Categories
ပရိုၚ်

ကမ္မတဳစၟတ်လဝ် လၟိဟ်ကောန်ဂကောံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဟီု

မိစၠန်ထဝ်

အတိုၚ်ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုၚ်မာဲ လလောၚ်တြးလဝ် လၟိဟ်ကမ္မတဳမပါလုပ်တံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်ဂၠိုၚ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်  နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ၚုဟ်ကသိုန်ဗ္တာၚ်က္ဍၚ်တိုန် အကြာဒေသပယျဵု

မာံအသး

ဒေသပယျဵုဒၞက် သေံ-ဗၟာ ပပ္တံကဵု ဗြဝတဳ ကေုာံ ကျာ်ပိတံဂှ် ဟိုတ်နူၚုဟ်မးကသိုန်ဗ္တာၚ် က္ဍၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ကွေံကွေံတုဲ သၟာကူသာန်သွံရာန်တံ ဆဵုဂဗဒၟံၚ်အခုက်အခုဲရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဘဝသၟတ်ကွးဘာခေတ်တၟိတ္ၚဲဏံကဵု မိမမန်ခေတ်ကၠာတေံ

နာဲမာန်

ပ္ဍဲခေတ်လိုက်တ္ၚဲဏံဝွံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံလေဝ်မြက်ပြဟ် ပရေၚ်သၟတ်တအ်လေဝ် ဆက်ဆောံညးသကအ် ဗက်ကဵုခေတ်အလိုက်ဂၠးကဝ် ဍုၚ်သၟာၚ်ကီုတုဲ နကဵုအခိုက်လေံမိမဂကူမန်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ပရေၚ်ဆက်ဆောံသၟတ်တအ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဇီုကဗိုက်ကၠုၚ်ကဵု သၟတ်ကွးဘာဝုတ်မန်တအ် ပရေၚ်ကတ်ပညာ နွံကၠုၚ်ကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳပၞာန် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံဒၟံၚ်ကာလအကြာဖိုဟ်ဏီ

နာဲမာန်

ကြဴနူကဵုသ္ကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ်ပၞာန် ယျေဝ်မျေအ် ဟီုလစွံစိုတ်အလဵုအသဳပၞာန် လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ပဵု ၜက်နူကဵုဧပြဳ (၂၈) တုဲမ္ဂး ဒှ်အာအခိၚ်ကာလသၞာံ (၁၉၉၅) လ္ပာ်တေံပၠန်ရောၚ် ဂးလဝ်ကၠာလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံနကဵုလုပ်သၞောဝ် ကၠးကၠးမးမး မုလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်ဏီတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကေတ်ဒၞာဲ သီုမၚ်ကေတ်လဝ်ဂွန်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးလုက်စုက်ကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန်တံ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်

နာဲဟံၚ်မန် ကေုာံ ကောန်ဇာတ်ညးဂမၠိုၚ်

အာကာ

“အဏံ ပအပ်မံၚ်ဘာဣယျ၊ ဂတဏံ မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ပိုဲမံၚ်အဏံ ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂှ် ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဒုက္ခိတ နာဲဟံၚ်မန် အဃောစမံၚ်ပုၚ် ကရောံကောန်ၜါ ဟီုဏာသီုမုက်မတ် စၟဳပတှေ်မံၚ် ညးရီုဗၚ်တံရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်မန်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိ ၜိုတ်ဍေံကဵု ၜိုတ်ကေတ်ဟာ (ဝါ) ဂစိုတ်ထောံလတေၚ်ဆီ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပၠောပ်ဂိုဟ်သုသာန်ဟာ

ချူ- ဗညာဟံသာ

ပ္ဍဲအကြာအတးသၚ်္ကြာန် ပယျာံသၞာံတၟိကၠောံကၠုၚ်ဏံဂှ် အပ္ဍဲဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ပ္ဍဲခေတ်ဏံ ဗော်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟေၚ်တတိယ မံက်ကၠုၚ်ရ။ ဗော်တၟိဏံဂှ် ကဵုယၟုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ဒက်ပတန်အာရောၚ် အ္စာပရိုၚ်ကဴဝဴ ချူဓမံက်ကၠုၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မကေက်သကာဂမၠိုၚ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ လုပ် ပြိုၚ်မာဲဏောၚ် လလောၚ်တြး ဟီုလဝ်ရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗီုလဵုဂွံစွံစိုတ် လ္တူပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံရော

နာဲမာန်

အလဵုအသဳပၞာန် က္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲသၞာံဏံတွဵုရောၚ်ဟီုဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ အခိၚ်လဵု တ္ၚဲလဵု ကၠောန်ဗဒှ်ကဵုဂှ် ဟွံတီသၟးဟွံက အပ္ဍဲဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု အပ္ဍဲဂကောံဒပ်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူတအ်ကီု လညာတ်အပ္ဍဲသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု လညာတ်ညံၚ်ဂွံပါ်ထ္ကးဂှ် အလဵုအသဳဖန်ဗဒှ် ကေတ်ဒၟံၚ်အခိၚ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ စၟဳဒၟံၚ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပံက်ကဵု ပွမပတိတ်ဆုမွဲဝါပၠန်

နာဲတၠလွဳ

နူဗော်ကရေၚ် ကေအေန်ယူတံ လလောၚ်တြးပ္တိတ်လိက် ကၟာတ်ဂြိပ်ဆု မွဲချိုန်ခဏတုဲ သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ မၚ်စၟဳဒၟံၚ် ဆလအ်ညးတံ ကလေၚ်ပံက်ကဵုမွဲဝါပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗြဲစိုပ်တိတုဲရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးအောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဟို်တ်နူဗြဲစိုပ်တိတုဲ မွဲဂိတုကဵု မွဲဂိတု ရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် လ္တူကျာ်လဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးတအ် အောန်စှေ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂကောံဂေါပကတအ် လဴထ္ၜးရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ကွာန် ဒးဒုၚ်တံၚ်ရပ်ဏာတံ ကလေၚ်စဴစိုပ်

မိစၠန်ထဝ် ..

ဂကောံမန်ပါ်တိတ် က္ဍိုပ်ဆာန်ဍုၚ်တံ တံၚ်ရပ်ဏာ ကောန်ကွာန်အံၚ်ဇၞးကဵု ကောန်ကွာန်ဍာ်ဂီုတဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သဳတံ သွက်ဂွံအာတ်လှုဲဂှ် ကလေၚ်စဴစိုပ်ကွာန်အိုတ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။