Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကာလယဲကပ် (ကိုဝ်ဝေဒ် – ၁၉) အလိုန်တတိယဏံ အ္စာကၞေဟ်၊ အ္စာဝၚ်၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်၊ ညးရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ဂကူမန် ပြဟ်လလုဲဆောံလေၚ်ဂၠိုၚ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂျူလာၚ် ၂၈၊ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲကာလယဲကပ် (ကိုဝ်ဝေဒ် – ၁၉) အလိုန်တတိယဏံဂှ် အ္စာကၞေဟ်၊ အ္စာဝၚ်၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်၊ ညးရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ဆောံလေၚ်ပြဟ်လလုဲအာ ဂၠိုၚ်ကဵုတၠရ။
တၠပညာဝၚ် လိက်တၟံမန် အ္စာကၞေဟ် နာဲမၞိက်ၜိုပ် ကော် နာဲမိုၚ်တဝ် အာယုက် (၇၇) သၞာံ (သမိုၚ်းမော်ကွန်းတိုက်ဌာန အၚြိမ်းစားညႊန်ကြားရေးမႉး) ဝွံ တုဲကၠုၚ်ဂျူလာၚ် (၁၇) ဂှ် ပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်တုဲ ဂျူလာၚ် (၂၀) ဂှ် အ္စာတၠပညာသုတေသနဝၚ်မန် အ္စာကၞေဟ် နာဲသာန်ဝေန် အာယုက် (၇၄) သၞာံ (ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အၚြိမ်းစားလက်ထောက်ညႊန် ကြားရေးမႉး) လေဝ် ပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်ရ။
တုဲပၠန် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဝှ်ကြံၚ် နာဲပါန်အံၚ် အာယုက် (၉၆) သၞာံဂှ်လေဝ် ဂျူလာၚ် (၂၉)၊ အခိၚ်နူဂယး (၁၁း၃၀) နာဍဳဂှ် စုတိအာ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိညး ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
တၠပညာဝၚ် လိက်တၟံမန် အ္စာကၞေဟ် နာဲမၞိက်ၜိုပ် ကော် နာဲမိုၚ်တဝ် ဝွံ ဇာတိကွာန်ဖအံက်၊ ဂကောံကွာန်ကံခမာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ မံၚ်တန်တဴဒၟံၚ်လ္ဂုၚ်၊ ဍုၚ်တာမွဲ (တာမွေ) ရ။
နူဘဝကွးဘာတက္ကသဵုမန်တေံ စချဳဓရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဂကောံမန်၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန်ကီု၊ သၞာံ (၁၉၇၂) နူစပတန်ကၠုၚ် ဗွိုက်လ္တက်ကယျိုၚ်မန်ဂှ် ဒှ်ညးဍိုက်ဍိုပ်ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်မွဲတၠကီု၊ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲညးအာဍိုပ် ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်လ္ဂုၚ် စဵုကဵုပြဟ်လလုဲအာကီု၊ စပ်ကဵုလိက်ဝၚ်-လိက်တၟံမန် လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲသ္ပတေ သနသၟးဟွံက သီုကဵုပါ်ပရအ်ဗ္တောန်ဖျေံကဵု ညးဂမၠိုၚ်ကီု၊ စပ်ကဵုလိက်ပတ်မန်တုဲ ချူ-တက်-တြးပတိတ် ဘာသာမန်-ဗၟာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု၊ အဃောဗော်မန်ပြးဒၟံၚ်ဂှ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဂကောံပညဳပညပ်ဗော်မန်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဂကူကီု၊ ပ္ဍဲဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်လေဝ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဂကောံနာယက မွဲကီု စတံရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဂကူ-ပရေၚ်လိက်ပတ်ရ။
