Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ၚုဟ်မဳတာ ဒှ်အာမွဲယူနေတ် (၆၀၀) ဒကေဝ်

ကောန်ဆာန်နန် ၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၄၊ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ဟိုတ်နူကဵု ၚုဟ်မးကၠေၚ်စက်တအ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ၚုဟ်မဳတာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် စပ္တံနူဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံ မွဲယူနေတ်မ္ဂး ဒှ်အာ (၆၀၀) ဒကေဝ်ဂှ်တုဲ စဗက်အာရောၚ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ညးတာလျိုၚ် ကမ္မတဳဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳမွဲတၠ ဟီုရ။
ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ်ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဂိတုတေံ ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ၚုဟ်မဳတာ မွဲယူနေတ်မ္ဂး ဗက်ဒၟံၚ် (၅၅၀) ဒကေဝ်ကီုလေဝ် အခိၚ်လၟုဟ် ၚုဟ်မးကၠေၚ်စက် ဟိုတ်နူဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် သုၚ်စောဲလဝ် ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ သွက်ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ စိုပ်ဂိတုအံက်တေဝ်ဗာဏံမ္ဂး မွဲယူနေတ် (၆၀၀) ဒကေဝ် စဗက်အာရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။
”နူကဵုစက်ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ဍုၚ်ရေဝ်ပိုဲတအ် အခိၚ်ကာလ ကၠေၚ်စက်ၚုဟ်မးဟွံဂၠိုၚ်တိုန်ဏီတေံဂှ် ပိုဲတအ်ဗက်မံၚ် မွဲယူနေတ်မ္ဂး (၅၅၀) ဒကေဝ်ရ၊ အခိၚ်လၟုဟ် ၚုဟ်မးကၠေၚ်လေဝ် က္ဍၚ်တိုန်တှေ် ပိုဲဒးဗက်အာ မွဲယူနေတ် (၆၀၀) ဒကေဝ်ရ”ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳပၟတ် နာဲလောန် (ဓလေတ်လဝ်ယၟု) ဂှ် ဟီုရ။
ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဗီုပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ်ဟ်တအ် နူကဵုဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ အလဵုအသဳတအ်ဂှ် ၜိုန်ဟွံဂွံကီုလေဝ် နူကဵု ညးတၠကမၠောန်ပုဂ္ဂလိက ကမ္ပဏဳတအ် ကၠုၚ်ဆက်စၠောံလဝ်ကဵု စက်ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဟိုတ်နူကဵုဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ၚုဟ် (၆၀၀) ဂှ်ရ သွက်ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန် ညးမသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တအ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်လေဝ် ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်သုၚ်စောဲအာ ဇြဟတ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳပၠန်ဂှ် ပဵုကြေပ်ဂြတ်အာဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။
”ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ပိုဲဂှ် အခိၚ်လၟုဟ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်ဂှ်တုဲ ဆေၚ်ဖျာပိဲိုလေဝ် ဒးဒုၚ်ကၟာတ်လဝ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပိုဲ ဟွံပြေပြုံၚ်၊ လၟုဟ် ၚုဟ်မးပၟတ်မဳတာ မွဲယူနေတ် (၆၀၀) ဍေံဗက်မံၚ်တှေ် ဗီုဂိတုပိုဲဂွံပ္ဍုန်ပုၚ်ကဵု ပၟတ်ဓာတ်လလဳဂှ် အခိၚ်လၟုဟ် ပိုဲဟွံဒှ်ပ္ဍုန်ကဵု ပၟတ်ဓာတ်ရ၊ ပိုဲပ္ဍုန်ကဵု ဖဴပၟတ်ချးရ၊ တေက်မံၚ်ပလောံကဵု ပၟတ်ဓာတ်လလဳဂှ်လေဝ် ပိုဲသုၚ်စောဲချးတုဲတေက်ရ၊ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဂိတု ဗီုပိုဲသုၚ်စောဲ ပံက်ဒၟံၚ်ပၟတ် (၃) မ၊ (၄) မဂှ် လၟုဟ်ပိုဲယှအ်ပံက်မံၚ် မပၟတ်မွဲမဓဝ်ရ ”ဂှ် နူကဵုညးဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတၠ ဟီုလဝ်ရ။
အခိၚ်လၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ပၟတ်ဓာတ်လလဳ ၚုဟ်မးပၟတ်မဳတာ ဗက်သၠုၚ်တိုန်ဂှ်ရ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဟွံပြေပြံုၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။
”ပၟတ်ဇြဟတ်ဓာတ်လလီဳ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ပိုဲ ၚုဟ်မီတာလေဝ် သၠုၚ်တိုန်ယျတှေ် ကဵုသြန်ပိုဲလုပ်ဂှ် ဟွံညဳသၟဟ်ရ၊ ပ္ဍဲပိုဲဂှ် သုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဓာတ်ကာဠာဍာ်ကလော်တအ်ကီု ပ္ဍုန်ဒၟံၚ်ပုၚ်ခွကီု တေက်မံၚ်ပလောံကီု ဒးသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ပၟတ်ဇြဟတ်ဓာတ်လဳ သီုဖအိုတ်ဂှ် သွက်ပိဲိုတှေ် ၚုဟ်မးက္ဍၚ်လောန်အာရ”ဂှ် ညးဒေသဂှ် ထပ်ဟီုရ။
ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် အခိၚ်ကာလ (၂၀၂၀) တေံဂှ် အစဳဇန် သွက်ဂွံဆက်စၠောံဇုက် (မဟာဓာတ်လိုၚ်အား) ၜိုန်နွံမံၚ်ကီု လေဝ် အခိၚ်လၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵု ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်ကီု တုဲပၠန် ဟိုတ်နူပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်လေဝ်ပါကီုတုဲ ဒးဒုၚ်ဒေါံဇူလဝ် မွဲချိုန်ခဏရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.