Categories
ပရိုၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒၞာဲဒေသဖာလိန်ဂှ် တဵုလွဳအာ ဂြိုပ်အရးဏောၚ်

ရန်တၟံသွက်ဂွံစဵုဒၞာကဵု ဘဲဒဏ်သဘာဝတုဲ ဒၞာဲပွဳပွုုဇိုၚ်ၜဳ ဒေသဖာလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတု ဒဳဇြေမ်ဗါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံတဵုလွဳအာ ဂြိုပ်အရး အစဳဇန်နွံရောၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာ ကွာန်အၚ်ဒၚ် နာဲနန္ဒ ဟီုမြော်လဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ၜံက်ခါဲ ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိတြေံ အလန်တတိယ

အဃောၜံက်ခါဲဒၟံၚ် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိတြေံ (Facebook)
အဃောၜံက်ခါဲဒၟံၚ် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိတြေံ (Facebook)
အာကာ – ကမၠောန် ခါဲဓမံက်ပ္တိုန် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိတြေံဂှ် ဒိုအ်ဇူလဝ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံပြၚ်ရဒှ်တုဲ လၟုဟ် ပပ္တံနူ ဂိတု နဝ်ဝေမ်ဗာ သတ္တဟကြဴအိုတ် တုဲကၠုၚ်ဏအ်ဂှ်တုဲ က္လေၚ်ခါဲတိုန်ပၠန် သာ်ဝွံ ဒံက်တာမာံနဲသဵု (ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု ကိုန်

Categories
ပရိုၚ်

တန်ဗ္တောန်လိက်အၚ်္ဂလိက် ဟွံဒးအိုတ်ခရိတ် ပံက်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

အခန်ကၞာတန်ဗ္တောန်လိက်အၚ်္ဂလိက်
အခန်ကၞာတန်ဗ္တောန်လိက်အၚ်္ဂလိက်
အာကာ – ရန်တၟံကဵု သၟတ်မန်တအ် သ္ဂောံလေပ်လိက်အၚ်္ဂလိက်တုဲ တန်ဗ္တောန်လိက်အၚ်္ဂလိက် Mon Internship English Program အပိုၚ်အခြာကာလ ပွိုၚ်တြဴဂိတု ဗ္တောန်ကဵုသၟးသၟးဏောၚ်တုဲ ပပ္တံ ဂိတုဒဳဇြေမ် ၃ တုဲ ပံက်ဗ္တောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအရာပ်မျာၚ်သာယာ ဍုၚ်

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမန် မချဳဒရာၚ်မံၚ် အရၚ်ဂွံဇၞးပေါဲရုဲမာဲဂှ် ရုပ်ပလီုထောံဣရ

M23 ကာလသဳကၠဳလဝ်ကဵု အလံၚ်အမာတ်ဂမၠိုၚ်(Facebook)
M23 ကာလသဳကၠဳလဝ်ကဵု အလံၚ်အမာတ်ဂမၠိုၚ်(Facebook)
အာကာ – ဒဵုကဵုအပိုၚ်အခြာကာလမွဲ ယိုက်ဂၠေၚ် ရၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ် သဇိုၚ်ဝန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်မွဲ အာစိုပ်ဒ္တုဲဣရတုဲ ဂကောံပိုဲဂှ် ပိုဲရုပ်ထောံယျ သာ်ဝွံ ဂကောံမန် M23 မရၚ်

Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ဗော်မန်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံညဳသာသၟဟ်န်ဂှ် ဂစာန်ရၚ်တၠုၚ်ဏောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီု

ဗီုကောန်ဒေသ ဒဵုဖာလိန်တအ် ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု (IMNA)
ဗီုကောန်ဒေသ ဒဵုဖာလိန်တအ် ဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု (IMNA)
အာကာ – တီကေတ်ဒဒှ် ဗော်မန်တအ် က္လိဂွံသွဟ်ပရေံပရေံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံညဳသာအာ ညးသ္ကအ် ဗွဲအဓာန်ဂတတေံဂှ် ဂစာန်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဏောၚ်ဂှ် ဒံက်တာနာၚ်ဥု မက္လေၚ်ဒှ်အာ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး မွဲလှေ်ပၠန် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်

