Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုတန်ဗ္တောန် နဲကဲချူဒွက်၊ နဲကဲဟီုဂလာန်တုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု အ္စာတန်ဗ္တောန် “နာဲဇာတိနာဲ”

မာံသုခ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ယွံမူ မူဂှ် ဒှ်ညးချူဒွက်မွဲတၠလေဝ်ကီု အကြာဏံ သွက်ဂွံထ္ၜးအာနဲကဲ တန်ဗ္တောန်ချူဒွက်လေဝ်နွံမိၚ်မံၚ်ရ၊ ဆက်စပ်တုဲ မိက်ဂွံသၟာန်ဂှ်တှေ် နကဵုညးချူဒွက်မွဲတၠ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဂယိုၚ်လမျီုဟွံမာန်ဏီ ဟီုဂးမံၚ်ရ၊ လ္တူဏံ နကဵုမူ ဗီုလဵုညာတ်လဝ်နွံ လဴစကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ စပ်ကဵုအ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဂှ်တှေ် မ္ၚးနူကဵုဂယိုၚ်လမျီုဟွံမာန်ဂှ် ရဲစိုတ်လုပ်စလေဝ် အောန်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်အ္စာကၞေဟ်တၟအ်ကွပ်တအ်ဂှ် ဆ္ဂး ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ဂွံမၚ်မွဲလွဳပရာလိက်ပတ်တုဲတှေ် ရဲညးဇြိုဟ်နက်ကဵု လိက်ပတ်တအ်ဂှ်တှေ် စိုတ်ညးထတ်မံၚ်ဟဂှ်ရ ညးဂွံကၠောန် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဏံတုဲတှေ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ် ယဝ်ရတၚ်စၟဳစကဵု အ္စာကၞေဟ်ဂှေ်တှ် ဍေံဟွံမွဲပုဟ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဍေံနွေံတှ် ပရေၚ်ဍုက်ကေဝ် ပရေၚ်ဒဒှေ်ယှ် သွက်ဘဝၜိုတ်ဏံ။
သၟာန် ။ ။ ယွံ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် စပ်ကဵုရဲချူဒွက် ပ္ဍဲကဵုဒွက်မွဲဒွက်ဂှ် ဂလိုၚ်လဵုဒယှ်ဒယှ်အာ နကဵုယၟုညးချူဒွက် ညးဂွံတီဂှ် အောန်မံၚ်၊ လ္တူဏံရော ဗီုလဵုမူညာတ် နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ယွံ ခိုဟ်ကွေံ တၚ်သၟာန်ဏံ၊ ပိုဲနူဍောတ်ဍောတ် အခိၚ်ကတ်လိက်တေံလေဝ် ပိုဲဆဵုရဲအ္စာကၞေဟ်ချူဝတ္ထု ချူဒွက် ချူကဗျ၊ ပရေၚ်စပ်ကဵုချူဏံတှေ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ ပ္ဍဲကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ပုရိသာဒ်ကောန်ဂကူတအ်ဂှ် ညးဟွံသ္ပတီလဝ်ဟွံသေၚ် ညးဟွံတီလဝ် အကာဲအရာဂွံသ္ပသမ္တီ သွက်ရဲချူဂှ်တုဲတှေ် အသိၚ်အလိုန်ဍေံဟွံသၠုၚ်တိုန်၊ ပဵုနူဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုခေတ်တဴတက်လၟုဟ်ဏံဂှ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ သီုဍေံအောန်စှ်အောဏီ၊ ရံၚ်ထံက်ကဵု သၟာဒယှ်ဒွေက်အခိၚ်တေံတှေ် သွာၚ်ဒွက်တှေ် ဗီုအ္စာဇၞူတအ် အ္စာချူဒွက်ပ္ဍဲကဵုမန်ဟီုတှေ် ဨကရာဇ်အ္စာချူရ၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် အ္စာတၠဗန်တအ် အမ်သဝ်မန် ကောန်ဆာန်မန် ဗညာတၠနာဲတအ် စုၚ်အခိၚ်လျးဟံသာတေံ ဂဳတမန်တေံ၊ သၟာဒယှေ်ဒွက်တိုန်စၚ်ဏောၚ်တှေ် ညးတအ်လဴမံၚ် ညအ်ဂှ်အ္စာကၞေဟ်ယၟုဏံယၟုဏံတုဲ ညးတအ်ဟီုပရူဖျုန်ဒွက်ညိတုဲတှေ် ညးတအ်ဒယှေ်၊ အခိၚ်ပိုဲမိၚ် သော်ဇကုပိုဲစူမံၚ်ဏောၚ် ဒဒှ်ရအ္စာကၞေဟ်လေဝ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ကီု၊ ညးတအ်ဍောၚ်ပြေ၊ အခေတ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ခေတ်လ္တူလပှ်ကျာလေဝ်နွံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံလေဝ်ခိုဟ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ရဲအ္စာကၞေဟ်တအ် တၚ်မိပ်မြဟ်ပ္ဍဲစိုတ် ပ္ဍဲက္တောဝ်သောတဏံ ဂွံမိၚ်အောန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဗီုဂှ်တှေ် ပဵုတုဲတှေ် ဍေံဍိုန်စှေ်၊ တၚ်ဍေံဍိုန်ဏံဂှ်ညံၚ်ဂွံဓမံက်ပတိုန်မာန် ညအ်လေဝ် သွက်ဂွံဒးဂ္စါန် အဲညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ယွံ လ္တူအကာဲအရာ ဟီုနူကၠၚ်ဏံတှေ် သွက်ရဲအ္စာကၞေဟ်တၟိတၟိတအ် ဍေံဂွံမံက်တိုန် ညးဝါသနာမံၚ်တအ် ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်သွာၚ်ချူဒွက်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် နကဵုမူ ဗီုလဵုမိက်ဂွံကဵုလညာတ်နွံရော?
သွဟ် ။ ။ နကဵုပူဂဵုအဲတှေ် အဓိကဍေံ အ္စာကၞေဟ်ချူလိက်တအ် လိက်ပရေၚ်ကဵုဒှ် လိက်ဒွက်ကဵုဒှ် ဍေံဂၠိုၚ်တိုန်မှလေဝ် ပရေၚ်သ္ပသုတေသန လက္ကရဴဍေံမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ဍေံမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်မၚ်မွဲလိက် ကြက်ရှ်သာမၚ်မွဲအာ လိက်ပတ်ဇကု ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲမန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ အ္စာကၞေဟ် သွာၚ်စုၚ်ချူအောန်မံၚ်ဏောၚ်တှေ် ကြက်လိက်ရှ်သာလိက်တအ် ဍေံအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် ချူဏံဂှ် ဍေံဒှ်မံၚ်ဗယာပ်မေတ္တာ ပရေၚ်အာရီု အရၚ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမွဲမွဲဍေံခိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။
ဆေၚ်စပ်ကဵုဒွက်ဏံ အောန်ကွေံကွေံ၊ ဂွံဂွံပံက်တိုန်ပါၚ်တြၚ် အခေါၚ်အရာဆဵုဂဗကဵု အ္စာကၞေဟ်တၟိတၟိ တန်ဗ္တောန်ကီု မုကီုဂှ် အောန်ကွေံကွေံ၊ မုပရောတှေ် ဒွက်ဏံဂှ်ဍေံကၠုၚ်ဗီုပြၚ်လိက်ဇၟန် အကြာကဗျ အကြာလၚ်္ကာဆန် လၚ်္ကာကယျဟ်တအ်ဏောၚ်၊ နဲကဲဍေံချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် ဗီုပြၚ်ဍေံစှေ်စှေ် အ္စာတမၠာတမၠာတအ်လေဝ် ဖျေံလဝ်ဗီုပြၚ်ချူဂှ်လေဝ် ဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်ဟွံမွဲ၊ ဍေံဟွံမွဲတှေ် ဒှ်မံၚ်အခိုက်ဒတန် လၟုဟ်တှေ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဝါသနာဏောၚ်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလညာတ်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဏောၚ် ချူတဴမံၚ်ညးသ္ကံ ဗီုဂှ်ဏောၚ်တှေ် ဒးဓမံက်ပ္တိုန် အသိၚ်အလိုန်မွဲမွဲဏောၚ်တှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဒွက် ဒးကသေံကၟဝ် ဒးကဖှ်ပ္တိုန်ရှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂွံသ္ပသမ္တီ လ္တူအ္စာကၞေဟ်ချူဒွက် အဓိပ္ပါဲဗီုဂှ်ဏး။
သၟာန် ။ ။ အဓိက ညံၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက် ဂွံမံက်တိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် နွံပၟိက်မံၚ် လ္တူပရေၚ်သ္ပသမ္တီ တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ် ဗီုဂှ်လေဝ်မူဏး။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ဇှ်ဂှ် အဓိက ဇြိုဟ်နက်အိုတ်ရ၊ တန်တဴပ္ဍဲသ္ပသမ္တီဏောၚ် ညးဂွံကၠောန်ကဵုသွာၚ် အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ညးမွဲဟွံဂွံကၠောန်လဝ်ဏီပုဟ်၊ အခိၚ်ဂဳတမန်ပေၚ် (၃၀) သၞာံ အဲဗက်ဂၠာဲချပ်ကဵု တၠပညာအ္စာကၞေဟ်တအ် ခမဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတအ်ဂှ်တုဲ မိက်ဂွံကၠောန်နာဗီုဏံဟီုတုဲ ညးတအ်ဟီုခိုဟ် မိပ်စိုတ် ကိုပ်ကၠာနူညးဟွံဂွံချိုတ်ဏီတှေ် ဒဒှ်ရဂကူညးတအ် သ္ပမံၚ်စၟတ်သမ္တီ နကဵုကၞေဟ် ဒဒှ်ရဒှ်မံၚ်ဂုဏ်ဖဵု အရၚ်ဂကူဏောၚ် နကဵုကၞေဟ်ညးတအ်ဂှ် ချူဓဇက်မံၚ်ဝၚ်ဂကူဏောၚ်၊ ဇှ်ရ ပိုဲကၠောန်ဂွံမွဲအလန်၊ သွာၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံဏောၚ်တှေ် အောန်ကွေံကွေံ။
သၟာန် ။ ။ ယွံမူ နကဵုဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဗ္ကန်စနွံရော ဟီုကဵုညိကီု။
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဗ္ကန်ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်ဏံလေဝ် ဍေံဒှ်မံၚ်အရၚ်ဒတုဲဖဵု မၚ်မွဲလိက်ပတ် ဒှ်မံၚ်တမ်ရိုဟ် ချူဓဇက်ဝၚ်ဂကူ ဒှ်မံၚ်ပရေၚ်ဗယာပ်မေတ္တာနာနာ အကြာကောန်ဂကူမွဲကဏ္ဍကီုရဏောၚ်၊ ဇှ်ရတှေ် သၟတ်တၟိတအ်ကီု ညးဆာန်ဂကူတအ်ကီု မိက်ဂွံကဵုညာတ်ကေတ် ကြက်ရှ်သာ ပ္ဍဲကဵုအ္စာကၞေဟ်ဏံ ဒှ်မံၚ်တၚ်အဓိက ပ္ဍဲဂကူကီုဏောၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုချူတိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် အ္စာကၞေဟ်ချူဒွက်မန် မိက်ဂွံကဵုမံက်တိုန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် မိက်ဂွံကဵုကောန်ဂကူတအ် သ္ပကၠုၚ်သမ္တီ လ္တူအ္စာကၞေဟ်တအ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်၊ ပရေၚ်သ္ပသမ္တီဂၠိုၚ်တိုန်မှလေဝ် အ္စာကၞေဟ်မန် ဍိုပ်ဍဴရာၚ်ကဴ ပ္ဍဲဂကူပိုဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ် မိက်ဂွံဗကန်ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.