန်ဒၞါဲမသုန်သၞာံဏအ်ဂှ် ဂလိုၚ်လဵု ဖျိုဟ်ဗိုဟ်အာ သၟဝ်သၟူတ္ၚဲကၠာန် မတွဟ်ဂး အယောၚ်အလာ ဒဏ်ဒုၚ်စသိုၚ်လဝ် ရှ်အဝဵုတၟာဂလိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကၠုၚ်ရ။

အဝဵု-မၞုံအစောန် ပြံၚ်လှာဲထောံ လစွံစိုတ်၊ လညာတ်ပူဂဵုတအ်ပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် ကၠုၚ်ဂၠုက်အောပ်ဒၟံၚ် သၟဝ်ဓယံက်ပၟိက်မိက်ဂွံ (လောဘ) ပိုဲမၞိဟ်တအ်ရတုဲ ဟွံစွံသတိမ္ဂး ဟွံညာတ်ဍေံ လောဲလောဲရ။ ပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်ဇကုပ္တိုန်ထ္ၜး ကဵုကသပ်ဂှ် ညးဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ် ထံက်မံၚ်ဂလာန်တွဵုမ္ဂး စိုတ်မိပ်သၠောၚ်၊ အထေၚ်ဇၞော်ဇကုတအ် က္တဵုဒှ်တိုန်မွဲမွဲလ္စုတ် တီကေတ်လွာဲဂှ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် တုပ်ညံၚ်မကဵုဒၟံၚ်ဝါဲ ကုတၞံအဝဵုဇကု ညံၚ်ဂွံဇၞော်ဂေါဝ်တိုန်ကီုဏောၚ်။ သိုက်သၠိၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရှ်ဘှ်မိပ်သၠောၚ်ကဵုအဝဵုဏအ်ဂှ် ယဝ်ဟွံကြဴကြာတ်သၟးဇ္ၚး နကဵုဍာ်ပညာဇၟာပ်အခိၚ်မ္ဂး ခြာဟွံလအ် ကၠာဟဂွံသ္ပသတိဏီဂှ်ဟေၚ် ဒှ်အာတၠအဝဵု ဏှဟ်ကြံၚ်ၚ်ဖအိုတ်ဏောၚ်။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဇၟာပ်သ္ၚိ ဇၟာပ်အရာပ် ဇၟာပ်ကွာန်တအ်မ္ဂး ကောန်သ္ၚိ ကောန်အရာပ် ကောန်ကွာန် ကေုာံ တၠအဝဵုသ္ၚိ တၠအဝဵုအရာပ် တၠအဝဵုကွာန် တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပဋိပက္ခ ၜတ်တ်ကြံၚ်ၚ်ရၚ်သ္ကံလၟိုန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်။ ဝေါဟာရ “အဝဵု” မၞုံအဓိပ္ပါယ် “အခေါၚ်ကၠောန်” ဝွံ စေတနာ ယဝ်သၠဲလး အရၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ရဴပူဂဵု လဳကွာန်ယူ၊ ဇြူဟာတိုဝ်တအ်မ္ဂး ညးမွဲလေဝ် ဟွံဗက်ဂၠာဲဒုဟ်ရ။ ဆ္ဂး ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ပြိုက်စုတ်ထိုၚ်ဇကုဂွံတေၚ်သၟး ဂွံဆဵုဒၟံၚ်တုဲ သ္ဒးပါ်ပါဲဒၟံၚ် ကိစ္စအဝဵုဏအ်ရောၚ်။ မွဲသာ်ပၠန် တၠအဝဵုအဆံၚ်အဆံၚ်တအ်ဝွံ လညာတ်အးတုဲ အတိုၚ်ပၟိက်ဇကု ဂွံကၠောန်ဂံၚ်ၚ်သ္ကာသ္ကာဂှ် အောန်ကွေံရ။ ဒေံ ဒးကလၚ်အရေဝ်ကေါ၊ ကောါ ဒးကလၚ်အရေဝ်မိ၊ မိ ဒးကလၚ်အရေဝ်အပါဟီုဂှ် ဒုၚ်လဝ်သ္ဇိုၚ်ဓဝ်ဍာံဟွံသေၚ်တုဲ ဒးဒုၚ်အုပ်ဓလီုလဝ် သၟဝ်အခိုက်ပြဝေဏဳတေံရ။ အခိုက်ပြဝေဏဳဝွံ အကြာအခိုက်ကၞာ တၞောဝ်ဒတောဝ်မည်ဇေတ်တ်ဂှ် အခိုက်ကၞာဂကူတၞဟ်ဟ်တအ်လေဝ် ကၠုၚ်ပြံက်နှဴဒၟံၚ်-ကၠာအခိုက်ကၞာ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗွဲမလအ်လရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အကြာအခိုက်ကၞာတမၠာတေံ နွံကဵုကျာ်သြဳဂှ် အခိုက်ခါခဏဳလေဝ် ပြံက်လုပ်ကၠုၚ်နွံကီုရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် အခိုက်ကၞာပိုဲရောၚ်ဂးတုဲ ဟွံဂံၚ်တးပါဲထောံ အခိုက်ခါခဏဳဏီဂှ် ဟိုတ်နူလညာတ် သဗုၚ်သပါမံၚ်ဏောၚ် ဟီုစဂွံရ။ ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲမ္ဂး အခိုက်ယုတ်သဝ် ဗၠေတ်မှာအာ စဵုကဵုကၠုၚ်ဒှ်အခက် ကုဂၠံၚ်တရဴ တိုၚ်ပကဴဘာသာဇကုတအ်မာန်ဂှ် ဒးဂံၚ်ဝေၚ်ပါဲထေက်ရောၚ် ညာတ်ရ။


လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ ဂလာန်မ္ဂး “ဂကူမည်ပိုဲ ခြာဟွံလအ်ကၠက်အိုတ်ရောၚ်” ဂှ် ယဝ်ဟီုဒးလဒေါဝ်ဝိုၚ် ပူဂဵုမကၠောန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်မည်တအ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ဗျိသၟးဟွံက သီုမ္ဒးထ္ၜုတ် “မည်တဝ်မုဲ” ရောၚ်ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ အခိၚ်လၟုဟ် ညာတ်ကၠုၚ်အကာဲအရာဍေံ ကၠးဖ္ဍးတိုန်တုဲ ဂလာန်ဒှ်ဓဝိၚ် မပ္တံ “ဂကူမည်ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠက် ဗီုလဵုဂွံသ္ပ”တအ် ဂွံမိၚ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞါဲရ။ ကြပ်စိုပ်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမည် တှေ် အာတ်မိက်လိက်တမ် နူအ္စာကၞေဟ်ဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံတီ ကသပ်လညာတ်ညး တအ် နွံကၠုၚ်ရ။ ကသပ်ဖ္တိုက်ဖအောဝ် ဗွဲဓမ္မတာ မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ် “လိက်မည်ညိ၊ အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်ညိ၊ ဟီုအရေဝ်မည်အိုတ်ညိ” သၟးရ ဂွံဗှ်ဂၠိုၚ်။ ဂလာန်ဖ္တိုက်ဖအောဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဗီုလၟုဟ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် တၟာလအ်တုဲလေဝ် အကာဲအရာ ဂွံယိုတ်တိုန်လ္ပာ်သာ ဟွံဆဵုဏီမ္ဂး ဒးဂၠာဲနဲကဲကၠောန်နကဵုတဲ(နတဲ) ဂွံထ္ၜးရုပ်ရဴမာန်ထေက်ရ။ အရာဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲစိုတ် မပ္တံ က္ဍုဟ်မံၚ်ရောၚ်၊ ဆာန်မံၚ်ရောၚ်၊ အ္ၚပ်တိုန်ဣရ၊မၠေအ်အာဣရ တအ်ဝွံ ချိုတ်ညိၚ်မံၚ်ဟွံသေၚ်၊ တန်တဴကဵုအခိၚ်၊ဒၞါဲ၊ အကာဲအရာ ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပြံၚ်လှာဲအာမာန်ဟေၚ်ရ။ လ္တူဂကူမည် ဟွံဟီုအရေဝ်မည် ဟွံဗှ်လိက်မည် ဟွံကၠောန်ကမၠောန်မည် ဟွံမိက်ဒုၚ်ယၟုဂကူမည် နွံလၟိဟ်လ္ပာ်အောန်တေံဂှ် မည်ဟီုအရေဝ်မည် ဗှ်လိက်မည် ကၠောန်ပရေၚ်မည် နွံလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ဏအ် ကေၚ်လုတ်လဝ်ဒုဟ်၊ ကေၚ်ဗဂိလဝ်ဘဝ၊ ကေၚ် ဒကေဝ်လဝ်ကတောဝ် နွံရောၚ် ယဝ်ဂၠာဲဆဵုမ္ဂး ရဲလ္ပာ်ဇြဟတ်ဂၠိုၚ်တအ် ထေက်ကဵု ဒးကလေၚ်ခၠေဝ်သှ် ဒုၚ်ဂုန်ဝန်စဝ် ဍာံဍာံရောၚ်။ အလာံမာနဇကုတအ်ဂှ် ဟွံဖျဝ်မွဲသာ် လ္တူစိုတ်ဟွံပြေဏီဂှ် ထပ်ဗဂဵုဏာပၟတ်ပၠန်တှေ် သွက်ဂွံကလေၚ်စုက်ကၠုၚ်ညးသ္ကး မွဲဂကောံ မွဲဇြဟတ်ပၠန်ဂှ် စၟဳစဟွံဂွံရ။ ဂကူမည် ဇၟာပ်ဟီုနၚ် ပရောမည်ဟွံခိုဟ်ဂှ် ဟွံချိၚ်ဆနကဵုညာဏ်မွဲသာ် ဍေံတအ်ဂှ် မည်တဝ်မုဲရောၚ် ထဍေၚ်ထောံ၊ ရဲဖျေံမံၚ်ကဝု ဇကဵုဇကုဂှ် မည်ကွိုတ်မုဲရောၚ် ဗက်ဗ္ဒဴထောံ၊ မည်လုပ်စလ္ပာ်တေံဂှ် မည်ထ္ပက်ကၠာ်ရောၚ် ထပိုတ်ထောံသက္ကရာဇ်တွဵုဏောၚ်ဟီုတှေ် ခြာဟွံလအ်ဏအ် သှေ်မည် က္ဍိုပ်ပိပန်မဟေၚ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ ယဝ်စိုပ်အာ အဆံၚ်ဏအ်ရတှေ် ဂကူမည်ညံၚ်ဂွံကၠက်ဂှ် ဂကူညးတၞဟ် ဟွံဒးကၠုၚ်ကမၠက်မွဲသာ် ဇကုဟေၚ် ဒှ်ညးကမၠက်ရောၚ်။ ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ် လုတ်မှာဒးလဝ် နွံတုဲ ညံၚ်ဂွိုအ်ထပ်ဒှ်တိုန်ပၠန်ဂှ် ညးလ္ၚဵုတအ် ထံက်ထ္ၜး နကဵုစေတနာလေဝ် နွံကီုဏောၚ်။ “ဂကူမည်ပိုဲ မုဒှ်ဒှ် လ္ပကၠုၚ်ပါ်ပါဲမံၚ်ညိ” ယဝ်စွံစိုတ်မ္ဂး ဒှ်မိမတအ် ယဵုဒးကေါန်ဂၠိုၚ်တုဲ ဗ္တောန်ဟွံကေတ် ဝေတ်ဟွံဒုၚ်တှေ် ကၞောတ်တဲ ကောန်တအ်ဟေၚ် ဒးဆောံဘဝရောၚ်။


