Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံ၊ ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်တအ်တုဲ နကဵုလညာတ်ညးတအ် ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ် “ဇြဟာန်မန်” သၟတ်မွဲတၠ

ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် နကဵုအဲတှေ်ဍေံဟွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတၚ်နၚ်တအ်၊ ပရိုၚ်ဒးဒှ်ဟွံဍာံတအ် မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် ပရိုၚ်ဖန်ဗဒှ်သွက်မၞိဟ်တအ် ဂွံဒှ်သံသယကီု ဂွံဒှ်ထေၚ်ဗၠေတ်ညးသ္ကအ်ကီု ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ပြဒညှာအကြာပွဳပွူဂှ်တှေ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲကီုရ။ မွဲအဆက်ဓရ်ဟီုပရိုၚ်ပတောံကဵဵုဒှ်၊ ပရိုၚ်ကဵုဒှ် ပရိုၚ်ဟီုမ္ဂးတှေ် ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၚ်နၚ်၊ ဒးဒက်ပတိုန်လဝ်ကဵုတၚ်နၚ်မွဲဏောၚ်အဲကၠိုဟ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်ရ ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် တၚ်နၚ်ပတောံလေဝ်ပိုဲဟီုစဂွံရ။

ပတှေ်ဒးအာ လ္ပာ်ပရိုၚ်ပတောံပရေံပရေံတအ်ဂှ် ဒှ်အန္တရာယ်သွက်ဘဝပိုဲသၟးဟွံက၊ ဒ္ဂေတ်ပိုဲဟီုအရေဝ်ပိုဲတအ်လေဝ် လီုလာ်အာမာန်ရောၚ်။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ်မုရော၊ ဗီုလဵုညာတ်ရော။

သွဟ်။   ။ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် နကဵုအဲတှေ်ဍေံဟွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတၚ်နၚ်တအ်၊ ပရိုၚ်ဒးဒှ်ဟွံဍာံတအ် မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် ပရိုၚ်ဖန်ဗဒှ်သွက်မၞိဟ်တအ် ဂွံဒှ်သံသယကီု ဂွံဒှ်ထေၚ်ဗၠေတ်ညးသ္ကအ်ကီု ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ပြဒညှာအကြာပွဳပွူဂှ်တှေ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲကီုရ။ မွဲအဆက်ဓရ်ဟီုပရိုၚ်ပတောံကဵဵုဒှ်၊ ပရိုၚ်ကဵုဒှ် ပရိုၚ်ဟီုမ္ဂးတှေ် ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၚ်နၚ်၊ ဒးဒက်ပတိုန်လဝ်ကဵုတၚ်နၚ်မွဲဏောၚ်အဲကၠိုဟ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်ရ ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် တၚ်နၚ်ပတောံလေဝ်ပိုဲဟီုစဂွံရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ် ဗီုလဵဵုဍေံတအ်မံက်ကၠုၚ်မံၚ်အကြာပွဳပွူပိုဲတအ်မာန်ရော။

သွဟ်။   ။ပ္ဍဲခေတ်ကာလလၟုဟ်ဂှ်တှေ်ဍေံမံက်စလ္တူsocial mediaရဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ဗီုညးအဲဂှ်ပတိုန်ပရိုၚ်ဂွံမံၚ်ဖအိုတ်တှေ် ပိုဲဂွံထိၚ်လေဝ်ထိၚ်ဒဝ်စဝါတ်မံၚ်ရ။ လဆောဝ်တှေ် မၞိဟ်မွဲဂှ် ၜိုတ်ရဍေံဟွံတီ ဗီုပြၚ်ချူပရိုၚ်ကီု၊ နဲကဲဒးဝေၚ်ပါဲထေက်တအ်ဂှ်ကီု၊ ဗီုပြၚ်ဒးစၟဳစၟတ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ်ကီု ၜိုတ်ရဍေံတအ်ဟွံတီကၠာကီုလေဝ် ချူပတိုန်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ပတောံဇဏံမံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာပွဳပွူပိုဲတအ်ဂၠိုၚ်ရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ် ဗီုလဵုဍေံဇီုကပိုက်မံၚ်ကဵုညးဒေသပိုဲတအ်ရော။

