Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အာဍာ်ဏံတှေ် …..

နာဲကသုမန်

ရမျာၚ်လွဟ်လက်နက် ဗြုဗြန်ဒၟံၚ် အတိုၚ်အလုံ (၃) ဂအုံ (၂) ဂအုံ ဍုၚ်ရ။ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပလေဝ်လဝ် ဇြဟတ်ဗတိုက် လၟိုန်ကာလတုဲ စဵုဒၞာသၞဝဲ နူကဵုဍုၚ်သအာၚ်တံဟွံသေၚ်၊ က္လေၚ်ဗတိုက် ကုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဇကုပၠန်ရ။ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်သပုန်တံဂှ် သပုန်တၟိတၟိ ပဳဒဳအာပ် သၟဝ်အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ဂကူ (အေန်ယူဂျဳ) တံ မံက်တိုန်ရ။ စံၚ်ပၠေၚ်ဒၟံၚ် ညးသကအ် ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရ။ ဍုၚ်ကွာန်တံ လေၚ်ဒိုက်ရ။ မာန ညးအာက္ဍိုပ် ဂကူဗၟာဂှ် ဇီုဒွံအာ အတိုၚ်မွဲကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်။

မာန က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူဗၟာ
ပ္ဍဲအခိၚ်လက်ထက် အခိၚ်ပဒေသရာဇ်တေံမ္ဂး ဍုၚ်မန် မန်မံၚ်၊ ဍုၚ်ရခေၚ် ရခေၚ်မံၚ် ကေုာံ ဍုၚ်သေံ သေံမံၚ်ကီုလေဝ် ကာလဂကူဗၟာ ပဒေသရာဇ်ဂကူဗၟာတံ ဇြဟတ်အောန်မံၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဂီုကၠီု သွက်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံ ခိုဟ်ရ။ ကာလဇြဟတ် ပဒေသရာဇ်ဗၟာတံ ခိုဟ်ရောၚ်မ္ဂး ဍေံတံ ဗတိုက်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံရ။ သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မန်၊ ရခေၚ် ကေုာံ သေံ (ယှာန်) တံဂှ် မွဲအခိၚ်တေံ ဍုၚ်ညးကဵုညး မံၚ်တန်တဴကၠုၚ်ကီု၊ ဂကူနွံတန်တဴဒၟံၚ် လတူဒဵုတေံလေဝ် ဗွဲမသၠးပွး မံၚ်ကၠုၚ်ကီု ဟီုကီုလေဝ် ကာလပဒေသရာဇ်ဗၟာတံ ဇြဟတ်ဇၞော်ကၠုၚ်မ္ဂး ဗတိုက်ကေတ် တိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နွံတုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ညာတ်ကေတ်ဂှ်တှေ် တိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် နွံမံၚ်သၟဝ်တဲ ညးတံရောၚ် ညးတံပတှေ်ကေတ်လဝ်ရ။

ဂကူဗၟာတံဂှ် မွဲအခိၚ်တေံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပဒေသရာဇ်ဂှ် ဇြဟတ်ပၞာန်ညးတံဂၠိုၚ်တုဲ ညးတံ ဗက်ဗတိုက် စိုပ်ဍုၚ်သေံကဵု ဍုၚ်ဂလာ သ္ကုတ်လတူ စဵုကဵုတွဵုရးအာသာမ် တွဵုရးမဏိပဝ်တံနွံတုဲ မာနဍေံတံသၠုၚ်ရ။ ဟီုမံၚ် မန်ပိုဲ မာနသၠုၚ်၊ ဗၟာတံဂှ် မာနသၠုၚ်နူမန်တုဲ အထေၚ်သောဲ လတူဂကူတၞဟ်ဟ်တံရ။