ဂကူမည် ဆီမည်ဍာံတှေ် စိုတ်ဆာန်ဂကူနွံတွဵုဂှ် လ္ပဒှ်သံသယညိ၊ မည်ကဵုမည်ဂှ် စွံလဝ်ကၠာ၊ ဇၟာပ်သၟာလက်ပၠုဲ အံၚ်လအာန်သာၚ် ပြိုၚ်တက်တှေ် အလုံမွဲဍုၚ်ဗၟာ ကေတ်စလ္ပာ်ညးတေံ၊ ကဵုဇြဟတ် ကုညးတေံ၊ ဇၟာပ်ဂကောံဗဝ် (မခ္ဍမ်ကျာ) ဍုၚ်ဗၟာ ပြိုၚ်တေအ်ကဵု ရဲဂကောံတၞဟ်ဟ် (ဗွဲတၟေၚ်သေံ) တှေ် ကေတ်စလ္ပာ်ဗၟာဟီုဂှ် ညးလဵုလေဝ် ကၠုၚ်ထဴလဝ်ဟွံသေၚ်ရ။ ၜိုန်ဆီဟွံတုပ်လေဝ် ကျာယီုတုပ်၊ ဍာ်သုၚ်တုပ်၊ စၞစဥတုရာသဳတုပ်တုဲ စိုတ်စရိုတ်တအ်ဂှ် ဗွဲသဘာဝဟေၚ် တုပ်အာညးသ္ကံရောၚ်။ မည်ပိုဲထ္ကးပြးမံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဒးစွံစိုတ် ယာဲတကဵုကောန်ဇာတ်၊ကေါကဵုဒေံ ကယျာန်ဓဝါတ် ထေဲပၞတ်လဝ် ညးသ္ကံဗွဲခေတ္တတုဲ ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ကလေၚ်ညဳသာအာ ဗီုတြေံတေံပၠန်ဏောၚ်ဂှ် ဒးပတှေ်လဝ် ဒးပခိုၚ်လဝ် သန္နိဋ္ဌာန် ဒဵုကဵုဓမံက်ရုပ်ရဴမာန်မှ တရဴပိုဲရန်တၟံတေံ အာစိုပ်မာန်ရောၚ်။


ဂလာန် “ဇြဟတ်မည် နွံအပ္ဍဲမည်”ဏအ်ဂှ် ဟီုဒၟံၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞါဲရ။ အတိုၚ်လဟီု ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ် ဒးထ္ၜးဏါ ပ္ဍဲကမၠောန်ရောၚ်။ ဗညာလဂန်အိန် အာတ်ဂၞကျာ် နူတဲရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် ယဝ်ပိုဲမၞိဟ်ဓမ္မတာမ္ၚးဏအ်မ္ဂး ဒးရပ်မြဇြၚ်ညးသ္ကံဍာံဍာံရ။ ရာဇာဓိရာဇ်လေဝ် ပုထုဇန်မွဲကီုတုဲ လ္တူပၟိက်ကောန်ရဲဇကု ကၠုၚ်ဂံၚ်အာတ် ဇရေၚ်ဇကုညး မၞုံအဆံၚ်ဨကရာဇ်ဍေံမွဲဂှ် ဒးရပ်ဗဒိုအ်လဝ်စိုတ် ဓဝ်လအေၚ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တန်ဒှ်ရ။ ဆ္ဂး လဂန်အိန်ဝွံ ဒှ်ညးမၞုံကဵုအစောန်သတ္တိမွဲ ညးဟွံတုပ်ၜါတုဲ အရၚ်ဒပ်ပၞာန်မည်မ္ဂး ပၟိက်ဇၞော်ကွေံကွေံ ဒးဟီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ စိုတ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ထေဲပၞတ်မံၚ်တေံဂှ် ဟဲပြေ သၠာဲဂတးထောံကဵု စိုတ်ဆာန်ဂကူတုဲ ဂလာန် “ဇြဟတ်မည် နွံပ္ဍဲမည်” လမျီုဂွံလုပ် ဂွံဆက်ဂျိုၚ်အာဂှ် ညးဓမံက်ဏာ ရုပ်ရဴကမၠောန် ပ္ဍဲပွကဵုဏာဂၞကျာ်ဆာန်ညး မာန်ရောၚ်။ လညာတ်သၠုၚ်ၚ်ပြဲပြဲ အးအးမးမး မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲတၠပိုဲဂှ် ကၠုၚ်ဗ္ဂပ်စုတ်ကဵု က္ဍိုပ်လိက်ပရေၚ်ဏအ်မ္ဂး ညးဟွံသဗုၚ်သပါဒၟံၚ် ဗီုပိုဲရောၚ်ဒးဒုၚ်ဝန်ရ။


အခိၚ်ဍောတ်တ်တေံ လုပ်သၞာသတိက်တှေ် မိကသေဲဒၟံၚ်လၟိုန်ဂှ် “လှိၚ်သီုသတိ၊ မိၚ်ဗရုခြေပ်ပ် မိၚုဟ်တှေ် ညံၚ်ဂွံၚုဟ်က္တဵုဂှ် ကတောဝ်ကဵုသောန်၊ အခိၚ်ညးဂမၠိုၚ် ဂြိပ်ဒဴဂှ် ဇကုသှေ်ဒၟံၚ်တှေ် ကောန်ပၞာန်သေံတအ် ရပ်ဂွံတုဲ ဍေံစၚ်စုတ်ဇုက်တောဝ်ပလုဲ ပ္ဍဲပထောၚ်ကတောဝ် ဍေံဂြဲဏာ ဍုၚ်သေံရောၚ်”ရ။ လၟုဟ် ဂွံဗှ်လိက်ဝၚ် “မည်ဒဴလုပ်ဍုၚ်သေံပၠန်တုဲ အရေဝ်ၜါဏအ် ဟွံကိတ်ညးသ္ကံရ၊ သေံတအ်ဂြဲဏာဒှ်ဒှ်၊ မည်တအ်ဖေက်ပၞာန်တုဲ ဒဴလုပ်ကေတ်တ်ဒှ်ဒှ်၊ အခိၚ်လၟုဟ်မည်တအ် စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သေံ ဒှ်အာဂကူသေံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဓဝ်ဍာံရ။ ဒၞါဲဒးဗ္ဒစး၊ အခိၚ်ဒးပကောံက္ဍိုပ်၊ ဒးပံၚ်ဇြဟတ်ဂှ် ဇြဟတ်ပြးတိတ်အာဒၟံၚ်တွဵုမ္ဂး ကမၠောန်မည် မိက်ဂွံကၠောန်အိုဿီုတအ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ဟွံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲရ။ တိတ်အာတရဴမွဲတုဲ တၠိၚ်အာဂၠံၚ်မ္ဂး ဂွံစိုပ်ဒၞါဲရန်တၟံတေံဂှ် ဇြိုၚ်သန်ရ။ ဒဒှ်တၠိၚ်အာဂၠံၚ်ဣရဂှ်တီမှ ဒုၚ်တဲမာန်မှ ဂွံဗက်သၟာန် ရဲတီဂၠံၚ်တအ်တုဲ ယဝ်ထေၚ်ဇကု ဒးဒၟံၚ်ဖိုဟ်တှေ် မွဲဘဝဏအ် စိုပ်ဟွံမာန်ရ။ လဆောဝ်မ္ဂး ပှော်လုပ်အာဂၠံၚ်ဝၚ်ဂပဝ်တှေ် ညံၚ်ဂွံတိတ်ဗၠးဂှ် လညာတ် ညံၚ်ဂွံအး ဒးဂစာန်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ပၠန်ရောၚ်။

နိဿဲ
ကေတ်လဝ်သ္ဇိုၚ် ကူချပ် နူကဏ္ဍလမိၚ်လညာတ် လိက်ပရေၚ်အ္စာကၞေဟ် “မၚ်းစုစံ” ချူလဝ် “မြူမှောၚ်ဝေကၚ်း” ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် “စံတော်ချိန်” ပ္တိတ်လဝ် ၆-၁၀-၂၀၂၀ တေံရောၚ်။

964487804

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.