Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဘဝဂွံကျေဝ် ဒးပဠေဝ်စိုတ်

စေတနာ လှာၜိုပ် (၁၃/၇/၂၂)

အိုတ်ကဵုပိုဲမၞိဟ် မဂျိုၚ်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲလောကဏံ မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုဒေါသဂှ် ဂၠာဲဟွံလောဲတဴသက်က်ရ။ ပ္ဍဲကဵုညးဟွံမွဲကဵုဒေါသ ဂွံဒုၚ်လဝ်ယၟု မၞိဟ်စိုတ်ခိုဟ် မၞိဟ်စိုတ်ပြဲတံဂှ်လေဝ် ပါဲတိတ်အာနူဒေါသ ဟွံမာန်ဏီရ။ ပိုဲမၞိဟ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ်ပူဂဵုပုထုဇန်ဂှ်ရ သတ်မၞုံကဵုလမျီုဍာံမ္ဂး ဂွံစာ်စ္ဍးအာ နူကဵုဒေါသဂှ် ဟွံလောဲဟေၚ်ရ။
ဟိုတ်နူဒေါသတုဲ ဘဝပိုဲသတ်တံ ဒှ်ကၠုၚ်အန္တရာဲကဵုလမျီု ဒးဆဵုကၠုၚ် ဒဒိုက်ဘဲဂှ်လေဝ် နွံဇဳဇဳဂၠံၚ် ဇဳဇဳသာ်ရ။ စပ်ကဵုဒေါသတုဲ ဗီုပိုဲသတ်တံ ဒှ်ကၠုၚ်ဒဒိုက်စိုတ်ဂှ် ကေၚ်မိၚ် ကေၚ်ဆဵုကၠုၚ်လဝ်ဖဲရ။ လၟုဟ်လေဝ် အဃောဒးဆဵု ဒးမိၚ်ဒၟံၚ်ဏီဖိုဟ်ရ။ အာဂတနူဏံလေဝ် ကြက်ဒးဆဵုဂဗပၠန်ဏောၚ်ဂှ် ဒှ်ဗွဲစၟတ်ရ။
ဒေါသပိုဲမၞိဟ်တံယိုက်လဝ်ဂှ် ဒုဟ်ဏောၚ်၊ ဒေါသဂှ် ဒှ်ညးပလီုပလာ်စိုတ်ဓါတ် ဘဝပိုဲသတ်တံတုဲ ထေက်ကဵုဒးဖေက်ဇၞော်ဇၞော်ရ။ ပ္ဍဲကဵုစရၚ်ကိလေသတေံဂှ် ဒေါသလေဝ် ပါဒၟံၚ်တုဲ ညးမဒုၚ်လဝ်တဲကဵု ဒေါသတံဂှ် ဒှ်ဒုဟ် ဒှ်အကုသဵု ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ။
ယဝ်ဒေါသအောန်တှေ် ဒုဟ်အောန်၊ ယဝ်ဒေါသဂၠိုၚ်တှေ် ဒုဟ်ဂၠိုၚ်၊ ဒုဟ်ဂွံအောန်ဂှ် ဟွံမွဲရ။ ယဝ်ဒးက္လေၚ်ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ် လက္ချန်ဒေါသမ္ဂး စိုတ်ဂၠေံ စိုတ်ထေဲပၞောတ်ဒက်ဝဲ စိုတ်ထုဲ စိုတ်က္ဍုဟ်မၠေံ စိုတ်ဍောတ် စိုတ်ဂွိၚ် စိုတ်ဖေက်လကိုတ် စိုတ်စံၚ်တူပူဆာ အောန်စိုတ်လရိုအ်ယာံ ကရဳကရောတ်တံဂှ် လက္ချန်ဒေါသရ မိက်ဂွံဂး။ ဒေါသဂှ် တမ်မူလဍေံဍာံဍာံဂှ် ဒှ်သဘဴပလီုပလာ် တက်သရိုဟ် သ္ၚိစိုတ်ခန္ဓ၊ သဘဴမလေပ်ပလီုပလာ်ရ။
