Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဂွံတဆိပ်ကြာ နူဘာကဝ်လိက်မန်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

ဘာတက္ကသဵုမွဲမွဲ၊ ဘာကဝ်လိက်မွဲမွဲဘာ အာစိုပ်ဒတုဲမ္ဂး မ္ဒးဟီုဂးပရော ကလိဂွံတဆိပ်ကြာရ၊ မၞိဟ်တံသၟာန်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဗ္တောန်လိက် ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်မန် ပေၚ် (၃) သၞာံတုဲမ္ဂး မူတဆိပ်ကြာ မဇိုန်နှၚ်ကဵု ကွးဘာတံရော၊ တဆိပ်ကြာတံဂှ် ဒှ်တဆိပ်ကြာ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံပၠန်ဟာ၊ တဆိပ်ကြာ ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ညးတၠကမၠောန်ဍုၚ်မ္ၚး လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဟွံဒုၚ်တဲ၊ ဟွံသ္ပသမ္တီ နဒဒှ်ညးတၠပညာမွဲရ။ တဆိပ်ကြာ မဇိုန်နှၚ်ကဵု နူဘာကဝ်လိက်မန်ဏံ ရဲတၠကမၠောန်ဍုၚ်မ္ၚး၊ တက္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚး သ္ပသမ္တီကီုဟာ သၟာန်ကၠုၚ် ညးတာလျိၚ် ဌာနပညာတံနွံရ။
ဆေၚ်စပ်ကဵုတဆိပ်ကြာဂှ် ကမ္မတဳပညာ နာဲရတ်ဂကူ သောၚ်ကလးလဝ် ပ္ဍဲဂျာနေဝ်သၞံၚ်တိုၚ်ဂှ်မ္ဂး ကမ္မတဳပညာတံ တုပ်လဝ်စိုတ်ဂှ် ဇိုန်နှၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာ ဒဳပလိုဝ်မာရ၊ ဆ္ဂး တၠပညာဂကူမန်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ညးတံကဵုကသပ် ဇိုန်နှၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာ ဒဳပလိုဝ်မာဂှ် ဟွံထေက်ကြိုက်၊ ဟိုတ်နူဗ္တောန်လဝ်လိက် ပွိုၚ် (၃) သၞာံနွံတုဲ ကဵုတဆိပ်ကြာ ဒဳဂရဳပေၚ်ၚ် ဟွံမာန်ကၠာလေဝ် ဗၞတ်တဆိပ်ကြာ သဵုယှုက်ဒဳဂရဳကဵုတုဲ ယဝ်ကွးဘာတံ ဆက်တိုန်တက္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚးမ္ဂး လိက်ဗ္တောန် နူသၞာံတတိယဏံ ဆက်တိုန်အာတက္ကသဵု ဂွံပၠန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘာကဝ်လိက်မန်တုဲမ္ဂး ဇိုန်နှၚ်ကဵုတဆိပ်ကြာ ဒဳဂရဳမွဲမွဲရောၚ်။
ကွးဘာစှေ်နူဘာကဝ်လိက်မန်ဏံတုဲ ဟွံဆက်တိုန်က္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚးမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန်ဂှ် ဆက်စၠောံလဝ်ကဵု ဒၞာဲကမၠောန်နွံရ။ သွာၚ်ဌာနဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံက်လဝ် မပ္တံဌာနပညာ၊ ဌာနထတ်ယုက်တံလေဝ် လုပ်ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံရ။ ဒၞာဲကမ္ပဏဳ၊ ဟိုဝ်တေဝ်၊ တိုက်သြန် (ဘဏ်) ဌာနအလဵုအသဳတံလေဝ် အာတ်အခေါၚ်လုပ်ကၠောန် ဂွံဖအိုတ်ရ။ ကွးဘာ မအံၚ်ကၠုၚ်လိက် နူဘာကဝ်လိက်ဏံတုဲမ္ဂး ဟီုစတၠပညာမန် သၟတ်အနာဂတ် မနွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ် ဒ္ဂေတ်သိက္ခာမၞိဟ်ပေၚ်ၚ်ရ။ ယဝ်မိက်ဂွံဆက်တိုန် တက္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚးမ္ဂး ထ္ၜးတဆိပ်ကြာဝွံတုဲ ဂွံအခေါၚ်တိုန်တက္ကသဵုဍုၚ်မ္ၚး ဇၟာပ်ဍုၚ်ရ။ တက္ကသဵုဍုၚ်သေံ၊ တက္ကသဵုပါဂျူ ဍုၚ်အမေရိကာန်လေဝ် အခေါၚ်တိုန်ဂွံဖအိုတ်ရ။
ကိစ္စပရေၚ်ပညာမန်ဏံ သေဋ္ဌဳတၠဓနဂကူမန်ပိုဲ ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကဵုဒြဟတ် အောန်တဴဗွဲမလောန်ရ။ အဆံၚ်ပရေၚ်ပညာမန် ဂွံစိုပ်ကၠုၚ် အဆံၚ်အံၚ်ဇၞးဗၞတ်ဝွံဂှ် သေဋ္ဌဳညးတၠဒါန်ဍုၚ်မ္ၚး စိုတ်လုပ်စကဵု ဂၠံၚ်ပညာမန် မလးထ္ၜးလဝ်ဂှ်တုဲ ကဵုကၠုၚ်အရီုအဗၚ် အထံက်အပၚ်နွံတုဲ အံၚ်ဇၞးစိုပ်ကၠုၚ်အဆံၚ်သာ်ဝွံရ။ သွက်ဂွံဗ္ဂေတ်စက်ယန် ပ္ဍဲဌာနပညာဏံဂှ် ခါန်ကၞက်လဝ် သၞာဲဒဴညးယိုက်ဝန်ကမၠောန် တၠကွတ်၊ တၠပညာ မနွံလၟိဟ်ဗၞတ် (၈၀) တၠပြၚ်ၚ်ရ။ အ္စာဗ္တောန်လိက်တံလေဝ်နွံရ။ ပံက်လဝ်သွာၚ် နွံ (၄) သွာၚ်တုဲ သၞာဲဒဴတံ ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ရ။
ကွးဘာကၠုၚ်လ္ၚတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်မန်ဏံဂှ် ဗ္တောန်ကဵုမးမး မသက္ကုၚုဟ်မးဟာ၊ ကောန်ဂကူတံ သၟာန်ကၠုၚ် နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဒြဟတ်သြန် ပ္ဍဲဌာနပညာ ဟွံဍိုက်ပေၚ်ဏီတုဲ မသက္ကုၚုဟ်မး ဟွံသေၚ်ဏီရ။ ကွးဘာမွဲတၠမ္ဂး မွဲသၞာံ သြန်ဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵုကီုရောၚ်။ ယွဵုဓလေၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံဇြိုၚ် ပ္ဍဲမိမကွးဘာတံဂှ် ကမ္မတဳပညာတံ ဖန်ဇန်လဝ်ကီုရ။ အ္စာဗ္တောန်လိက်တံလေဝ် မ္ဒးကဵုၚုဟ်မးဂိတု မထေက်ကဵုကွတ်ညးဗ္တောန်နွံဒၟံၚ်တုဲ မသက္ကုၚုဟ်မး ကတ်ပညာဟွံဂွံရ။ ဗဵုရံၚ်ဍာ်ဇၟောဝ်ခေတ်မ္ဂး လ္ပတော်တၟော်ကဵုသြန် မ္ဒးအိုတ်ဂှ်တုဲ ကၠုၚ်ကတ်ပညာ ပ္ဍဲဘာကဝ်လိက်မန်တံ အိုတ်ညိ။
ကွးဘာအံၚ်လိက် နူဘာကဝ်လိက်ဏံတုဲမ္ဂး သ္ဒးဗိုၚ်ကေတ်တာလျိုၚ် သ္ဒးယိုက်ဂၠေၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဌာနပညာ ပွိုၚ် (၂) သၞာံဏောၚ်။ သွက်သ္ဂောံတံၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ပညာ သၟတ်ဂကူမန် မနွံပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူတံရ။ ဗိုၚ်ယိုက်ဂၠေၚ် ပ္ဍဲဌာနပညာ ပေၚ် (၂) သၞာံတုဲမ္ဂး တိတ်ကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဌာန်မ္ၚး ဂွံဖၟိုတ်ရ။ ဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာတာလျိုၚ် ပ္ဍဲဌာနပညာ၊ ဌာနထတ်ယုက်လေဝ်ဂွံရ။ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု၊ ဂကူမန်ပိုဲကီု ပလေဝ်ပလေတ်စလဝ် သွက်ဍုၚ်ဖေတ်ဒရေဝ် ဂွံမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်။ ကာလဍုၚ်ဖေတ်ဒရေဝ်မံက်မ္ဂး တၠပညာမန် သွက်သ္ဂောံအုပ်ဓုပ် ဖန်ဇန်ကောပ်ကာဲအာ ဍုၚ်ဖေတ်ဒရေဝ်မန်ဂှ် ပတှေ်လဝ်သၟတ် မလေပ်လဝ်ပညာတံရ။ ဂကူဟွံမွဲကဵုပညာတံဂှ် ဍေံဟွံဇၞော်မောဝ် ဟွံတောတက်ရ။ လ္ၚတ်ရံၚ်ဝၚ်အတိက်မ္ဂး ဂကူမန်ဝွံ ဂကူဍိက်ဟွံသေၚ်၊ ဟိုတ်နူတၠပညာဂကူမန်တံအောန်တုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဍိက်ဂကူမဟာတံရ။
ဟီုသရောပ်မ္ဂး ဘာကဝ်လိက်မန်ဝွံ မဒှ်ဘာလွဳၜံၚ်သၟတ်မန် သွက်ဂွံဒှ်တၠပညာ၊ တၠကွတ်ဍာံဍာံရ။ ပတှေ်ကေတ်ဒြဟတ် ဂကူမန်တံတုဲ ပံက်ဘာကဝ်လိက်ဏံရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဇၟာပ်ဒၞာဲမရံၚ်အာ မုလေဝ်ဟွံဍိုက်ပေၚ်ဏီရ။ ယဝ်ရံၚ် နကဵုစိုတ် အယောနိသော မနသိကရမ္ဂး ညာတ်လ္ပာ်ပရေံ ဖၟိုတ်ရ။ ဟီုပ္တိုန်ဒုဟ်ဖၟိုတ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်သာ်ဏံဂှ် ကၠုၚ်ဗဵုဘာကဝ်လိက်မန် နကဵုမတ် ယောနိသော မနသိကရအိုတ်ညိ ဘိက်ပၟိၚ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.