Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဂၠံၚ်တရဴကောန်ဂကူဗၟာပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် သၟဟ်ညံၚ်ရဴတုဲတုဲတေံပၠန်ဟာ?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

ကောန်ဂကူဗၟာတံဂှ် ဂွံဗၠးၜးနူသၟဝ်တဲအၚ်္ဂလိက်တုဲ နကဵုလညာတ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ စနူအဲညးချူလိက်ဏံ ဟီုဂးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ဂကူဗၟာတံရ ဂွံအာဗၠးၜးတုဲ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဆက်ဒှ်အာဍိက် သၟဝ်ဂကူဗၟာတံရ၊ ဟိုတ် ဂှ်ရ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ရပ်လွဟ်မ္ဒးပၠန်ဂတးဒၟံၚ်ကဵု အလဵုအသဳဂကူဗၟာတံ အဆက်က်လအ်ကၠုၚ်ကဵု(၇၀)သၞာံရ၊ ပရေၚ်ဒးဒုၚ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက် ကုညးတၠအဝဵုတံဂှ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံသၟးရဟာ? ကောန်ဂကူဗၟာတံရော? ဗၠးၜးဒၟံၚ်အိုတ်ကီုရ ဟာ? ဂကူဗၟာတံ ဗၠးၜးဒၟံၚ်ရပိုဲတံသ္ဂးလဝ်တုဲ အခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏံ ကောန်ဂကူဗၟာတံ ရပ်လွဟ်က္လေၚ်တဝ်စၞေဟ်မံၚ်ကဵု အလဵုအသဳ မေန်အံၚ်လှာၚ်တံအိုတ်ရ၊ ဝၚ်ပၠန်ဂတးဗၟာကဵုဗၟာ နူကဵုဍုၚ်ဗၟာ ဂွံဗၠးၜးနူသၟဝ်တဲအၚ်္ဂလိက်တုဲ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ် လ္ၚတ်ရံၚ်မ္ဂး …..
နူကဵုဍုၚ်ဗၟာ ဂွံဗၠးၜးနူသၟဝ်တဲအၚ်္ဂလိက်တုဲ စဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏံ ဂၠံၚ်တရဴပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဂကူဗၟာဗတိုက်ကဵု အ လဵုအသဳဗၟာ သီုပၠန်ဂတးတမ်ကညၚ်(နွေဦးတော်လှန်ရေး)၂၀၂၁၊ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ပဳဒဳအေပ်ဏံမ္ဂး ပေၚ်ကၠုၚ်(၄)အလန်ရ၊ အ လန်ကၠာအိုတ် ကရောံပရေၚ်ဗၠးၜးဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ ဝါဒကောန်မျူနေတ်တံ သပုန်စုၚ်မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ဂှ် မွဲအလန်၊ လက္ကရဴဂှ် ဟိုတ်နူပၞာန်နေဝေန် သီအဝဵုတုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံဥူဏု က္ဍိုက်ပ် နကဵုအလန်ဒုတိယ ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ရ၊ ကြဴဂှ် ဟိုတ်နူသီအဝဵု(၈၈)တုဲ နကဵုယၟု ABSDF ဒပ်ပၞာန်ကွးဘာ(၈၈) ထပ်မံက်ကၠုၚ် နဒဒှ်အလန်တတိယ မွဲအလန်ပၠန်ရ၊ အလန်လက္ကရဴ အိုတ်ဏံဂှ် ပဳဒဳအေပ် ဆက်မံက်ကၠုၚ်ရ။
ထံက်ရံၚ်ကဵု ဝၚ်ပၠန်ဂတးဂကူဗၟာ အတိုၚ်မချူလဝ်ပိုတ်လ္တူတေံမ္ဂး ကၠာတဲဂှ် သီုစိုတ်သီုစရိုတ် ၜိုန်ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်နွံကီုလေဝ် ဒုၚ်ဒဝ် ဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ ဟိုတ်ဍေံလေဝ်နွံဂၠိုၚ်ကဵုသာ်ရ၊ နကဵုပထဝဳ တိဍာ်သွက်ဂွံဖျေံဗဒိုပ် ပယျဵုကေုာံဂၞဴဒဵုဟၟဲကီု၊ ဌာန်ဒၟံၚ်ကြပ်မံၚ် ကဵု အလဵုအသဳကီု၊ စိုတ်ဓာတ်ကောန်သၟတ်ဂကူဗၟာတံ ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ပရေၚ်ဒးဒုၚ်အုပ်ဓလီု စိုတ်ဂိ ဟွံတုပ်ကဵုသၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု ဟိုတ်မပ္တံသာ်ဏံတုဲ ပၠန်ဂတးဂကူဗၟာတံ အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်ရ။

