Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာတုဲ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗော် MUP အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရော?

သ္ကုတ်ပထမ …

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဏံ နကဵုနာဲဆာန်ထေက် ကၠုၚ်နူလဵုဂှ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိ?
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ မ္ၚဵုသီုညးဖအိုတ်ရ၊ ယၟုအဲဂှ် နာဲဆာန်ထေက်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကနေဍာ၊ ဇာတိဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံ၊ ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်လဝ်တာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ ပရေၚ်ကောန်ဂကူကီု၊ လၟုဟ်ဏံ ချူမံၚ်လိက် ပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် နကဵုဂကောံအေဝ်ဒဳတာမွဲကီုရ။
သၟာန် ။ ။ တုဲပၠန် နာဲဝၚ်နာဲ (ကော်) ဝၚ်မာန်နာဲ ယၟုချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဗီုလဵုကော်ဂှ်လေဝ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိ?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ ယွံ – မ္ၚဵုသီုညးဖအိုတ်ရ၊ ဒးမံၚ်ရ နာဲဝၚ်နာဲလေဝ် ကော်မံၚ်ရ၊ ဍာံဍာံဂှ်တှေ် ဝၚ်မာန်နာဲရ။ အဲဂှ်တှေ် ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ် နူကဵုဘဝကွးဘာ ပရေၚ်ဂကူ၊ တုဲပၠန် ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ လက္ကရဴဏံ ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာသာ် စိုပ်ကၠုၚ် ဍုၚ်သြသတေလဳယျာဏံ ဟီုဟဂှ်၊ အေဇှ်တုဲ ထံက်ဂလာန်ကၠုၚ်ကဵု ဗော် MUP ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်၊ တ္ၚဲဏံ ဂွံအခေါၚ်သဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန်ရ။
သၟာန် ။ ။ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ဆက်ကဵုမိတ်ညိအဴ?
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ – ယၟုအဲဂှ် ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ်ရ။ အဲလၟုဟ်ဏံ ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ဌာန်ကောံ သၟတ်မန်တှေ် နဒဒှ်ညးကဵုကသပ်မွဲတၠ၊ တုဲ မွဲဒမြိပ်တေံ ကေၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်တှေ် ဂကောံသၟတ်လညာတ်တၟိ ဂွံပွိုၚ် (၁၀) သၞာံ၊ နူဂှ်တှေ် ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဒပ်ပံၚ်ကောံကွးဘာ၊ စပ်ကဵုသွာၚ်သၟတ်တံပါကၠုၚ်၊ လက္ကရဴဏံမှ လုပ်ကၠုၚ်ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ဒှ်ညးအုပ်ကာတုဲ လက္ကရဴဏံ ကလေၚ်ဒှ်အာ နကဵုညးကဵုကသပ်မွဲတၠရ။ မွဲဒမြိပ်အဲ တှေ် သွာၚ်သၟတ်ပေၚ်ၚ်ရ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် MUP ဂှ် ဥက္ကဌဇၞော် နာဲတေန်အံၚ် (နာဲတၠနန်) ကီု ညးအုပ်ကာနာနာ သဝ်ဝန် Dr မာံနဲသိုဝ်လေဝ် စုတိကလိအောန်အာအိုတ်။ ပၞာန်သီအဝဵုတုဲ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဝှ်ကြံၚ်ၚ်တံလေဝ် နုက်တိတ်အာလဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်နွံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အခန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၠတရဴ ဗော် MUP ဗီုလဵုဆက်ဒှ်အာမာန် သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုညိအဴ။
ဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ။ ။ အဲလေဝ် မိၚ်ဟီုမံၚ်ကီု စပ်ကဵုညးတံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် သၞာံ (၂၀၂၂) ဂိတုမာတ်ဏံ၊ ညးတံ ကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ဏောၚ်၊ အဲညာတ်မွဲ ဟီုစ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂွံဒှ်ကၠုၚ် တတ်ထပါ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ တတ်ထပါ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ဟီုဂှ် ဗွဲတၟေၚ် ဠတေံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ဗော်ထ္ကး လညာတ်လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ဗွဲတၟေၚ် ဟီုစ၊ အခိၚ်တေံ ဗော်ကောန်ဂကူကီု၊ ဗော်အလုံဒေသကီု၊ သၟတ်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု ညာတ်ကၠုၚ်လ္တူဏံ တၟာဂလိုၚ်၊ အိုတ်ကၞောတ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ညးတံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပိက္ဍိုပ်ဏံတုဲ ညးတံ ပံၚ်ပကောံ ဒှ်ကၠုၚ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံရ။ နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူ၊ ဗော်အလုံဒေသ၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် နူကဵုဇြဟတ်ရာမညဟီုဟီု NGO ဂှ် ပါကၠုၚ်ပ္ဍဲဂှ်တုဲ ပံၚ်ကောံဒှ် ကၠုၚ်ရ။ နူကဵုပံၚ်ကောံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ညးတံဂှ်တှေ် အခိၚ်ကာလ ပံၚ်ကောံဒှ်ကၠုၚ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်ဂှ် ကဏ္ဍစပ်ကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော် ဟီုစ အခိၚ်ဂှ်မ္ဂး ညးတံ ဟွံဂွံကၠောန်အာဟဂှ်၊ အဓိပ္ပဲါအဲမိက်ဂွံဟီုဂှ် တၞဟ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ပေဲါရုဲမာဲလေဝ်ကြပ်ကၠုၚ်တုဲ ကဏ္ဍဒက်ပ္တန်ဗော် ဟွံဂွံကၠောန်မွဲသာ်ဏီတုဲ ဒးကဵုဏာဖျုန်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တုဲ မွဲအခိၚ်ကာလ ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဥပမာဍေံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ညးစၞးတုဲတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပါ်ပဲါကၠုၚ်လ္တူဗော် နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ပေဲါရုဲမာဲဂှ်တှေ် ညးတံ တတ်ထပါ် တုဲဒှ်အာရ။ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဂှ်တုဲ စဵုကဵုအခိၚ်တ္ၚဲဏံ ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ညးတံတှေ် ကဏ္ဍပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ညးတံ (ပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ၚန်း) ဂှ် မုအဲဟွံညာတ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ မုညးတံ ဒးအာတၚ်ကော်ဆဴမွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ဒှ်အာပရေၚ်တၚ်ကော်ဆဴ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်၊ အကြာညးတံကဵုညးတံလေဝ် လညာတ်ဟွံတုပ်တုဲ ပါ်ကရေက်တိတ်အာ နွံကၠုၚ်ပ္ဍဲကဏ္ဍညးတံရ။ အဲဒှ်ဓဝိၚ်မွဲဂှ် လၟုဟ်ဏံ ဥက္ကဌဇၞော်လေဝ် ဟွံမွဲရ။ ညးတံလေဝ် ပတဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအမာတ်ဏံတှေ် ကၠောန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဏောၚ်။ သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဏံဂှ် မုသဳကၠဳမုရော၊ ဟီုစ အေဣညအ် ဒှ်တၚ်သၟာန်အဲရ။ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ကလေၚ်ဗဵုကေတ် မွဲအခိၚ်ကာလ နူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ စဵုကဵုစိုပ်လၟုဟ်ဂှ် ညးတံ နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ် ပံၚ်ကောံဒှ်မွဲတုဲ ညးတံပံက်လဝ် ဌာနကေၚ်ကာနာနာ နွံတၟာဂလိုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဌာနဏံ ကလေၚ်ရံၚ်အာဗက်ဂှ် မၞိဟ်တံဏံ အဲညာတ်ဂှ် ရဲပါလုပ် ညးကေတ်လဝ်လျိုၚ် ဌာနကေၚ်ကာဏံဂှ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ညးတံ ချူဓဇက်မူဝါဒဏံဂှ် အဲဟွံညာတ်ဏီပုဟ်၊ မူဝါဒ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် စပ်ကဵုပရေၚ်သၟတ် ချူဓဇက်လဝ်ကၠးကၠး အဲဟွံညာတ်ပုဟ်၊ စပ်ကဵုသွာၚ်နာနာ သၟာဗ္ၚတံလေဝ် အဲဟွံညာတ်၊ အဲညာတ်မွဲဂှ် မူဝါဒ စပ်ကဵု (gender) တိတ်ကၠုၚ်မွဲ၊ ဟီုစ အၝေဏံဂှ် ခိုဟ်ရ ပရေံရဂှ် အဲဟွံပါ်ပဲါပုဟ်၊ အဲမိက်ဂွံဟီုဇေတ်တ်ဂှ် ကာလ ကၠောန် အခိၚ်သှေ်မံၚ်ဂှ် သှေ်ဟွံဂၠိုၚ်ရ၊ ဟီုစ ပွိုၚ် (၅) ဂိတု ဂွံစိုပ်ဂိတုအမာတ်ဂှ် ကၠောန်ကောံဓရီုညးတံဂှ်တှေ် အေပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် မုသဳကၠဳမုရော၊ ပိုဲသဳကၠဳ အရၚ်ဂွံပခိုၚ်ပတိုန် အရၚ်ဂွံရုဲစှ်ညးစၞး ဟီုစ ဂွံအာက္ဍိုပ် အနာဂတ်ဗော်သၟးရဟာ၊ မူဝါဒဏံ ကိစ္စဟွံဇၞော်ပုဟ်ဟာ အရၚ်ညးတံ၊ အၝေဏံ အဲညာတ်ကေတ် နကဵုဗော်တံ ဒးချပ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က်၊ မွဲတၚ်ပၠန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ဗော်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံတှေ် ဟီုစ ဥက္ကဌပြဟ်လလုဲအာတှေ် ဒုဥက္ကဌဂှ် အလဵုလဵုချေတ်တိုန်အာ၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂကူပိုဲဏံ ပိုဲအာမံၚ် ဗီုပြၚ်ဂှ်လၟိုန်၊ အဲညာတ်ကေတ်ဂှ်တှေ် ရဲကေက် ညံၚ်ဂွံကဵုက္ဍိုပ်၊ မူဝါဒ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံခိုဟ်တုဲ ပိုဲဗက်မံၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဏံ ချိုတ်တုဲ ဗော်ဏံသရိုဟ်အာ ညံၚ်ဍေံဟွံဂွံဒှ်ဂှ် ဒးဗက်လ္တူဂၠံၚ်တရဴ မူဝါဒဏံဟေၚ် အဲညာတ်ကေတ် ရုဲစှ်အာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တုဲ ပရေၚ်တဴတက် ဗော်ညဳသၟဟ်ကီု၊ ပရေၚ်တဴတက်ဂကူပိုဲဏံ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုမာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်လ္တူဂှ် မဒှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လတူ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်ဏံ နာဲဝၚ်မာန်နာဲ မုမိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးနွံရော?
ဝၚ်မာန်နာဲ ။ ။ နူကၠၚ်ဏံ နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် သ္ၚဳဂၠိပ် ခၜမ်တုဲတှေ် စပ်ကဵုကိစ္စ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဒက်ပ္တန် MUP ဂှ် လညာတ်ကဵုအဲ ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံတုပ်မံၚ်ဟီုဟဂှ်လေဝ်၊ ဆဂး မုဒှ်ဒှ် MUP ဏံဂှ်တှေ် ဗီုပိုဲတီလဝ်သီုညး ဖအိုတ် ပံၚ်ပကောံလဝ် ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု၊ ဂကောံနာနာတံကီုတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် သ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵုဂကူမွဲ၊ သ္ပစၞးကဵုဂကူမွဲဏောၚ် ၝဏံဂှ် ပိုဲဝိုတ်ကၠေံထောံဟွံဂွံ၊ ၝဏံ ကဏ္ဍညးတံ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဒုၚ်ကေတ်တဲပေၚ်ၚ်ရ။ လ္တူအကာဲအရာ ဃရက်ဃရက်မြက်က် ပကောံလဝ်တုဲတှေ် ကေၚ်ကရောန်ကၠုၚ်လဝ် ညးတံဒးဗက်ဗလအ်ကၠုၚ် ခက်ခုဲညးတံ ဂွံအာဂတဂှ် စဵုကဵုဂၠိုၚ်ကွေံ ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ်၊ အကြာဂှ်ပၠန်လေဝ် ပရေၚ်ရုဲမာဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုရုဲမာဲဂှ် အတိုၚ်ပိုဲဆဵုဂှ်ရ သွာၚ်တေံ သွာၚ်ဏံ ပၠံၚ်ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုညးစၞးဂှ်လေဝ် ပိုဲဆဵုရ။ စပ်ကဵုအေလ္တူဏံ ညံၚ်ဂွံကၟောန်ဂှ် ညးတံကၠောန်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ကီုလေဝ် ဠအခိၚ်ရုဲမာဲဇေတ်တ်တေံဂှ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်မွဲကလောံ ပိုဲဂွံဆဵု၊ ဣညအ်ဂှ် တၚ်ချဳဓရာၚ်ညးတံ ပိုဲဒးကေတ်စရာဲညးတံရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုအခိုက်မန်ပိုဲတှေ် ဥက္ကဌချိုတ် ဒု-ဥက္ကဌတိုန်၊ ဆ လဆောဝ်လဆောဝ်တှေ် ဒၞာဲဒှ်ဟွံထေက်ဂှ် ဥပမာဍေံ ဥက္ကဌဟွံမွဲဗက်ဂှ် ဒု-ဥက္ကဌဂှ် ပြဟ်ဟ် ညံၚ်ဂွံရုဲတိုန် ဣညအ်ဂှ် ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်၊ စနူကဵုဗော် MUP လေဝ် ပိုဲဗဵုရံၚ် ဥက္ကဌဇၞော် နာဲၚိဲတုၚ်တေံ ယဲ ညးချဳဟွံမာန် သၞောတ်ဍေံဂှ် နကဵုပရေၚ်မၞိဟ် ပိုဲဒးရံၚ်စံၚ်ထေက်၊ ကၠာအခိၚ်ညးဟွံအိုတ်ဂှ်တှေ် သဘာဝမၞိဟ်မွဲ ဗၠးဗၠးၜးၜး ပိုဲဒးဗလးကဵုညး ထေက်ဏောၚ်၊ အေဇှ်တှေ် ပခဳပခိုၚ်စွံလဝ် ညံၚ်ရဴထ္ၜးလဝ်ရုပ်၊ ဇှ်တုဲတှေ် ဒု-ဥက္ကဌတံ ညးအုပ်ကာတံ ကၠောန်ကၠုၚ် ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ညးအုပ်ကာ ဒံက်တာမေန်နဲသဵု ဒးထောံအာ မွဲသၞာံပေၚ်အာယျ၊ ၜိုန်ရမွဲသၞာံပေၚ်အာကီုလေဝ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ညးအုပ်ကာ ညးတံ ဟွံရုဲစှ်ဏီဖိုဟ်၊ ညးစုတ်လဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ မဂၞန် (၁) ရ။ သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ညးအုပ်ကာဖက်ဆော မဂၞန် (၁) နာဲလျးတၟး လုပ်ပံၚ်ကဵု (နစက) တံ ညးအုပ်ကာလေဝ်ဟွံမွဲ၊ ဒုညးအုပ်ကာလေဝ် ဟွံမွဲ၊ ဗော်က္ဍိုက်ပ်ဂကူမွဲမွဲ ညးအုပ်ကာဟွံမွဲ အာကၠုၚ်ဂွံ၊ ဂကောံညးအုပ်ကာညးတံနွံ ဒး၊ စောန်စရာဲညးတံနွံ ဒး၊ ဆဂး ဣညအ်ဂှ် တော်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲမွဲတှေ် ဍေံဒှ်ဟွံထေက် အဲညာတ်ဟဂှ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဗီုညးတံ ရုဲစှ်ဏာ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ကဵု (နစက)၊ အေလ္တူဏံဂှ် သၞောဝ်ညးတံ ညးတံဗက်ဟွံမာန်၊ ညးတံဂွံပံၚ်ဂှ် ညးတံ ပၠုပ်အရီုချိုတ်တ် ပၠိုတ်တ်တုဲတှေ် ကၠောန်ဏာအေလ္တူဏံဂှ် ထ္ကးပြးတိတ်အာ၊ အေပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်စောန်စရာဲနွံ ပါတိတ်အာ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လၟုဟ်ဂှ် ညးတံဂွံရုဲစှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုလဵုရောဂှ် ဍေံယအ်စှေ်အာ သွက်ဂကူပိုဲရ။ သဘၚ်သဳကၠဳ မာတ်ဏံ ညးတံကၠောန်တှေ် ညးတံအာသွာၚ်လဵုဒှ်ဒှ် ရုဲမၞိဟ် သွက်ဂွံက္ဍိုက်ပ်သၟးရဟာ? ဂၠံၚ်တရဴဂှ် ညးတံ ဟွံရုဲရဟာ? ယဝ်ရ ညးတံရုဲဂၠံၚ်တရဴတှေ် မၞိဟ်ညးတံ ဗလးဏာလဝ် MNSC ဏံ ဗီုလဵုညးတံ စွံစိုတ်ရော၊ ကိစ္စသွာၚ်ဏံ ယဝ်ရ ညးတံ သ္ၚဳဂၠိပ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံလေပ်တှေ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံဂှ် ဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ကလေၚ်ပကောံဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သဘၚ်သဳကၠဳ ထပ်ထ္ကးရနွံ၊ ၝဏံဂှ် သွက်ဂကူမန်ပိုဲတှေ် ပိုဲဟွံမိက်ဆဵုရ။ ဒှ်မာန်တှေ် လညာတ်တၟိတၟိ မူဝါဒ ကၠးကၠးမးမး ချူဗ္စိုပ်တုဲ တှေ် ယဝ်ခါရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် ညးဘိုၚ် အဲဘိုၚ် ထိၚ်အာဏောၚ်တှေ် ဗော်ဏံ ဍေံတန်တဴမာန်ဏောၚ်၊ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ပၠိုတ်စှေ် ပၠိုတ်စှေ်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နာဲဆာန်ထေက်ရော လတူဗော် MUP ပြဟ်ဟ်ဏံ မုမိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးကီုရော?
နာဲဆာန်ထေက် ။ ။ လညာတ်အဲလေဝ် ဍေံဟွံတၞဟ်ခြာကဵု ဗီုပြၚ် နာဲဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ်ကီု၊ ဝၚ်မာန်နာဲကီုရ။ ပ္ဍဲပိုဲဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီု ဇြဟတ်ရိုဟ်ကၞက်မၞိဟ်ဟီုဂှ် ဍိုန်မံၚ်ရ။ ဇြဟတ်ပိုဲဟွံပေၚ်ပုဟ် မိက်ဂွံကဵုပခိုၚ် မိက်ဂွံကဵု အသိၚ်ညံၚ်ဂွံဂြိပ်ခိုဟ်ဂှ်တှေ် လညာတ်မိက်ဂွံပလေဝ်ဂှ်လေဝ် နွံမံၚ်ရ။ အေဇှ်တှေ် မုပၟိက်ဇၞော်ဟီုဂှ် အခန်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ ယဝ်ခါရ ဂကောံမွဲမွဲ မၞိဟ်ဇကုပေၚ်မံၚ်ရတှေ် ဥက္ကဌစုတိအာတုဲဒှ်ဒှ်၊ နုက်တိတ်အာတုဲဒှ်ဒှ် ဂၠာဲလောဲမံၚ်ရ၊ ပိုဲဂှ် အာကဵုလၟေၚ်ကဵု အာကဵုအခိုက်ရှေ်သှေ်မွဲဓဝ် ဟွံတုဲပုဟ်၊ ခေတ်လၟုဟ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဟီုဂှ် ပိုဲရုဲစှ်လ္တူလဵု၊ ၜိုတ်ယျေလ္ဂူတပ်တး မွဲဓဝ်ဟာ၊ ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ်တှေ် ကေက်သကာမြက်စာ ကမၠောန်ဂွံဂြိပ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပိုဲလ္ၚဵု တဴတက်မံၚ်ဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်ညိ၊ ပ္ဍဲကဵုပိုဲ ဂွံရုဲစှ်မၞိဟ်ဂှ် ပိုဲဒးပကေၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ပိုဲ ပိုဲဒးကဵုလဝ်ပညာ၊ ပိုဲဒးလွဳၜံၚ်လဝ် ဟီုဟဂှ်လေဝ် အေဇှ်တှေ် ဇြဟတ်မၞိဟ်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန်၊ အကြာဂှ် ပိုဲရုဲစှ် အာကဵုတိုၚ်လၟေၚ်မွဲဓဝ်တှေ် ဍေံဟွံရုမ်ဂပ်ရ၊ ပိုဲကလေၚ်ရံၚ် ပ္ဍဲတၞောဝ်ဒတောဝ်ပိုဲဏံ ဠတေံ နာဲတၠမန် ဟီုဂးလဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခေတ်တေံ ဟိုတ်နူကဵု ပၠန်ဂတးပိုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်မွဲအဆက်ဓဝ်တုဲ လက္ကရဴဏံ ခေတ်ဗော်ပၠတရဴတံ ညးတံလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဏံဗက်ဟွံဂတာပ် ပၠန်ဂတးဂှ် အဆက်ပိုတ်အာ၊ လက္ကရဴဏံ အသိၚ်အလိုန်ပၠန်ဂတး ကလေၚ်မံက်တိုန်တၟိပၠန် နာဲတၠမန်၊ နာဲရဿတံစိုပ်တုဲ တော်ကဵုအ္စာဇၞော် နာဲယှိုဲကျေန်တံဂှ်တှေ် နကဵုလၟေၚ်အာယုက်ရတှေ် ကွာမံၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ အေဂှ်တှေ် ပ္ဍဲပိုဲဂှ်လေဝ် ကြပ်ဒှ်မံၚ်ဍာ်ဂှ်ရ။ နကဵုလၟေၚ်ပ္ဍဲပိုဲ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော် အာယုက်ညးတံလေဝ် (၇၀၊ ၈၀) ပြၚ်ရ။ အေအကြာဂှ်ပၠန် ပိုဲ ယဝ်ရဒးဂၠာဲရုဲ အာကဵုလၟေၚ်၊ အာကဵုအာယုက်ရတှေ် နကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်ကီု၊ ပရေၚ်ကမၠောန်ချဳဓရာၚ်ကီု ဇြဟတ်ဍေံ ဟွံပေၚ်တှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပိုဲ ဍေံဟွံဂြိပ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲပိုဲဗပေၚ်ဇြဟတ်မၞိဟ်ဏံတှေ် ပိုဲဒးရံၚ် သၠဲပတိတ် နူအာယုက်မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဟွံမွဲတုဲ ရဲအခန်လဒေါဝ်၊ အကြာဂှ်ဟွံမွဲလေဝ် သၟတ်တံ၊ ဗွဲတၟေၚ် ညးဗြဴတံလေဝ် ညံၚ်ဂွံပါမာန်ဂှ်လေဝ် ညးတံ ထေက်ကဵုဒးချပ်ဏောၚ်၊ အခိၚ်ဂှ်လေဝ် ဟွံလအ်ရ၊ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အကြာဏံ ညးတံချပ် မာန်ဏောၚ် ဗွိုၚ်ညးတံ ညံၚ်ဂွံသၠဲလး၊ ယဝ်သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ပိုဲ ဂွံဂြိပ် ဂွံမြက်ကွေံကွေံဂှ် ဍေံခက်ခုဲဏောၚ်၊ ညးတံ ထေက်ကဵုဒးပလေဝ်လဝ်ရ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်၊ သွက်ဂွံလွဳၜံၚ် သၟတ်ကီု၊ ညးဗြဴတံကီု ညံၚ်ဂွံပါလုပ်၊ ညံၚ်ဂွံအာက္ဍိုပ်မာန်၊ အဓိက မိက်ဂွံဟီုဂှ် မၞိဟ်လဵုဒှ်ဒှ် မၞိဟ်ကေက်သကာ မၞိဟ်မြက်စာ မၞိဟ်ကၠောန် ကမၠောန် မၞိဟ်ဒုၚ်ဂိ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဒးဘိုၚ်ဂၠာဲ ဒးကဵုက္ဍိုပ်ထေက်၊ ယဝ်ရ ပိုဲအာအတိုၚ်လၟေၚ်ဓမ္မတာရတှေ် ဂွိၚ်ဖေက်ကမၠောန်ပိုဲဂှ်ဟွံဂြိပ် အဲညာတ်သာ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.