Categories
ပရိုၚ်

ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ကေၚ်ကာကောန်ဂကူမန် အာစန်ဒက်မာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဟွံဂွံ

ယဲကပ် Covid-19 ဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန် သ္ကာတ်မြဟ်ကၠုၚ်ကီု ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် မၞိဟ်မ္ၚးတံ ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ်တိတ်ဂှ်ရ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ကေၚ်ကာကောန်ဂကူမန် နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် အာစန်ဒက်ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ဟွံဂွံဏီရောၚ် အလံၚ်အမာတ်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် ကၟုဲနူကဵုမ္ၚး အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ညးတံ ပိုၚ်ခြာလဝ်ရ။ အေပ္ဍဲကဵုဒၞာဲတံဏံ အဲဟွံဒှ်အာ စန်ဒက်မာဲရ။ သွက်အဲမွဲဂှ် ၜိုန်ရညးတံ ကဵုကၠုၚ်အခေါၚ်တၟေၚ်ရကၠာလေဝ် အဲဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံအာရပုဟ်။ မုဟိုတ်ရောတှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုဇကုတုဲ ရဲဒေသတံ ဒးဒှ်ဓဝိၚ်၊ ပ္ဍဲဇကု ယဲဟွံမွဲကီုလေဝ် ဟွံမိက်ဂွံဒှ် သၠေဟ်ပၟာရ” သာ်ဝွံ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲထောန်လွေန် ဟီုရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်ဂှ် နကဵုလိက်ထံက်ဂလာန်နာနာဂှ် တတ်ကၠောံအာကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ကေၚ်ကာကောန်ဂကူမန်မွဲတၠဂှ် ဒးအာစန်ဒက်ဒၞာဲဇဳထေက်ကီုလေဝ် ဒၞာဲလ္ၚဵုအာစိုပ်အာမာန်တံဂှ် ကၠိုဟ်ကဵုစိုတ်ညိ ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံဒ္ဂေတ်ဗက်အာမာန်ဂှ် ပ္တိတ်လဝ်သၞောဝ်နွံတုဲ အတိုၚ်သၞောဝ်ဂှ်ဟေၚ် စန်ဒက်အာမာန်ကီု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ဒၟံၚ်တန်တဴ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်တံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲကဵုဒေသဂှ်ရောၚ် ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဗညာလဴ ဟီုဂးလဝ် နွံရ။

ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ကေၚ်ကာကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲတၠဂှ် ဒးစန်ဒက်အာမာဲ လ္တူကောန်ဂကူညး အလုံမွဲတွဵုရး၊ ရးဒေသဇၞော်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဒေသရခေၚ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်

ပ္ဍဲကဵုဒေသ တွဵုရးရခေၚ်တေံ ပွိုၚ်သတ္တာဟဏံ မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန် လၟိဟ်ကဵုစှော်ကီု မၞိဟ်ယဲလ္ၚဵုဂှ် ဟွံဂွံအာဍုၚ်သၟာၚ် ဟွံဂွံလုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီုလေဝ် စၟယဲမံက်တိုန်ကီုရ ဒှ်ပရေၚ်ကၠောံထၞာန် အပ္ဍဲဍုၚ်တၟော်ကေတ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၃ ဂှ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မွဲရ။
ပ္ဍဲကဵုလိက်အမိၚ်ဂှ် ညးမဆဵုဂဗ လုက်စုက်ကၠုၚ်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီု မၞိဟ်ယဲဂမ္တဴတိုန်၊ ခဍက်၊ ဟွံဂွံသၟူအမြာဲ၊ ပွမယီုဝါတ်တံ လက်သန်ယဲ ကဝ်ဝေဒ် မံက်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒးကဵုပရိုၚ်ကုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် (ဝါ) သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်တံ လွာဲဂှ်ရောၚ် ချူဓမံက်လဝ်နွံရ။
မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ညးမကၠုၚ်နူကဵုတွဵုရးရခေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်အလဵုအသဳတံ စၟတ်သမ္တီလဝ် Stay at Home တံဂှ် အခေါၚ်ဟွံမွဲမွဲသာ် လုပ်ကၠုၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဒှ် ဟွံကော်ဘိက်လဝ်မွဲသာ် စိုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒးလုပ် Quarantine ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲရောၚ်။ အတိုၚ်အလဵုအသဳဖန်ဇန်လဝ် ဒၞာဲ Community Base Facility Quarantine (FBCQ) ဂှ် ဒးမံၚ်အာတုဲ အောန်အိုတ် ဒးစမ်ၜတ် စၟယဲ (၂) ဝါရောၚ်။ စမ်ၜတ်ၜါဝါတုဲ ဟွံဆဵုစၟယဲမ္ဂး ဒးမံၚ် Home Quarantine ပွိုၚ် (၇) တ္ၚဲပၠန်ရောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပတိတ်နၚ်လိက်အမိၚ်ရ။
ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးရခေၚ်ဂှ် နူကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) စဵုကဵု (၂၄) ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် သေတ်တွေဂှ် (၆၇) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မျံက်ဥု (၃) တၠကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တာန်တောဲ (၂) တၠ ပံၚ်ဖအိုတ် မၞိဟ်ယဲနွံမံၚ် (၇၂) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၄) အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳဏံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်သ္ပဒတန် (၄၆၃) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာကဵုယဲဏံ (၆) တၠရ။ မၞိဟ်ယဲဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၃၄၁) တၠ နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသရခေၚ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်
Categories
ပရိုၚ်

သၟတ်မန်မွဲတၠ က္လိဂွံဒုၚ်ကေတ် လိက်တၞးပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ နူသမ္မတအမေရိကာန်တြေံ