ဂကူဗၟာတံဂှ် ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်မ္ဂး လၟိဟ်သၟတ်ဂကူဗၟာတံ အခိၚ်ကာလလၟုဟ် လၟိဟ်နွံအကြာဗၞတ်ကိုဋ်(၁၀၀) ဇြဟတ်နွံတဴရ၊ မွဲဒ မြိပ်ဝၚ်ဗၟာ စနူကဵုခေတ်နာန်ဆုၚ် စဵုကဵုစိုပ်ခေတ် အနဝ်ရထာ၊ ပယျေအ်နံၚ်၊ အံၚ်ဇေယျတံ သရာဲပၞာန်ဗၟာမၞုံကဵုသတ္တိ ဗတိုက်ပၞာန်စောန်န် ၜိုန် နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ်အဆက်က်ကီုလေဝ် ပၠန်ဂတးအလန်ဏံ အဆံၚ်သဝ်အိုတ် ညံၚ်ရဴသ္ကိုပ်ဗိုလ်အံၚ်သာန် ဒက်ပတန် ဒပ်ပၞာန်ပၠန်ဂတးဗၟာမွဲမာန်ဟာ ဣဏံဂှ် ဒှ်တၚ်သၟာန်မွဲဇၞော်ဇၞော်ရ။
ဂၠံၚ်တရဴပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဗၟာ ညံၚ်ရဴပၟတ်ဆံက်
(က) သပုန်သာ်ဇဳကောန်မျူနေတ်ဗၟာဂမၠိုၚ်

“ဗၠးၜးမက္လိဂွံနၚ် နူလိက်ကသုက် အံၚ်သာန်-အေတ်တလဳဂှ် ဒှ်ဆဗၠးၜးပတောံဟေၚ်ရောၚ်၊ ဗၠးၜးဟီုဂှ် အာတ်ပညဳကေတ်ဂွံ ဟွံသေၚ်၊ ဒးဗတိုက်ကေတ်ရောၚ်၊ ကရောံပရေၚ်ဗၠးၜးဂှ် ရဲကွေတ်ဝါဒတဲပါဲ ဝါဒကောန်မျူနေတ်တံ သပုန်သာ်ဇဳ မံက်ဂ တဝ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ သပုန်ကောန်မျူနေတ် တဃေန်သိုဝ်၊ တဃေန်ပတိၚ်ဒေန်၊ တဃေန်တာန်ထောန်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဂေတ်ဂၠးတိ ဗက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ကောန်မျူနေတ်ဍူၚ်သ်အာၚ်တံရ၊ တမ်အာဒိကိုပ်ကၠာဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သပုန်ကောန်မျူနေတ် တံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အထေၚ်ဇၞော်ဂွံအထိုၚ်အသး ဗွဲမလောန်ရ။
နကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သပုန် ကောန်မျူနေတ်တံဂှ် နကဵုအရီုအဗၚ်သြန် ကေုာံ လွဟ် နူကဵုရာတ်ယှာ၊ ကြုက် ဍုၚ်တဲပါဲ ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တံ က္လိနၚ်ဂွံမာန်ဏောၚ် ထေၚ်ကေတ်လဝ်ရ၊ ဆ္ဂး ဗီုထေၚ်စၟဳစလဝ်ဂှ် မုလေဝ်အစောန်စရာဲဟၟဲတုဲ ဒပ်ရပ်လွဟ် ဗၟာမဍိုက်လဝ်က္ဍိုပ် သ္ဇိုၚ်အာၚ်ဒဳအိုဝ်လိုဝ်ဂျဳဂှ် ဒေါမ်သရိုဟ်ဒှ်အာပတေၚ် ကရောံကၟာၚ်ပါလေန်မဒေါမ်သရိုဟ်စှ်အောတံဂှ် ရောၚ်။
(ခ) ဂကောံသပုန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဥူဏု ကေုာံ ဗိုလ်လက်ျာ
ဗွဲကြဴဂှ် ဟိုတ်နူဗိုလ်နေဝေန်သီအဝဵုတုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ(၁၉၇၀)ဂှ် ညးမဗတိုက်သ်အးလဝ်သပုန်သာ်ဇဳ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံဥူဏု နကဵု အလဵုဇကုညးတေံ အာစိုပ်တိဍာ်ပယျဵုသေံ ဒက်ပတန်တိုန် ဗော်ပါလဳမာန်ဒဳမဵုကရေဇြဳ(PDP)တုဲ ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးကဵု အလဵုသဳပၞာန်ဗိုလ်နေဝေန်ရ၊ သၟဝ်ပၠတရဴ(PDP)ဂှ် ဒက်ပတန်ဒပ်ပၞာန်ဆာန်ဍုၚ်(ပြည်ချစ်တပ်မတော်) အပ်ပြာပ်တာလျိုၚ် ကုဗိုလ်လက်ျာ (ညးမဒှ်ဒု-ညးက္ဍိုက်ပ်ပၞာန်ယျေဝ်ဗဝ်တုၚ်ကျိက် သ္ကိုပ်ဗိုလ်အံၚ်သာန်တေံ) နဒဒှ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်တုဲ ဒက် မိတ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မပ္တံကရေၚ်၊ ကချေၚ်၊ သေံ၊ မန် ကေုာံ ပအိုအ်တံရ။
