Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ကံတောမ် မန်တ္ကံ – တ္ၚအ်သွက်ဂကူ

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

ကံတောမ်ဝွံ ဒှ်ကွာန်မန် မနွံပ္ဍဲတ္ကံရ။ ဂကူမန် ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠာဲ၊ ဂွိုအ်ကၠက်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဇောတိက မၚ်မွဲကၠုၚ်လဝ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်ရ။ လိက်လလောၚ်တြး ဌာနပညာ ဒဒှ်ရ ဒက်ဂကောံ “ညးဆာန်ကၟိန်ပရေၚ်ပညာဂကူမန်”ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလ္တူလပှ်ကျာတုဲ နာဲအာဲမန် ကေုာံ တၠဂုန်အ္စာ ပညာဒဳပ စိုတ်လုပ်စကဵုဂကောံတုဲ ဂိတုပသာ် (၇) မံက် အခိၚ်လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ ကၠုၚ်လုပ်ဂကောံ သွက် (၂၅) သၞာံ ပ္ဍဲရုၚ်ဌာနပညာပါ် ဍုၚ်မတ်မလီုရ၊ မွဲအဆက်ဓဝ် တၠဂုန်အ္စာ ကော်ဘိက် နူဌာနပညာ အာဟီုတွံ ပရေၚ်ပညာ ဘာကောန်ဂကူ ပ္ဍဲကွာန်ကံတောမ်ကီုညိ။ ကွာန်ပိုဲ ဟိုတ်နူနွံပ္ဍဲတ္ကံတုဲ ဂကောံမန်တံ ကၠုၚ်စိုပ်အောန်တုဲ ဂကူမန် ကောန်ကွာန်ပိုဲဟွံတီ၊ ဟွံစီကၠး ပရေၚ်မန်၊ ပရေၚ်ပညာမန် ကွေံကွေံရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာပိုဲ ဒဒှ်ရဂိုတ်ဂစာန်ဒၟံၚ် သွက်ဂကူမန် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠေံကၠက်ဂှ် ဂကူမန်၊ ဂကောံမန်တံ တီအောန်ကွေံကွေံရ။ ကွာန်ပိုဲဂှ် ဒှ်ကွာန်တ္ကံ ၜဳသာန်လောန် မဗိုၚ်ဂေတ်ကၠောံလဝ်တုဲ မ္ဒးအာ နကဵုဂၠုၚ်စက်နှေဝ် (ပဲ့ဂျိတ်) ရ။
ကောန်ၚာ်ဍောတ်တ်တံ ဟိုတ်နူဍေံတံ ဗ္တောန်လိက် ကတ်လဝ်ပညာ ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳသၟးတုဲ ဍေံတံဟီုဂး အရေဝ်ဗၟာဂၠိုၚ်၊ ဍေံကဵုဍေံမ္ဂး ဟွံမိက်ဟီုဓရီုအရေဝ်မန်ရ။ ဗီုဘာတြေံကွာန်ကံပံက် မၞိဟ်ဍောတ်တ်တံ ဟီုအရေဝ်ဗၟာဂၠိုၚ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဗက်အလိုက်စိုတ် မၞိဟ်ဍောတ်တ်တုဲ ကဵုသဳဗတ်ဗၟာ၊ တွံဓဝ်လေဝ် ဗတ်ဗၟာတုဲ လၟုဟ်ကွာန်ကံပံက်ဂှ် မန်ကြပ်ကၠက်အိုတ်ဣရ သာ်ဝွံ နာဲအာဲမန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးကဵု ညးလျိုၚ်ဌာနပညာတံရ။ ဟီုဂး သဳကၠဳညးသ္ကံ ဂၠိုၚ်ကဵုပရောပရာတုဲ တၠဂုန်အ္စာပညာဒဳပ ဆိၚ်ဖါတ်တ္ၚဲ သွက်ဂွံအာဟီုတွံ သောၚ်က္လးပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကွာန်ကံတောမ် ဂိတုပသာ် (၁၅) မံက်၊ အခိၚ် (၁၂) နာဍဳရ။
