Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

တရဴအခေါၚ်အရာဂကူဟီုဂှ်

စေတနာ လှာၜိုပ်

ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် ညောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကဵု တိုၚ်ပကဴတုဲ တရဴလေဝ် ဟွံသ္ၚောဲကွေံကွေံရ၊ နွံဆမွဲက္ဍဟေၚ်ဓဝ်ရ။
အကြာမွဲက္ဍကဵုမွဲမိဟ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ တာလျိုၚ်နွံသီုညးဖၟိုတ်၊ လညာတ် စိုတ်ဓါတ် ကာယလေဝ် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်အိုတ်တုဲ လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် အခိၚ်လက်ကရဴအိုတ် မိက်ဂွံကဵုချပ်ဗ္စာ ပါ်ပါဲဒးတုဲ ဂလာန်ဥက္ကဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ (ၜိုပ်ဍာဲ) ဟီု “ဂကူမွဲမွဲ ဒးနွံကဵုဒပ်ပၞာန်မွဲ ထေက်ရောၚ်” ရံၚ်ကဵုကြက်ဂလာန် မၞုံကဵုရှ်သာ သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒှ်တၚ်ပၟိက်ဇၞော်မွဲတုဲ ညးညးအဲအဲ နကဵုဂမြၚ်ညာဏ် ကေဝ်ပ္တိတ် ကွပ်ကၠေၚ်က္ဍဟ် မွဲထပ်တုဲမွဲထပ်၊ ကသပ်ခိုဟ်သွက်ဂကူဂှ် စွံအဓိကတုဲ လ္တူဂလာန်ဏံဝွံ ဒှ်ကြက်ဂလာန် မၞုံကဵုၚုဟ်မး သွက်ဂကူမွဲရောၚ်ဂှ် အဲအ္စာကၞေဟ် စေတနာ လှာၜိုပ် ပ္တိုန်ဏာဂုဏ်စရာဲ လ္တူကြက်ဂလာန်ဏံတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။
ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂကူတန်တဴဒၟံၚ် နွံလၟိဟ် (၁၃၅) ဂကူဂှ် ဇၟာပ်ဂကူရ နွံပၟိက်ကဵု အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲဂကူမွဲကဵုမွဲ ၜိုန်ဒက်ပ္တန်လဝ်ဗော်/ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် ဗီုညးကဵုညး နွံကီုလေဝ် ပ္ဍဲအရာလုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ကေတ်အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် ဒးဟီုအရေဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် သွက်ဂွံစဵုဒၞါ ဂကူဇကုရောၚ်။
အဓိက လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် ဒးရံၚ်ဗွိုၚ်ဇကုကဵု အကာဲအရာ ကောန်ဂကူဇကု ကၠာရောၚ်၊ ကောန်ဂကူမွဲ ဒပ်ပၞာန်လေဝ်နွံ၊ ပံက်လဝ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် နွံဟီုကၠာရ နွံဆယၟု ဗော်/ဒပ်ပၞာန်သၟးတုဲ လ္ပာ်ဇြဟတ်ဂှ်ဍိုန်လျ၊ ဇြဟတ်လွဟ်လေဝ် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ပၠန်မ္ဂး ပ္ဍဲအရာလုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ကေတ်အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် ဂွံမာန်ညိဟာ? ကောန်ဂကူဇကုရ ဟွံကဵုဇြဟတ်ကဵုဗော်/ဒပ်ပၞာန်ဂကူဇကုမ္ဂး ဇြဟတ်လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် လညာတ်က္ဍန်ကၠုၚ်ရောၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။
