Categories
ပရိုၚ်

လိက်ပတ်မန် ဒးဖန်ပလေဝ်လဝ် သွက်ဂွံစကာရုၚ်ရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ အံက်တဝ်ဗာ ၁၄၊ ၂၀၂၁

လိက်ပတ်မန်ဂှ် ဒးဖန်ပလေဝ်လဝ် သွက်ဂွံစကာရုၚ်ရောၚ် နူကဵုကမ္မတဳပညာကောန်ဂကူမန် သွာၚ်စန္ဒက်ကဵု သုတေသန ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူ ကော် အ္စာဇြေ ဟီုရ။
တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်ဂတဏံမ္ဂး နူကဵုကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် အ္စာဇြေ ဖန်ဇန်ရေၚ်တၠုၚ်လဝ်တုဲ အ္စာလိက်ပတ်မန် နာဲသက်လောန် (သုတေသနလိက်ပတ်မန်) သွက်ဂွံဗ္တောန်အာ လိက်ပတ်မန် (အဆံၚ်သၠုၚ်) ကု အ္စာဘာ-အ္စာဗြဴ လ္ၚဵု၊ ဂကောံအ္စာကၞေဟ်လ္ၚဵုကဵု ညးစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်လိက်ပတ်မန်လ္ၚဵု ဗၞတ်ၜိုတ် (၃၀) တၠတံ နကဵုအန်လိုၚ် Zoom နွံရ။
သွက်လိက်ပတ်မန် အနာဂတ်ဂတဏံဂှ် ဂကူမန်တံ ဒးပလေဝ်ပလေဝ်စ သွက်ဂွံစကာရုၚ်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဖန်ဇန် လၟေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် သတ္တာဟတုဲကၠုၚ်ဂှ် အ္စာဇြေ (က) နာဲရတ်ဂကူ ဟီုရ။
“လိက်ပတ်မန်ဂှ် ဒးပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံစကာရုၚ်ဏောၚ်၊ လိက်ပတ်မန် ညံၚ်ဂွံစကာအာ ပ္ဍဲရုၚ်ဌာနနာနာဂှ် နူလၟုဟ် ပိုဲဒးပခိုၚ်လဝ်၊ ဒးပလေဝ်ပလေတ်လဝ် လိက်ပတ်ပိုဲဏောၚ်၊ ဗီုညး ညးချူစကာမံၚ် တတတံၚ်တံၚ်ဂှ် ဒှ်ဟွံ ထေက်” အ္စာဇြေ (က) နာဲရတ်ဂကူ ဟီုရ။
လိက်ပတ်မန် ချူရပ်စပ်စကာဒၟံၚ်ဂှ် အ္စာကၞေဟ်တံကီု၊ အ္စာဘာ-အ္စာဗြဴတံကီု၊ အ္စာဖျေံမံၚ်လိက်ကဏ္ဍနာနာ တၠဂုဏ်အ္စာ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတံကီု ဗီုညးခံၚ်ဂှ် ချူရပ်စပ်စကာမံၚ်အိုတ်တုဲ ဗျဉ်ကီု၊ သၚ်္ကေတကီု၊ ဂစိုတ်ကီု ချူရပ်စပ်စကာ ဗီုညးကဵုညးအိုတ်ရ။
ပရေၚ်လိက်ပတ်မန် ဂွံနွံကဵုသၞောတ်သၞောဝ်ဂှ်တုဲ နကဵုအ္စာဇြေ (နာဲရတ်ဂကူ) ဆက်စၠောံကဵု အ္စာသက်လောန် (သု တေသနလိက်ပတ်မန်) နွံတန်တဴ ပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန်တုဲ စဳဇန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် (အဆံၚ်သၠုၚ်) ဒှ်ကၠုၚ်ရ။
“အဓိက တၚ်ရန်တၟံ ဂွံဒှ်ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ဏံဂှ် မုက်ဂၞန်မွဲဂှ် ယးသၞာံတှေ် နကဵုဌာနပရေၚ်ပညာပိုဲ ဒးချူခၞံ ဇုတ်ဓရံၚ် လိက်ဗ္တောန်တန်သၠုၚ်နွံမံၚ်၊ ဂွံချူဇုတ်ဓရံၚ် လိက်ဗွဟ်ဗ္တောန်တန်အဆံၚ်သၠုၚ်ဂှ် လိက်ပတ်မန် ဒးခိုၚ်ဏောၚ်၊ အဆံၚ်ဒးသၠုၚ်ဏောၚ်၊ မုက်ဂၞန်ၜါဂှ်တှေ် ပိုဲဒးလွဳၜံၚ်တမ်ရိုဟ်မၞိဟ် သွက်လိက်ပတ်မန် ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ဗိုန်၊ ဒးစှေ်သၞောတ်၊ အဵုဗီုဏံချပ်တုဲတှေ် ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ပတ်မန်ဏံ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်” သာ်ဝွံ အ္စာဇြေ ဟီုရ။
ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် (အဆံၚ်သၠုၚ်) ဂှ် ဇၟာပ်တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ပွိုၚ် (၂) နာဍဳဗ္တောန်အာတုဲ ဖအိုတ်ဗ္တောန်အာ ပွိုၚ် (၄၀) နာဍဳရောၚ် အ္စာဗ္တောန် နာဲသက်လောန် ရန်ဓဇက်လဝ်အခိၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.