ဒေါသဂှ် မူရဴမွဲလီုလာ်တဴရော ယဝ်သၟာန်မ္ဂး လီုလာ်တဴၜါၜါလ္ပာ်ရ။ ဖဵုဇကု ကေုာံ ဖဵုညးတၞဟ်၊ ဖဵုပစ္စုပ္ပန်လၟုဟ် ကဵု ဖဵုဘဝအနာဂတ်ဂတတေံ သီုၜါလ္ပာ်လီုလာ်မာန်ရ။ မၞိဟ်ၜါ ဒှ်ကယျာန်ဓဝါတ် သေက်ဇဵုညးသ္ကံမ္ဂး ညးဟီုသေက်ဇဵုဂှ်လေဝ် စိုတ်က္တဴစံၚ် ဒှ်ဒဒိုက်စိုတ် ဟွံက္လိဂွံတသိုက်၊ ညးဒးဒုၚ်ဟီုတံဂှ် အခေါၚ်က္လေၚ်ဟီု ၜိုန်ဟွံမွဲကီုလေဝ် ဒးဒုၚ်က္လၚ်မံၚ်မအရေဝ် မကြမ်ကြ မသၟဵုသၟာ်ဂှ်တုဲ ဟွံဒှ်တသိုက်စိုတ် ဒးက္တဴစံၚ်ပၠန်ရ။
ညးဆဵု ညးမိၚ်တံဂှ်လေဝ် ဆဵုညာတ်ဒး ပေါဲကယျာန်ဓဝါတ်ဏံတုဲ စိုတ်ထုဲကြာန် စိုတ်အာန်တၞာန်အာကီုရ။ ညးလ္ၚဵုဂး မုဟွံဆေၚ်ကဵုဇကုရ၊ သၟောန်ပါၚ်ရ ဂးမံၚ်၊ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ဒေါသတိတ် အောန်ကဵုဒှ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒှ် ဍေံဖန်ဗဒှ်ကဵု သွက်ပိုဲသတ်တံ စိုတ်ဂွံက္တဴစံၚ်သၟးရ။ ပ္ဍဲလောကဏံ ဒုဟ်အိုဿီု ဒုဟ်ဂွံကျိုၚ်ကဵုဘဝမၞိဟ်ဂှ်အောန်တဴရ။ ဒှ်ဒၟံၚ်ဒုဟ် ဟွံမွဲကဵုပြိုၚ်ပကာန်ပ္တောံၜတ်ရ။
မၞိဟ်မွဲမွဲ ၜိုန်ရဒှ်တၠရုပ်သာ်ကီုလေဝ် ဒေါသက္တဵုဒှ်အာမ္ဂး မၞိဟ်ဂှ် ဂလိုၚ်လဵုကျေဝ်ဝ် မုက်မတ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်အာမွဲဗီု ဗဵုစပရေံအာလွာဲဂှ်ရ။ ဒေါသဂှ် ပလီုဒၟံၚ်ရုပ်သာ် ပိုဲသတ်တံရ။
လ္ၚ ဵုမွဲစွံဟီုစမံၚ် ရုပ်ဗက်စိုတ် ရုပ်ပရေံတှေ် စိုတ်ကျေဝ် ရုပ်ကျေဝ်တှေ် စိုတ်ၜိုတ်လဵုကျေဝ်ဝ် ဆ္ဂး ဗဵုစရုပ်သာ်ဟွံဆာဲ ဒှ်မၞိဟ်အောန်ကဵုကျာ်သြဳမွဲရ။ စိုတ်ကျေဝ်တှေ် ရုပ်လေဝ်ကျေဝ်ဗက်အာကီုရ။ မၞိဟ်မွဲ ရုပ်သာ် ၜိုန်ပရေံလမ္စံက်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် စိုတ်ခိုဟ် အရေဝ်ဍာတ်ကြောံဒၟံၚ်ဏောၚ်မ္ဂး ညးဂမၠိုၚ်သ္ဍိုက်မၠိုက်တဴ ရ။ ဒေါသမွဲ ယဝ်ဗာန်လုပ်ဂွံ ပ္ဍဲသ္ၚိခန္ဓ ပိုဲမၞိဟ်တံမ္ဂး လွာဲဂှ် ဗီုပြၚ်မံၚ်စံၚ်တန်တဴဟွံမာန် အလဵုအလဵု ဒှ်ကၠုၚ်အိုတ်ရ။