တုဲပၠန် ရံၚ်အာဝၚ်အဆက်ဆက်မ္ဂး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ သွက်ဂွံကလိဂွံအဝဵု ပၠံၚ်နန် ပၠံၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ကောန်ဂစိုတ်အပါ၊ ကောဂစိုတ်ဒေံ ဒေံဂစိုတ်ကော နွံတဴတၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ လတူဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် ရှေ်သှေ်ကီုလေဝ် စိုတ်ဍိုန်ဍောတ် ဇိပ်ဂၠိပ် ဗီုဂကူမန်ပိုဲတံ ဟွံသေၚ်ရ။ ယဝ်ရ ကလေၚ်ရံၚ် အခိၚ်ပဒေသရာဇ်တေံရောၚ်မ္ဂး ဨကရာဇ်ကီုဒှ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာကီုဒှ် ကာလဍေံတံ ပကောံဍုၚ်ဍေံတံဂှ်တှေ် ဍေံတံကဵု ဍေံတံ ဂစိုတ်ညးသကအ်တုဲ ဇြဟတ်ပေၚ်တၟိုဟ် က္လေၚ်ပေၚ်မ္ဂး က္လေၚ်ဗတိုက်ညးတၞဟ်ရ။

မာန က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူဗၟာတံဂှ် ဍေံခက်ခုဲကဵု ညးတၞဟ်တံ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လၟုဟ်လေဝ် ဒှ်သာ်ဏံရ။ ဂကူဗၟာတံဂှ် အဓိက ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံကဵုက္ဍိုပ် ကုညးတၞဟ်တံ ဟွံမာန်ရ။ လတူဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ညးမဒှ်ကောန်ဝုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ညးတံရ ညးတံကဵုက္ဍိုပ်ဟွံမာန်တုဲ သီကေတ်အဝဵုရ။ လ္ပာ်ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဂှ် ညးထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ ဗီုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သ္ပဂှ် ညးတံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် ပၠန်ဂတးဂကူဗၟာဂှ် ကတဵုဒှ်ရ။

ပေဲါပၞာန် ပွိုၚ် (၇၀) သၞာံ
ပ္ဍဲကဵုပေဲါပၞာန် ပွိုၚ် (၇၀) သၞာံဏံဂှ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် ဒးအောန်စိုတ်ရ။ သၟိၚ်တၠက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူဗၟာ သီုကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သီုကဵုသ္ကိုပ်ပၞာန်တံဂှ် စိုတ်ဓာတ်ဍန်ဂြက်ရ။ ဍေံတံကဵု ဍေံတံလေဝ် ပလံၚ်အဝဵု ညးသကအ်ရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံ အဆက်ဆက် အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် ဗၞတ် (၅၀) သၞာံရ။ လက္ကရဴအိုတ် ဍုၚ်ဂှ် ဒှ်အာဍုၚ်ဝါတ်ဒိုက် မွဲဍုၚ်ကီုရ။ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဇြဟတ်ဍေံ ဇၞော်တိုန်သၟးဟွံက သီုကဵုသ္ကိုပ်ပၞာန်တံ လောဲတိုန်တုဲ တီအာရှ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် အဝဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဟွံမိက်ဗလးရ။

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဗတိုက်ကၠုၚ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အဆက်ဆက်ရ။ သီကေတ် တိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ သီပၠံၚ်ၜး သယံဇာတ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရ။ သၟိၚ်ပၞာန်ဗၟာ မအုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်လဝ် အဆက်ဆက်တံဂှ် သီဂွံကတိုၚ်မတ်တံဂှ် သွံစရ။ လတုဲ ရာန်လွဟ်ရ။ ခဲါပတိတ် သၟုဟ်ဓာတ် ပ္ဍဲတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ သွံစကဵု ဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်ကြုက်တံရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်တံ ပတန်ပတိုန်ကမ္ပဏဳတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရ။ ဂၠံက်ခဲါပတိတ် သယံဇာတတံ သီကေတ်တိ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗီုဒးစိုတ်ရ။

ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ရန်တၟအ်ကဵု ဂကူညးတံ ဟွံကၠေံဗ္ဒန်အာ တိဍာ်ညးတံ ဟွံဆောံလေၚ်အာ ရန်ကဵု သိက္ခာမၞိဟ်တုဲ လုပ်ပေဲါဗတိုက်ရ။ ဂၠာဲသြန် ဂၠာဲလွဟ် ဒးကတဵုပတိုန် သပုန်ရ။ ဒပ်ပၞာန်တံ လုပ်ဗတိုက်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ညးတံ ညးတံ က္လေၚ်ဗတုိုက်တုဲ ဘဝညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဂိရ။ ဒးဂြိပ်ဒဴနူကဵု သ္ၚိဌာန် ဒးဆောံလေၚ်အာ နွံတဴတၟာဂလိုၚ်ကီုရ။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဆောံလေၚ် နာနာသာ်ရ။

