Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဂၠံၚ်တရဴ ဇကုကဵုဇကု

ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြိုၚ်ပ္ကာန်စန်ဒက်ဒၟံၚ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်တ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵု ပါဗက်သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴလ္ပာ်တေံနွံ၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵု ပါဗက်သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴလ္ပာ်ဏံနွံရ။
သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်အနာဂတ်ဏံဂှ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေဲါရုဲမာဲနွံ၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် သွက်ဂွံဗ္တိုက်သရိုဟ်အာ ကုညးလ္ပာ်တေံနွံတုဲ ဝေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ပာ်ညး လ္ပာ်အဲ နွံရ။
ပ္ဍဲကဵုဝေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ပာ်ညး လ္ပာ်အဲ ၜါလ္ပာ်ဂှ် တံၚ်ဂြဲဒၟံၚ် ဇြဟတ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဗီုညးကဵုညး သၟဝ်ဂၠံၚ်တရဴညးကဵုညးရ။
အဃောဇြဟတ်ဇၞော်ၜါလ္ပာ်တအ် ဝေၚ်ပြိုၚ်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ညံၚ်ဟွံဂွံခလပ်အာ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴလောန်ရ။
အကြာဏံဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်မွဲအခန်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တွဵုရးမွဲအခန် ဒးကေဝ် ဒးချပ်စန်စာတုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရဲဂုန်ဖဵု သွက်ဂကူဇကု၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂုန်ဖဵု သွက်ဒေသဇကုဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူတအ် ဒးပ္တိတ်ဇြဟတ်ရ။
အခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်စိုန်သကီုတအ် ပံၚ်တောဲကုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဝေၚ်အာမွဲကရောံမာန်မှလေဝ် စိုပ်တရဴမာန်ရောၚ်။
တုပ်သာ်ဂှ်ကီု အဃောဝေၚ်ဒၟံၚ် စၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဇကု မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူ၊ ကဏ္ဍလိက်ပတ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ထတ်ယုက်၊ ကဏ္ဍယေန်သၞာၚ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်၊ ကဏ္ဍပရေၚ်မၞိဟ် စတံ ဂၠံၚ်တရဴဇကုကဵုဇကု ညံၚ်ဂွံထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်ထေက်တအ်ဂှ် ပံၚ်ကောံမ္ဒးရေၚ်တၠုၚ် ဗၟံက်အာရုပ်ရဴ ဗီုအကာဲအရာကဵုဂှ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.