နအလဵုဇကုဥူဏုလေဝ် ရပ်လွဟ်တုဲ အရီုအဗၚ်သြန်နူ CIA လေဝ် က္လိဂွံလဝ်ရ၊ အခိၚ်တေံ ကေတ်အဆက်ကဵု ညး မဒှ်ဝန်ဇၞော်အပ္ဍဲဍုၚ် ဍုၚ်သေံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် Charusathien တုဲ ကၠောန်သ္ပအစဳအဇန် ဆဵုဂဗကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဍုၚ်အ ရၚ်တံမာန်ကၠုၚ်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် အထေၚ်ဇၞော်ကၠုၚ်ကဵုဥူဏုတံရ၊ ဥူဏုဏံ ဒှ်ညးရီုဗၚ်သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူတံရောၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံစၟဳစရ၊ ဆ္ဂး ဂွံပိပန်သၞာံဂှ် ဥူဏုစိုပ်အာ ဍုၚ်အိန္ဒိယတုဲ ကေတ်ထောံဇၞူရ။
(ဂ) ဂကောံရပ်လွဟ်ဗၟာ ကွးဘာ (၈၈) က္ဍိုက်ပ်
ကရောံကလိုက်ကၟဵုဒစာံပန်မဂှ် ပၠန်ဂတးဗၟာ လပှ်တတိယထပ်မံက်ကၠုၚ်ပၠန်ရ၊ ကွးဘာဗၟာတံ စိုပ်အာတိဍာ်ပၠန်ဂတး KNU တုဲ ရပ်လွဟ် သွက်သ္ဂောံတဝ်စၞေဟ်ကဵု ပၞာန်သီအဝဵု သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်သဝ်မံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲပယျဵုသေံဂှ် ဒက်ပတန်ဒပ်ပၞာန်ဒဳမဵုက ရေတ်တေတ် ပစၞးကဵုကွးဘာအလုံဍုၚ်(ABSDF)ရ၊ ကၠာတဲဂှ် ဇြဟတ္ၜိုန်ဇၞော်ကီုလေဝ် ဂွံပိပန်သၞာံဂှ် ဓဝ်သံသယအပ္ဍဲဂ ကောံ ကေုာံ ပၠံၚ်သ္ပက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးသ္ကံ ထ္ကးပြးညးသ္ကံ စဵုကဵုအပ္ဍဲဇကုကဵုဇကု ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ညးသ္ကံတုဲ လက်က္ကရဴ ဇြဟတ်ဍိုန်စှေ် ဍိုန်စှ်အောရ။
(ဃ) ဂကူဗၟာဂမၠိုၚ် ရပ်လွဟ်အပ္ဍဲ (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ (ပဳဒဳအေပ်)

သၟတ်ဂကူဗၟာတံ နကဵုအလန်စတုတ္ထ ရပ်လွဟ်တဝ်စၞေဟ် ပၠန်ဂတးကဵု တၠအဝဵုပၞာန် နကဵုသၟဝ်ယၟု(ပဳဒဳအေပ်)ပၠန်ရ၊ အခိၚ် ကာလတ္ၚဲဏံ နကဵုစရၚ်လ္တူလပှ်ကျာ ဂကောံ(ပဳဒဳအေပ်)နွံဒၟံၚ်အကြာ(၃၅၀)ကဵု(၄၀၀)တုဲ ဂကောံချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗလးတိ ဍာံဍာံဂှ် နွံအကြာ(၁၀၀)ဂကောံရောၚ် ဆိၚ်ဆကေတ်ရ၊ ဇြဟတ်ရဲရပ်လွဟ်ဂှ် နွံအကြာမသုန်ဠက်ကဵု မွဲကိုဋ်နွံမာန်ရ၊ လ္ပာ်ရးဇၞော်သေတ်ဂါၚ်မွဲရးဓဝ်ဂှ် ဂကောံပျူသဝ်ထဳ သၟဝ်ကံၚ်ဇြဳပၞာန်နွံ(၇၀)ဂကောံပြၚ်ရ၊ သၟတ်ဂကူဗၟာ နွံလၟိဟ်ပ္ဍဲကဵုကိုဋ်(၁၀၀)ဂှ် ရပ်လွဟ်က္လေၚ်တဝ်စၞေဟ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန် နွံဆ(၁)က္ဍိုပ်ကၠံဓဝ်တုဲ တော်ပတောံၜတ်ကဵု ဂကူကောန်ဍုၚ်အ ရၚ်တၞဟ်ဟ်တံ နကဵုဗ္ၜတ်က္ဍိုပ်ကၠံမ္ဂး အောန်နူကဵုသၟတ်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်တံ ဗွဲမလောန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၟတ် ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တၞဟ်တံဂှ် (၁၀)က္ဍိုပ်ကၠံလ္ပာ်လ္တူ လုပ်နွံပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ပၠန်ဂတး ဂကူညးကဵုညးရောၚ်။