သွဟ်။   ။ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ဗီုဍေံတအ်ဒးစိုတ်ဂှ်ချူပတိုန်မံၚ်ဂှ်ရ ရဲသုၚ်စောဲsocial mediaတအ် ညာတ်ဒးတုဲ ပတှေ်ဒးအာလ္တူပရိုၚ်ဂှ်တုဲမ္ဂး ညးတၞဟ်ဟီုလဝ်အရေဝ် မပ္တံကဵုအရေဝ်ရိုၚ်ၚ်၊ အရေဝ်ဟွံဂပ်ဂေါဝ်တအ်ဂှ် ဆဵုဒးအာတုဲတှေ် ဟဂှ်လေဝ်ဟီုဗက်ဒးအာကီု၊ ဒ္ဂေတ်ဟီုအရေဝ်ဇကု ဍေံယုတ်သဝ်ဇှေ်ဏောၚ် ဍေံလီုဗက်အာမာန်ရောၚ်။ တုဲပၠန်မွဲသာ်ဂှ်ပၠန် ၝပရိုၚ်ပတောံဂှ်ရ ကေတ်လဝ်ပရိုၚ်ပတောံဂှ်တုဲ တြးပတိတ်အကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တှေ်ယဝ်ရပရိုၚ်ဂှ်ပရိုၚ်ဘပလတှေ်သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ဒှ်ပရိုၚ်ဘပလဏောၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ဒှ်အာဓဝိၚ်လ္တူပရိုၚ်ဂှ်ဒှ်မာန်ဂှ်ရ ဇီုကပိုက်မံၚ်ကဵုညးဒေသတအ်ရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံတအ် ညံၚ်ဂွံအောန်အာမာန်ဂှ် ဗီုလဵုပိုဲတအ် ဒးဝေၚ်ပါဲထေက်ရော။

သွဟ်။   ။ဇကုဂှ် သၟာချူပရိုၚ်ကီုကဵုဒှ်၊ သၟာချူပရိုၚ်ဟွံသေၚ်ကီုကဵုဒှ် ဒးလ္ရတ်တီကၠိုဟ်လဝ်သၞောဝ်ချူပရိုၚ်ဏောၚ်။ သၞောဝ်ချူပရိုၚ်ဟီုဂှ်တှေ် တၚ်နၚ်ဗီုလဵုမွဲဒးပါလုပ်၊ တၚ်နၚ်ဗီုလဵဵုမွဲဒးဝေၚ်ပါဲထေက်ဂှ်လေဝ် ဇကုဒးလ္ရတ်လဝ်ကီုဏောၚ်။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ်တှေ်ဂကောံသၟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ဒေသဇကုကဵုဇကုကီု၊ ဂကောံသၟာဇန်မန်ပိုဲတအ်လေဝ် ပ္ဍဲဒေသမန်ကီု၊ ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ကီု စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံဏံတုဲ ဗီုလဵုဒးဝေၚ်ပါဲထေက်တအ် နဲကဲလဵုမွဲဒးသ္ပထေက်တအ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ညးဒေသတအ်ဂွံပါ်ပါဲဒး၊ ညံၚ်ဂွံတီကၠိုဟ်လ္တူပရိုၚ်ပတောံမာန်ဂှ် ဂကောံမန်နာနာတအ် ကဵုတန်ပတောန်ကဵုညးတအ်မာန်ကၠုၚ်မ္ဂး ပရိုၚ်ပတောံဇဏံဂှ် ဍေံအောန်အာမာန်ဏောၚ်။ တုဲပၠန် ပိုဲဆဵုတမ်ရိုဟ်ပတောံမွဲမွဲ ပိုဲပါ်ပရအ်ဒးအာပရိုၚ်ဂှ်တုဲ ညးတၞဟ်ဆဵုဒးမ္ဂး ဓဝိၚ်ဂှ်စိုပ်အာပ္ဍဲညးတၞဟ်ဖအိုတ်ဏောၚ်။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ်ဗှ်ဏာပရိုၚ်မွဲမွဲတှေ် ပိုဲတအ်ဟွံတီချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်တှေ် ညံၚ်ဟွံဂွံလဴစကဵုညးတၞဟ်၊ ညံၚ်ဟွံဂွံပါ်ပရအ်ဒးအာပြဟ်ဂှ် ပိုဲဒးစွံသတိရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.