အ္စာတၠပညာဝၚ်မန် နာဲသာန်ဝေန်ဝွံ ဒှ်ဇာတိ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကွာန် (ဖြူဘရွာ) တုဲ ဒၟံၚ်ပ္ဍဲလ္ဂုၚ် (ရေႊပြည်သာ) ရ။ အခိၚ် တၠပညာအ္စာဝၚ်ဗၟာတံ ဂစာန်ပတိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် ပရေၚ်ဝၚ်ပျူ ဆက်စပ်သုဝဏ္ဏဘူမိဂှ်တုဲ သၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ် နာဲသာန်ဝေန် တက်တြးပတိတ်ကၠုၚ် လိက်ဝၚ်သုတေသန ဘာသာဗၟာ နကဵုယၟု (သုဝဏ္ဏဘူမိသုတေသန) လၟိဟ်မုက်လိက် (၃၁၉) မုက် မွဲကၞပ်ရ။
ပ္ဍဲလိက်ဝၚ်သုတေသန သုဝဏ္ဏဘူမိ (သဓီု) ဂှ်မ္ဂး စတံနူ ပရောခုတ်တၚ် သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ပ္ဍဲရာဇာဝၚ်ဂှ် သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ဝၚ်အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲခေတ်သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ပရောသောဏာထေရ်ကဵု ဥတ္တရထေရ် ဗီုကညစိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူ မိ၊ ဝၚ်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ လက်ထက် ကြဴနူဍုၚ်ဗကာံ၊ ဝၚ်လ္ၚတ်သ္ပလဝ်သုတေသန ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ဗီုကလေၚ်ဆဵု လဝ် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ ပရေၚ်တိုက်ဂလာ၊ ပရောကွာန်ဝၚ်က၊ ပရောကျာ်ကေလာသကဵု ဆက်စပ်ဍုၚ်တြေံဂမၠိုၚ်၊ ပရေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဍုၚ်ပျူတြေံကဵု ဍုၚ်ဗၟာ လၟေၚ်ကမၠောန်သွက်ဒးကၠောန်အဓာန်ဂတ မပတံသာ်ဝွံ လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲသ္ပ လဝ်သုတေနသတုဲ ချူဓမံက်လဝ်ရ။
အခိၚ်အ္စာဝၚ်ဗၟာတံ ဂစာန်သ္ပဒၟံၚ်ဒတန် ဒဒှ်ရဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ (ဍုၚ်သဓီု) ဂှ် ဒှ်ဍုၚ်ပျူ ဆက်စပ်ဗၟာရောၚ်ဂှ်တုဲ အ္စာကၞေဟ်ချူဝၚ် နာဲသာန်ဝေန် လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ သ္ပလဝ်သုတေသနရ။ လိက်ဝၚ်ဆက်စပ် ပရေၚ်ဝၚ်ဂကူမန်လေဝ် ချူ-ဗှ်ပတိုန်ထ္ၜး၊ တက်တြးပတိတ်လိက်ကၞပ် လိက်ဝၚ်မန်ဂမၠိုၚ် စဵုကဵုအခိၚ်ပြဟ်လလုဲဏံရ။
သာ်ဂှ်ကီု ညးပတိုန်ဂလာန် သိုၚ်ပ္တန်ဒဒန် တ္ကံခၟိုၚ်-မတ်မလီု ကိုပ်ကၠာအိုတ် ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (တြေံ) နာဲလှမိုၚ် အာယုက် (၈၁) သၞာံ၊ ဇာတိကွာန်ဝါဍောတ်လေဝ် တုဲကၠုၚ်ဂျူလာၚ် (၂၅) ဂှ် စုတိပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲသ္ၚိညးလ္ဂုၚ် နကဵုဘဲယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ကီုရ။
တုဲပၠန် ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဗၟာ ညးလုပ်ပြိုၚ်လဝ် ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဥုအံၚ်သဵု အာယုက် (၆၅) သၞာံဂှ်ဝွံ ဂျူလာၚ် (၂၇) ဂှ် ပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲသ္ၚိညး ဍုၚ်မတ်မလီုရ။
ဂျူလာၚ် (၁၈) တုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် (မြန်မာ့အသံနှၚ့်ရုပ်မြၚ်သံကြား MRTV အၚြိမ်းစားအရာရှိ) ဘာသာမန် (တြေံ) လေဝ်ဒှ် အ္စာကွိၚ်ကွိုက်သုခုမမန်လေဝ်ဒှ် မာံထိၚ်ဝေန် (မၚ်းထိန်ဝၚ်း) အာယုက် (၇၄) သၞာံဂှ် ဟိုတ်နူယဲဝေဒနာကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) တုဲ စုတိပြဟ်လလုဲအာ ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိညး ဍုၚ်ဇိုၚ်ကျာ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.