ဂွံဆဵုကေတ်ခန်လ္ၚတ်ဏံတုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် လ္ပာ်ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် သၠုၚ် ပေၚ်ကၟိုဟ်၊ လ္ပာ်ဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် (ဇြဟတ်ဗ္တိုက်) ပၠန်လေဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်နွံ၊ လ္ပာ်မှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ် တၠပညာ သၟတ် မိမ ညးဍုၚ်ကွာန်တံပၠန်လေဝ် စိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဂကူ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်၊ သွက်ဂကူဇကု ဣဝဵုဇၞော် ဒၠေၚ်ဇြိုၚ် တာလျိုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ် လုပ်ဗ္တိုက်ကေတ် အခေါၚ်အရာဂကူကဵု ကမ်ကုသိုလ်ဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန် ဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု တၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံရ။
၁) ဇြဟတ်တမ်ရိုဟ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဗော်/ဒပ်ပၞာန် ဒးနွံ။
၂) ဇြဟတ်မၞိဟ် ဇွောံမ လွဟ်လက်နက် ဒးဍိုက်ပေၚ်။
၃) စိုတ်ဓါတ် လွဳၜံၚ်သၟတ်တၟိ၊ ဇၟာပ်ညးအဲ ဒးကေတ်တာလျိုၚ်။
၄) ပရေၚ်ဒက်မိတ် အကြာဂကူမွဲကဵုမွဲ ဒးနွံ။
၅) ပ္ဍဲဂကူဇကု ဒးပံက်ပ္တိုန်ဂကောံနာနာမာန်။
၆) ပရေၚ်ဆက်စၠောံ မွဲဂကောံကဵုမွဲဂကောံ။
၇) ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ် ကွတ်ပၞာန်၊ ဒးကဵုပညာ (ပကတ်ပကေၚ်)။
၈) ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ် ညံၚ်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန် (IT)။
၉) ပရေၚ်စန်ဒက် အပ္ဍဲဂကူဇကု ညံၚ်ဟွံသ္ကုတ်ခြာ။
၁၀) ကမၠောန်ဂကူ ဒးချပ်ဒၟံၚ်လၟိုန်။
၁၁) ဒးသမၠုၚ်ပ္တိုန်စိုတ်ဓါတ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ၚ်။
၁၂) လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်၊ လညာတ်သၚ်၊ လညာတ်ဗော်/ဒပ်ပၞာန် ဒးဒှ်မွဲကသပ် မွဲဂၞန်။
၁၃) စေတနာ စွံအဓိကတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ခမဳသၚ်၊ ဗော် ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်ကေတ် စိုတ်ညးသ္ကံမာန် ပ္ဍဲဂကူဂှ်
ဒးဍိုက်ပေၚ်ရောၚ်။
ခေတ်အဆက်က်ကဵု အခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ တဵုပယျေဝ်ဒၟံၚ်ဘဝကောန်ဂကူ သ္ဂောံဍိုပ်ဍဴရာၚ်မောဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုလျးအရံၚ် ပ္ဍဲလ္တူဂၠးကဝ်ဂှ် ညးညးအဲအဲ လ္ပပၠအ်အခိၚ် လ္ပဇမၠိၚ်တ္ၚဲ ဝၚ်ကောန်ဂကူမွဲ – ကောန်ဂကူဂှ် ယဝ်ဟွံချူ ဟွံရံၚ်မ္ဂး ကြက်ဒးဆဵုဒဒိုက် ဇၞော်လ္တူနူဏံသၟးဟွံက ဘဝဍိက်လေဝ် ဆက်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာပၠန်ဏောၚ်တုဲ ကောန်ဂကူဇကုလေဝ် ကၠက်အာမာန်ဒၟံၚ်ဏောၚ်။
ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူပိုဲတ္ၚဲဏံ ညံၚ်ဂွံဍိုက်ပေၚ် တၟံကၠံပေၚ်ၚ်မာန်ဂှ် တာလျိုၚ်ခမဳသၚ်, က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် တၠပညာ, သၟတ် မိမ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သီုဖၟိုတ် ဒှ်အဓိကဇၞော်ဇၞော်တုဲ ပၞော်ဂၠံၚ်တရဴဂကူပိုဲကဵု တိုၚ်ပကဴဂတတေံ မၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ်။
ကောန်ဂကူမွဲမွဲ ဒပ်ရပ်လွဟ် ကေုာံ ဗော်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ်နွံ၊ ဗျူဟာ ပ္ဍဲဂကူလေဝ် လးလဝ်ဍိုက်ပေၚ် ဇြဟတ်စိုတ်ဓါတ်ကာယ နူတၠပညာ သၟတ်မိမ ညးဍုၚ်ကွာန် ခမဳသၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ ညဳသၟဟ် ဒှ်မွဲရမျာၚ်ကဵု ဗော်ရပ်လွဟ်ဂကူဇကုမ္ဂး ကောန်ဂကူဂှ် လုပ်ဗ္တိုက်ကေတ် အခေါၚ်အရာဂကူ က္လိဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞးမာန်ရောၚ်။
ဂွန် ညးဂွံလဝ်အဝဵု အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဝေၚ်ဒၟံၚ်ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္တူဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဗီုဆဵုဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ၊ ကောန်ဂကူညး ဇြဟတ်သ္ဂံၚ်ညး ဂစာန်လွဳၜံၚ်ပ္တိတ်ဒၟံၚ် စိုတ်ဓါတ်အိုတ်တုဲ လညာတ်ဂကူညးကဵုညး ဗီုညးအာဂွံဂှ် ညးကွာ်အာ၊ လ္တူဂၠံၚ်တရဴ ကောန်ဂကူ ညးလးလဝ်ဂှ် ဒှ်လၟေၚ်ကမၠောန်အဓိက က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးတံရ။
ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လ္တူညးဂွံလဝ်အဝဵုတံ ကော်တက်ကျာ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္တူခုၚ်ဂှ် ရံၚ်အာမွဲလ္ပာ်ပၠန်မ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ၊ တံၚ်အခိၚ် သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပန်ပှော် ညးသ္ကံတုဲ ဆအယာံမာတ် ဆက်ဇမၠိၚ်အယုက်ဍိက် ကောန်ဂကူတံပၠန်ရ၊ အတိုၚ်သၞောဝ်ဇကုအာတ်မိက်လဝ် အဓိက လ္တူခုၚ်ကဵု သၞောဝ်ဍေံဓဇက်လဝ်ဂှ် တၞဟ်ခြာဒၟံၚ် ညံၚ်ဍာ်ကဵုကၠေၚ် မဗ္ဂပ်ဟွံဂွံဂှ်ကီုရ၊ ၜိုတ်ဍေံကဵုဂှ်ဟေၚ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ ဒၞါဲဒှ်အဓိက သွက်ဂကူဂှ် ဍေံဟွံပံက်ကဵုရမျှာၚ်၊ သၞောဝ်ဍေံချူလဝ် ဂတမုက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်သွက်ဍေံတံဟေၚ်ရ။
ဂွံဒှ်အထံက်အရီု ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒၞါဲလဵုလေဝ် ထ္ၜးသက်သဳ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမာန်၊ ဂစာန်ဘပလလ္ပာ်တေံ ဝေၚ်ဂစိုတ်ဒၟံၚ်ညးသ္ကံ ထ္ၜးပြယာဲ ဥပ္ပါယ်တုဲ လ္ပာ်ဏံဂှ် ဍေံတက်ကျာ အယာံမာတ် “သွခိုဟ် ဂွံစပုၚ်စှေ်”ဟေၚ်ရ။
ခန်လ္ၚတ်ဏံ ဍေံကဵုဒၟံၚ်ပညာ နဲကဲအလီ သွက်ကောန်ဂကူတံရ၊ ကြက်ပညာအလီဂှ် တံၚ်ဗဇာမ္ဂး ဂၠိၚ်သ္ၚောဲမံၚ်ဏောၚ်၊ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဒးဒုၚ်သီအဝဵု ကဵုဒပ်ပၞာန်ကီုလေဝ် စိုတ်ဓါတ်ညးဟွံယှအ်တုဲ ဆက်ဒ္စဵုဒ္စးအာ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်တုဲ သီုပံက်ပ္တိုန်လဝ် ဒပ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် (ပဳဒဳအာပ်) ရ။
လ္တူဗော်ပၠန်ဂတးညးတံ ကော်ဂး ဗော်အေန်ယူဂျဳ လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ကေတ်အခေါၚ်အရာဂကူဟာ? လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ပၠံၚ်အဝဵုဟာဂှ် လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ရံၚ်ဒၟံၚ်အကာဲဖိုဟ်ရ၊ ရံၚ်အာ ရာဇာဝၚ်ဂကူဗၟာ ဂၠေံဂၠေံညိမ္ဂး ဒပ်ပၞာန် ဂွံလဝ်အဝဵုလၟုဟ်ဏံလေဝ် ဂကူဗၟာရ၊ ဗော်အေန်ယူဂျဳ ပံက်လဝ်ဒပ် (ပဳဒဳအာပ်) ဂှ်လေဝ် ဂကူဗၟာရ။
က္လေၚ်ရံၚ်အာ သၞာံ (၁၉၈၈) တေံ ကွးဘာတံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဒ္စဵုဒ္စးသၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန်တုဲ ဒပ်ပၠန်ဂတး ဂကောံကွးဘာ (ABSDF) မံက်ကၠုၚ် မွဲဂကောံဂှ်လေဝ် ဂကူဗၟာရ။
ပရေၚ်ကလိုက်ကၟဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ ဂကူဗၟာပါ်တိတ်က္ဍိုပ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဍေံတံကဵုဍေံတံ ကဵုက္ဍိုပ် ပၟပ်အဝဵုဟွံမာန် လ္ပထေၚ်သာ်ဏံညိ၊ ရံၚ်အာစုက်က်မ္ဂး ဗျူဟာသၞောတ်ဝ် ပၠံၚ်တိဍာ်ပၠန်ဂတး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏောၚ်လေဝ် ဟီုမာန်ရ။
ဇွိုန်လပှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲလၟုဟ်ဏံ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဂွံအဝဵု ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဍုၚ်တုဲ လ္ပာ်အလဵုအသဳပၞာန် ထ္ၜးဟိုတ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ-မမာဲဟွံလ္ဂူတပ်ဂးတုဲ သီထောံအဝဵု အလဵုအသဳ အေန်အေဝ်ဒဳ ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်ဂှ် ရှ်သာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂစာန်လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူ လ္တူခုၚ်ဂှ် ဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာပၠန်ရ။
ရံၚ်အာဍုၚ်ပိုဲဏံ ခုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံဍာံဒှ်ကၠာရလေဝ် နကဵုသၞောဝ်ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ် ဂွံဂံၚ်ကဵုသွဟ် သွက်အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် “ညးတၠခုၚ်ဂဗုတ်” ညးပိုၚ်ပြဳလဝ် အဝဵုထိၚ်ဒဝ်ဍုၚ်ဟေၚ်ရ ဒးဂံၚ်ပံက်ပါၚ် ဒးဂံၚ်ပြုပြေၚ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရ။
လဝေၚ်ဇာတ်လၟုဟ်ဂှ် ညးထ္ၜုတ်ပ္တိုန် “ခုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဂှ်ပၠန်ရ က္လေၚ်တက်ပလီုထောံတုဲ နလၟေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်သဳကၠဳ အခေါၚ်အရာဂကူ ဒးဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာ အကြာပေါဲပၞာန်သီအဝဵု ကဵု ခေတ်ကာလယဲကပ် ကဝ်ဝေတ် (၁၉) ဏံပၠန်ရ၊ ကြက်ရှ်သာ ဍုၚ်ဗၟာဏံ ဝၚ်ပရေံအာ ပ္ဍဲဂၠးကဝ် မွဲပ္ၚံက်ပၠန်ရ။
ဝါဒညးတံ ဗ္ဂေတ်ဒၟံၚ်စက်ယန် ကၟာတ်မုက် လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ဟုံဒၟံၚ်ဂစေအ်လ္ပာ်စး တက်ပယျေဝ်ဒၟံၚ်မအရေဝ် ကဵုကောန်ဂကူတံရ၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒှ်ဒၟံၚ်ဘဝဂကူ ကၠၚ်တၠနာဲ -ကၠၚ်တှ်ယာဲဂှ် ဂွံညိ သာညိ ကြပ်စိုပ်အာဍာ်ဏံတုဲ သ္ပအ်သာကဵုဘဝဂကူမ္ဂး ဘဝဍုၚ်ကၠေံဂှ်လေဝ် ဂၠိၚ်သ္ၚောဲအာမာန်တုဲ လ္တူပြယာဲ ဍာ်ပလာဲ ဍေံတံပၠာဲဒၟံၚ်ဏံ ကောန်ဂကူတံ ၚိတ်သုၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်မ္ဂး ဒးဆဵုအာ ဒဒိုက်ဂကူ မွဲပ္ၚံက်ပၠန်ဏောၚ်။
စိုတ်ကောန်ဂကူပိုဲတံလေဝ် ဟဳပြး ဒှ်အာပိပန်လွးမာန်တုဲ …
က) စိုတ်အိုတ်ကဵုဘဝဂကူ
ခ) လညာတ်ပံၚ်ကောံကဵုဂကူညး/တက်ပရးဇြဟတ်ဂကူဇကု
ဂ) သိက္ခာဂကူဇကုညံၚ်ဂွံသဝ် ဟီုဖျဝ်ဖျေံဒၟံၚ်လၟိုန်
ဃ) အထေၚ်ဍောတ် အထေၚ်သောဲကဵု အရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဘာသာ ဂကူဇကု
ၚ) ဝၚ်ဂကူဇေတ်တ် ဟွံကဵုမံက်ဂတဝ် လိုန်ဖျဝ်ကၟာတ်လဝ်
စ) ဟီုတွံ ပံက်ပါၚ်မ္ဂး စောဒက ပရူဂကူ ပရူဂကောံ
ဆ) ညာတ်ညးအာဂတ ဘပဠ တက်ပရဲ… လညာတ်မပ္တံသာ်ဏံ လုပ်ကၠုၚ်တုဲ ဒှ်အာညးဝိုတ်တၠိၚ်ဂကူရ။
“သုၚ်ကၠေံဂျိတုဲ ဟွံဂိုဟ်အာဲမိ၊ ဟွံဂိဟွံဂွ သၠာဲဘဝကဵုဆီဂကူညးတၞဟ်” ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံ၊ လၟုဟ်ဂကူမန် ပိုဲတံ နွံ (၁၀) ကိုဋ်ပြၚ်ၚ်ဂှ် ညးကဵုဇြဟတ်ကဵုဂကူဇကုဍာံဍာံဂှ် (၅၀) တၟံကၠံ နွံညိဟာ၊ ဂွံဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာဂကူဂှ် အဆံၚ်သဝ် ဇြဟတ်ဗ္တိုက် (၂၀) တၟံကၠံ၊ ဇြဟတ်ကဵုအရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ဂကူ (၇၀) တၟံကၠံ၊ ဇြဟတ်သှေ်ဒၟံၚ်တံဂှ် စွံလဝ်အရန်တုဲ ဇြဟတ်ဂလိုၚ်ဟီုလဝ်ဏံ နွံမ္ဂး အခေါၚ်အရာဂကူပိုဲ မံက်ပြဟ်ရောၚ်၊ ကောန်မန်မွဲစွံ ထောံလသာလဝ်ဂကူ ဂၠိုၚ်တဴကဵုကၠံသၞာံတုဲ စိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဇၟာပ်ညးအဲ လ္ပသ္ပအ်သာညိ၊ တာလျိုၚ်ဂကူဟီုဂှ် ဇကုကၠောန်မှ ဒှ်တာလျိုၚ်မာန်ရောၚ်၊ ဟီုကေတ်သၟးဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ဟွံသေၚ်၊ သီုစိုတ် သီုစရိုတ် ဂံၚ်ကၠောန် ဂံၚ်အာဂတမှ ကမၠောန်ဂကူဂှ် စိုပ်တိုၚ်ပကဴ ပြဟ်ဟ်မာန်ရောၚ်။
သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပကဴ ညံၚ်ဂွံဒှ် ညံၚ်ဂွံဍိုပ်ဍဴဂှ် ဂကူညးကဵုညး တဵုပလုမ်ဒၟံၚ်အိုတ်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂွံဒှ်ဍုၚ်ဂတာပ်ခေတ် ညံၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက သီုဒှ်ကၟိန်ဍုၚ်ဝါတ်ဒိုက် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံရ၊ ထံက်ရံၚ်ကဵု ညးဂွံလဝ်အဝဵု မွဲဒမြိပ်ဍုၚ်ပိုဲဏံမ္ဂး ပြုပြေၚ်လဝ် လၟေၚ်ကမၠောန် သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒှ်တၚ်ကော်ဆော သွက်ကောန်ဂကူမွဲရ၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဍုၚ်ၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ဟွံပတပ်ဂၠံၚ်တုဲ ကဵုဒၟံၚ်ဒဒိုက်ဘဲ ဂၠိုၚ်ကဵုဠက်ကိုဋ်၊ ပန်ဂစိုတ်ဂျိုၚ်ၚ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဗျူဟာစၞောန်ဗီုတိ ညးဒက်ပ္တန် အခေါၚ်အရာဂကူ ညးကဵုညး ဗီုဏံဂှ် ဒှ်ထေက်ဟာ…
ရံၚ်ကဵုပိုဒ်ဂလာန် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ပၠံၚ်အဝဵု ပါ်ထ္ကးဆီ မွဲဏှေံ မွဲဏှေံတုဲ အရၚ်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်သမ္မတပံၚ်ကောံ သွက်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ဒှ်မာန်ညိဟာ၊ ကၟိန်ဍုၚ်သမ္မတပံၚ်ကောံ ဟွံဒှ်ဏီကၠာလေဝ် အခေါၚ်အရာ ဂကူညးကဵုညး ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်ပြဟ်ဟ်မာန် အလဵုအသဳ တၠအဝဵုပၞာန် မဂွံလဝ်အဝဵုလၟုဟ်ဏံ ဂံၚ်ပံက်ကဵုပါၚ် ဂံၚ်ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် ပေၚ်ၚ်မာန်ဟာ….
