Categories
လိက်ပရေၚ်

ဒၟါနူဟိုတ်နာနာသာ် လိက်ကသုက် NCA လီုအာမာန်မံင်

ဗညာအံင်

လက်ထက်အလဵုအသဳပၞာန် (နဝတ) ပ္ဍဲအပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၉-၉၇ တေံ ဂွံကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် ကုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၁၇) ဂကောံတံရ၊ ဟီုမွဲနဲပၠန်မ္ဂး ဂွံလဝ်ကတိကဝတ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

လိက်ဘိက် ထီုကျာ်မန်ကအ်ဂေါမ်

သွက်ဂွံချူလိက်ပရေၚ်လိက်မွဲပိုဒ်ဂှ် ကေတ်ထောံဇြဟတ်ဒရိုဟ် အာဂေတ်ဗဵုထောံ ထီုကျာ်ကအ်ဂေါမ် ဂၠိုၚ်ကဵု အလန်ကီုရ။ ထီုဝွံ ဟိုတ်နူလုပ်စုတ်ကြပ်မံၚ်ကဵု ဒၞာဲအဲမတန်တဴမံၚ် ဘာအၚ်ဏံတုဲ ဂွံအာကၠုၚ်ဂှ် ဟွံခက်ခုဲမွဲသာ်ရ။ ထီု ကျာ်ဝွံဟိုတ်နူဒှ်တဴဒၞဲါတြေံတြဟ် နူသက္ကရာဇ် အေဒဳ (၇) စဵုကဵုစိုပ် (၁၁) တေံ ပြးဇးဒဴတိတ်ကၠုၚ် နူခေတ်သဓီုတေံ ရောၚ် အ္စာသုတေသနဂမၠိုၚ် စၟတ်လဝ်ကီုရ။ ဟိုတ်နူပေၚ်ကၟိုဟ်မံၚ်ကဵု ကပေါတ်တြေံတြဟ်တံဟေၚ်တုဲ ကျာ်ထီု ကအ်ဂေါမ်ဝွံ မြဟ်တမ်ညဝ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂွံတီညာတ်အာ ပရောပရာကပေါတ် အာဲကၟာဲ ဂကူမန်ပိုဲမာန် ဂွံကၠုၚ်ဝေၚ်စိုပ်လ္ၚတ်မာန် မ္ဒးစၞောန်ဏာဒၞာဲထီုကျာ် ကအ်ဂေါမ်ဏံကီုရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

အစဳဇန်ကၠောန်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန် ကုသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဂှ် ဇီုကပိုက်ကဵု သတီု လၟိဟ်မၞိဟ်ဂကူမန် ဇၞော်ဇၞော်မွဲ

လ္တူအလဵုအသဳ ကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန် (အိမ်ထောၚ်စုစာရၚ်း) သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဂကူဗၟာ မၞုံပ္ဍဲကဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲအကြာကောန်ဂကူမန်တံ ဓဝိၚ်လုပ်ကၠုၚ် ပွမပရေၚ်ၚ္ၚိတ်ကမၠက်ဂကူ နဲခေတ်တၟိဏံတုဲ ဇီု ကပိုက်ကၠုၚ် အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ကိုန်အစဳဇန်သစ္စ ၁၀၀ တ္ၚဲ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်

ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ စဒှ်ကၠုၚ် နူဂိတုဨဗရဴ (၁) တ္ၚဲအလဵုအသဳတၟိ NLD ဒုၚ်ကေတ်တဲ အဝဵုကၟိန်ဍုၚ်တုဲဂှ် နူ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သ္ကိ်ုပ်သ္က မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံပကောံစရၚ်ဒြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် Ministry of Immigration & Population ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ “ကိုန်အစဳဇန်သစ္စ”ရ။ ၜိုန်ဟီုလလောၚ်ပ္တ္တိတ် နဗဗွဲသၞောဝ် ဟွံမွဲကီုလေဝ် အတိုၚ်လဟီု သဟာဲလဝက မၞုံကဵုတာလျိုၚ်မွဲတၠမ္ဂး “ကိုန်အစဳဇန်သစ္စ” ဟီုဂှ် မၚ်မွဲဓဝ်သစ္စ လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်ကဵုအလဵုအသဳတုဲ ယိုၚ်ဂၠေၚ်ရၚ်တၠုၚ်အာဂှ် ဒှ်သဇိုၚ်ဝန် ကိုန်အစဳဇန်ဏအ်ရ သာ်ဝွံ နဂလာန်ဗွဲအပြောံ “ဝန်ဇၞော်” ဟီုဗကန်လဝ်နွံ ဂးရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

သၟာကမၠောန်ပလုၚ်ပြံၚ်လုပ်ကၠုၚ်ဂှ် အမှုအရာနာနာဂၠိုၚ်တိုန်

တွဵုရးမန်ဝွံ ပိုၚ်ပြဳလဝ် တိဍာ်မဍိုက်ပေၚ်တဴကဵုရှ်သြဇာ သွက်တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ်တုဲ ရံၚ်အာလ္ပာ်ဗၟံက်မ္ဂး နွံကဵုရေၚ်ဒဵုဂြိုပ် မဍိုပ်ဍဴ၊ လ္ပာ်ပလိုတ်ပၠန်လေဝ် ပကၚ်ရၚ်လဝ် ပရၚ်ၜဳ ဗွဲမဂၠိၚ်သ္ၚောဲရ။ ညးဂမၠိုၚ်မတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်မန်ဂှ်လေဝ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ကမၠောန်တိဗ္ၚ၊ ကၠအ်သွဝ် သီုကဵုကမၠောန် မကၠောန်ပ္တိတ်ၜဵုဂယိုၚ် မွဲဟာန်ကမၠောန် တမ္ၚာတအ်တုဲ ဂယိုၚ်ကၠုၚ် လမျီုဗုၚ်ဂၞဴနူတမၠာတေံရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော – (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဗီုဒက်ပ္တန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်

၁။ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်(ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဒးက္ဍိုက်ပ်)

၂။ ဗွိုၚ်ပယျဵု ကေုာံ ဍုၚ်သေံ(ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံပယျဵု ကေုာံ သေံက္ဍိုက်ပ်)

၃။ ဗွိုၚ်ဒေသဗၠးၜး(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိက္ဍိုက်ပ်)

၄။ ဗွိုၚ်မန်စိုပ်ဍုၚ်သ်အာၚ် (ကမ္မတဳပံၚ်ကောံမန်ဍုၚ်သ်အာၚ် OMCC က္ဍိုက်ပ်)

ရဴဝွံ ပံၚ်ကောံတုဲ ပံက်လဝ်ရ။

သွာၚ်ကမၠောန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ဟီုဂှ်မုရော၊ ပရောဏံမိက်ဂွံချူဓမံက်ထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာ ဇန်မန်ပိုဲတၟာလံရ၊ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ်အခိၚ်အခါကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဟွံညိၚ်ဝတ်တုဲ ဂွံစှေ် သၠာတ်ဂွံလဴစကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံ ဟွံသၟဟ်အစောံ ဟွံသၟဟ်အရထရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရညးဍုၚ်ကွာန် မဟာဇန်ပိုဲအပ္ဍဲဍုၚ်ဏံ ဟွံတီဟွံညာတ် ဟွံဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ရ၊ ညးဂွံတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ဟီုဂှ် နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ကု ညးမချဳဓရာၚ်မွဲဂကောံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဟေၚ် တီညာတ်ကဵုဂကောံပံၚ် ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U)ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးမတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ပၠန်တံလေဝ် တီဗွဲအဇ္ဇျတ္တဟွံသေၚ် ဗဟိရဟေၚ်တီညာတ်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာကဵု ပရေၚ်ပိဂအုံ မွဲဂအုံ

ပ္ဍဲဂိတုမေမံက်ဏံဂှ် ကမ္မတဳဖန်ဇန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံ အဃောသဳကၠဳပါ်ပရအ်ဒၟံၚ်ညးစၞးဗွိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဂိတုအေဗရဴ ၂၉ ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကၠုၚ်လိက်မွဲတၞးရ၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ပိဗွိုၚ် (ဗွိုၚ်ပယျဵုကေုာံဍုၚ်သေံ၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်၊ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်) ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကဵုတှေ်ကဵု ဟွံကဵုတှေ် ပၠိုက်ဏောၚ် (ခ)

ဂလာန်မ္ၚိုဟ်ဟ်ကြံၚ်ကြံၚ် ဂံၚ်ဂံၚ်ထတ်ထတ် ၜေတ်လတ်တိတ်နူပါၚ် “သဘၚ်သဳကၠဳသ္ၚိကၠတ်” ဗကဍတ်ပြၚ်ၚ် ကလၚ်ဒးကတောဝ် မုက်ဂေါဝ်ရာၚ်ဆာဲလေဝ်နွံ၊ မုက်အောဝ်ထညောန် ကဟောန်ကဟေဲ မတ်ပလေဲလေဝ်နွံ အဟောန်အဟေဲ ထေဲထေဲပၞတ်ပၞတ် မတ်ဍာဲလေဝ်နွံ မၞိဟ်ဒးဂၞပ်တုပ်စိုတ် ထံက်ဂလာန်လေဝ်နွံ၊ အမာတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဝန်ဇၞော်မည် နာဲအံၚ်ထဝ်၊ အ္စာမည်ဖဝ်ချဝ်၊ အ္စာဘာနာဲမၞိက်ရတ်၊ အမာတ်ဍောတ် နာဲအံၚ်ရတ်ဒှ်တံကီု ပါလုပ်လပါ်ဝန်ဇၞော်တခေၚ်၊ ပေၚ်ပေၚ်ကၟိုဟ်ကၟိုဟ်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲသၞာံတၟိ

သၞာံတြေံပြံၚ် သၞာံတၟိမံက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိမံက်ဂှ် နကဵုသမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ် နကဵုဓဝ်ဆာန် ဍူတုဲ ဗလးကဵုကောန်ထံၚ်(၈၀)တၠပြၚ်ၚ်ရ။