မၞိဟ်ဗုဗုတံဂှ်လေဝ် ယဝ်ဒှ်ဒေါသမ္ဂး မုက်ဍာဲတိုန်၊ မၞိဟ်ပ္စံက်က်တံ ဒှ်ဒေါသမ္ဂး မုက်ဖျိုဟ်အာဂှ် ပိုဲကေၚ်ဆဵု ကေၚ်ညာတ်လဝ် သီုဖအိုတ်ရ။ စပ်ကဵုဒေါသတုဲ တဳလပိုန်ကျာ်တြဲပိုဲ ဟီုတွံစွံလဝ် ပ္ဍဲလောကဏံ ပၞောဝ်ဒုဟ်အိုဿီု ဒုဟ်ဂွံတုပ်ကဵုဒေါသဂှ် ဟွံမွဲရ။
ဒုဟ်ဒေါသဂှ် ဟွံမွဲကဵုအရာပြိုၚ်ပကာန် ပ္တောံၜတ်ရ။ ဟိုတ်နူဒေါသတုဲ စိုတ်ပိုဲလီုလာ်အာရောၚ်မ္ဂး မၞိဟ်မွဲ နူတမ်မူလတေံ စိုတ်ၜိုတ်လဵုခိုဟ်ဟ် ၜိုတ်လဵုသၠုၚ်ပြဲဒၟံၚ်ဒှ်ကၠာရ ဒေါသလုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး စိုတ်စရိုတ်တံ လီုလာ်အာရ။ နူတမ်တေံ စိုတ်ဍိုန်ဍောတ်ဂလို်ၚ်လဵုကီုလေဝ် ဒုၚ်ကေတ်တဲ ဒေါသမ္ဂး ဒေါသဂှ် ဍေံပလှေ်ဒၟံၚ် စိုတ်ဓါတ်ပိုဲ ကာယပိုဲလၟိုန်ရ။
မၞိဟ်တံ ၜိုန်ရဟွံဆာန်ဒေါသဟီုကၠာလေဝ် ဒေါသဂှ် ဆာန်မံၚ်သတ်တံလၟိုန်ရ။ သစ္စဒေါသပိုဲဂှ် ဗၞတ်တၟာအယျောဲ သော်ကၞေၚ်မတ်ပိုဲလေဝ် ဍေံဟွံကဵုသ္ၚောဲအာ နူခန္ဓပိုဲ၊ ဒေါသမွဲက္တဵုဒှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုကိလေသစှ် အဟိရိက-ဂွပါပ်ဟွံလေပ် ညှာဟွံလေပ်၊ အနောတ္တပ္ပ-ဖေက်ပါပ်ဟွံလေပ် ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။ ဟိုတ်နူဒေါသ ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ကၠုၚ်တုဲ ဟီုဗၠေတ် ကၠောန်ဗၠေတ် ဟီုဗဂိကဵုညးတၞဟ်လေပ်တုဲ ဒးဒုၚ်သၠးထောံ မိဿဟာဲခိုဟ် အ္စာတၠပညာခိုဟ် ကလောမသခိုဟ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ။
အရာဒးသၠးထောံ ချိုတ်ပၠိုတ်အိုတ်မွဲဂှ် တသိုက်စိုတ်ရ။ ဟိုတ်နူဒေါသတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲပၞာန် ဂစိုတ်ပျဲပျာံ ၜုၚ်တက်ညးသ္ကံဂှ် ကေၚ်မိၚ် ကေၚ်ဆဵုညာတ်မံၚ်လၟိုန်ရ။ ဒေါသဟွံမွဲမ္ဂး သဘဴဓဝ်ပၞာန်၊ ဒုၚ်ဟွံမာန် လ္တူညးဍုၚ်ကွာန် လ္တူဂကူ၊ သဘဴဂွံသေက်ဇဵု ၜုၚ်တက်လက်ချဴ ဘပဠတံဂှ် ဟွံမွဲဍာံဍာံရ။ ပၞာန်မ္ဂးဂှ် စဵုဒၞါတိဍာ် ဂီုကၠီုကောန်ဂကူဇကုရ။
သ္ဇိုၚ်ဒေါသဍာံဍာံဂှ် ဟိုတ်နူသၠးအခေါၚ် လ္တူညးမွဲကေုာံညးမွဲဟွံမာန်ဟေၚ်ရ။ ဒေါသ ယဝ်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲမၞးမ္ဂး ဂွံဟီုအရေဝ်ခိုဟ်ဟ်ဂှ် ဟွံမွဲတဴသက်က်ရ။ ဟိုတ်နူလိုန်ဗက် အလိုက်လၟာ်ဇိုၚ်ဒေါသတုဲ လ္တူမိမကလောဝံသ, အ္စာ, တၠပညာ, သ္ကံရဲတံဂှ်လေဝ် ဟွံဂွ ဟွံဖေက် တီဆကေတ်ဇၞး သ္ပမာန်တုဲ ကၠောန်ဒး ပွဗၠေတ်တ်မာန်ရ။
ဒေါသလောန်ကာဲမ္ဂး စိုပ်အဆံၚ်တက်ဂစိုတ် လမျီုညးတၞဟ်မာန်၊ စိုတ်ဓဇန်တံ ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ အိုတ်ကၞောတ် ၜိုန်ဆာန်ဒၟံၚ်အိုတ်အစောန်ကီုလေဝ် ဂစိုတ်မာန်မံၚ်ဏီရ။ ဒေါသလုပ်ဂွံမ္ဂး လ္ပာ်ဗၠေတ်ဂှ် ဟွံဖေက်၊ ဂံၚ်ကၠောန်ကၠုၚ် ပွအကုသဵု၊ ဂံၚ်ဂစိုတ် လမျီုညးတၞဟ်အိုတ်တုဲ ယဝ်ဟွံသၠးကၠေံဒေါသမ္ဂး ချိုတ်အာတုဲလေဝ် ဒးဒတုံအပါယ်ပၠန်ရ။
မၞိဟ်မွဲမွဲ ၜိုန်ရမၚ်မွဲလဝ် ဒ္ဂေတ်စရိုတ် ဂၠိုၚ်ကဵုဂိတုသၞာံကီုလေဝ် ယဝ်ဒုၚ်တဲဒေါသ လောန်ကာဲအာမ္ဂး ဒ္ဂေတ်စရိုတ်သိက္ခာဇကု မမၚ်မွဲကၠုၚ်လဝ်တံ ပွိုၚ်မွဲခဏဍောတ်ဓဝ် လီုလာ်အာမာန်ရ။
ဇၟာပ်ညးအဲ နွံပၟိက်ကဵုအရာခိုဟ်ဟ်ဖအိုတ်ရ။ မိမတံလေဝ် ဟွံမိက်ကဵုကောန်ဇာတ်ဇကုပရေံ၊ နွံပၟိက် မိက်ဂွံကဵုကောန်ဇာတ်ဇကု နွံကဵုစိုတ်ခိုဟ်ဟ် စိုတ်ပြဲပြဲဖအိုတ်ရ။ ပၟိက်မိမတံ ညံၚ်မိက်ဂွံကဵုဍေံ (ကောန်ဇာတ်) တံ တီလေပ်ကေတ်လ္ပာ်ခိုဟ်ကီု ကောန်ဇာတ်တံလေဝ် နွံပၟိက်ကဵု မိမ စိုတ်ခိုဟ် စိုတ်ပြဲကီုရ။
ပံၚ်ကဵုမိဿဟာဲ သ္ကံရဲပၠန်လေဝ် မိက်ဂွံကဵုသရုၚ်ပါဲ မၞိဟ်စိုတ်ပရေံပရေံရ။ စပ်ကဵု အ္စာကဵုကွးပၠန်လေဝ် အ္စာသၟးခိုဟ် ကွးဟွံခိုဟ်မ္ဂး ဟွံက္လိဂွံတသိုက်ပၠန်ရ။ သီုၜါလ္ပာ် ညးခိုဟ် အဲခိုဟ်မှ က္လိဂွံတသိုက်စိုတ်မာန်။
သဘာဝပိုဲသတ်တံဂှ် အရေဝ်လေဝ်ဟီုဗဒှ်လေပ်၊ ဟီုထ္ၜက်ထောံလေဝ်လေပ် ဟီုဖအောန်ဖျေံလေဝ်လေပ်၊ အတိုၚ်လၟေၚ်ဓမ္မတာလေဝ်ဟီုလေပ်ဂှ် ဒှ်ဓမ္မတာစိုတ်ပုထုဇန်တံရ။ ညးပလီုပလာ်တသိုက်ဇကု ဒ္ဂေတ်ဇကု သိက္ခာဇကုတံဂှ် ဒေါသရ။ ဒေါသလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲသန္ထာန်ဇကုမ္ဂး တသိုက်တံ ကၠေံဗ္ဒန်အာတုဲ ဒးက္တဴစံၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ဒဒိုက်စိုတ်အိုတ်ရ။ ဒၟါနူဒေါသဏံ မၞိဟ်ဂွံဒှ်တသိုက်ဂှ် ဂၠာဲဟွံဆဵုဏီ။ ဒၟါနူဒေါသ ညးတၞဟ်ဟီုစောဒက၊ ညးတၞဟ်အထေၚ်သောဲ၊ ဖျေံသိက္ခာ ဟီုပျုတ်ဗ္ဒေက်တဴရ။
ပိုဲမၞိဟ်တံဂှ် ဒှ်ညးမၞုံပၟိက်ကဵု အရာခိုဟ်ဟ် သီုညးဖအိုတ်တုဲ မၞိဟ်မၞုံကဵုစိုတ်ပရေံ စိုတ်ယုတ်သဝ်တံဂှ် မၞိဟ်ခိုဟ်ဟ်တံ ဟွံမိက်ဆက်ဆောံ၊ မၞိဟ်စိုတ်ပရေံ မၞိဟ်ကြမ်ကြ မၞိဟ်ဟီုအရေဝ် ဟွံမွဲကဵုမ္ၚဵု ဟွံမွဲကဵုၚုဟ်းမးတံ နွံဗ္ဒာဲဇကုမ္ဂး စိုတ်ဟွံဒှ်တသိုက်၊ စိုတ်ဒးက္တဴစံၚ်ဒၟံၚ် လၟိုန်န်ရ။
မၞိဟ်မၞုံကဵုစိုတ်ဟိဏ္ဏဂှ် ညးဂမၠိုၚ် ဟွံသ္ဍိုက်မၠိုက်၊ က္ဍုဟ်မၠေံတဴရ။ ဒေါသပိုဲ ယိုက်ဂြောပ်လဝ် နကဵုယာတ်ထဝ် ယာတ်သြန် ဟွံလေပ်မ္ဂး ၚုဟ်မးပိုဲ အေဲဇြစှေ်သိုက်က်ရ။ ဒေါသဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်နၚ် သွက်သတ်တံ သွဟ်ခိုဟ်ဟ်ဟွံသေၚ်၊ ရေၚ်တၠုၚ်နၚ် သွက်ပိုဲတံ ဂွံအာအပါယ်သက်က်ရောၚ်။ ဒေါသဂှ် ပြုပြေၚ် ရေၚ်တၠုၚ်နၚ် သွက်သတ်တံ ပရေံဒၟံၚ်တုဲတုဲရ။ ပၞောန်ဗ္ဒါဒေါသ ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်အာဂှ် ပိုဲတံ ဒးထိၚ်ဒက် မၚ်မွဲစိုတ်ပိုဲထေက်ရောၚ်။ ပူဂဵုမၞုံကဵုဒေါသတံဂှ် ကျာ်လေဝ်ဟွံထိုၚ်သး မၞိဟ်ဒေဝတဴတံလေဝ် ဟွံထိုၚ်သးရ။ ဒေါသပိုဲ ညံၚ်ဂွံကြဳစှေ်ဂှ် ဇကုဇကုရ ဒးသ္ပလွဳပရာစိုတ်ထေက်ရောၚ်။
