Categories
ပရိုၚ်

ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ် တၚ်ခက်မံၚ်ဂှ်ဏောၚ် UNFC ဟီု

စပ်ကဵု UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၉ တၚ်တုဲ ဟွံပြေပြံၚ် ခက်ဆိုအ်ဒၟံၚ် မွဲတၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ

Categories
ပရိုၚ်

ဂွိၚ်ကဵုပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာတုဲ ဒ္စဵုဒ္စးယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်ရောၚ် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီု

ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် ကၠောန်စၠောံလဝ် မတ်မလီုကဵု တ္ကံခၟိုၚ် ကဵုလဝ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သြၚ်လောန်ဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ သွက်ဂွံခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” မိကောန်ဆာန် နူဒေသမာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပၠောပ်ဂလာန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂွိၚ်ကဵုအရာပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာကောန်ဂကူတံတုဲ ဒးဒ္စဵုဒ္စး ဂလာန်မိကောန်ဆာန်ရ သာ်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဥူခေန်မိုၚ်ယဳ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ပ္တိုန်လိက်နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ ခြာဟွံလအ် နုက်တိတ်နူတာလျိုၚ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀ တ္ၚဲစန်ဏံမ္ဂးဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကၠတ်ထဝ် ကေုာံသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၈ ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ် ရန်လဝ်ကၠောန်ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ရောၚ်ဂး

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ရောၚ်တုဲ ကိစ္စလၟိဟ်ညးစၞးဂှ်လေဝ် ဒုၚ်စလၟိဟ် အတိုၚ်မူပၞောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် တုပ်စိုတ်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ UPDJC ရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံတိုန်သဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ CNF ဟီု

ကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (UPDJC) ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲသၚ်္ဂဟဟဝ်တေဝ် နေပျဳဒဝ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၆ ဂှ် တုပ်စိုတ်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ‘ပ္ဍဲတွဵုရးချေၚ် ကေုာံတွဵုရးရခေၚ်တေံ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ကၠောန်ဟွံဂွံဏီ’ ဂးတုဲ သွက်ဂွံတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ အလန်ဒုတိယဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ရ သာ်ဝွံ ဒုဥက္ကဌ လၟိဟ် ၂ ဂကောံ CNF ဒံက်တာသလိုၚ်လျာန်မုၚ်သာခံၚ် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် IFC ဂှ် ဒှ်ဟိုတ်သမၠုၚ်ပ္တိုန်ပေါဲပၞာန်တုဲ အလဵုအသဳ ဆေဝ်ဒဝ်ထေက်ရောၚ် KPCC ဟီု

နူဂကောံပရေၚ်ဘဏ္ဍာ ဍုၚ်နာနာ (နိုၚ်ၚံတကာၚွေကြေးကော်ပိုရေးရှၚ်း) IFC တအ် စဳဇန်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲလ္တူၜဳကြုၚ်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဇမၞော်ပ္တိုန် ပေါဲပၞာန်ရောၚ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ထေက်ကဵုဒးဒၞါတာ ဒးဆေဝ်ဒဝ် အစဳဇန်ကၟိုန်ဍာ် IFC ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ တူရဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နူကမ္မတဳပံၚ်ကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ကချေၚ် KPCC ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

နွံပၟိက်သဳကၠဳ ကိစ္စတိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ကေုာံ ပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် ချူဗစိုပ်လိက် ကုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC

မိက်ဂွံသဳကၠဳ ကိစ္စသွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA သီုကဵုကိစ္စသွက်ဂွံ တိုန်စိုပ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ်တုဲ နူဂကောံကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဗ္စိုပ်လဝ်လိက် ကုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ရောၚ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ (ညးကဵုကသပ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ) ဟီုပ္တိတ် ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ မံက်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဟွံဒေါံပရေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ဂှ်ရ ပံၚ်တုဲ ဒးက္လေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ရောၚ် ဂကောံမဟာမိတ် သၟဝ်ကျာ ဟီု

နူကဵုလ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ဍိုက်ထ္ပက်ပၞာန်ဂှ် ဗီုဂွံဒေါံ ညိလေဝ်ဟွံမွဲဏီဂှ်ရ ဒပ်ပံၚ်ကောံမဟာမိတ်သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာ မတွံဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကချေၚ် KIA၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးတအာၚ် (ပလံၚ်) TNLA ၊ ဒပ်ကဝ်က MNDAA ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ ပပ္တံနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၀ တုဲဂှ် ပံၚ်တောဲကလေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကီုရ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် တာဖုၚ်ကျဝ် ညးအုပ်ကာနာနာ TNLA ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဒေသဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲမာန် ညးက္ဍိုပ် DPN ဟီု

ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) တုဲဂှ်ဟေၚ် ဂွံက္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဗဒှ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူရောၚ်ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဒေသ ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲကဵု မၞိဟ်က္ဍိုက်ပ်ပၠတရဴမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၀ ဏံရ ခူဥူရာ ညးက္ဍိုပ် ဂကောံ DPN (နူ UNFC) ဟီုဂးလဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

တၠအဝဵုအဆက်ဆက်တံ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မဍာံစၟတ် ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် UNFC ဟီု

တံပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် နကဵုနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ်ရ ဒးသောၚ်က္လးအာညးသ္ကံရောၚ်ဂှ် ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ၜိုန်နွံပၟိက် အာတ်မိက်ကၠုၚ် ကုအလဵုအသဳ မအုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် အဆက်ဆက်တံဂှ်ကီုလေဝ် တၠအဝဵုအဆက်ဆက် မကေံလဝ်အဝဵုကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒဵုတွဵုတ္ၚဲဏံ ဓမံက်ကဵု ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မဍာံစၟတ်မွဲ ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၈ ဂှ် ဂကောံ UNFC ပ္တိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်လစွံစိုတ်ညးတံရ။