တ္ၚဲဏံညးတံ ဂစာန်ကော်တက်ကျာ ကုဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂလိုၚ်ဂှ် အာနကဵုသၞောတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေတ်ဒရေဝ်ဏောၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် အာနကဵုသၞောတ်ဖေတ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်မ္ဂး ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဒက်ပ္တန်အာ အခေါၚ်အရာဂကူ ပြဟ်ဟ်မာန်ဏောၚ်။
ယဝ်အာအတိုၚ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အာဂတပၠန်မ္ဂး အဝဵုဂှ် ဒှ်အဝဵုဍေံပၠန်ရ၊ စနူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍေံတံ ပြံၚ်သၠာဲကၠေံ ယၟုဂကူဍေံတံ (နူကဵုယၟု. ဗမာ) ဂှ် က္လေၚ်သၠာဲစုတ်ယၟုတၟိ “မြန်မာ”ရ၊ ဣဏံဂှ် ဂွံဆေၚ်ကဵုအလုံကောန်ဂကူဂလိုၚ် (အလုံကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂလိုၚ်) ကီုဂးတုဲ ဒးခုတ်ပ္တန် “မြန်မာ” ဂးရ၊ ဂကူဗၟာဍေံတံလေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲဂကူကီုရ၊ ယၟု “မြန်မာ” ပ္ဍဲ(ပြည်ထောၚ်စုမြန်မာနိုၚ်ၚံတော်) ဂှ် ပံက်အဓိပ္ပါယ်စိုအ်- “မြန်မာ” ဟီုဂှ် ဍုၚ်တၠအဝဵုဟွံတန်၊ ဍုၚ်ကဵုက္ဍိုပ်ဟွံမာန်၊ ဍုၚ်ဟွံဆာန်ကောန်ဂကူ… ဒၟါနူဂှ်ရ က္ဍဟ်မျာန်မာဂှ်မြက်ဒၟံၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။
ဟွံဒးထ္ၜေက်မတ် ဟွံဒးကျောဝ်နကဵုမတ်ဒိပ် ယဝ်ဗက်အလိုက်ညးဂလိုၚ်မ္ဂး အတိုၚ်အလိုက်ဂှ်ဟေၚ် ဒဒိုက်ဂကူ ဇၞော်နူဏံ ဒးဆဵုပၠန်ဏောၚ်၊ ညာတ်ဒၟံၚ်နမတ်ရ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အာနကဵုစိုတ်ဓါတ် ဆာန်ဂကူညဳညဳမ္ဂး စိုပ်တရဴဂၠိုၚ်ရ၊ “ဍုၚ်မ္ဂးဂှ် အာတ်ကေတ်သၟးသၟး ဂွံဟွံသေၚ်၊ ပိုဲဒးပၠံၚ်ဗ္တိုက်လဝ်ဖအိုတ်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူဗၟာတံဟီုလဝ်” ရံၚ်ကဵုဂလာန်ဏံတုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သဳကၠဳဒၟံၚ်ကဵုဂကူဗၟာဂှ် ဖအောန်ဖျေံအခိၚ်တုဲ ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဘဝမတုပ်တံ ကေတ်လညာတ်မွဲ လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက်ဗွိုၚ်ဇဳ ဂၠံၚ်ညး ညးလုပ်ပေါဲဗ္တိုက်မ္ဂး အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူဂှ် ကြက်က္လိဂွံမာန် ဗွဲစၟတ်ရောၚ်။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.