Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂၠိုၚ်တိုန် ကြပ်ပေၚ် (၅၀) တၠယျ

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် စဵုကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၃ သၞာံ ၂၀၂၀ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန် (၄) တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲသီုဖအိုတ် နွံ (၄၇) တၠဂှ်လေဝ်ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲနူကဵုကွာန်ကအ်ဗိန် (၆) တၠ၊ ကွာန်ပံက် (၃၃) တၠ၊ ကွာန်ဏံၚ်ခေတ် (၇) တၠ၊ ကွာန်ကအ်ဍုၚ် (၁) တၠ ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဂွံကၟာတ်ဂၠံၚ်ကၟာတ်ဍာန် အတိုၚ်ကွာန်ဖအိုတ်ဂှ်ဟွံကၟာတ်၊ အရာပ်ဂှ်ဒှ်တှ်ေ အရာပ်ဂှ်ကၟာတ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ အရာပ်ညးအရာပ်အဲ ကၟာတ်လဝ်သီုဖအိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌ ကွာန်ကအ်ပံက် နာဲမေန်မျဵုထောန်ဨ ဟီုရ။

အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲမၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် မၞိဟ်အာယုက်ဍောတ်တ်ကဵု ရဲဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲဂှ်တှ်ေ စွံလဝ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲထိၚ်ဒဝ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲဘာဂြိုပ်ဒုန် (၀ါးတောကျောၚ်း) ဂှ်လေဝ် ညးထပ်ဟီုရ။

“ ပိုဲတအ်တှ်ေ ဘိုၚ်ကၠောန်မံၚ်ကဵု မၞိဟ်ယဲနွံတှ်ေအာပလံၚ်၊ မၞိဟ်ယဲဟွံမွဲတှ်ေ မၚ်မံၚ်ပ္ဍဲဘာ၊ ဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုရဲကွာန်တအ်ကီု လ္ပတိတ်မ္ၚး၊ မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ ဗီုဏံရကၠောန်ကဵုမာန်” သာ်ဝွံ ဂကောံကၠောန်ပရဟိတ မွဲတၠ မာံသိုက်ထဝ်အံၚ် ဟီုရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲဗၠးတံ ဂွံစှ်ေနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲ နွံမံၚ် (၁၂) တၠကီု ညးလ္ၚဵုတံလေဝ် တိုန်ရုၚ်ဂဥုဲပေၚ် (၁၁) တ္ၚဲတုဲ ဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲရမ္ဂး သွက်ဂွံစှ်ေနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲတံလေဝ် နွံမံၚ်ရောၚ်။

မၞိဟ်ဆက်စၠောံလဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံဂှ် ဒးလုပ်မံၚ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဘာတန်သၠုၚ်ပါ်ကအ်ဗိန်၊ ဘာတန်မူလ စၟတ် (၃) (၄) (၆) တန်သၠုၚ်ကအ်ဗိန်၊ ဘာတန်မူလ စၟတ် (၁) (၂) ကအ်ပံက်၊ ဇြပ်သဘၚ်ဓဝ် ကျာ်ဇၞော်၊ ဘာထိၚ် ဒဝ်ကောန်ၚာ် ကွာန်ပစ္စဳဂြာဲ ကေုာံ ဘာတန်မူလ ကွာန်ကအ်ဍုၚ်တံ (၁၀) ဒၞာဲဂှ် မၞိဟ်လုပ်မံၚ် Quarantine (၁၉၃) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ယဲနူကဵုပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲက္ဍၚ်ညိဂှ် ဒးပလံၚ်လဝ်ကဵုရုၚ်ဂဥုဲကအ်ကြိက် ကေုာံ ဘာအၚ်တံလေဝ် ကေၚ်နွံလဝ် (၂) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်ဂှ် (၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန် ဒှ်အာလၟိဟ်ကဵုစှော်

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၆ သၞာံ ၂၀၂၀ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂၠိုၚ်တိုန် (၇) တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲသီုဖအိုတ် နွံ ၂၂ တၠဂှ် ခမဳသၚ် ပါလုပ်အာမွဲဇကုကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ယဲနွံမံၚ်ပ္ဍဲ (Quarantine) ဒးလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဂှ် ကွာန်ကအ်ဗိန် (၄၅)တၠ၊ ကအ်ပံက် (၉၀)တၠ၊ ခအံၚ်ကြေဟ် (၁၆) တၠ မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် (Q) သီုဖအိုတ် နွံမံၚ် (၁၅၀) တၠပြၚ်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