ဒုၚ်ကေတ် အတိုၚ်တဝှ်ဍောၚ်ဓဝ်ကျာ် ဒးဇၞော်ပၟဝ်ဓဝ်မေတ္တာဂၠိုၚ်ၚ်၊ စိုတ်ဇကု ဇကုဒးသှ်ပတဴဏာ လ္ပာ်ခိုဟ်၊ ဒးဇၞော်ပၟဝ် ဓဝ်ဝိပဿနာဘာဝနာ သွက်လောကခန္ဓ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန ညံၚ်ဂွံအောန် ကြဳစှေ်အာဂှ် ဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒက် ကာယပါၚ်စိုတ်ဇကုရ။
ကဵုဒါန် မၚ်သဳဂှ် ဒေါသ အိုတ်,ပိုတ်အာဟွံမာန်၊ ဇၞော်ပၟဝ်ဓဝ်ဝိပဿနာဘာဝနာမှ ဒေါ သအိုတ်မာန်တုဲ ဘဝဇကုညံၚ်ဂွံကျေဝ် တဵုပယျေဝ်ကေတ် စိုတ်ခိုဟ် စိုတ်ထၟိက်ညိ။ ဒုၚ်ကေတ်ယၟု သၟာစိုတ်ခိုဟ် စိုတ်ကျေဝ်မ္ဂး စိုတ်ဇကုဇကု က္လေၚ်ဒ္ဂေတ်ကၠာမ္ဂး ခိုဟ်အိုတ်ရောၚ်။
ပိုဲသတ်တံ ဟိုတ်နူလုဲမိပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲသၠိုက်သရီုကိလေသဂှ်ရ ဂၠိုၚ်ကဵုဘဝ မရိုဟ်လၟိဟ်ဟွံမာန် ဒးဂေတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတရဴသံသာ ဟွံမွဲကဵုလၟိတ်ရ။ သံသာဘဝဇကု မိက်ဂွံဂၠေံမ္ဂး ဝိဿနာဘာဝနာမွဲဟေၚ် ဂလေံ (ဇလေံ) ကဵုမာန်တုဲ နကဵုဓဝ်သတိပဋ္ဌာန် ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးဇၞော်ပၟဝ် ဝိပဿနာ မလေပ်သ္ၚဳမၠာ် သဘဴရုပ်နာမ် မဒှ်အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တံရ။ သွက်ဂွံပိုၚ်ပြဳကေတ်ဘဝ ညးမၞုံကဵုစိုတ်ခိုဟ် စိုတ်ပြဲမာန်၊ သွက်ဂွံဒှ် ညးမအောန်ကဵုဒေါသမာန်၊ သွက်ဂွံပိုၚ်ပြဳကေတ် ဘဝကျေဝ်ဝ်မာန် စိုတ်ဇကုဂှ် သိုၚ်ပ္တန်လဝ် နကဵုဒယိုၚ်သြန် ကၟဳထဝ် ဂြောပ်ဗၜိုဟ်ကေတ် အလုံခန္ဓဇကုမာန် ဟီုမ္ဂး စိုတ်ဇကုရ ဇကုဒးလွဳပရာ နကဵုလညာတ်သမ္တီဇကု ကဵုတၚ်ရန်တၟံဇကု ဂွံဆာဲပ္ဍဲလောက၊ ညးတၞဟ်ဝေတ်ဇကုတုဲ စိုတ်ခိုဟ် ဒေါသအိုတ်ဂှ် ဟွံမွဲတဴရ။ နအလဵုဇကုဟေၚ် လေပ်တီကေတ် စိုတ်မိက်ဂွံကျေဝ် သိုၚ်ပဠေဝ်သ္ၚိနန်ဇကုမ္ဂး ဘဝမၞးဂှ် ကဵုဖဵုသွက်လိုက် ဂွံယးတၟးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.