Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

လညာတ်၊ လစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် လ္တူပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀

ပိုဲဂကူမန်တအ် ဒးအဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ်၊ ဟွံဒှ်အဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၀ ဏအ် ကၠာဟွံစိုပ်ဏီမ္ဂး အလဵုအသဳပၞာန်တအ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပေါဲရုဲမာဲနွံရောၚ်။ အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ နူအလဵုအသဳချူဓဇက်လဝ်ဟေၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်စေဝ်လတူတုဲ ကၠောန်သ္ပပေါဲရုဲမာဲရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲဏအ် သွက်ပိုဲတအ် ဂွံစၟဳစအောန် ကွေံရ။ ဆဂး သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် စၟတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံ ဒးတန်တဴ ဒၟံၚ် သၟဝ်တဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်သွက်ဂွံရုဲစှ်ဟွံမွဲ ဒးအာဂၠံၚ်ဍာန် ဏအ်ဟေၚ်တုဲ သာ်လဵု ပိုဲတံဂွံသ္ပရော။

Categories
ပရိုၚ်

ညးဒှ်ဒဒိုက်မန်တံ ကလေၚ်စဴဒၟံၚ်ကွာန်ယျ

မိစၠန်ထဝ် :

မၞိဟ်ဂြိပ်ပဲါတိတ်ကၠုၚ် နူတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇူတဴဒၟံၚ် ဒေသပယျဵု သေံ-ဗၟာ ပ္ဍဲဗဒပ်ဟံၚ်ပြာ် ခလံက်ခနဳတံဂှ် ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသညးတံညိညယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုစၞောန်ဥက္ကဌကွာန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ပရေၚ်ဖံက်ဟတိုဟ်

မာံအဲ :

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာမဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ဒေသတံ ကော်ပကောံဥက္ကဌကွာန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဧပြီ ၂၆ ဂှ်တုဲ ကဵုစၞောန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ရဲပရေၚ်ဖံက်ဗတိုဟ်တံရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲအမေရိကာန်ဂမၠိုၚ် ကလိဂွံအခေါၚ် လွဳလွတ်ဂဥုဲခိုဟ်ဏောၚ်

တာရာမန်  :

လၟိဟ်သြန်ဒဝ်လာ ၂၅၀၀၀၀ နူအလဵုအသဳဝှိဒ္ဒရာ သွက်ဂွံဇိုန်ဏှၚ်ကဵုဒါန် ကုရုၚ်ဂဥုဲပ္ဍဲ ဝှတ်ဝုၚ်(ကၟိန် ဍုၚ်အမေရိကာန်) နကဵုရန်တၟံသွက်ဂွံလွဳလွတ်ကောန်ညးဒဒိုက်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ မဒှ်ညးနွံကဵုယဲကၠောံ ထၞာန်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် လိက်ပရိုၚ်ဒေသဝှတ်ဝုၚ် ဂါဇြိတ်ထဳ ချူဗၟံက်လဝ်ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအေဗရာ ၂၂ဂှ်ရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် လညာတ်ဝိဝိၚ်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်

ပေဲါရုဲမာဲအလဵုအသဳပၞာန် မက္ဍိုက်ပ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပ္ဍဲသၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်တအ် ဒစဵုဒစးလဝ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် လညာတ်ဒှ်ဒၟံၚ် ဒွိဟဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကီုရ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တၟိကဵု အန္တရာဲသွက်ညးဍုၚ်ကွာန်

“ဒၟာနူကဵု မိက်ဂွံသောၚ်ကလး ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပိုဲတအ်ဒေံါပန်ပှော်၊ သွက်ဂွံတက်ကျာလ္တူခုၚ်ဂှ်လေဝ် အာတ်မိက်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဏောၚ်” ရဴဝွံ ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကာလဗော်ကေတ်ဒေံါပန်ပှော် ကုအလဵုအသဳပၞာန်ရ။ ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၃) တုဲ ညးဟွံဂွံဆဵု ပေါဲတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ လက္ကရဴဏအ်မ္ဂး အကာဲအရာ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ပရေံစှေ်ကၠုၚ်တုဲ ကရဴနူအလဵုအသဳပၞာန်တအ် သ္ပဒတန်သၞောတ်ဝ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) မ္ဂး အကာဲအရာတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ကၠေံဗ္ဒန်အာရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော် (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဒဵုဗျု

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေဗရာဂှ် စပ်ကဵုညးတံဟွံဒုၚ်တဲ သ္ပဒပ် မၚ်ပယျဵုကီု၊ သ္ပပၞာန်ကွာန် ဌာန်ဒေသဇကုကီု ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်ဂှ်တုဲ ဂကောံမန်အလုံဂၠးကဝ် ကဵု ဇြဟတ်မိပ်စိုတ်အဵုဇိုတ်အိုတ်ရ။ ဂကောံမန်မစိုပ် ဍုၚ်ဒေန်မက်တံ ဖျေံသဂုတ်သွာတ်တၞဟ် နဂွံ ထံက်ပၚ်အာ ပၠန်ဂတးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ မန်မစိုပ်ဍုၚ်တတိယတၞဟ်တံလေဝ် စိုတ်ထတ် မြက်စာ ပ္ဍဲအရာဂွံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံ ဆက်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ပၠန်ဂတးဗၠးၜး ဂကူမန်ပၠန်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော်

ဒဵုဗျု

ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဂှ် ဒှ်ပ္ၚံက် မကၠုၚ်နူဇၟောဝ်ဍာ်ဂၠးကဝ်မွဲဂှ်တုဲ မလိက်မ္ဂး ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဏံဂှ် ကူဆာဲနၚ်နူကဵု ပဋိပက္ခအေဿရေကဵု ပါလိတ်သတာၚ် ဒှ်ဂွံရ။ သဳကၠဳပညဳပညပ် မဒှ်ဂုန်ဖဵုၜါလပါ်ဟွံဂွံမ္ဂး ကလေၚ်ဗရုလွဟ်ပၠန်ရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်သာ်ဝွံဂှ် အခိၚ်တေံ သီုဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ် အကြာအလဵုအသဳသဳရိလၚ်္ကာကဵု ပၠန်ဂတးတာ်ဂါတမေဲတအ်ကီုရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂၠးကဝ်တအ်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ဗြမ်ဂတက်အိုတ်အာမွဲလစုတ် ကလေၚ်ဒှ်မွဲလစုတ်ရ။ က္ဍိုပ်သကိုပ်ပၠန်ဂတးတမေဲဂှ် သီုပြဟ်လလုဲအာဏီရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် ပ္ဍဲဒေသလ္ဒောဝ်ဗၟံက်ဂှ်လေဝ် ဒှ်မွဲလစုတ် လီုမွဲလစုတ်ကီုရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂကူမန် ကြက်ဒှ်ဗီုဂကူပျူ ဟွံမာန်ဟာ

ကောန်စဴထဝ်

ဂျာန်နဝါရဳ၊ ၂၀၁၀ :

ကြဴနူဍုၚ်ကြုက် လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက် သီကေတ်ထောံ ဍုၚ်တိဗိတ် နပွမစကာဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန် မဂၠိုၚ်ကဵုဇြဟတ် (ဗၞတ်ပန်ဠက်) ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၀ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ရ တုဲဂှ်၊ ပလံၚ်ဏာကောန်ဍုၚ်ကြုက်တအ် ဗၞတ်ထပှ်ပြကောဋိကိုဋ်၊ အခိၚ်ဂှ်ဝွံ လၟိဟ်ကောန်ဍုၚ်တိဗိတ်တအ် နွံဒၟံၚ်ဗၞတ်တြဴပြကောဋိကိုဋ်ဓဝ်ရ။

Categories
သၟာန်သွဟ်

အကာဲအရာအကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပြဟ်ဟ်ဏံဗီုလဵုနွံဂှ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာမဒှ်ရ

ရာၚ်မြဟ် :
သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳ အကာဲ အရာဗီုလဵုနွံဂှ် အ္စာလဴထ္ၜးကဵုညိ။