Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် (၆)အလန်ဂှ် သၟာပရိုၚ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ရပ်လဝ် (၃)တၠတအ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်

တ္ၚဲဏံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၁)ဂှ် သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် ကေုာံ သၟာပရိုၚ် ဒဳဝဳဗဳ ၜါတၠတအ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် မရနုက်ကဵု (၆)ဝါဂှ် နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် စောဲစပ်လဝ်ဒုဟ်အိုတ်သီုဂှ် သၠးကဵုတုဲ သၟာပရိုၚ်တအ်ကီု သီုကဵု ပူဂဵုဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်ကရောံသၟာပရိုၚ်တအ်ကီု ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နကဵုညးဒုၚ်လျိုၚ် (အာမခံ) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တအ်ကဵု ဂကောံသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ပံၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ

နူကနေံတေံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၂ ဂှ် ကမ္မတဳက္ဍိုက်ပ်ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တအ်ကဵု ဂကောံသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ကေုာံ သၚ်သၟတ်မန်တအ် ဆဵုဂဗသ္ပကောံဓရီုတုဲ ဟွံလအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဒက်အာဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဒက်ဗော်တၟိ မံက်ကၠုၚ်ဍာံမ္ဂး ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲ

ဂကောံချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံဓမံက်ပ္တိုန်ဗော်တၟိတံ ပရိုၚ်တိတ်မံၚ် အကြာဏံ ဇြဟတ်မွဲမွဲ ယဝ်ထပ်ဒက်ဗော် တၟိမွဲပၠန်ဒှ်ဍာံမ္ဂး နကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဟီုဓမံက်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုဒ္ဂိုန် (၁၄)မံက်၊ ဂျူ လာၚ် (၇)ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သၞေဟ်ကၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ ၜါဒၞာဲ ဒးဒုၚ်ရုပ်သီကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက ဖျေံစွံလဝ် မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ (၂) ဒၞာဲဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၄) ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ ဓဝ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ဂ္ဇံသီကေတ်ဏာတုဲ ဒးဆုတ်တိတ်အာရောၚ် လဂွံကဵုရုၚ်ဆက် ဆောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမဆေၚ်စပ်တအ် လဴထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ထ္ပက်ပၞာန်တုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဟီုဂှ် ဆိုအ်ဗကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရောၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဝန်ဇၞော် အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီု

ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပ္ဋဲဒေသကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဟွံသေၚ်ရောၚ် ကောန်ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မွဲတၠ ဝန်ဇၞော်သယံဇာတကဵု ပွဳပွူသဘာဝ အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုတးပဲါရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သွာၚ်သၟတ်တံ ပံက်ဏာကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲ

နကဵုသွာၚ်သၟတ်တံဝွံ သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲ ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်လၟေၚ်ကမၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒၞာဲဍုၚ်တြေံကွာန်ခရူ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၇) ဂှ် ပံက်ဏာ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲဂကောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဟီုစောတ်စောဲကု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တံ ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝ ဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီု

ကာလရဲဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ဝေၚ်ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပလီုပလာ် ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ဒၟံၚ်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူတံဂှ် အလဵုအသဳမုဟွံဟီုမွဲသာ်တုဲ အခိၚ်ဒပ်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူတံ ဝေၚ်ပၞာန်တ္ၚဲဏံမှ ဟီု တိုန်ဂလာန် ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌဒပ်ပံၚ်ကောံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဆဵုညာတ် ဂၠံၚ်တရဴမူပံၚ်ကောံ Road Map ဗော်ညးကုညးတုဲမ္ဂး ဆက်လးအာကမၠောန်ရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီု

နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဝွံ အဃောမၚ်စၟဳဒၟံၚ် လိက်ဂၠံၚ်တရဴ မူဗော်ပံၚ်ကောံ (Road Map) ဗော်တံဂှ်တုဲ ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴလၟေၚ်ကမၠောန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံ သာဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ရ ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ပညဳကဵုညိ ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံ အာတ်မိက်

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲအကြာ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုအေပရဴ(၁)ဂှ် နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်ဖန်ပညဳပညပ်ကဵုအကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံ အာတ်မိက်ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာဒၟံၚ် ဂၠံၚ်တရဴတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏီရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီု

နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ်လ္ပာ်ဝေၚ်ပေဲါပၞာန်တုဲ ပေဲါသဳကၠဳတက်ကျာ လ္တူခုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန် ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာမံၚ်ဏီရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။