ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 168)

ပရိုၚ်

ကမ္မတဳဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါဇူတံ စဳဇန်မံၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ

အာကာ ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါဇူလဝ် နူဂိတုကၠာတေံဂမၠိုၚ် စဳဇန်ပလေဝ်ပလေတ်စမံၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ နွံရောၚ် သ္ဂောံမိၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ညးမဒုၚ်ပလံၚ် ခမဳသၚ်ဒစဵုဒစးကဵု ပေဲါရုဲမာဲ ကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ် နူဒးဒုၚ်ရပ်

အာကာ၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဒါယကာ ဒုၚ်ပလံၚ်မံၚ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ညးမဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် သီုလိက်ဒစဵုဒစး ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ကလေၚ်ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နူဒးဒုၚ်ရပ်ရ။

Read More »

ယဲမနက် (သွေးလွန်တုတ်ကွေး) ကတဵုဒှ်ဂၠိုၚ်မံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

မိစၠန်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ပဒမ်ဂဥုဲတံဂှ် စနူဂိတုဂျာန်ဏံတုဲ မၞိဟ်ဒှ် ယဲမနက် (သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ) တံ ဒှ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်နာဲအံၚ်နာၚ်တံ ဗက်မံၚ်လှုဲ သွက်သြန်ဂအုံညးတံယျ

မာံအသး ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာကောန်ဂကူမန် နာဲအံၚ်နာၚ်တံဝွံ ပ္ဍဲသတ္တဟဏံ သွက်သြန်ဂအုံကောန်ရဲ တဝ်သွာညးတံဂးတုဲ ဗက်ကေတ်မံၚ်အကံက် ပ္ဍဲအကြာကွာန်မန် မၞုံဒၟံၚ်တွဵုရးမန် ကေုာံ တွဵုရးကရေၚ်တံရ။

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူထဝဲါ မရနုက်ကဵု (၄) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲကဵု ဗဒိုပ်ရဲဒှ်ဒဒိုက် ၜါန်တုန်ယာန်

ပၞော်ကျာ တ္ၚဲကောန်ဂကူထဝဲါ မရနုက်ကဵု (၄) ဝါဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ်ညးဒှ်ဒဒိုက် ၜါန်တုန်ယာန် ဒေသပယျဵုသေံကဵု ဗၟာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျောန် ၂ နူဂယး ၈ နာဍဳဂှ်ရ။

Read More »

ကောန်ကွာန်ဗၠးကၠုၚ် ရ တၠဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံ ဆက်ရပ်ထိၚ်လဝ်

ကောန်ဟဒေံ ကောန်ကွာန် ကွာန်အံၚ်ဇၞး ဒးဒုၚ်ရပ်ဏာလဝ်ကဵု က္ဍိုပ်နာဲဆာန်ဍုၚ်တံ ရ တၠဂှ် ၜိုန်ရညးတံကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဒးဒုၚ်ဆက်ရပ်ထိၚ်လဝ်ကဵု ပၞာန်ဗၟာတံ ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဖိုဟ်ရ။

Read More »

ကမ္မတဳစၟတ်လဝ် လၟိဟ်ကောန်ဂကောံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဟီု

မိစၠန်ထဝ် အတိုၚ်ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုၚ်မာဲ လလောၚ်တြးလဝ် လၟိဟ်ကမ္မတဳမပါလုပ်တံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်ဂၠိုၚ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်  နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုရ။

Read More »

ၚုဟ်ကသိုန်ဗ္တာၚ်က္ဍၚ်တိုန် အကြာဒေသပယျဵု

မာံအသး ဒေသပယျဵုဒၞက် သေံ-ဗၟာ ပပ္တံကဵု ဗြဝတဳ ကေုာံ ကျာ်ပိတံဂှ် ဟိုတ်နူၚုဟ်မးကသိုန်ဗ္တာၚ် က္ဍၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ကွေံကွေံတုဲ သၟာကူသာန်သွံရာန်တံ ဆဵုဂဗဒၟံၚ်အခုက်အခုဲရ။

Read More »

အလဵုအသဳပၞာန် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံဒၟံၚ်ကာလအကြာဖိုဟ်ဏီ

နာဲမာန် ကြဴနူကဵုသ္ကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ်ပၞာန် ယျေဝ်မျေအ် ဟီုလစွံစိုတ်အလဵုအသဳပၞာန် လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ပဵု ၜက်နူကဵုဧပြဳ (၂၈) တုဲမ္ဂး ဒှ်အာအခိၚ်ကာလသၞာံ (၁၉၉၅) လ္ပာ်တေံပၠန်ရောၚ် ဂးလဝ်ကၠာလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံနကဵုလုပ်သၞောဝ် ကၠးကၠးမးမး မုလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်ဏီတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကေတ်ဒၞာဲ သီုမၚ်ကေတ်လဝ်ဂွန်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးလုက်စုက်ကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

Read More »

သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန်တံ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်

အာကာ “အဏံ ပအပ်မံၚ်ဘာဣယျ၊ ဂတဏံ မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ပိုဲမံၚ်အဏံ ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂှ် ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဒုက္ခိတ နာဲဟံၚ်မန် အဃောစမံၚ်ပုၚ် ကရောံကောန်ၜါ ဟီုဏာသီုမုက်မတ် စၟဳပတှေ်မံၚ် ညးရီုဗၚ်တံရ။

Read More »