Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဍုၚ်မွဲမွဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဟွံမွဲမ္ဂး အာဇီုကပိုက် ဍုၚ်ညးဂမၠိုၚ်

နာဲခပဝ်

ကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဗၟာတံ ဖျေံအမိၚ် ညးမချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ (၄) တၠတံ နကဵုအမိၚ်ဂစိုတ်တုဲဂှ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ကိုပ်ကၠာလေဝ် ပရေံမံၚ်ရ၊ ထပ်တုဲ ပရေံစှေ်ပၠန်တုဲ အကာဲအရာ ပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် သွက်ဂွံကၠောံထၞာန်အာရ။ မွဲလပါ် ကေုာံ မွဲလပါ်ဂှ် သၠးအခေါၚ်ညးသကအ်ဟွံမာန်၊ တက်ကျာညးသကအ်လေဝ်ဟွံမာန် ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်ရ။ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပၠိုတ်ကၠေံအာ အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ ဗက်ဟွံဂတာပ် ဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တံဂှ် ဒးဒုၚ်လျိုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ဗၟာရ။

ဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ် မဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ဍုၚ်ဗၟာတံဂှ်မ္ဂး ဍုၚ်ဂလာအေန်ဒိယျ၊ ဍုၚ်ဘၚ်ဂဠာဒေက်၊ ဍုၚ်ကြုက်ကဵု ဍုၚ်လဴ၊ ဍုၚ်သေံတံရ။ တော်ရံၚ်ဒမၠိၚ်ပယျဵုမ္ဂး ဍုၚ်သေံဂှ် ဒှ်ဍုၚ်ပယျဵုဂၠိၚ်အိုတ်ရောၚ်တုဲ ဒးဒုၚ်ဒဒိုက် ဒးဒုၚ်လျိုၚ် ဒးဒုၚ်တဲ စပ်ကဵုဒဒိုက်သၞာဂၠိုၚ်အိုတ်ရောၚ်။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဍုၚ်သေံဂှ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ခိုဟ်နူကဵု ဍုၚ်ဗၟာပၠန်တုဲ ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်ဒဒိုက်မ္ဂး ဂြိပ်လုပ်ဍုၚ်သေံလေပ်ရ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ်တှေ် ဒးဟီုပဋိပက္ခပၞာန်ရ။ ကြဴနူကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ သီအဝဵုတုဲဂှ်မ္ဂး ပေဲါဗတိုက် အကြာဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သကာတ်မြဟ်တိုန်တုဲ နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ စကာဒြဟတ်ဒပ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူကရေၚ်တံကီု ညးဒးဂြိပ်ဒဴ နူကဵုအခိၚ်သီအဝဵုတံကီု ဒးဂြိပ်ဒဴလုပ်မံၚ် ဍုၚ်သေံ မွဲဏှမွဲဏှ နွံမံၚ်ရ။ ရံၚ်အကာဲအရာမ္ဂး လ္ပာ်ဒပ်ကရေၚ်ကေအေန်ယူတံဂှ်တှေ် ဍေံတံ ဗပေၚ်ဒြဟတ် နူကဵု ဂကောံဒစဵုဒစးတၟိ ပဳဒဳအေပ်တံရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ရံၚ်အာကဵု ဒပ်ပၞာန်တိုက်ဗၟာတံဂှ်တှေ် ဒြဟတ်ဍေံတံ ဟွံခိုဟ်ကွေံကွေံတုဲ စကာကၠုၚ် ဒပ်ပၞာန်ကျာတံ နွံရ။ ဖျေံဗမ် နူကဵုက္ၜၚ်ကျာတံဂှ် ဒးစုတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂၠိုၚ်ရ။ လဆောဝ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ကျာဗၟာတံဂှ် ဍေံသၠောၚ်လုပ်ကၠုၚ် လပါ်တိသေံတုဲ ဗမ်တံ ဒတုံစှေ်အာ လတူသ္ၚိဌာန် ဂကူသေံတံလေဝ် နွံရောၚ်။ အပ္ဍဲကဵု ညးဒးဂြိပ်ဒဴဂမၠိုၚ်တံဂှ် ညးဗြဴကဵု ကောန်ၚာ်တံဂှ် ဒးဒှ်ဒဒိုက်ဂၠိုၚ်ရ။

ပြသၞာဒုတိယဂှ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာရောၚ်။ ကြဴနူကဵု သီအဝဵုတုဲဂှ် ကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ထိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဟွံမာန်ရ။ ၚုဟ်ကၠေၚ်ဓာတ် ၚုဟ်စၞစတံဂှ် တိုန်အာ (၂) ဆရ။ ဟိုတ်နူကဵု ကမ္မဏဳဍုၚ်မ္ၚးတံ ဆုတ်တိတ်အာ နူကဵုဍုၚ်ဗၟာကီု ဍုၚ်ပလိုတ်ဂမၠိုၚ် ထပိုတ်မံၚ်အဆက် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကီုတုဲ သြန်ဍုၚ်သအာၚ်ဂှ် ကှ်စှေ်အာသိုက်က်ရ။ သြန်ဍုၚ်သအာၚ် ဒဝ်လာ ကှ်စှေ်အာတုဲ ရာန်ပၠောပ်ကၠေၚ်ကီု ကပေါတ်တၞဟ်ဟ်တံ ဟွံမာန်တုဲ ၚုဟ်မးတံ တိုန်အာရောၚ်။ အရာဏံဂှ် အာဇီုကပိုက် ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ပရေၚ်ကမၠောန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ အရာဏံဂှ် ဍေံအာဇီုကပိုက်ကဵု သီုကဵုဍုၚ်သေံရောၚ်။ ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ဂြိပ်ဒဴလုပ် တတ်ကၠောံပယျဵုဍုၚ်သေံ ဟွံမွဲကဵု ဗဗွဲဓရ် (ဟွံမွဲကဵု ပါတ်သပအ်) ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒှ်ဒဒိုက်နာနာသာ် ကမၠောန်ကမေတ်ဟွံမွဲကီု ဝါတ်ဒိုက်ကီု ဒးဂြိပ်ဒဴကီုဒှ် လုပ်ကၠုၚ်မံၚ် ဍုၚ်သေံရ။ တၟော်ကဵု ညးတြုံတံဂှ်တှေ် ညးဗြဴတံဂှ် ဂၠိုၚ်ရ။ ကောန်ၚာ်တံလေဝ် ပါကၠုၚ်မွဲစွံ ကုမိမဍေံတံကီုရ။ ဟိုတ်နူကဵု လုပ်ကၠုၚ် ဟွံမွဲကဵု ဗဗွဲဓရ်တုဲ ရဲတံဏံဂှ် ဒးကေတ်အဆက်ကဵု ရဲပၠောပ်စမၞိဟ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ကၠဟ်လဝ်ကဵု ရဲပၠောပ်စမၞိဟ် အပ္ဍဲကဵု အကြာဒဵု အကြာဇြဟ် အကြာဂြိုပ်တံတုဲ ဗၠာဲသၟိၚ်သေံတံ ရပ်ဂွံရ။ ရပ်ဂွံတှေ် အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဍုၚ်သေံဂှ်ရ ဒးဒုၚ်ပၠောပ်အချုက် ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်တုဲ ဒးဒုၚ်ပလံၚ်ဖျဴဏာ လပါ်ဍုၚ်ဗၟာတေံရ။ သွက်ရဲဗလးလုပ်အာဂှ် လိုက်အာ အပ္ဍဲဍုၚ်တေံမာန်တုဲ ဟိုတ်နူကဵုလိက်ဟွံမွဲတုဲ ဟွံဂွံမံၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ရ။ သေဌဳလ္ၚဵုတံဂှ်မ္ဂး ဍေံတံ ဟွံဂံၚ်လိၚ် သၟာကမၠောန်တံဏံလေဝ် နွံမာန်ရောၚ်။