“ယဲဏံလေဝ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ယျ။ ပိဲိုတအ်လဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုအရိုဟ်တ္ၚဲရ။ ကၟာတ်ပါၚ်၊ ကၟာတ်မုဟ်၊ ကြာတ်တဲ၊ ပၟိက်ဟွံဇၞော်တှ်ေ ပတိ်တ်မ္ၚး၊ ဆဝ်မၚုဟ်မံၚ်ကဵုရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလေဝ် ဗက်စစေဝ်ပၞောန်အောန် ယဲဂှ်လေဝ်စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကွာန်ယျ။ ညံၚ်ဂွံညိၚ်ဂှ်လေဝ ပိုဲတအ်ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌကွာန်ကအ်ဗိန် နာဲဟာန်ဝေန် ဟီိုရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ ညးတအ်ဂွံပံက်အာ ဗဒိုပ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် (ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစခန်း) ကွာန်ကအ်ဗိန်ဂှ် စဳဇန်လဝ်နွံကီုလေဝ် နူကဵုအလဵုသဳတအ် မုလေဝ်ဟွံဂွံကဵုလဝ်အရီုအဗၚ်ဏီ ညးဆက်ဟီုရ။

“နူကဵုကမ္မတဳစဵုဒၞာဲယဲကပ်အဆံၚ်ဗဟဵုတေံမွဲအဆံၚ် ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ်တေံတှ်ေ ရီုဗၚ်အာ ဒၞာဲ Quarantine တုဲပၠန်စရိတ် စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ဂှ်လေဝ် ထံက်ပၚ်အာကဵု ဒၞာဲမၞိဟ်ယဲပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲကီု ပလောံ PPE တအ် ယာတ်ကၟာပါၚ်တအ် နူကဵုညးတအ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳစဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ခရိုၚ်သဓီု နာဲကောန်သိုက် ဟီုရ။

နူကဵုပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန်ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ထ္ၜးလက်သန်ယဲဂှ် ပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာလဝ် ရုၚ်ဂဥုဲကအ်ကြိက်မွဲတၠကဵု ရုၚ်ဂဥုဲဘာအၚ် မွဲတၠကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရဲကွာန်ဂူလဳမဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ညးစဴနူဍုၚ်သေံမွဲတၠ ဆဵုဂဗစၟယဲကဝ်ဝေဒ်

ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၆ အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၆၆) တၠဂှ် ရဲကွာန်ဂူလဳမဴ ဂကောံကွာန်ခအံၚ်ကြေဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်လေဝ် ပါမံၚ်မွဲတၠကီုရ။

မၞိဟ်ဗြဴအာယုက် (၃၄) သၞာံဏံဂှ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) ဂှ် စဴကၠုၚ်နူကဵုဍုၚ်သေံတုဲ အဃောလုပ်မံၚ် Home Quarantine အပ္ဍဲသ္ၚိဇကုဂှ် စၟဳစၟတ် ဆဵုဂဗအာစၟယဲရ။

“စဴကၠုၚ်လဝ် နူဍုၚ်သေံတုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိရ။ တိတ်မ္ၚးတံလေဝ် ဟွံညာတ်ပုဟ်။ အပါဍေံတံရ ပလံၚ်မံၚ်ပုၚ်ကဵုဍေံ အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲလေဝ်။ တုဲတှ်ေ ပ္ဍဲကဵုဍေံဂှ် ကောန်လေဝ် နွံမံၚ်မွဲရ။ ပ္ဍဲကဵုကောန်ဍေံဂှ် စၟယဲဟွံညာတ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ကအ်ဗိန် နာဲဟာန်ဝေန် ဟီုရ။