အာအတိုၚ်ဏံမ္ဂး
ရံၚ်အာသရုပ်မ္ဂး သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံကီုဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီုဒှ် စွံဓရ်ဗစာရဏာ လတူညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု လတူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု အောန်ရ။ ဒှ်မၞိဟ်ဇၞော်တှေ် ဘဝၚ်သၠုၚ်အာတုဲ မိက်ဂွံကေတ်အဝဵု လတူညးဂမၠိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲလက်ထက်ဨကရာဇ်ဗၟာဂမၠိုၚ်လေဝ် သၟိၚ်ဗၟာတံဂှ် ဓရ်ဗစာရဏာအောန်ရ။ သၟိၚ်ဗၟာတံ အခိၚ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ဒှ်သာ်ဏံကီုရ။

သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ကေၚ်ဂွံလဝ်အဝဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တံ လအ်ကဵုအခါတုဲ တီအာ ရှ်သာအဝဵုရ။ ဟွံမိက်ဗလးအဝဵုတုဲ လၟုဟ် ဍေံတံ ထိၚ်ထောံအဝဵု နူကဵုအလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်တံ ရုဲစှ်လဝ်ကီုရ။ ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်ထိၚ်အဝဵု သာ်ဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူဗၟာဂှ် ဒးက္လေၚ်ပၠန်ဂတးကဵု ဂကူဗၟာတံရ။ ပေဲါဗတိုက် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် သမၠဲလးတိတ်အာကီုရ။ ပေဲါပၞာန်တံ ဒှ်အာဒၞာဲတၟိတၟိတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်အာဇြဳယာန်ဝွံ ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ပေဲါပၞာန်တံ သ္ၚိတ်ဇြအာကီုရ။ ပေဲါပၞာန် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဝါဒပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် သ္ၚိတ်ဇြအာတုဲ ပညဳပညပ်ညးသကအ် ဒှ်အာ ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳရ။ ဍုၚ်ဒၞာဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂၠိုၚ်တံ မပတံကဵု ဍုၚ်မလေဝ်ယှာကဵု ဍုၚ်သၚ်ကာပူတံဂှ် အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညးကဵုညး နွံကၠုၚ်ရ။ ဍုၚ်အေန်ဒဝ်နဳသျှာဂှ် ပါ်ပရအ်ပတိတ်အဝဵု သွက်ဒေသညးကဵုညးတုဲ ပြေပြံၚ်ရ။ ဍုၚ်ဟွံမွဲကဵု ပေဲါပၞာန်တံဂှ် ဇၞော်မောဝ်တဴတက်ရ။ ပရေၚ်ပညာ ပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ခိုဟ်တိုန်တုဲ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံဂှ် ဇၞော်မောဝ်တိုန်ရောၚ်။

အကာဲအရာဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵု သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံ တဟၚ်အဝဵုတုဲ ပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဍေံကတဵုဒှ်တိုန်ရ။ ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ကံကုသဵုပရေံရ။ ပေဲါပၞာန်ဏံ ဒးစကာသြန် တၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။ သြန်ဘဏ္ဍာ စၞးဒးစကာ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ၚာ် သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်ဂၠံၚ်ဍာန်တံဂှ် ဒးရာန်ၜၚ်ကျာ၊ ဒးရာန်လွဟ်၊ ဒးရာန်မကံတံရ။ ဍုၚ်ပိုဲတံဂှ် လဇုဲလဇဒၟံၚ် ဒတုဲတုဲရောၚ်။ အာဍာ်ဏံရောၚ်မ္ဂး အကာဲအရာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် သွက်ဂွံဗၠိုက်စှေ်အာ စိုပ်ဂတာၜဳရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.