ညးချူလိက်ဝွံ ဆဵုညးဇၞော်ကွာန်၊ ဆဵုညးဇၞော်ဇၞော်တံတုဲ သၟာန်စိုပ်အာ ပရောဝၚ် ကွာန်ကံတောမ်ဏံရ။ နာဲပေ ဟီုလဴထ္ၜး ပရောဝၚ်ကွာန်ကံတောမ်၊ လောန်ကၠုၚ်သၞာံ ဗွဲမလံတေံ သေဌဳမန် နာဲမန်ထဝ် ဇာတိကွာန် ကံနှာတ် မကၠောန်သွံဒၟံၚ်ဆုတုဲ ညးသ္ပလဝ်တၠစိၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဖ္ဍိုက်ရ။ ညးဂၠာဲခအံၚ်တိ သွက်စိၚ် ဂွံဂၠာဲစစၞ၊ ဂွံဇူဒီု၊ ဂွံမၚ်ဗ္စစိၚ်တုဲ ညးစိုပ်ကၠုၚ် လ္ပာ်တ္ကံဝွံရ။
ဒၞါဲညးတံ မၚ်လဝ်စိၚ်ဂှ် တံဝါဒိတေံ မၞိဟ်မၚ်စိၚ်တံဟေၚ် သ္ပဒ္တဴရ၊ ဗွဲကြဴ မၞိဟ်နူကံဗိန်,ကြေဝ်ဏာ ကၠုၚ်ဂၠာဲတိကၠအ် သွက်ဂွံတဵုဂူကၠအ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ် မွဲက္ဍိုပ်တုဲမွဲက္ဍိုပ်ပၠန်ဂှ် မၞိဟ်ဂၠိုၚ် ဒှ်အာကွာန်ကံစိၚ်ရ။ နူဒၞါဲမၚ်စိၚ်ဂှ် နာဲမန်ထဝ် ကဵုကၠုၚ်ဍုန်ပုၚ် ဒၞါဲတၞဟ်မွဲဒၞါဲရ။ ဒၞါဲဍုန်လဝ်ပုၚ်ဂှ် ဗွဲကြဴ ဒှ်ကွာန်တုဲ ကော်ခဴစ ကွာန်ကံတောမ် (ကံဍုန်လဝ်ပုၚ်) ရ။ ဒၞါဲဍုန်ပုၚ်ဂှ် ဟွံကဵုစတုဲ ဒၞါဲစပုၚ် ပံက်လဝ်ထၟာဲပုၚ်ဂှ် လၟုဟ်ကော်ခဴစ ကွာန်ကံပံက်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကွာန်ကံစိၚ်,ကံတောမ်,ကံပံက် ပိကွာန်ဏံ ဒှ်ကွာန်နာဲမန်ထဝ် မၚ်စိၚ် ဍုန်ပုၚ် စလဝ်ပုၚ် ဖၟိုတ်ရ။
ပရောဝၚ်ကွာန်ညးတံ မဟီုလဴထ္ၜးလဝ်ဝွံ အတိက်ကဵုပစ္စုပ္ပန် ကာလခြာဒၟံၚ် ဗွဲမလံတုဲ ယုတ္တိအာဂမ နွံ ဟွံမွဲ၊ ဍာံ ဟွံဍာံဂှ် ညးမဗှ်လိက်ပရေၚ်ဝွံ ထေက်ကဵုသ္ဒးလ္ၚတ်၊ ထေက်ကဵုသ္ဒးသ္ပသုတေသနရ။ ကွာန်မန်မွဲမွဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် နွံကၠုၚ်ကဵုဝၚ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ ညးကဵုညးသၟးရ။ ဂကောံကမ္မတဳပညာတံ ကၠုၚ်စိုပ်ကွာန်ကံတောမ် ဘာရာမညဇောတိကာရာမတုဲ သ္ပဝတ်ကဵုကျာ်ဇၞော်အ္စာဇောတိက ကေုာံ တၠဂုန်အ္စာပညာဒဳပတုဲ ညးလဴထ္ၜး ပရောညး ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲလဝ် ဂကူမန်လိက်မန် ပ္ဍဲကွာန်ကံတောမ်ဏံရ။ ဘာအဲမံၚ်ကၠာတေံဂှ် ကဵုသဳ တွံဓဝ် ဗတ်ဗၟာ ဟီုအရေဝ်ဗၟာဂၠိုၚ်တုဲ ဂွိၚ်ဖေက်ဂကူမန် ကၠာဲကၠက်အိုတ်တုဲ အဲပါ်တိတ်ကၠုၚ် သိုၚ်ဘာဒၞါဲဏံရ။ အဲစိုပ်ဘာဏံတုဲ အရေဝ်မန် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠာဲ ဟွံဂွံကၠေံဂှ် အဲဟီုဒၠေါံဗ္တောန်ဒၟံၚ် ကောန်ၚာ်တံရ၊ ဒါယကာ အလုံမွဲကွာန် စိုပ်ဘာမ္ဂး အလုံဖၟိုတ် ဒးဟီုဗြုအရေဝ်မန်ဏောၚ်၊ အရေဝ်မန် လိက်မန် ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠက်အာဂှ် ဒးကဵုသဳဗတ်မန်၊ ဒးတွံဓဝ်ဗတ်မန် လၟိုန်ရ။