ဂကောံရဲသ္ၚိကၟိန် ညးဆဵုညာတ်လဝ် စၟယဲဏံဂှ် စွံလဝ် Home Quarantine အပ္ဍဲသ္ၚိသီုဖအိုတ်တုဲ မံၚ်ရံၚ်အာမံၚ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံလွဳလွတ်အာဂှ် ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်ကဵု ရုၚ်ဂဥုဲဍုၚ်ဘာအၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကၠောံထၞာန်လဝ်တုဲ ပေၚ်အာ (၁၃၁၉) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၈) တၠရ။ မၞိဟ်ယဲဗလးသက်သာ စှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဥုဲဂှ် (၃၇၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ အကာဲအရာသွံ ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန် ကဵု ကမၠောန်ကၠောန်တုတ်တ်တံ ဒှ်အခက်ခုဲ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲ ရဲသွံမံၚ်ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်တအ်ကီု ရဲကၠောန်ကမၠောန် ကွတ်တဲတုတ်တ် ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအခိၚ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၁၉)တုဲ ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသမန်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုယဲဏံတုဲ ကၠောန်ပေဲါသဘၚ်အောန်စှ်ေ အာကၠုၚ်စဗၠးဗၠးၜးၜး ဟွံဂွံတုဲ ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်တအ် ဂွံသွံစအောန်မံၚ်ဂှ်လေဝ် ညးသွံကယျိုၚ်ကယျဝ်မန် တၠဆေၚ်မိမသၟတ်မန် မိနန္ဒာရဳ ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“စနူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ် (၁၉) တုဲ သွံစဟွံခိုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်ပိုဲတှ်ေ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲရ လတက်စဂၠိုၚ်၊ တုဲပၠန်ကွာန်မန်နာနာတအ်လေဝ် ဟွံဂွံကၠောန်ပေဲါသ္ဘၚ်တှ်ေ ဗွိုက်လတက်မန်လေဝ် ဟွံဂွံသွံ” သာ်ဝွံ မိနန္ဒာရဳ ဂးရ။

တုဲပၠန် ဒှ်အာအခိၚ်ယဲဏံတုဲ စၚ်ကၠောန်ပတိတ်ဂၞိန်မန် ကွတ်တဲတုတ်တ်တအ်ဂွံလေဝ် ဒးဒေံါဇူလဝ်နွံမံၚ်တုဲ သၟာကမၠောန်ကၠောန်ပတိတ်မံၚ်ဂၞိန်မန်ဂွံလေဝ် ဟိုတ်နူကဵုကမၠောန်ဟွံမွဲဂှ် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲနွံမံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ကယျိုၚ်မန် ဂၞိန်မန်စဏံဂှ် တုတ်စဝါတ်မံၚ်တုဲ မွဲၜါတ္ၚဲမှ ဂွံဂၞိန်မန် မွဲခတှ်ေ ဒးကဵုအခိၚ်တၟာဂၠိုၚ်ဂွံလေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“လမုဟ်ဂှ်တှ်ေ သွံရာန်စ ကပေါတ်ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်ဂှ် ဍေံအောန်မံၚ်တှ်ေ စၚ်တုတ်တုတ်ဂှ်လေဝ် ဗဒေံါလဝ်” သာ်ဝွံ တၠဆေၚ်ဖျာ ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန် မိကလျာ ဂးရ။

သွက်ဂွံဆက်ပတိတ်အာတမ် ပ္ဍဲပရေၚ်ကမၠောန်တၟိဂှ် ဂၠိုက်ယာတ်တုတ်လဝ်တုဲတုဲတံဂှ် ဒးသွံရာန်မံၚ် ၚုဟ်တမ် ဟွံစိုပ်ရောၚ် တၠကမၠောန်ကယျိုၚ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဇာတိမန် ဟီုဂးလဝ် နွံကီုရ။

လၟုဟ်ဝွံ တၠစက်တုတ်တ် နူကဵုဍုၚ်အၚ်ဝတေံလေဝ် အလဵုညးတံ ပတိတ်လဝ်ကယျိုၚ်ကယျဝ်မန်တုဲ သွံတြး ကေတ်ကၠုၚ်အဆက်ကဵု ရဲဆေၚ်ဖျာ တွဵုရးဍုၚ်မန်တံ တိုက်ရိုက်ဂှ်ရ စပ်ကဵုကယျိုၚ်မန်တုတ်တဲတံဂှ် တၚ်ကော်ဆော ဇၞော်မံၚ်ရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူဒှ်အာအခိၚ် Covid-19 တုဲ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴလ္ၚဵုတအ် ပြံၚ်လှာဲအာကမၠောန်နွံကီု

ပ္ဍဲကာလလၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵုဒှ်မံၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ဂှ်ရ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴလ္ၚဵုတအ် ဒှ်အခက်ခုဲတုဲ ပြံၚ်လှာဲအာကမၠောန်လေဝ်နွံမံၚ်ကီုဂှ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မိမဥ္ဇူ ဟီုသာ်ဝွံရ။