စပ်ကဵုပရူပရာ အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတုဲ ဍုၚ်ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ဍုၚ်သေံရ။ နကဵု ဒှ်ကောန်ဂကောံ အာဇြဳယာန် မွဲစွံတုဲ နကဵုဓရ်ဗစာရဏာမၞိဟ်ဟေၚ် ဍုၚ်သေံဂှ် ဒးကဵုမံၚ်အရီုအဗၚ်ရောၚ်။ စပ်ကဵုပရေၚ်ပရူ မကတဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် နုကဵု အလဵုအသဳဍုၚ်သေံကီု ပၞာန်ဍုၚ်သေံကီု မုလေဝ် အခေါၚ်ဟီုဂး ဟွံမွဲရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် အလဵုအသဳသေံကဵု ကုလသမဂ္ဂ ဂကောံအေန်ဂျဳအဵုတံ ဒးရံၚ်စံၚ်လဝ် ဗၞတ် (၂) ကိုဋ် နွံဒၟံၚ်ရ။ ညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တံဂှ် ဒှ်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တုဲ ဇၟာပ်ပ်စိုပ်ဍုၚ်သေံမ္ဂး ဂကူသေံတံ ကဵုဒၞာဲဇူဒီုရ။ ကဵုစၞစသုၚ်ရ။ အတိုၚ်မူဝါဒ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ်မ္ဂး အလဵုအသဳသေံတံ ကဵုအခေါၚ်ဇူဒီု မွဲချိုန်ခဏတုဲ ကာလပေဲါပၞာန်တံ သ္ၚိတ်ဇြမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးက္လေၚ်စဴအာ လ္ပာ်ဍုၚ်ကွာန်ညးတံကီုရ။ လတူသၟာကမၠောန်တံပၠန်လေဝ် အခိၚ်ဍေံတံ ဒးကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ကုသေဌဳသေံတံဂှ်တှေ် အခေါၚ်အရာသၟာကမၠောန် ဂွံဍိုက်ပေၚ်ဂှ် ဌာနသၟာကမၠောန်တံ ဒးရံၚ်စံၚ်တုဲ ညးဗြဴတံ သၠးဂဝ်ဂၞဴကီု ဝဳယဲက်ီုမ္ဂး ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ဒးရံၚ်စံၚ်တုဲ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ၚာ် ကောန်ဇာတ်သၟာကမၠောန်တံဂှ် ဌာနပရေၚ်ပညာဍုၚ်သေံတံ ရံၚ်စံၚ်ကဵုရောၚ်။

သွက်ကၟိန်ဍုၚ်မွဲမွဲဝွံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ရ။ ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ကေတ်အရေဝ် ရပ်စပ်ညးသကအ်ရောၚ်တှေ် ညံၚ်ဟွံဂွံဂိအာ ညးသကအ် ဒးဖန်ဇန်အာထေက်တုဲ ဒးပညဳပညပ် တက်ကျာညးသကအ်ဂွံရောၚ်။ ဗီုကဵု ပြသၞာအပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာကီု ပ္ဍဲဍုၚ်သေံလေဝ် ပြသၞာဗီုဗီုဏံ နွံကီုရ။ ဆဂး အတိုၚ်တၠတိဨကရာဇ်တံ ဗကန်လဝ် ညးမွဲ ကေုာံ ညးမွဲ ဟွံဓဇန် ညးသကအ်ရ။ ပညဳပညပ်ညးသကအ် နွံရ။ ပညဳဟွံဂွံမ္ဂး ညးမွဲမွဲလပါ်ဂှ် ဒုၚ်ယှအ်ရ။ ရံၚ်ကဵု ဂုဏ်ဖဵုဍုၚ် ဂုဏ်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။ ဂကောံနာနာ သွာၚ်နာနာ ဂကောံရပ်လွဟ်နာနာ သီုကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ထေက်ကဵုဒးချပ် သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာရောၚ်။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်ဒဒိုက် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးဗစာရ။ ဟိုတ်နူဍုၚ်ဇကု ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်တုဲ ဍုၚ်ဇိုၚ်ဝိုတ်ဒိုဟ်တံလေဝ် ဒှ်ဒဒိုက်ကီုတုဲ ထေက်ကဵု ဒးညှာစိုတ်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.