က္လေၚ်သရုပ်ကၠေံမ္ဂး…
ပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ်ဏံ လၟိဟ်သၟတ်ဂကူဗၟာတံ ရပ်လွဟ်လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗတိုက် နကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်ကီုဒှ်၊ နကဵုဇြဟတ်ပၞာန်ကီုဒှ် ဂွံစိုပ်အ ဆံၚ် ပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဟွံကြပ်စိုပ်လးလးဏီရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် နူကဵုဍုၚ်ဗၟာက္လိဂွံလဝ် ဗၠးၜးနူကဵုအၚ်္ဂလိက်တုဲ ပ္ဍဲ ဝၚ်ဗၟာ ဇြဟတ်ပၠန်ဂတးဗၟာကဵုဗၟာ ၜိုတ်ကေၚ်နွံကၠုၚ် အလန်ဏံဂှ် ဒှ်ဇြဟတ်ဇၞော်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ၊ တၠပညာခါတ်အကာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လဵုလေဝ် ပ္ဍဲ(၂၁)ဗွဝ်ကၠံဏံ သၟတ်ဂကူဗၟာတံ မ္ဒးပၠန်ဂတးကဵု အလဵုအသဳဗၟာတံ ညံၚ်ရဴလၟုဟ်ဏံရောၚ်ဂှ် ခါတ်လဝ်အကာဲဟၟဲရောၚ်။
အတိုၚ်ချူကပှ်လဝ်ဝၚ်ဗွဲလ္တူတေံဂှ်ရ အခိၚ်လၟုဟ် အေန်ယူဂျဳ ကေုာံ သၟတ်ဂကူဗၟာတံ ရုဲစှ်ကေတ်ဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် အလန်ဏံဂှ် စဵုကဵုက္လိဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞး လုပ်ပေါဲဗတိုက်မာန်ဟာ? သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး အတိုၚ်ပုမ်ဇာတ်တြေံတေံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်မျူနေတ်ဗၟာ ကေုာံ ဥူဏု ကဵုလဝ်တၚ်စၟဳစလဝ် ကုပၠန်ဂတးကောန် ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်တုဲ စိုပ် လ္ဒောဝ်ဂၠံၚ်တရဴ ဍောၜိုတ်အိုတ်ဇိုၚ်တဲ ဟဲအာအတိုၚ်ဂှ်ပၠန်ဟာ? အကြာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ထ္ကးပြးအာညးသ္ကံတုဲ သီ ဇာတ်ဟာ? ထိၚ်ညးသ္ကံဟွံမာန် သီဗ်ၜောဝ်ညးသ္ကံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်ဟာ? ဗွဲတၟေၚ်… ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ပတိတ်သုၚ်စောဲ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုဂျဳတုဲ သၟာပၠန်ဂတးဂကူဗၟာတံ ပၠးတဲဗလးကၠေံလွဟ်ဟာ?
ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ဒှ်ရ လုကဴဗ္ဒါဲ(၇၀)သၞာံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ် ဗတိုက်သရိုဟ်ဒၟံၚ် သၞောတ်ဝ်တၠအဝဵုပၞာန် ဟၟဲကဵုပေါဲအံၚ်ဇၞးဏီ ရ၊ နကဵုလညာတ်ပိုဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဂကူဗၟာတံဂှ် ပၞာန်ကီုဒှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ကီုဒှ် ဂကူမၞုံကဵုစိုတ်ဓာတ်မဟာဝါဒဳဖအိုတ်ရ၊ ၝၜါဏံ ဂွံအဝဵုမွဲမွဲဏောၚ်ဟီုမ္ဂး ၝလဵုလေဝ်ပိုဲဟွံသာဒၟံၚ်ရရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အကြာၝၜါဏံကိတ်ညးသ္ကံဂှ် လ္ပခရေပ်မတ်မၚ်ကျောဝ်ပၞော် သွက်ဂုဏ်ဖဵုဂကူဇကုညိ၊ အဃောကျောဝ်ဒၟံၚ် သွက်ဂုဏ်ဖဵုဇကုဂှ် ညံၚ်ဟွံဂွံကဵုဒးဍာ်ဗဝ်ဒးဝါဲ ဒှ်အာဂုဏ်ဖဵုသွက်သၞဂှ် ကိစ္စဇၞော်တဴဗွဲမလောန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.