Categories
ပရိုၚ်

ပတိုန်ဂုန်စရာဲ ခုတ်ကဵုယၟုဂၠံၚ် ဂၠံၚ်အ္စာရဿ ပ္ဍဲကွာန်ဒူရာ

အာကာ အံက်တဝ်ဗာ ၂၉ – မိက်ဂွံပတိုန်ဂုန်စရာဲ ကုပူဂိုလ် မသၠးကၠုၚ်ဂုန်ဖဵု သွက်ကောန်ဂကူတုဲ ဂၠံၚ်သမ္မထိုက်တၟိ မကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဒူရာ၊ ဒေသဖာလိန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ခုတ်ဏာယၟု ဂၠံၚ်အ္စာရဿရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးမအာ

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဘာတန်မူလတွဵုရးမန် ယုတ်ဒေက်မံၚ် ဂအုပ်ဘာကဵု အ္စာဘာ ၜိုတ် ၉၀၀ ပြၚ်

ဗီုဘာတၟိ တန်မူလ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု (MOI)
ဗီုဘာတၟိ တန်မူလ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု (MOI)
အာကာ – ပ္ဍဲပရေၚ်ပညာသၞာံဏံ ပ္ဍဲဘာတန်မူလ အလဵုအသဳ နွံအပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံဂှ် ဂအုပ်ဘာကဵု အ္စာဘာ ယုတ်ဒေက်မံၚ် ၜိုတ် ၉၀၀ တလပြၚ်ဏီ ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေါဲသၠာဲဂတးပရေၚ်ဖေအ်ဗြေဝ်ပ္ဍဲဒေသမန်တ္ၚဲဒုတိယဂှ် သဳကၠဳအာပြဿနာဂဥုဲၜူမာဲကဵု ပရေၚ်ပညာ

ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ် အလန်ဒုတိယဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ ကျာ်ဒဵုတၟံဗြောတ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ ၁၄ စဵုကဵုစိုပ် ၁၆ ပွိုၚ်၃တ္ၚဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာတုဲ တ္ၚဲဒုတိယဂှ် သဳကၠဳအာ ပြဿနာဂဥုဲၜူမာဲကဵု ပရေၚ်ပညာရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာတက္ကသိုလ်ထဝါဲ ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒ ၃ တၠ ဒးဒုၚ်ပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်

ကွးဘာထ္ၜးဆန္ဒ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ ကွးဘာနူကဵုကရောၚ်ပၞန်ထ္ၜးဆန္ဒထဝါဲ ၃ တၠတံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပံက်အမှု ဟွံအာတ်အခေါၚ် ထ္ၜးဆန္ဒကွာ်ရေၚ် နကဵုၝောံပုဒ်ဥပဒေ ( ပုဒ်မ-၁၈) ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ် ၁၆ ဒၞာဲဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရဲကွာန်တံ ဒးဒုၚ်လီဠာန်ကဵုစရၚ် စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် ရုၚ်စက်တၟံချးကွာန်အံၚ်ဒၚ်

သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တၟံချး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကွာန်အံၚ်ဒၚ်ဂှ် ကံက်လဝ်စရၚ် စၟတ်တဲထံက်ဂလန်တုဲ ပတိုန်ဏာ ရုၚ်သမ္မတ နေဗျဳတဝ်တေံဂှ် ဒှ်မံၚ်စၟတ်တဲလီဠာန်ရောၚ် သာ်ဏံ ညးမပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲညးဒးဒုၚ်ကံက်လဝ် စရၚ်ထံက်ဂလာန်မွဲတၠ ဟီုရ။