ဂကောံကမ္မတဳပညာတံ မိၚ်ဒးဂလာန်သြဝါဒ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတုဲ ထေက်ကဵုဒးထိုၚ်သး စိုတ်ဓါတ်ညးရ။ ပ္ဍဲကွာန်မန် ဘာကျာ်ဇၞော်တံ တၠဂုန်အ္စာတံ ယဝ်ကဵုသဳ တွံဓဝ် ဗတ်ဗၟာမ္ဂး ကွာန်ဂှ် မန်ကၠက်ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ပ္ဍဲဘာမန်ဂှ် လကျာ်ဗၟာဏောၚ် ဂ္ဇအ်ဘာမ္ဂး ကွာန်ဂှ် မန်ကၠေံချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ဒးထ္ၜးသာဓကမ္ဂး လက်ထက်ဨကရာဇ်ဗၟာ ဗယေအ်နံၚ် ဇၞးကေတ်ပၞာန်သၟိၚ်မန် ဒကာရတ်ပိတုဲ ကၠုၚ်အုပ်ဓုပ် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ် အမာတ်တၠပညာဗၟာတံ ကဵုကသပ် ကုဨကရာဇ်ဍေံတံ သွက်ဂကူမန် သ္ဂောံကၠက် ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ် ဘာပရိယတ္တိမန် ယၟုဒယှ်တှ်တံဂှ် သီကေတ်ကၠာတုဲ ဒးစွံလကျာ်ဗၟာဏောၚ်။ အတိုၚ်ကသပ် အမာတ်တံမကဵုဂှ် ဗယေအ်နံၚ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ပ္ဍဲဘာလကျာ်မန် ဒယှ်တှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ် ဖျေံနၚ်လကျာ်တၠပညာ နူအၚ်ဝတေံတုဲ ကဵုၚိတ်ကမၠက်ကၠေံဂကူမန်ဂှ် ဝၚ်အတိက် လဴထ္ၜးကၠုၚ်လဝ်နွံတုဲ လကျာ်ဗၟာလေဝ် ဒှ်အဆံၚ်မၞိဟ် ညးၚိတ်ကမၠက်ဂကူမန် မွဲကီုရ။ မွဲလက်ထက် သၟိၚ်ဗယေအ်နံၚ် အုပ်ဓုပ်လဝ် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ် ဂကူမန်ကၠာဲကၠေံအာ ကဝက်ပြၚ်ၚ်ရောၚ် ဂွံဗှ်ကေတ် ပ္ဍဲလိက်ကျာ်ဇၞော်ပါလိတရ။
ဟီုသရောပ်မ္ဂး မွဲအသိၚ်ခေတ် တောတက်ဝွံ ဂကူဘိုအ်ဂွံကၠာဲကၠက်ဂှ် ပၞော်ဂၠံၚ် နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။
မန်ကဵုမန် အထေၚ်ဍောတ်ကဵုဂကူဇကုတုဲ ဟွံဟီုအရေဝ်မန် –
နဲကဲဗၟာဖက်နှဴဆီတုဲ ကမၠက်ဒၟံၚ်မန်ဂှ် မန်တံဟွံကၠိုဟ်တုဲ သ္ပအိန်ထံၚ် ထပ်တဲကဵုဗၟာ –
ဗၟာမွဲ မန်စှ် ဒှ်ကၠာလေဝ် မန်တံညှာစိုတ်ကဵု ဗၟာတုဲ အလုံမၞိဟ်စှ်ဂှ် ဒးဟီုဗက်အရေဝ်ဗၟာ –
မန်ဟွံတၚ်ယၟုမန်၊ စိုတ်ဂွဟွံမွဲတုဲ ဗက်ဂၠာဲတၚ်ယၟုဗတ်ဗၟာ –
အရေဝ်မန်ကၠေံ လိက်မန်ကၠက်ဂှ် မန်တံ ဂိဂွဟွံလေပ်တုဲ ဟွံမိက်ဟီုအရေဝ်မန် –
တၚ်ဂၞေၚ်မပ္တံသာ်ဏံဂှ် ဒှ်တၚ်ဂၞေၚ် သွက်ဂကူမန်သ္ဂောံကၠက်ရ။ မန်ဂွဟွံလေပ်တံဂှ် သွာၚ်လဵုကျောဝ်ဝ် ဆဵုဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။ မိမကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်မန်၊ ကောန်ဟွံလေပ် အရေဝ်မန် လိက်မန်၊ ကာလစိုပ်လ္ဒောဝ်ကေါန်ဂကူ ပ္စူဒၟံၚ်တဲ ညးဆာန်ဂကူ၊ ကာလစိုပ်သ္ၚိ ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ကမၠက်ဂကူ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နူဘဝဍိက်ဂှ် မန်တံတိတ်ဗၠးဟွံမာန်ဏီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.