Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဒးစွံပ္တန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲဒၞာဲထေက်

ဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ်ဏံမ္ဂး တ္ၚဲမန်စတိတ်ဂွံပၠန်ဂတး စိုပ်ကၠုၚ်သဘၚ်ရတုဗိုတ် (ဝါ) သဘၚ်ရတ်ဗိုတ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၇၅) ဝါရ။ ဇၟာပ်စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမ္ဂး သၚ်သၟတ် ကေုာံ သၟတ်သွာၚ်ဇဳ၊ ဗော်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန်ဂကူဒေသဇဳ ကောံဂၠောဲ ဇက်အာ သ္ပဂါရဝ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကဵုကုန်ကျာ်ပံက်ၜါ ဒဵုဝၚ်စိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ် (ဂိုဟ်) က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ်ဂှ်လေဝ် သၚ်၊ သၟတ်၊ ဗော်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးဂှ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝ နွံကီုရ။
စှေ်ကၠုၚ်သကုတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ် ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဗီုရုပ်နာဲနလ္လာဂှ် ညးဒေသတအ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ပ္ၚ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် နာဲအံၚ်ထောန် ဗွိုၚ်ဆက်စပ်ဗော်တအ် ညးဒေသတအ် အာသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝဂှ်ကီု၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုဘာဗလိုက် ကွာန်ပ္ၚ ဒၞာဲစွံပ္တန်လဝ် ဂိုဟ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလတေဇဂှ်ကီု သ္ပဂါရဝတဴ ဗီုညးကဵုညးအိုတ်ရ။
ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကာလပၠန်ဂတးမွဲဒမြိပ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကုပ်ခမဳသၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရပ် လွဟ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ကီု ပြဟ်လလုဲအာဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ ဗီုညးကဵုညး ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂိုဟ် စွံပ္တန်လဝ်ဗီုရုပ် ဒေသညးကဵုညးနွံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးစွံပ္တန်လဝ် မွဲဒၞာဲတုဲ အလုံဂကူမန်တအ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ်၊ ထေက်ဒးဗှ်ဗၞုဟ် ဒးသ္ပရှေ်သှေ် သ္ပဂါရဝ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။
ဂွံစွံပ္တန်ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီု်ရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပြဟ်လလုဲအာဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒးဗဒှ်ပ္တိုန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲမွဲဒၞာဲထေက်ရောၚ်။
ဂွံဖန်ပ္တိုန် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲမွဲဒၞာဲမာန်ဂှ်လေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ် သၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဂကောံမဟာဇန် ပံၚ်ကောံတုဲ ထေက်ကဵုဒးချပ်ပ္တိုန် ကမ္မတဳဖန်ဗဒှ် ကုန်အာဇနဲမန် မွဲဂကောံတုဲ ဒးရေၚ်တၠုၚ်အာ ဇုတ်ဂိုဟ် ဗီုရုပ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မပြးဇးဒၟံၚ် ဒေသညးကဵုညးဂှ် ကလေၚ်ပကောံ မ္ဒးစွံပ္တန်အာ ပ္ဍဲကဵုကုန်အာဇနဲမန်ထေက်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.