“ကောန်သၟိၚ်ဗြဴလ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ပြံၚ်အာကမၠောန် ကမၠောန်မ္ၚးနွံတှ်ေကၠောန်၊ ဂွံတိတ်အာနူဘဝကောန်သၟိၚ်ဗြဴဂှ်ဟွံသေၚ်။ ကာလလှ်ေပေါဲဂွံတှ်ေ ကလေၚ်လုပ်ဇာတ်ပၠန်” သာ်ဝွံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴမွဲတၠ မိမဥ္ဇူ ဂးရ။

လၟုဟ်ဟိုတ်နူကဵုယဲဏံ ဟွံဂွံလှ်ေပေါဲဂှ်မွဲသာ်တုဲ ကာလကလေၚ်လှ်ေပၠန်မ္ဂး လ္တူကောန်သၟိၚ်၊ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ၊ သၟာကမၠောန်တံသီုဖအိုတ်ဂှ် အ္စာဇာတ်တအ် လ္ပနုက် စရိတ်ဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတံအာတ်မိက်လဝ်ရ။

“ဒှ်မာန်တှ်ေအ္စာဇာတ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုကေတ်တာလျိုၚ်ပေၚ်ၚ်။ ယဝ်ခါရ ဒးကလေၚ်လှ်ေပေါဲဏောၚ်တှ်ေ လ္ပနုက်စ လ္တူကောန်ကမၠောန်ဇကုဂၠိုၚ် နုက်ထောံတှ်ေ ပ္ဍဲပိုဲဏံမုလေဝ်ဟွံသှ်ေရ” သာ်ဝွံ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ မိမဥ္ဇူ ဂးရ။

သၞာံတုဲတုဲတေံ အခိၚ်ဏံဂှ် စတေက်မံၚ်ဇာတ်ယျကီုလေဝ် လၟုဟ်ဟို်တ်နူကဵုယဲဏံဂှ် လ္ဇုဲမံၚ်ညိတုဲ ပေဲါဇာတ်ကောန်သၟိၚ်သိုက်ဟံသာ က္ဍိုက်လဝ်က္ဍိုပ်ဇာတ်သၟိၚ်ဟံသာဂှ် ဂိတုဏံအိုတ်မ္ဂး ကၠောန်ပတိတ်အာလလောၚ်ပဝ်သတာတံရောၚ် ကောန်သၟိၚ်သိုက်ဟံသာ ဟီုဂးလဝ်သာ်ဝွံရ။

“ဒှ်အာကဵုအခိၚ်ကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ ဒးကၟာတ်ကမၠောန်။ အဓိကဂှ်တှ်ေ ကမၠောန်ရဲဗဒဗဒါဲစဂကောံဂှ်တှ်ေ ဍေံတှ်ခက်ခုဲညိ၊ တုဲပၠန် အ္စာဇာတ်တံဂှ် ပေါဲလီုအာပွိုၚ်ၜါဂိတု၊ ပိဂိတုတှ်ေ ယအ်အာဟွံသာပုဟ်၊ မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ကမၠောန်တၞဟ်ဟ်ဟွံမွဲတှ်ေ နွံကမၠောန်ပေါဲဏံမွဲဓရ်ရတှ်ေ လှုဲစဏံဂှ်ဗဂေတ်ဟွံဂွံ ဒှ်အခက်ခုဲ” သာ်ဝွံ ကောန်သၟိၚ်သိုက်ဟံသာ ဂးရ။

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ အခိၚ်ကာလပေဲါဇာတ်တံ ဂွံလှ်ေဂၠိုၚ်ဂှ် ဒးဒေံါဇူထောံ ပွိုၚ် (၃) ကီု သၟာကမၠောန်ဇာတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်ကဵုလ္ၚီတံ ကမၠောန်ကၟိတ် ဒးဆောံလေၚ်အာရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၁၃၈၀ ဂျောန် (၂၈) ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂကောံဇာတ်မန် နွံကီုလေဝ် နကဵုဂကောံလုပ်သၞောဝ်အဆံၚ်ကၟိုန်ဍုၚ်ဂှ် ဒးသ္ပမံၚ် Register သၟဝ်ဂကောံတၠပညာဇာတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။