နူကဵုသမ္မတအမေရိကာန်တြေံ ဗုတ် (GEORGE W. BUSH) က္ဍိုက်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်တဴ အစဳဇန် အပ် ပြာပ်လိက်တၞး ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုညးနွံမံၚ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်ကမၠောန် ကၠောန်ဗဒှ်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဂမၠိုၚ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုမေ ၂၅ ဂှ် သၟတ်မန်မွဲတၠလေဝ် က္လိဂွံဒုၚ်ကေတ်လိက်တၞးပ္တိုန်စရာဲဂှ်ကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

သီဂွံလွဟ်လနက် နူကဵုရဲဒပ်စဵုဒၞါပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မန်မွဲတၠ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၉) အခိၚ်ဗ္တံ (၉း၃၀) ဂှ် နူကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ လုပ်စၟဳစၟတ် ပ္ဍဲသ္ၚိဒၟံၚ် မေန်မျေအ်နာၚ် (ခ) နာဲ ကိုဝ်နာၚ် (က္ဆံၚ်သ္ကိုပ်ဗိုလ်) ညးမဒှ်ရဲဒပ်စဵုဒၞါပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မန် မၞုံအရာပ်ဇြေယျမျာၚ်၊ ဂၠံၚ်တပျေဂှ်တုဲ သီဂွံဏာ လွဟ်လနက် မွဲဟာန်ကပေါတ်ဆက်စပ် မပ္တံကဵုမကမ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အစဳဇန်ဒက်ပတန်သ္ဇိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲကၠအ် (၄)ဨကဂှ် ဟွံဒှ်ရဂး

သၞံၚ်တိုၚ် – အစဳဇန်ဒက်ပတန်သ္ဇိုၚ်ဍုၚ် (Town Plan) ဂှ် ပ္ဍဲကဵုကၠအ် (၄) ဨက ပ္ဍဲကဵုကွာန်မယာန်၊ ကွာန်တာ၊ မှိၚ်ဂၞိၚ် (ကၠအ်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပုၚ်) တံ ဟွံဒှ်ထမံက်ရုပ်ရဴရရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဂကောံကၠောန်ကၠအ်တံဂှ် ဟီုအိုတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ထပ်ကၠောန်ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ် ဒၞာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဒစဵုဒစးမံၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – တိဗ္ၚဒၞဲါဗလးကံဟလာစာတ်၊ စၟတ်ဖဠာတ် (၄၀၆)၊ ဥူပိုၚ်ပံၚ် (၃၂) မၞုံဒၟံၚ်အကြာကွာန်မွဲဂြဝ်ကဵုကွာန်ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ် ဗၞတ်လၟိဟ် (၁၆၈.၃၁) ဨကဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပဒၞဲါရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဂးတုဲ နူကမ္ပဏဳဂျောန်တံ ဂ

Categories
ပရိုၚ်

သြန်ဂိတုအ္စာဘာကောန်ဂကူမန်တံ ထပ်ဟလိုၚ်ပတိုန်ကဵု

ဗီုဗ္တောန်မံၚ်လိက်ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ဝါန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (GS photo)
ဗီုဗ္တောန်မံၚ်လိက်ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ကွာန်ကြုၚ်ဝါန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် (GS photo)
သၞံၚ်တိုၚ် – သြန်ဂိတုအ္စာဘာ ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ထပ်ကလိဂွံတၠဒါန် နူဍုၚ်နဝ်ဝေ ဂကောံ NPA (Norwegian People’s Aid) တုဲ ထပ်ဟလိုၚ်ပတိုန်ကဵုသြန်ဂိတု နူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ဗာ စဵုကဵုကၞောတ် သၞာံဗ္တောန်ပညာဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ မၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ် ညးချဳဓရာၚ်တံ ဖျေံဗျူဟာ

ပေဲါသဳကၠဳဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန်-MWN(GS)
ပေဲါသဳကၠဳဂကောံပံၚ်တောဲညးဗြဴမန်-MWN(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးစၞးမၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ကီု ပ္ဍဲကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံချူဓဇက်ကဵုမူဝါဒမၞိဟ်ဗြဴဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ် ညးချဳဓရာၚ်ပ

Categories
ပရိုၚ်

ချူလဝ်ဝေါဟာရ(တလိုၚ်း) လ္တူလိက်ကၞပ်ပရေၚ်မိစဴဗုဂှ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်ဒစဵုဒစး

လိက်ကၞပ်ပရေၚ်မိစဴဗု(copy)
လိက်ကၞပ်ပရေၚ်မိစဴဗု(copy)
လ္တူလိက်ကၞပ် အ္စာကၞေဟ်ဗၟာ(သန်းထွန်း) ချူပ္တိတ်လဝ် လိက်ပရေၚ်ဨကရာဇ်ဗြဴမိစဴဗု သုၚ်စောဲဏာ ဝေါ ဟာရ(တလိုၚ်း)ဂှ် နူကဵုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ ချူပလံၚ်လိက်ဒစဵုဒစးရ။

Categories
ပရိုၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ၜါလ္ပာ်လ္ၚဵု ဟီုဓမံက်ကၠုၚ် ညံၚ်ဂွံဆဵုဂဗညးသ္ကံပြဟ်ဟ်နွံ

သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန် အလန်ပထမ(IMNA)
သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန် အလန်ပထမ(IMNA)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဗီုလဵုဣအာဂှ် အဃောခမဳသၚ် ညးဍုၚ် ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံ ဟီုဂရိုဟ်ပါ်ပဲါဒၟံၚ်နာနာသာ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ၜါလ္ပာ်လ္ၚဵုဂှ် ချပ်ဇန်ဟီုဓမံက်ကၠုၚ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳနွံရ။